รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข - PDF

Description
การประช มเช งปฏ บ ต การเภส ชกรรมคร 'งท 15/2556 ว นท 17 ม ถ นายน 2556 โรงแรมพ ลแมนขอนแก น ราชาออค ด รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข Free Powerpoint Templates

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 20 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มเช งปฏ บ ต การเภส ชกรรมคร 'งท 15/2556 ว นท 17 ม ถ นายน 2556 โรงแรมพ ลแมนขอนแก น ราชาออค ด รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข Free Powerpoint Templates Page 1 ความส าค ญและภาระหน าท ของ การบร หารจ ดการ องค การท กแห งไม ว าจะเป นองค การท หว งผล ก าไรหร อไม หว งผลก าไรจ ดต 'งข 'นเพ อจ ดม งหมายหร อ เป าหมายบางอย าง ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าผ บร หาร ในท กระด บม อ ทธ พลต อองค การสม ยใหม เหล าน 'ในท ก แง ม ม โดยท การบร หารจ ดการของเหล าผ บร หารเป น ป จจ ยก าหนดประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพขององค การ โดยตรง จ งเป นประเด นส าค ญท ผ บร หารต องท าความ เข าใจในภาระหน าท และความร บผ ดชอบของงานด านการ บร หารจ ดการท 'งต อตนเอง ต อกล ม ต อส งคมและต อ ประโยชน ท เก ยวเน องก น Free Powerpoint Templates Page 2 ผ บร หารท กองค การต างเก ยวข องก บการ บร หารจ ดการระบบย อย 2 ระบบค อ 1. ระบบงาน ซ งก ค อทร พยากรท ไม ม ช ว ต ได แก ทร พย ส น เง นท น เคร องจ กร ว สด อ ปกรณ 2. ระบบคน ก ค อ มน ษย หร อทร พยากร บ คคล ท เป นผ ปฏ บ ต งานโดยใช ทร พยากรต างๆ หร อส งของ เพ อท จะก อให เก ดผลส าเร จให ก บ องค การ อาจสร ปได ว าผ บร หารท าหน าท จ ดให การ ท างานของสองระบบน ' ค อระบบงานและระบบคน ให สามารถประสานท างานร วมก นไปอย างม ประส ทธ ภาพ Free Powerpoint Templates Page 3 ภาพ แสดงขอบเขตของก จกรรมการบร หารจ ดการ (ท มา : ธงช ย ส นต วงษ, 2541) Free Powerpoint Templates Page 4 ค าว า การบร หาร (Administration) จะใช ในการบร หารระด บส ง โดยเน นท การก าหนด นโยบายท ส าค ญและการก าหนดแผนของผ บร หารระด บส ง เป นค าน ยมใช ในการบร หารร ฐก จ (Public Administration) หร อใช ในหน วยงานราชการ และค าว า ผ บร หาร (Administrator) จะหมายถ ง ผ บร หารท ท างานอย ในองค กร ของร ฐ หร อองค กรท ไม ม งหว งก าไร (Schermerhorn, 1999, p.g-2) การบร หาร ค อกล มของก จกรรม ประกอบด วย การ วางแผน (Planning) การจ ดองค กร (Organizing) การส ง การ (Leading/Directing) หร อการอ านวย และการควบค ม (Controlling) ซ งจะม ความส มพ นธ โดยตรงก บทร พยากร ขององค กร (6 M s) เพ อน าไปใช ให เก ดประโยชน และด วย จ ดม งหมายส าค ญในการบรรล ความส าเร จ ตามเป าหมาย ของ Free Powerpoint Templates Page 5 ค าว า การจ ดการ (Management) จะเน นการปฏ บ ต การให เป นไปตามนโยบาย (แผน ท วางไว ) ซ งน ยมใช ในการจ ดการธ รก จ (Business management) ส วนค าว า ผ จ ดการ (Manager) จะ หมายถ งบ คคลในองค กรซ งท าหน าท ร บผ ดชอบต อก จกรรม ในการบร หาร ทร พยากรและก จการงานอ นๆ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ขององค กร การบร หารจ ดการ (Management) หมายถ งช ด ของหน าท ต างๆ (A set of functions) ท ก าหนดท ศทางใน การใช ทร พยากรท 'งหลายอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เพ อให บรรล ถ งเป าหมายขององค กร การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ (Efficient) หมายถ ง การใช ทร พยากรได อย างเฉล ยวฉลาดและค มค า (Cost-effective) การใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ผล (Effective) น 'นหมายถ ง การต ดส นใจได อย างถ กต อง (Right decision) และม การ ปฏ บ ต การส าเร จตามแผนท ก าหนดไว ด งน 'นผลส าเร จของ การบร หารจ ดการจ งจ าเป นต องม ท 'งประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ควบค ก น (Griffin, 1997, p.4) Free Powerpoint Templates Page 6 ความหมายของการบร หารการจ ดการ ม น กว ชาการได ให ความหมายก นไว มากมาย ตามแนวทางท แต ละท านได ศ กษามา เช น Mary Parker Follett การบร หารการ จ ดการเป นเทคน คการท างานให ส าเร จโดยอาศ ยผ อ น George R.Terry การบร หารการจ ดการ เป นกระบวนการของการวางแผนการจ ดองค การ การ กระต นและการควบค มให บรรล จ ดม งหมายร วมก น โดย ใช ทร พยากรบ คคลและอ น ๆ James A.F.Stoner การจ ดการค อ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจ ดองค การ (Organization) การส งการ (Leading) และการควบค ม (Controlling) ความพยายามของ สมาช กในองค การและการใช ทร พย กรต าง ๆ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท องค การก าหนดไว Free Powerpoint Templates Page 7 จากความหมายต างๆ ข างต น การ บร หารจ ดการจ งเป นกระบวนการของก จกรรมท ต อเน องและประสานงานก น ซ งผ บร หารต องเข า มาช วยเพ อให บรรล จ ดม งหมายขององค กร ประเด นส าค ญของการบร การจ ดการ (Management) ม ด งน ' 1) การบร หารจ ดการสามารถ ประย กต ใช ก บองค กรใดองค กรหน งได 2) เป าหมายของผ บร หารท กคนค อ การสร างก าไร 3) การบร หารจ ดการเก ยวข องก บการ เพ มผลผล ต (Productivity) โดยม งส ประส ทธ ภาพ (Efficiency) (ว ธ การใช ทร พยากร โดยประหย ดท ส ด) และประส ทธ ผล (Effectiveness) (บรรล เป าหมายค อประโยชน ส งส ด) 4) การบร หารจ ดการสามารถน ามาใช ส าหร บผ บร หารในท กระด บช 'นขององค กร Free Powerpoint Templates Page 8 ล กษณะผ บร หาร ผ บร หารท ด นายใช เพ อนชม ล กน องชอบ ผ บร หารท เก อบด นายชอบ เพ อนชม ล กน องเฉย ผ บร หารท ไม ด นายไม ชอบ เพ อนเฉย ล กน องช ง ผ บร หารท หาด ไม ได นายเฉย เพ อนช ง ล กน องช ว ต วก ช ย Free Powerpoint Templates Page 9 โลกในศตวรรษท 21 ท วโลกจะกลายเป น ตลาดการค าเพ ยง แห งเด ยว การแข งข นของธ รก จระด บโลก การส อสารโทรคมนาคมระด บโลก การเต บโตของการค าเสร ระหว าง ประเทศ การเข าส บร การทางการเง น ด วย ระบบอ เลคทรอน กส Free Powerpoint Templates Page 10 ส าน กงาน ก.พ. ค อ การจ ดการธ รก จ (Management is Business Management) ป เตอร ดร กเกอร (1999) Free Powerpoint Templates Page 11 กลย ทธ การจ ดการธ รก จ electronics เป นโครงสร าง พ 'นฐาน (infrastructure) จะสร าง นว ตกรรมใหม การม ทร พยากรบ คคลท ม ความสามารถส ง Free Powerpoint Templates Page 12 แรงผล กด นท ท าให เก ดการเปล ยนแปลง งบประมาณ ค าใช จ าย ด านบ คคลท ส ง ร ฐธรรมน ญใหม ว กฤต เศรษฐก จ การเข าส มาตรฐานสากล การเร ยกร อง ในบร การท ด ข น สภาพป ญหาของระบบ ราชการและข าราชการ Free Powerpoint Templates Page 13 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม บทบาทหน าท ช ดเจน เป าหมาย/ว ตถ ประสงค ช ดเจน ปฏ บ ต โดยม ออาช พท ม ความเป นกลาง มอบอ านาจการบร หารจ ดการ ข อม ลกว างขวาง เพร ยบพร อม Free Powerpoint Templates Page 14 ส าน กงาน ก.พ. ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ระบบการตรวจสอบข อม ลจากภายนอก เน นล กค า ผ ร บบร การ ใช กลไกตลาด ร ปแบบองค กรเน นให เก ด ความร บผ ดชอบส ง Free Powerpoint Templates Page 15 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การบร หารจ ดการภาคร ฐ เก อบเหม อน ก บภาคเอกชน การกระจายความร บผ ดชอบ ม งต อผลส าเร จมากกว าเน นกฎระเบ ยบ และกระบวนการ Free Powerpoint Templates Page 16 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม แปรร ป/จ างเหมาให ภาคอ นร บงานไป บทบาทและท มาของภารก จช ดเจน ม การท าส ญญา (Performance Agreement) น าเทคน คการบร หารของภาคเอกชน มาปร บใช Free Powerpoint Templates Page 17 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม แยกหน วยนโยบายจากหน วยปฏ บ ต แยกหน วยจ ดสรรทร พยากรและผ ซ อบร การ จากหน วยท ให บร การ ม การแข งข นระหว างหน วยให บร การ จ ดกล ม/ปร บย ายภารก จเพ อความม เอกภาพและประส ทธ ภาพ Free Powerpoint Templates Page 18 ท มา: ส มา ส มาน นท การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม การรถไฟแห งประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2546 Vision ประชาชนจะเข าถ งบร การท ได มาตรฐานโดยเคร อข ายบร การเช อมโยง ท ไร รอยต อสามารถบร การเบ ดเสร จภาย ในเคร อข ายบร การ Free Powerpoint Templates Page 19 นโยบาย 1. ห วใจและหลอดเล อด 2. มะเร ง 3. อ บ ต เหต 4.ทารกแรกเก ด 5. จ ตเวช 6. ตาและไต 7.5 สาขา 8. ท นตกรรม 9. บร การปฐมภ ม ท ต ยภ ม และส ขภาพองค รวม 10. NCD 1. การพ ฒนาตามเกณฑ ข ดความสามารถ 2. การพ ฒนาเพ อแก ป ญหาโรค/ภาวะ ท เป นป ญหาส ขภาพ 3. การพ ฒนาบร หารจ ดการประส ทธ ภาพ 4. ระบบการสน บสน นทร พยากร บรรล KPI ระบบบร การ ค ณภาพ Free Powerpoint Templates Page 20 แผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (Service Plan) ย ทธศาสตร Key Success Factors Project/Activity KPI & Target เป าประสงค (Goal) บร การส ขภาพท ตอบสนองต อ ความต องการของ ประชาชน หน วยงาน ร บผ ดชอบ กระทรวง สาธารณส ข - การก าหนดมาตรฐาน กรอบข ดความสามารถ กรอบอ ตราก าล งคน - การจ ดการโรคท เป น ป ญหาส ขภาพ - การบร หาร ประส ทธ ภาพ/ การสน บสน นการ ด าเน นการ QUALITY IMPROVEMENT & INNOVATION - จ ดท ากรอบการพ ฒนา ข ดความสามารถ/กรอบ การด าเน นการ10 สาขา - การน ากรอบการพ ฒนา ข ดความสามารถไปใช (Gap Analysis) และท าแผนพ ฒนา12 เคร อข าย - พ ฒนากลไกการ M&E - การจ ดสรร/สน บสน น ทร พยากร - สร างความร บร /ร วมม อ - หน วยงานท เก ยวข อง - ลดอ ตราป วย - ลดอ ตราตาย - มาตรฐานการ บร การ - เข าถ งบร การ - ลดค าใช จ าย Free Powerpoint Templates Page 21 M & E เป าหมาย ลดอ ตราป วย - DM/HT/CKD ลดอ ตราตาย - โรคห วใจ/ อ บ ต เหต / มะเร ง / มาตรฐานการ บร การ เข าถ งบร การ STOKE - ผ าต ดห วใจ/ฉายแสง/NICU/ ผ าต ดคลอด/ผ าต ดไส ต ง ฯลฯ - ศสม./ ผ ป วยNCD ใน รพ.สต/ การ ส งต อ/ ลดค วลดระยะเวลารอคอย ลดค าใช จ าย - การบร หารเวชภ ณฑ / พบส. พ น อง ช วยก น/แบ งป นเคร องม อ ฯลฯ Free Powerpoint Templates Page 22 Free Powerpoint Templates Page 23 ประส ทธ ภาพ ค ณภาพบร การ ประหย ด ความปลอดภ ยของผ ป วย Free Powerpoint Templates Page 24 เป าหมายงานเภส ชกรรม 1. งานบร การเภส ชกรรม : จ ายยารวดเร ว ถ กต อง 2. งานบร บาลเภส ชกรรม : ผ ป วยปลอดภ ย 3. งานการผล ต : ม ค ณภาพ ประหย ด 4. งานบร หารเวชภ ณฑ : ยาด ม ค ณภาพ ประหย ด 5. งานเภส ชกรรมปฐมภ ม : ด แลครอบคร ว บ คคล และช มชน Free Powerpoint Templates Page 25 บทบาทเภส ชกรท คาดหว ง Optimize the drug therapy Decrease and prevent drug adverse reaction Providing effective medication distribution Drug information Medical Safety Free Powerpoint Templates Page 26 ผลล พธ งานเภส ชกรรมท คาดหว ง Reduce number of ICU stay and admission Shorter the length of hospital stay of all patients Reduce the readmission rate Reduce the ER visit Reduce total cost of health care Improve patient outcome Free Powerpoint Templates Page 27 เป าหมายของ กสธ. ลดต นท นค ายาและว สด ว ทยาศาสตร การแพทย เฉล ยลดลงร อยละ ๑๐ (ในเขตส ขภาพเฉล ยลดลง) ว ตถ ประสงค (๑) เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการบร หารจ ดการด านยา (๒) เพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks