คำน ำ คณะผ จ ดท า ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร พฤษภาคม PDF

Description
คำน ำ ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ยด านงานอาคารสถานท จ ดท า ข นโดยส าน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ซ งเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการ จ ดท าข อม ลสารสนเทศด

Please download to get full document.

View again

of 75
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 8 | Pages: 75

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำน ำ ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ยด านงานอาคารสถานท จ ดท า ข นโดยส าน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ซ งเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการ จ ดท าข อม ลสารสนเทศด านงานอาคารสถานท เช น ข อม ลอาคารสถานท ของแต ละคณะหน วยงาน ข อม ล บ านพ ก ข อม ลสนามก ฬา การขอใช งานอาคารสถานท เป นต น โดยน าข อม ลด งกล าวมาจ ดท าเป น ฐานข อม ลในระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ย (MIS) ท งน เพ อท จะน าข อม ลอาคาร สถานท ท จ ดเก บมาท าการว เคราะห และประมวลผลเป นข อม ลในเช งสารสนเทศท น าสนใจ เพ อใช เป นข อม ล ส าหร บช วยสน บสน นการดาเน นงานทางด านงานอาคารสถานท ของมหาว ทยาล ยได อย างม ประส ทธ ภาพ เน อหาสาระของค ม อน ประกอบด วยภาพรวมของระบบสารสนเทศด านงานอาคารสถานท ข อม ล สารสนเทศด านงานอาคารสถานท เช น การเร ยกด จ านวนอาคารของแต ละคณะ/หน วยงาน ข อม ล รายละเอ ยดท วไปของอาคารสถานท การใช งานระบบจ ดการข อม ลงานอาคารสถานท การใช งานระบบข อ ใช งานห อง เป นต น ส าน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หว งเป นอย างย งว าค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการด านงานอาคารสถานท จะเป นประโยชน ต อหน วยงาน บ คลากร และเจ าหน าท ท เก ยวข องของก บระบบงานอาคารสถานท ตลอดจนข อม ลทางด านงานอาคารสถานท และ ใคร ขอขอบค ณหน วยงานต างๆ ท ได ให ความร วมม อ และสน บสน นข อม ลในการจ ดท าไว ณ โอกาสน คณะผ จ ดท า ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร พฤษภาคม 2555 ก เร อง สำรบ ญ หน ำ 1 ข อม ลสารสนเทศของอาคารสถานท ข อม ลสารสนเทศของอาคารสถานท ข อม ลสารสนเทศด านอาคารสถานท รายการสารสนเทศ การค นหาข อม ลห อง การจ ดการข อม ลระบบอาคารสถานท การเข าใช งานระบบอาคารสถานท จ ดการข อม ลอาคารสถานท เพ มอาคารใหม การปร บปร งข อม ลอาคารสถานท การจ ดการข อม ลงบประมาณ การแก ไขข อม ลงบประมาณ การลบข อม ลงบประมาณ การจ ดการข อม ลสถาปน กผ ออกแบบอาคาร การจ ดการข อม ลแผนการบาร งร กษารายป การจ ดการข อม ลว ศวกรผ ควบค มงานก อสร าง การจ ดการข อม ลการปร บปร งซ อมแซมอาคาร การจ ดการข อม ลภาพถ ายอาคาร การจ ดการข อม ลการร อถอนอาคาร การจ ดการข อม ลแบบแปลนอาคาร การจ ดการข อม ลอน ร กษ พล งงาน การจ ดการข อม ลร ปแผนท ไปย งต วอาคาร การจ ดการข อม ลห องของอาคาร จ ดการข อม ลบ านพ กอาศ ย จ ดการข อม ลสนามก ฬากลางแจ ง จ ดการข อม ลพ นท ใช สอยกลางแจ ง จ ดการข อม ลผ อน ม ต ใช งานอาคาร บ นท กการใช งานอาคารสถานท... 62 ข 2.8 อน ม ต การขอใช งานอาคารสถานท ค นหาข อม ลห อง ตรวจสอบข อม ลอาคารสถานท... 67 ค ร ป สำรบ ญร ป หน ำ ร ป 1.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด านอาคารสถานท... 1 ร ป 1.2 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด านอาคารสถานท (รายการสารสนเทศ)... 2 ร ป 1.3 ต วอย างรายงานสร ปพ นท การใช งานอาคารของแต ละหน วยงาน... 3 ร ป 1.4 ต วอย างรายงานสร ปพ นท การใช งานอาคาร จ าแนกตามกล มการใช งานห อง... 4 ร ป 1.5 ต วอย างรายงานสร ปพ นท การใช งานอาคารท จ าแนกตามประเภทการใช งาน... 4 ร ป 1.6 ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนอาคารในแต ละคณะ/หน วยงาน... 5 ร ป 1.7ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนช นส งส ดของอาคารในแต ละคณะ/หน วยงาน... 6 ร ป 1.8 ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนอาคารท งหมดแยกตามประเภทการใช งานอาคาร... 7 ร ป 1.9 ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนห องท งหมดแยกตามประเภทการใช งานห อง... 8 ร ป 1.10 ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนห องประช มท งหมดในแต ละคณะ/หน วยงาน... 9 ร ป 1.11 ต วอย างรายงานอาคารจ าแนกตามช วงป พ.ศ. ท สร างอาคาร ร ป 1.12 ต วอย างรายงานห องท ใช ในการเร ยนการสอนแยกตามคณะ/หน วยงาน ร ป 1.13 ต วอย างรายงานบ านพ กอาศ ยท ว าง ร ป 1.14 ต วอย างรายงานความถ การใช ห อง ร ป 1.15 เมน การค นหาข อม ล ร ป 1.16 หน าจอการค นหาห อง ร ป 1.17หน าจอผลการค นหาห อง ร ป 2.1 เมน Login เพ อเข าส ระบบ ร ป 2.2 หน าฟอร มส าหร บตรวจสอบผ ใช งาน ร ป 2.3 หน าจอแสดงข อม ลส วนต วของผ เข าใช งาน และเมน ของระบบอาคารสถานท ตามส ทธ การใช งาน 14 ร ป 2.4 เมน จ ดการขอข อม ลอาคารสถานท ร ป 2.5 หน าจอแสดงข นตอนการบ นท กข อม ลการเพ มอาคารใหม ร ป 2.6 หน าจอแสดงข นตอนการปร บปร งข อม ล ร ป 2.7 หน าจอการเพ มข อม ลงบประมาณ ร ป 2.8 หน าจอการแก ไขข อม ลงบประมาณ ร ป 2.9 หน าจอการลบข อม ลงบประมาณ ร ป 2.10 หน าจอเพ มข อม ลสถาปน ก ร ป 2.11 หน าจอการแก ไขข อม ลสถาปน ก... 22 ง ร ป 2.12 หน าจอการลบข อม ลสถาปน ก ร ป 2.13 หน าจอการเพ มข อม ลแผนการบ าร งร กษารายป ร ป 2.14 หน าจอการปร บปร งข อม ลแผนการบาร งร กษารายป ร ป 2.15 หน าจอการลบข อม ลแผนการบาร งร กษารายป ร ป 2.16 หน าจอการเพ มข อม ลว ศวกรผ ออกแบบ ร ป 2.17 หน าจอการแก ไขข อม ลว ศวกรผ ออกแบบ ร ป 2.18 หน าจอการลบข อม ลว ศวกรผ ออกแบบ ร ป 2.19 หน าจอการเพ มข อม ลการปร บปร งซ อมแซม ร ป 2.20 หน าจอการเพ มรายละเอ ยดข อม ลการปร บปร งซ อมแซม ร ป 2.21 หน าจอการลบข อม ลการปร บปร งซ อมแซม ร ป 2.22 หน าจอการเพ มร ปภาพอาคาร ร ป 2.23 หน าจอการปร บปร งภาพอาคาร ร ป 2.24 หน าจอการลบภาพอาคาร ร ป 2.25 หน าจอการเพ มข อม ลการร อถอนอาคาร ร ป 2.26 หน าจอการแก ไขข อม ลการร อถอนอาคาร ร ป 2.27 หน าจอการลบข อม ลการร อถอนอาคาร ร ป 2.28 หน าจอการเพ มข อม ลแบบแปลนอาคาร ร ป 2.29 หน าจอการแก ไขข อม ลแบบแปลนอาคาร ร ป 2.30 หน าจอการลบข อม ลแบบแปลนอาคาร ร ป 2.31 หน าจอการเพ มข อม ลอน ร กษ พล งงาน ร ป 2.32 หน าจอการแก ไขข อม ลอน ร กษ พล งงาน ร ป 2.33 หน าจอการลบข อม ลอน ร กษ พล งงาน ร ป 2.34 หน าจอการเพ มร ปแผนท ไปย งต วอาคาร ร ป 2.35 หน าจอการแก ไขร ปแผนท ไปย งต วอาคาร ร ป 2.36 หน าจอการลบร ปแผนท ไปย งต วอาคาร ร ป 2.37 หน าจอแสดงส วนเมน การจ ดการห อง ร ป 2.38 หน าจอการเพ มข อม ลห อง ร ป 2.39 หน าจอการปร บปร งข อม ลห อง ร ป 2.40 หน าจอการปร บปร งข อม ลส วนของพ นท ร ป 2.41 หน าจอการลบข อม ลส วนของพ นท ร ป 2.42 หน าจอการลบข อม ลห อง... 41 จ ร ป 2.43 หน าจอการจ ดการข อม ลคร ภ ณฑ ร ป 2.44 หน าจอการเพ มสนามก ฬาในต วอาคาร ร ป 2.45 หน าจอการปร บปร งสนามก ฬาในต วอาคาร ร ป 2.46 หน าจอการลบสนามก ฬาในต วอาคาร ร ป 2.47 เมน จ ดการขอข อม ลบ านพ กอาศ ย ร ป 2.48 แสดงหน ารายการจ ดการข อม ลหม บ าน ร ป 2.49 หน าจอการเพ มข อม ลหม บ าน ร ป 2.50 หน าจอการแก ไขข อม ลหม บ าน ร ป 2.51 หน าจอการลบข อม ลหม บ าน ร ป 2.52 หน าจอรายการจ ดการข อม ลบ านพ กอาศ ย ร ป 2.53 หน าจอการเพ มข อม ลบ านพ กอาศ ย ร ป 2.54 หน าจอการแก ไขข อม ลบ านพ กอาศ ย ร ป 2.55 หน าจอการลบข อม ลบ านพ กอาศ ย ร ป 2.56 หน าจอรายการซ อมแซมบ านพ กอาศ ย/ท พ ก ร ป 2.57 หน าจอการเพ มข อม ลการซ อมแซมบ านพ กอาศ ย/ท พ ก ร ป 2.58 หน าจอการปร บปร งข อม ลการซ อมแซมบ านพ กอาศ ย/ท พ ก ร ป 2.59 หน าจอการลบข อม ลการซ อมแซมบ านพ กอาศ ย/ท พ ก ร ป 2.60 หน าจอการเพ มข อม ลผ อาศ ย ร ป 2.61 หน าจอการลบข อม ลผ อาศ ย ร ป 2.62 เมน จ ดการข อม ลสนามก ฬากลางแจ ง ร ป 2.63 แสดงหน าการจ ดการสนามก ฬากลางแจ ง ร ป 2.64 หน าจอการเพ มสนามก ฬากลางแจ ง ร ป 2.65 หน าจอการปร บปร งข อม ลสนามก ฬากลางแจ ง ร ป 2.66 หน าจอการลบข อม ลสนามก ฬากลางแจ ง ร ป 2.67 เมน จ ดการข อม ลพ นท ใช สอยกลางแจ ง ร ป 2.68 หน าจอการจ ดการข อม ลสนามกลางแจ ง ร ป 2.69 หน าจอการเพ มข อม ลสนามกลางแจ ง ร ป 2.70 หน าจอการปร บปร งข อม ลสนามกลางแจ ง ร ป 2.71 หน าจอการลบข อม ลสนามกลางแจ ง ร ป 2.72 เมน จ ดการข อม ลผ อน ม ต ใช งานอาคาร ร ป 2.73 หน จอจ ดการข อม ลผ อน ม ต ใช งานอาคาร... 61 ฉ ร ป 2.74 หน จอการเพ มรายช อผ อน ม ต ใช งานอาคาร ร ป 2.75 หน าจอการลบรายช อผ อน ม ต ใช งานอาคาร ร ป 2.76 เมน บ นท กการขอใช งานอาคาร ร ป 2.77 หน าจอการบ นท กการขอใช งานอาคารสถานท ร ป 2.78 หน าจอรายการคาขอใช งานอาคารสถานท ร ป 2.79 เมน อน ม ต การขอใช อาคารสถานท ร ป 2.80 หน าจอรายการขอใช งานอาคารสถานท รอการอน ม ต ร ป 2.81 หน าจอการบ นท กการอน ม ต ส วนของใบคาขอ ร ป 2.82 หน าจอการบ นท กการอน ม ต ส วนของห อง ร ป 2.83 เมน ค นหาข อม ลห อง ร ป 2.84 หน าจอการค นหาข อม ลห อง ร ป 2.85 เมน ตรวจสอบข อม ลอาคารสถานท ร ป 2.86 หน าจอรายการจ านวนอาคารสถานท... 68 1 1 ข อม ลสำรสนเทศของอำคำรสถำนท 1.1 ข อม ลสำรสนเทศของอำคำรสถำนท สารสนเทศอาคารสถานท เป นสารสนเทศด านหน งของระบบ MIS สามารถด ได จากเมน ด านซ ายม อ ท เมน หล ก ข อม ลสารสนเทศด านต างๆ และเมน ย อย ด านอาคารสถานท หร อท แถบเมน ด านบน ท เมน อาคารสถานท (ร ปท 1.1) ร ป 1.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด านอาคารสถานท เม อคล กเข าไปแล ว จะเห นข อม ลสารสนเทศด านอาคารสถานท ซ งม การแสดงข อม ลท งใน ร ปแบบกราฟและตารางข อม ล (ร ปท ) ข อม ลสำรสนเทศด ำนอำคำรสถำนท ร ป 1.2 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด านอาคารสถานท (รายการสารสนเทศ) 1.1.2 รำยกำรสำรสนเทศ 1) รายงานสร ปพ นท การใช งานอาคารของแต ละหน วยงาน 3 ร ป 1.3 ต วอย างรายงานสร ปพ นท การใช งานอาคารของแต ละหน วยงาน 4 2) รายงานสร ปพ นท การใช งานอาคารท จ าแนกตามกล มการใช งานห อง ร ป 1.4 ต วอย างรายงานสร ปพ นท การใช งานอาคาร จ าแนกตามกล มการใช งานห อง 3) รายงานสร ปพ นท การใช งานอาคาร จ าแนกตามประเภทการใช งาน ร ป 1.5 ต วอย างรายงานสร ปพ นท การใช งานอาคารท จ าแนกตามประเภทการใช งาน 5 4) เปร ยบเท ยบจ านวนอาคารในแต ละคณะ/หน วยงาน ร ป 1.6 ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนอาคารในแต ละคณะ/หน วยงาน 6 5) เปร ยบเท ยบจ านวนช นส งส ดของอาคารในแต ละคณะ/หน วยงาน ร ป 1.7ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนช นส งส ดของอาคารในแต ละคณะ/หน วยงาน 7 6) เปร ยบเท ยบจ านวนอาคารท งหมดแยกตามประเภทการใช งานอาคาร ร ป 1.8 ต วอย างเปร ยบเท ยบจ านวนอาคารท งหมดแยกตามประเภทการใช งานอาคา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks