โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด - PDF

Description
โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 12 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 2. นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 3. นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ รห สว ชา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ รห สว ชา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 โครงการน ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล อาจารย ผ สอนโครงการ/โครงงาน นางบ ปผา ทองเหมาะ อาจารย ท ปร กษาโครงการ/โครงงาน นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ห วหน าแผนก นางน ชร กรณ อ นอาไพ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ปวช. อาจารย ภ วน ย ส วรรณธารา รองผ อานวยการ และห วหน างานว ชาการ ห วข อโครงการ โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ช อผ จ ดทาโครงการ นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 แผนก การบ ญช ท ปร กษาโครงการ อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ผ ด แลโครงการ อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ป การศ กษา 2557 โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ แผนกการบ ญช ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 ช อ : นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 ช อเร อง : การศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด แผนกว ชา : การบ ญช ท ปร กษา : อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ห วหน าแผนก : อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ป การศ กษา : 255 บทค ดย อ โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง ายเพ อให ร านค าได ทราบถ งรายร บและ รายจ ายในแต ละว นได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข นการดาเน นโครงการจ ดทาบ ญช รายร บ- รายจ าย ของร าน ส มตา ในคร งน ม ว ธ การและข นตอนงานการดาเน นงานโครงการ ร านตาระเบ ด ในคร งน ผ จ ดทารายงานได นาเสนอผลการดาเน นงาน ก ตต กรรมประกาศ ในส วนน เป นการให เก ยรต และระล กถ งผ ท ม ส วนให ความช วยเหล อ ให คาแนะนา ให ข อม ล ให กาล งใจ ให กาล งทร พย ให ความช วยเหล อในการทางาน จนกระท งงานน นสาเร จล ล วงตาม ว ตถ ประสงค ท วางไว ท งน การเข ยนก ตต กรรมประกาศน น เป นเสม อนการประกาศเก ยรต ค ณและแสดง ความระล กถ งผ ท ให ความช วยเหล อ เป นส วนหน งในว ธ การสอน ท ต องการให ผ ว จ ย หร อรายงานใด ๆ ได ระล กคาว า กต ญญ ต อ บ พการ พ อแม ล งป า น าอา ป ย า ตายาย คร อาจารย เจ าหน าท บรรณาร กษ แม แต เพ อนท ได ให คาแนะนา ปร กษา และม ส วนร วมในการผล กด นให งานสาเร จล ล วงได ด วยด ขอขอบค ณคณะผ ปกครอง คร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ และช มชนท ให ความช วยเหล อในด านต างๆ และให กาล งใจตลอดมา คณะผ จ ดทา นางสาว ท พาน น ลาพ งการ ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงส ทอง ปวช. 3/8 สรบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ค ก ตต กรรมประกาศ ง บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นของโครงการ ว ตถ ประสงค ของโครงการ ประโยชน ท ได ร บของโครงการ ขอบเขตในการดาเน นโครงการ น ยามศ พท. 4 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวก บโครงการ แนวค ดทฤษฎ ท เก ยวข องก บโครงการ 5 บทท 3 ว ธ การดาเน นโครงการ 15 ข นตอนการดาเน นโครงการ 15 สถานท ดาเน นโครงการ 15 ขอบเขตด านประชากร 15 ขอบเขตด านการดาเน นงาน/การผล ต 15 ขอบเขตด านการตลาด 15 บทท 4 ผลการดาเน นโครงการ 16 ผลการดาเน นโครงการ 16 สารบ ญ (ต อ ) บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ 18 บรรณาน กรม ภาคผนวก สร ปผลการดาเน นโครงการ 18 ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นโครงการ 18 ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา 18 ประว ต ผ จ ดทา เอกสารใบ Pj1-Pj4.1 หน งส อร บรองการนาไปใช ประโยชน สาเนาบ ตรประชาชนของเจ าของธ รก จพร อมเซ นสาเนาถ กต อง ร ปภาพประกอบจานวน 4 ร ป CD เน อหาโครงการ 1 แผ น Pj 3 แบบคาร องเสนอช อโครงการ/โครงงาน ช อโครงการ : ร านตาระเบ ด ผ จ ดทาโครงการ : 1. ท พาน น ลาพ งการ ระด บช นปวช.3/8 เลขท 4 2. ปรารถนา ร น ช ระด บช นปวช.3/8 เลขท 5 3. ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง ระด บช นปวช.3/8 เลขท 27 สาขา การบ ญช ว นท น ดเสนอโครงร างโครงการ เวลา สถานท คณะกรรมการพ จารณา 1. ผ สอนโครงการ/โครงงาน ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ) 2. ท ปร กษาโครงการ/โครงการ ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางป บผา ทองเหมาะ ) 2. ห วหน าแผนก ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ) 3. ห วหน าว ชาการระด บปวช. ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางน ชร กรณ อ นอาไพ ) ความเห นของผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ อน ม ต ไม อน ม ต ( นางน ชร กรณ อ นอาไพ ) ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ปวช. แบบเสนอโครงการ 1. ช อโครงการ การศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ - รายจ าย ร านตาระเบ ด 2. ผ ร บผ ดชอบโครองการ 4. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 5. นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 6. นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 3. ท ปร กษาโครงการ 1. อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล (ท ปร กษาประจาว ชา) 2. นาง บ ปผา ทองเหมาะ (เจ าของก จการ) 4. ความเป นมาของโครงการ จากป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเง นท เก ดข นน น บางคนอาจจะค ดว าเป นเพ ยงป ญหาท เล กน อย แต ในป จจ บ น ป ญหาด านการเง นท ไม ม ระเบ ยบ แบบแผนน นได กลายเป นป ญหาท เก ดข นอย างแพร หลายในธ รก จขนาดใหญ ไปจนถ ง บ คคลธรรมดา เพราะการใช เง นและการบร หารอย างไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กท ช วยให ทราบเก ยวก บการใช เง นแต ละ ว นหร อแต ละคร ง ว าควรบร หารเช นไรจ งจะไม เก ดการเง นขาดม อ หากเก ดภาวะน นแล ว การก ย มเง นในสถาบ นการเง น ต างๆ จ งเก ดข น แต ป จจ บ นน นก เก ดข นมากในธ รก จขนาดเล ก ใหญ และบ คคลท วไปเช นก น ด งน น จากป ญหาด งกล าวน น ผ จ ดทาโครงการจ งม ความค ด ความเห นว าหากม การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย จะสามารถช วยให การจ ดระบบการใช เง นน นเป นไปได อย างง ายข น จ งม โครงการ ศ กษา การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ข น โดยใช แบบฟอร มในการบ นท กบ ญช อย างง าย เพ อให ร านค าและสถานประกอบการเข าใจได ง ายและสามารถใช ได จร งในช ว ตประจาว น 5. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.1 เพ อช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 เพ อช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 เพ อศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 6. ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ 1.1 สามารถช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย าง ง าย 1.2 สามารถช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 ได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 7. ขอบเขตของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ ส นค าหล ก ส มตา ส นค ารอง - ขอบเขตด านสถานท ข าวเหน ยว, ไก ย าง 4/5 หม 12 ตาบล หนองสามว ง อาเภอ หนองเส อ จ งหว ด ปท มธาน ขอบเขตด านราคา ส มตา 1 ครก 30 บาท ข าวเหน ยว 1 ห อ 5 บาท ไก ย าง 1 ไม 15 บาท - ขอบเขตด านการส งเสร มการตลาด ส มตาท กครกราคาเด ยว แค 30 บาท - ขอบเขตด านล กค าเป าหมาย ล กค าเป าหมาย ล กค าท วไป - ขอบเขตด านระยะเวลา ระยะเวลาดาเน นการ 21 พฤษภาคม - 30 ก นยายน น ยามศ พท การทาบ ญช หมายถ ง งานประจาท เก ยวข องก บการบ นท กและรวบรวมข อม ลประจาว นเพ อให สามารจ ดทางบการเง นได กาไร หมายถ ง ผลท ได เก ดต นท น ขาดท น หมายถ ง ท นหมดไป, ได ไม ครบท น คงเหล อ หมายถ ง ย งเหล อ รายร บ หมายถ ง รายการร บ เช น เขาม รายร บเพ มข น ค ก บรายจ าย รายจ าย หมายถ ง รายการจ าย เช น เด อนน รายจ ายส งกว าเด อนท แล ว ค ก บรายร บ เสนอโครงการ ลงช อ ผ จ ดทา ลงช อ ผ จ ดทา (นางสาวท พาน น ลาพ งการ) (นางสาวปรารถนา ร น ช).../.../....../.../... ลงช อ ผ จ ดทา (นางสาวฉ ตรร ตน ดา หงส ทอง).../.../... พ จารณาเห นชอบ ลงช อ อาจารย ท ปร กษาโครงการ (นางสาวประท ม วงษ ว รก ล).../.../... ลงช อ ท ปร กษาโครงการ (นางบ ปผา ทองเหมาะ ).../.../... บทท 1 บทน า 1. ความเป นมาของโครงการ จากป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเง นท เก ดข นน น บางคนอาจจะค ดว าเป นเพ ยงป ญหาท เล กน อย แต ในป จจ บ น ป ญหาด านการเง นท ไม ม ระเบ ยบ แบบแผนน นได กลายเป นป ญหาท เก ดข นอย างแพร หลายในธ รก จขนาดใหญ ไปจนถ ง บ คคลธรรมดา เพราะการใช เง นและการบร หารอย างไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กท ช วยให ทราบเก ยวก บการใช เง นแต ละ ว นหร อแต ละคร ง ว าควรบร หารเช นไรจ งจะไม เก ดการเง นขาดม อ หากเก ดภาวะน นแล ว การก ย มเง นในสถาบ นการเง น ต างๆ จ งเก ดข น แต ป จจ บ นน นก เก ดข นมากในธ รก จขนาดเล ก ใหญ และบ คคลท วไปเช นก น ด งน น จากป ญหาด งกล าวน น ผ จ ดทาโครงการจ งม ความค ด ความเห นว าหากม การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย จะสามารถช วยให การจ ดระบบการใช เง นน นเป นไปได อย างง ายข น จ งม โครงการ ศ กษา การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ข น โดยใช แบบฟอร มในการบ นท กบ ญช อย างง าย เพ อให ร านค าและสถานประกอบการเข าใจได ง ายและสามารถใช ได จร งในช ว ตประจาว น 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.1 เพ อช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 เพ อช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks