เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 26 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล หมายถ ง ความสามารถ ในการค านวณทางคณ ตศาสตร และสถ ต ได ถ กต อง รวมท งสามารถแยกแยะ หาความส มพ นธ แปลผลข อม ล/ ข อเท จจร ง การอธ บายความหมายของข อม ล รวมท งน าไปเปร ยบเท ยบ อ างอ ง เพ อใช ในการพยาบาลได อย าง สมเหต สมผล คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง รายว ชา... ช อผ ร บการประเม น... ช นป ท..เลขท.... ๑. คานวณและว เคราะห ข อม ลได อย างถ กต อง ๒. แปลผลข อม ลได อย างถ กต อง ๓. น าผลการว เคราะห ข อม ลไปใช ในการเปร ยบเท ยบ อ างอ ง เพ อใช ในการพยาบาลได อย างสมเหต สมผล ควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ (๕.๒) การแปลงข อม ลให เป นข าวสารท ม ค ณภาพ รวมท งสามารถอ านว เคราะห และ ถ ายทอดข อม ลข าวสารแก ผ อ นได อย างเข าใจ การแปลงข อม ลให เป นข าวสารท ม ค ณภาพ หมายถ ง ความสามารถในการเปล ยนข อม ลให เป น ข อความท ส อเร องราวได ประกอบด วย ๑) การรวบรวมและการตรวจสอบ ๒) การด าเน นการประมวลผล ข อม ล โดยม องค ประกอบย อย ๓ องค ประกอบค อ การแบ งกล มข อม ล การจ ดล าด บข อม ล ว เคราะห และสร ป ข อม ล ๓) และการถ ายทอดสารสนเทศ คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง รายว ชา... ช อผ ร บการประเม น ช นป ท..เลขท.... ๑. แปลงข อม ลให เป นข าวสารท ถ กต อง ๒. อ าน ว เคราะห ข าวสารได อย างเข าใจ ๓. ถ ายทอดสารสนเทศได อย างถ กต อง เข าใจง าย ควรปร บปร ง ข อเสนอแนะ (.) (.) ว นท..... เด อน.. พ.ศ... (๕.๓) ท กษะการส อสารภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษได อย างม ประส ทธ ภาพ การพ ดได อย างม ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ความสามารถในการพ ดออกเส ยงได ถ กต อง ใช คาได ถ กต อง ตามความหมาย ใช คาได ถ กต องก บบ คคล และโอกาส และใช คาได ช ดเจนไม กากวม การฟ งได อย างม ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ความสามารถในการสร ปสาระจากการฟ งได และเช อมโยง ความร ใหม ก บความร เด ม การอ านได อย างม ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ความสามารถในการสร ปสาระจากการอ านได เช อมโยง ความร ใหม ก บความร เด ม และสร ปข อความร เป นความค ดรวบยอดได การเข ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ความสามารถในการใช ค าได ถ กต องตามหล กภาษาและ หน าท ของคา ใช คาได ถ กต องตามความหมาย และใช คาได ช ดเจนไม กากวมไม นาภาษาพ ดมาเข ยน การอ านวารสาร และตาราภาษาอ งกฤษอย างเข าใจ หมายถ ง ความสามารถในการอ าน วารสารและต าราภาษาอ งกฤษแล วสามารถบอกความหมายของข อความ / ประโยคภาษาอ งกฤษ สร ปสาระ จากการอ านภาษาอ งกฤษและเช อมโยงความร ใหม ก บความร เด มได คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง รายว ชา... ช อผ ร บการประเม น ช นป ท..เลขท.... ๑. สนทนาโต ตอบการใช หล กภาษาไทยได ถ กต องตามหล กภาษา ๒. สร ปสาระสาค ญจากการอ าน/สนทนา ภาษาไทย/ ภาษาอ งกฤษได ถ กต อง ๓. ใช ภาษาในการนาเสนอได อย างเหมาะสม ๓.๑ ภาษาไทย ๓.๒ ภาษาอ งกฤษ ควร ปร บปร ง ข อเสนอแนะ (๕.๔) ความสามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ นฐานท จ าเป น ความสามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร พ นฐานท จ าเป น หมายถ ง ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Word (M.S. Word),Microsoft Excel ( M.S. Excel) Microsoft Power Point (M.S. Power Point), โปรแกรมการว เคราะห ข อม ลสาเร จร ป และ ใช โปรแกรมการส บค นข อม ลได คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง รายว ชา... ช อผ ร บการประเม น ช นป ท..เลขท ๑. เล อกใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ได เหมาะสมก บทางาน ๒. ส บค นข อม ลจากเคร อข ายคอมพ วเตอร ได ถ กต อง ควร ปร บปร ง ข อเสนอแนะ (๕.๕) ความสามารถในการเล อกและใช ร ปแบบการนาเสนอเทคโนโลย สารสนเทศ ตลอดจนใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพและเหมาะสมก บสถานการณ ความสามารถในการเล อกและใช ร ปแบบการน าเสนอเทคโนโลย สารสนเทศ หมายถ ง สามารถ เล อกใช ส อและร ปแบบการน าเสนอเทคโนโลย สารสนเทศ ได เหมาะสมก บว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย สถานการณ และท นเวลา คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง รายว ชา... ช อผ ร บการประเม น ช นป ท..เลขท ๑. เล อกใช ว ธ การ/ส อและร ปแบบการนาเสนอได เหมาะสมก บ ล กษณะสารสนเทศและกล มเป าหมาย ๒. นาเสนอสารสนเทศได อย างถ กต อง ๓. นาเสนอสารสนเทศเป นไปตามว ตถ ประสงค ควร ปร บปร ง ข อเสนอแนะ...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks