ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร - PDF

Description
ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ว นท...เด อน ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารน งานสารบรรณ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 27 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ว นท...เด อน ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารน งานสารบรรณ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อเป น แนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การด าเน นงานของ หน วยงานในส งก ด ส าน กงานอธ การบด ให เป นระบบเด ยวก น และอ างอ งได เพ อ เอ ออ านวยในการปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวก รวดเร ว ประหย ดเวลาและ งบประมาณ ท าให ม ประส ทธ ภาพในการจ ดการภาระงาน และงานบร หารส าน กงานม ประส ทธ ภาพมากย งข น ท งน งานสารบรรณ ได รวบรวมข อม ลระเบ ยบงานสารบรรณ และการ จ ดระบบเอกสารข น จากค ม อและเอกสารการให ความร ต าง ๆ เพ อให ค ม อเล มน ม ประโยชน และบรรล ว ตถ ประสงค ในการด าเน นงาน การปฏ บ ต งานตามระเบ ยบว าด วย งานสารบรรณ และการจ ดเก บเอกสาร เพ อเป นแนวปฏ บ ต อย างเด ยวก น และพร อมร บฟ ง ความค ดเห นอ นจะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานและน ามาปร บปร งค ม อน ให เหมาะสมย งข นต อไป งานสารบรรณ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด หว งเป นอย างย งว าค ม อ เล มน จะเป นประโยชน ต อหน วยงานต าง ๆ ในส งก ดส าน กงานอธ การบด ในการด าเน น ภารก จต าง ๆ ให บรรล ว ตถ ประสงค ต อไป งานสารบรรณ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม สารบรรณ หน า ข อม ลพ นฐาน ประว ต หน วยงาน ************ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด งานสารบรรณ ม หน าท ในการด าเน นงานด านธ รการ และควบค มระบบงานสารบรรณของมหาว ทยาล ยให ถ กต อง รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ สามารถสน บสน นการปฏ บ ต งานตามนโยบาย เป นศ นย กลางการ บร หารงาน ด านเอกสารของมหาว ทยาล ย และต ดต อประสานงาน ระหว างหน วยงานท งภายใน ภายนอก ส งเสร มพ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ องานบร หารและงานบร การแก บ คคลและหน วยงาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย งานประช มและพ ธ การ ม หน าท ร บผ ดชอบในการด าเน นการประช มต าง ๆ ท ส าค ญต อการบร หารงานของ มหาว ทยาล ยเพ อให ส าเร จบรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย ได แก การประช ม สภามหาว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และ ประเม นผลงานของมหาว ทยาล ย ตลอดจนงานประช มเฉพาะก จอ นตามท ได ร บมอบหมาย ประสาน จ ดการและอ านวยความสะดวกแก คณะกรรมการ เพ อให การปฏ บ ต เป นไปตามมต และนโยบายของ มหาว ทยาล ย น าไปส การบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ยในด านต าง ๆ อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท ง ด าเน นการเก ยวก บงานพ ธ การต าง ๆ ท มหาว ทยาล ยจ ดข นเป นประจ าท กป งานประชาส มพ นธ ม หน าท สร างความส มพ นธ อ นด ก บกล มเป าหมาย ท งภายใน ภายนอกมหาว ทยาล ย ด าเน นการส อสารประชาส มพ นธ ด วยว ธ การและส อท กร ปแบบ รวมถ งการใช เทคโนโลย เพ อกา ประชาส มพ นธ ให สอดคล องและท นกระแสโลกาภ ว ตน งานออกแบบและควบค มการก อสร าง ม หน าท วางผ งแม บทและผ งบร เวณ ออกแบบและควบค มการก อสร างอาคาร งานอาคารสถานท ม หน าท บร หารจ ดการใช สถานท เช น หอประช ม ห องเร ยนต าง ๆ งานพ ฒนาร กษาความสะอาด/ส งแวดล อม ม หน าท บร หารจ ดการด แลภ ม ท ศน ต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ย และซ อมบ าร งสถานท งานโยธาและซ อมบ าร ง ม หน าท บร หารจ ดการซ อมแซมอาคาร งานร กษาความปลอดภ ย ม หน าท บร หารจ ดการร กษาความปลอดภ ยแก บ คลากร น กศ กษา และทร พย ส น ภายในมหาว ทยาล ย งานยานพาหนะ ม หน าท บร หารจ ดการให บร การยานพานะแก บ คลากรและน กศ กษาภายใน มหาว ทยาล ย แผนผ งโครงสร างองค กร กองกลาง ส าน กงานอธ การบด กองกลาง งานสารบรรณ งานการประช มและพ ธ การ งานประชาส มพ นธ งานอาคารสถานท งานยานพาหนะ งานออกแบบและค มงานก อสร าง งานโยธาและซ อมบ าร ง งานร กษาความปลอดภ ย งานพ ฒนาและส งแวดล อม แผนผ งโครงสร างการบร หาร กองกลาง ผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด (ว าง) ผ อ านวยการกองกลาง (ว าง) ห วหน างานสารบรรณ (นางสาวพรท พย ไกรถาวร) ห วหน างานอาคารสถานท (นายค านวณ วาสนาเป นส ข) ห วหน างานการประช มและพ ธ การ (นางสาวบ ปผา จ นทร ส วรรณ) ห วหน างานประชาส มพ นธ (ว าง) ห วหน างานยานพาหนะ (น.ส.อนงค ท พย โตวาน ชก ล) ห วหน างานออกแบบและค มงาน ก อสร าง (นายบญช ย ลาภศร สว สด ) ห วหน างานร กษาความปลอดภ ย (ผศ.ยะผาด ว ว ฒน พงษ ) ห วหน างานโยธาและซ อมบ าร ง (นายน ว ต น ภาน นท ) ห วหน างานพ ฒนาและส งแวดล อม (นายส รพล พาน ชช ย) บ คลากรในหน วยงาน งานสารบรรณ นางสาวพรท พย ไกรถาวร ห วหน างานสารบรรณ นางส ทธ ดา เซ นหลวง นางจ ฑาท พย แก วละม ล เจ าหน าท บร หารงานท วไป 7 เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางสาวศ ร ร ตน ตร ภ มมาร กษ นายสนช ย ท บไทร เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป นายอภ ชาต ถาวรณา นางว ไลวรรณ น มพยา เจ าหน าท ธ รการ นางสาวอรช ล จ นทร เล ศฟ า นางน ต ยา ค าสอาด เจ าหน าท ธ รการ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ของหน วยงาน ******************* พ ฒนาบ คลากร ส งเสร มกายภาพและส งแวดล อม เพ อสร างงานบร การท ม ประส ทธ ภาพ รวดเร ว ถ กต อง ปลอดภ ย ส อสารกว างไกล น าไปส ภาพล กษณ ท ด ขององค กร พ นธก จ 1.สนองนโยบายของมหาว ทยาล ย และให บร การท ด แก บ คคล หน วยงานท เก ยวข อง ท ง ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2.ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความสามารถในการสร างองค ความร ใหม ท เอ อ ต อการปฏ บ ต งานให ก าวท นเทคโนโลย ท ท นสม ย 3.ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมของมหาว ทยาล ย ให บรรล ตามว ตถ ประสงค 4.สร างจ ตส าน กของบ คลากรให อย ในกรอบของค ณธรรม จร ยธรรมอ นด งาม 5.เช อมส มพ นธ ก บส อมวลชน เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อในการเผยแพร ข อม ล ข าวสาร ของมหาว ทยาล ยส สาธารณชน 6.ออกแบบและควบค มการก อสร างอาคารให ถ กต องตามหล กว ชาช าง 7.ให บร การอาคารสถานท ในการจ ดก จกรรม 8.ซ อมบ าร งอาคารสถานท ให ม ความพร อมในการใช งาน 9.ด แลภ ม สถาป ตย ให สะอาดสวยงาม 10.ก าก บ ด แลงานจราจรและความปลอดภ ยให เร ยบร อย 11.ให บร การยานพาหนะท ม ความปลอดภ ยและสอดคล องก บความต องการ ประเด นย ทธศาสตร หน าท และความร บผ ดชอบของหน วยงาน ภาระหน าท หล กโดยรวม งานสารบรรณ เป นงานท ต องเก ยวข องก บบ คคลและเอกสาร หน าท หล กเก ยวก บ การร บ ส งหน งส อ ราชการ ท งภายใน และภายนอก จ งต องอาศ ยความอดทด ความขย น และ ความจ าส วนต วพอสมควร เป นหล กส าค ญในการปฏ บ ต หน าท เพราะการท างานท เก ยวข องก บ เอกสารน น จะเก ยวก บหน งส อราชการ ท งท เป นหน งส อราชการภายใน และภายนอก ซ งม หลาย ร ปแบบ การร างหน งส อโต ตอบหน งส อราชการ การร างหน งส อขอความอน เคราะห การจ ดเก บ เอกสาร การแจ งเว ยนให แต ละหน วยงาน การต ดต อประสานงานต าง ๆ ภายในหน วยงานท เก ยวข อง ภาระหน าท หล กของแต ละงาน 1.งานสารบรรณ 1.1 นางสาวพรท พย ไกรถาวร ต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ระด บ 7และ ด ารงต าแหน งห วหน างานก าก บด แลการด าเน นงานสารบรรณและร บผ ดชอบภารก จ ด งน ภารก จ 1.อ านวยการและประสานงานและส งการงานสารบรรณ 2.ว เคราะห กล นกรองเร องภายนอก เสนอผ บร หาร 3.ร าง โต ตอบหน งส อราชการภายใน ภายนอก จ ดท าค าส ง และเอกสารราชการ 4.ประชาส มพ นธ ข าวสารเร งด วน 5.จ ดท าเร องขออน ม ต เบ กเง นสว สด การสน บสน นงานต าง ๆ 6.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.2 นางส ทธ ดา เซ นหลวง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ระด บ 7 ร บผ ดชอบ ภารก จ ด งน 1. ประสานงานและส งการในฝ ายสารบรรณ 2.ว เคราะห กล นกรองเร องงานของคณะ/ศ นย /ส าน ก เสนอผ บร หาร 3.ร าง โต ตอบหน งส อราชการภายใน-ภายนอก จ ดท าค าส ง และเอกสารราชการ 4.จ ดท าเร องขออน ม ต เบ กเง นสว สด การสน บสน นงานต าง ๆ 5.ลงทะเบ ยนหน งส อล บ/ออกเลขค าส ง ประกาศ สภามหาว ทยาล ย 6.จ ดท าเร องการขอท นศ กษาต องบกองท นพ ฒนาบ คลากร 7.จ ดท างานประก นค ณภาพการศ กษา 8.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.3 นางจ ฑาท พย แก วละม ล ต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ร บผ ดชอบ ภารก จ ด งน 1.ออกเลขท หน งส อส งภายนอก 2.ออกเลขท หน งส อส งของส าน กงาน 3.ควบค มทะเบ ยนประกาศของมหาว ทยาล ย 4.ออกเลขท ค าส งของมหาว ทยาล ย 5.ควบค ม และเบ กจ ายว สด ส าน กงานของฝ าย 6.จ ดท าเร องขออน ม ต เบ กเง นต าง ๆของกอง 7.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.4 นางสาวศ ร ร ตน ตร ภ มมาร กษ ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ร บผ ดชอบภารก จ ด งน 1.ร บเร องจากหน วยงานภายนอกมหาว ทยาล ย 2.จ ดส งหน งส อเพ อเสนอผ บร หาร 3.จ ดส งหน งส อเว ยนแจ งให หน วยงานท เก ยวข องทราบ 4.ประสานงานการร บ ส ง หน งส อราชการ จากหน วยงานต าง ๆ 5.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.5 นายสนช ย ท บไทร ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ร บผ ดชอบภารก จ ด งน 1.ร บเร องจากหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย 2.จ ดส งหน งส อเพ อเสนอผ บร หาร 3.จ ดส งหน งส อเว ยนแจ งให หน วยงานท เก ยวข องทราบ 4.ประสานงานการร บ ส ง หน งส อราชการจากหน วยงานต าง ๆ 5.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.6 นายอภ ชาต ถาวรณา ต าแหน ง เจ าหน าท ธ รการ ร บผ ดชอบภารก จ ด งน 1.ร บเร องจากหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย 2.จ ดส งจดหมาย-พ สด ของมหาว ทยาล ย 3.ค ดแยกจดหมาย 4.จ ดส งเร อง/เอกสารให หน วยงานภายใน 5.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.7 นางสาวอรช ล จ นทร เล ศฟ า ต าแหน ง เจ าหน าท ธ รการ ร บผ ดชอบภารก จ ด งน 1.จ ดแฟ มเสนออธ การบด 2.ลงทะเบ ยนร บ - ส งหน งส อ 3.ต ดต อประสานงานหน วยงานภายในและภายนอก 4.งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 1.8 นางว ไลวรรณ น มพยา ต าแหน ง พน กงานพ มพ ด ด ช น 3 ร บผ ดชอบภารก จ ด งน 1.ลงทะเบ ยนร บ - ส งหน งส อ 2.ตรวจว เคราะห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks