ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและราคากลางในงานจ างก อสร าง - PDF

Description
ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและราคากลางในงานจ างก อสร าง 1. ช อโครงการ จ างก อสร างอาคารศ นย กลางด านว ชาการทางท นตกรรมในอาเซ ยน สถาบ นท นตกรรม ตาบลตลาดขว ญ อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 1 หล ง. /หน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและราคากลางในงานจ างก อสร าง 1. ช อโครงการ จ างก อสร างอาคารศ นย กลางด านว ชาการทางท นตกรรมในอาเซ ยน สถาบ นท นตกรรม ตาบลตลาดขว ญ อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 1 หล ง. /หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นท นตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข. 2. วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 400,000,000.- บาท 3. ล กษณะงานโดยส งเขป งานก อสร างอาคาร งานโครงสร าง งานสถาป ตยกรรม งานระบบประปา - ส ขาภ บาลและงานระบบด บเพล ง งานระบบไฟฟ าและส อสาร งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ งานระบบล ฟท และบ นไดเล อน งานระบบแก สทางการแพทย และงานคร ภ ณฑ. 4. ราคากลางคานวณ ณ ว นท 1 กรกฎาคม 2557 เป นเง น 379,235,700.- บาท 5. บ ญช ประมาณการราคากลาง คานวณตามหล กเกณฑ การกาหนดราคากลางงานก อสร าง หน งส อ กระทรวงการคล ง ท กค /ว 27 ลงว นท 30 ม นาคม แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสร ปค าก อสร าง (แบบ ปร.5ก). แบบสร ปค าคร ภ ณฑ จ ดซ อ (แบบ ปร.5 ข) และแบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร (แบบ ปร.6). 6. รายช อเจ าหน าท ผ กาหนดราคากลาง 5.1 นางฉว วรรณ ภ กด ธนาก ล ผ อานวยการสถาบ นท นตกรรม ประธานกรรมการ 5.2 นายว ร ตน ศร ร ตนวรางก ร นายช างโยธาชานาญงาน กรรมการ 5.3 นายสมศ กด ศร พนาร ตนก ล ท นตแพทย ชานาญการพ เศษ กรรมการ 5.4 นายทรรศวรา สงเคราะห ผล บ คคลภายนอก กรรมการ 5.5 นางสาวชว พร อย คา ห วหน าฝ ายพ สด และบาร งร กษา กรรมการ ส วนราชการ กองแบบแผน กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข โทร ประเภท อาคารศ นย กลางด านว ชาการทางท นตกรรมในอาเซ ยน สถานท ก อสร าง สถาบ นท นตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข หน วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสน บสน นบร การส ขภาพ แบบเลขท เอกสารเลขท พ นท อาคาร 13,724 ตร.ม. ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จานวน 63 แผ น จานวนช น 8 ช น ราคา สาน กด ชน เศรษฐก จการค า กระทรวงพาณ ชย กร งเทพมหานคร ประจาเด อน กรกฎาคม 2557 ราคาตามบ ญช / ค าดาเน นการ สาหร บถอดแบบคานวนราคากลางงานก อสร าง ประมาณราคาเม อเด อน กรกฎาคม 2557 ปร บราคาเม อเด อน หล กเกณฑ การกาหนดราคากลางงานก อสร าง หน งส อกระทรวงการคล งท กค / ว.27 ลว. ม นาคม 2556 FACTOR. F ประเภทงานอาคาร เง อนไข - เง นล วงหน าจ าย 15%, - เง นประก นผลงานห ก 0 %, - ดอกเบ ยเง นก 7 %, ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7 % ลาด บท รายการ ราคาค าก อสร างชน ดฐานราก ตอกเสาเข ม คอร. เสาเข มเจาะ 1 ค างานส วนท 1 ค างานต นท น (คานวนในราคาท น) 0 291,139,012 ราคารวมค า Factor F ,418,720 2 ค างานส วนท 2 หมวดงานคร ภ ณฑ จ ดซ อหร อส งซ อ 0 25,604,623 ราคารวมค าภาษ ม ลค าเพ ม (VAT) 7 % 0 27,396,946 3 ค างานส วนท 3 ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด (ถ าม ) 0 10,420,000 รวมเง น (1)+(2)+(3) 0 379,235,666 ค ดเป นเง นท งส นโดยประมาณ 0 379,235,700 0 ปร.6 (ปร 5ก+ปร 5ข) แผ นท 1/1 หมายเหต (ต วอ กษร) สามร อยเจ ดส บเก าล านสองแสนสามหม นห าพ นเจ ดร อยบาทถ วน พ นท อาคาร 13,724 ตร.ม. เฉล ยราคา 0 27,633 บาท / ตร.ม. ผ แจ งราคา ผ ตรวจสอบ ( ลงช อ )...งานสถาป ตย ฯ ( ลงช อ )...หน.งานประมาณราคา ( นายว ร ตน ศร ร ตนวรางก ร ) ( นายว ร ตน ศร ร ตนวรางก ร ) ( ลงช อ )...งานสถาป ตย ฯ ( ลงช อ )...ห วหน างานโยธา ( นายบงกช อ บลเล ศ ) ( นายเชษฐ หงษ จ นดา ) ( ลงช อ )...งานสถาป ตย ฯ ( ลงช อ )...ห วหน ากล มควบค มฯ 2 ( นายยงย ทธ ปะทะธง ) ( นายชาตร ป ญญาพรว ทยา ) ( ลงช อ )...งานโครงสร าง ( ลงช อ )...ระบบไฟฟ า ( นายไกรส รย เจร ญวงศ ) ( นายส เทพ เข มข น ) ( ลงช อ )...ระบบส ขาภ บาล ( ลงช อ )...ระบบเคร องกล ( นายสมน ก ธรรมร ตนะศ ร ) ( นายช ศ กด ข ต นานนท ) หมายเหต - ปร มาณงานใน BOQ.น เป นแนวทางในการประมาณราคาเท าน น ผ เสนอราคาจะต องตรวจสอบ ปร มาณท ถ กต องตามแบบร ปและรายการก อสร างท กาหนด - หากต องการ ใช BOQ.น ให ผ เสนอราคา กรอกรายละเอ ยด จะต องลบปร มาณว สด และราคาออกก อน สถานท ก อสร าง สถาบ นท นตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ลาด บ รายการ ส วนท 1 ค างานต นท น 1 กล มงานท 1 (ค ดเฉพาะและหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) 1.1 งานโครงสร าง เสาเข มเจาะ ตอกเข ม คอร. แผ นท 1 / งานโครงสร างอาคาร 91,931, งานโครงหล งคา 1,428, งานสถาป ตยกรรม งานว สด ม งหล งคา 1,591, งานฝ าเพดาน 9,630, งานผน ง - ผ วผน ง 19,223, งานพ น - ผ วพ น 15,333, งานประต - หน าต าง 23,788, งานส ขภ ณฑ 5,725, งานตกแต งบ นได 2,364, งานทาส 2,958, งานเบ ดเตล ด 2,047, งานระบบประปา - ส ขาภ บาล และงานระบบด บเพล ง 18,743, งานระบบไฟฟ าและส อสาร บ ญช แสดงรายการก อสร างสาหร บงานก อสร างอาคาร งานระบบไฟฟ า - ดวงโคม 29,682,736 จานวนเง นชน ดฐานราก ระบบป องก นอ นตรายจากฟ าผ า 951, งานระบบส ญญาณแจ งเพล งไหม 1,730, งานระบบโทรศ พท แบบ IP และระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 3,899, งานระบบส ญญาณโทรท ศน 948, ระบบโทรท ศน วงจรป ด 2,285, งานระบบเส ยงประกาศ (งานอาคาร) 708, งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ 31,344, งานระบบล ฟท และบ นไดเล อน 13,256, งานระบบแก สทางการแพทย 8,798,157 0 หมายเหต รวมค างานกล มงานท 1 288,374,441 0 แผ นท 1 / 62 บ ญช แสดงรายการก อสร างสาหร บงานก อสร างอาคาร โครงการก อสร าง อาคารศ นย กลางด านว ชาการทางท นตกรรมในอาเซ ยน แบบเลขท สถานท ก อสร าง สถาบ นท นตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ลาด บ รายการ 2 กล มงานท 2 (ค ดเฉพาะและหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) จานวนเง นชน ดฐานราก เสาเข มเจาะ ตอกเข ม คอร. แผ นท 2 / งานคร ภ ณฑ จ ดจ างหร อส งทา (จ ดจ าง) งานตกแต งห องประช มใหญ 2,764,571 0 หมายเหต รวมค างานกล มงานท 2 2,764, กล มงานท 3 (ค ดเฉพาะและหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) 3.1 งานภ ม ท ศน งานผ งบร เวณและงานก อสร างประกอบอ นๆ 0 0 รวมค างานกล มงานท รวมค างานส วนท 1 291,139,012 0 ส วนท 2 หมวดงานคร ภ ณฑ จ ดซ อหร อส งซ อ (ค ดราคาผ ผล ตหร อต วแทนจาหน ายซ งย งไม รวมค าภาษ ) 2.1 งานคร ภ ณฑ ส งซ อ 17,317, งานระบบเส ยงประกาศ (งานคร ภ ณฑ ส งซ อหร อจ ดซ อ) 376, ระบบเส ยงและภาพห องประช ม 400 คน ช นท 8 1,799, ระบบเส ยงและภาพห องเร ยนช นท 7 4,595, VIDEO CONFERENCE SYSTEM 1,200, งานระบบแก สทางการแพทย 315,600 รวมค างานส วนท 2 25,604,623 0 ส วนท 3 ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด (ถ าม ) (ค ดในราคาเหมารวม ซ งรวมค าใช จ ายและค าภาษ ไว ด วยแล ว) 3.1 หมวดค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด เง อนไข และความจาเป นต องม 10,420,000 0 รวมค างานส วนท 3 10,420,000 0 แผ นท 2 / 62 แผ นท 3 / 63 โครงการก อสร าง อาคารศ นย กลางด านว ชาการทางท นตกรรมในอาเซ ยน แบบเลขท สถานท ก อสร าง สถาบ นท นตกรรม กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ผ ประมาณการ ว ร ตน, บากช, ไกรส รย, ยงย ทธ, ว นท ประมาณราคา กรกฎาคม 2557 พ นท อาคาร 11,582 ตร.ม. ผ ตรวจสอบ นายเชษฐ หงษ จ นดา สมน ก, ส เทพ, ช ศ กด, ว นท แจ งราคา จานวน 8 ช น ราคาว สด ลาด บ รายการ หน วย จานวน ราคารวม ต อหน วย รวมว สด ต อหน วย รวมค าแรง ส วนท 1 ค างานต นท น กล มงานท งานโครงสร างท วไป 1 เจาะสารวจด นโดยว ธ BORING TEST จ ด 3 23,000 69, ,000 2 เสาเข มเจาะ Dia 0.60 ม. ยาว ม. ร บน าหน ก- ปลอดภ ยไม น อยกว า 120 ต น / ต น (WET PROCESS) ต น ,300 19,471, ,471,800 2 เสาเข มเจาะ Dia 0.80 ม. ยาว ม. ร บน าหน ก- ปลอดภ ยไม น อยกว า 160 ต น / ต น (WET PROCESS) ต น ,200 18,423, ,423,000 3 สก ดห วเสาเข ม พร อมขนย ายท ง - ขนาด Dia 0.60 ม. ต น ,100 58,100 - ขนาด Dia 0.80 ม. ต น ,000 46,000 4 ทดสอบเสาเข ม PILE LOAD TEST โดยว ธ Static Load Test (พร อมเสาเข มทดสอบ 2 ต น) - ขนาด Dia 0.60 ม. จ ด 1 178, , ,050 - ขนาด Dia 0.80 ม. จ ด 1 241, , ,000 5 ทดสอบความสมบ รณ ของเสาเข มโดยว ธ SEISMIC TEST จ ด , ,400 6 ค าขนย ายด นจากเสาเข มเจาะ ลบ.ม 6, , ,200 7 ข ดด น - ถมค น ลบ.ม 2, , ,874 8 ทรายหยาบ ลบ.ม , , ,456 9 คอนกร ตหยาบ ลบ.ม 158 2, , , , คอนกร ตโครงสร างท วไป 240 ksc. ทรงกระบอก ลบ.ม 4,444 2,550 11,332, ,510,960 12,843, ไม แบบท วไป - ไม แบบ (ใช 50% ของท งหมด) ลบ.ฟ 9, ,689, ,689,400 - ไม คร าวย ดไม แบบ ลบ.ฟ 2, , ,060 - ค าแรงประกอบไม แบบ (ค ด 100% ) ตร.ม 19, ,651,974 1,651,974 - ตะป กก. 4, , , งานระบบพ น POST TENSION - คอนกร ต 320 ksc. ทรงกระบอก ลบ.ม 2,552 2,740 6,992, ,680 7,860,160 - ระบบพ น POST TENSION ตร.ม 9, ,752, ,752,120 - ไม แบบพ น POST TENSION บ ญช แสดงรายการก อสร างสาหร บงานก อสร างอาคาร - ไม แบบ (ใช 50% ของท งหมด) ลบ.ฟ 4, ,382, ,382,360 - ไม คร าวย ดไม แบบ ลบ.ฟ 1, , ,086 - ค าแรงประกอบไม แบบชน ดผ วเร ยบ (ค ด 100% ) ตร.ม 9, ,155,258 1,155,258 - ไม แบบขอบพ น ม. 1, , , ,820 แผ นท 4 / 63 - น งร านสาหร บด งลวด ม. 1, , , ,210 - ตะป กก. 2, , , เหล กเสร มคอนกร ต - SR 24 Dia 6 มม. กก. 21, , , ,193 Dia 9 มม. กก. 31, , , ,280 - SD 40 Dia 12 มม. กก. 182, ,868, ,447 4,269,938 Dia 16 มม. กก. 68, ,431, ,631 1,582,886 Dia 20 มม. กก. 81, ,670, ,640 1,849,249 - SD 50 Dia 25 มม. กก. 141, ,912, ,908 3,223, ข อต อเหล กเช งกล Dia 28 มม. กก. 150, ,106, ,628 3,438,379 Dia 32 มม. กก. 34, , , ,360 - Dia 20 มม. ต ว , ,000 4,400 - Dia 25 มม. ต ว 2, , , ,520 - Dia 28 มม. ต ว 1, , , ,000 - Dia 32 มม. ต ว , ,400 43, ลวดผ กเหล ก กก. 21, , , ตะแกรง WIRE MESH Dia ม. ตร.ม 9, ,135, ,110 1,283, น ายาก นซ ม ล ตร 1, , , WATTER STOP ม , ,010 61, งานป องก นและกาจ ดปลวกโดยว ธ อ ดน ายาลงพ นด น ตร.ม 2, , ,480 รวม (1.1) 83,916,767 8,014,685 91,931, งานโครงหล งคา 1 เหล กประกอบโครงหล งคา - เหล ก [] 100x100x4.5 มม. (13.1 kg/m.) ท อน 50 2, , ,000 - เหล ก [] 100x100x3.2 มม. (9.58 kg/m.) ท อน 395 1, , ,025 - เหล ก [] 50x50x2.3 มม. (3.34 kg/m.) ท อน , ,232 - ท อเหล ก Dia 48.6x2.3 มม. (3 kg/m.) ท อน , ,198 - เหล ก C 100x50x20x3.2 มม. (5.5 kg/m.) ท อน , ,126 2 ประกอบโครงหล งคา กก. 27, , ,138 3 เหล กแผ น PL 750x750x20 มม. แผ น 16 2,430 38, ,000 50,880 4 เหล กแผ น PL 200x200x25 มม. แผ น , ,205 4,140 5 เหล กแผ น PL 200x250x25 มม. แผ น , ,205 4,635 6 BOLT 3/4 L=0.80 ม. ช ด , ,600 9,720 7 BOLT 3/4 L=0.40 ม. ช ด , ,120 12,800 8 ทาส ก นไฟ ตร.ม 1, , , ,800 รวม (1.1.2) 1,097, ,268 1,428,694 แผ นท 5 / งานสถาป ตยกรรม งานว สด ม งหล งคา 1 หล งคาเหน อห องประช ม แผ นหล งคา METAL SHEET เป นแผ นเหล ก ALUZINC ร ดลอน เคล อบส ความหนาไม น อยกว า 0.50 มม. ฉนวนก นความร อน PU FOAM ชน ดก นไฟลาม ม ความหนาฉนวน 50 มม. ป ดท บด วย แผ น METAL SHEET ด านล าง ตร.ม 520 1, , , ,400 - Fashing ม , ,200 16,320 2 หล งคาโดยรอบช นดาดฟ า แผ นหล งคา METAL SHEET เป นแผ นเหล ก ALUZINC ร ดลอน เคล อบส ความหนาไม น อยกว า 0.50 มม. ตร.ม , , ,460 - Fashing ม , ,300 32,130 3 หล งคา CANOPY แผ นหล งคา METAL SHEET เป นแผ นเหล ก ALUZINC ร ดลอน เคล อบส ความหนาไม น อยกว า 0.50 มม. ฉนวนก นความร อน PU FOAM ชน ดก นไฟลาม ม ความหนาฉนวน 50 มม. ป ดท บด วย แผ น METAL SHEET ด านล าง พร อมโครงหล งคาเหล ก ตร.ม 170 4, , , ,500 - รางน าแสตนเลส ม , ,200 11,600 รวม (1.2.1) 1,479, ,580 1,591, งานฝ าเพดาน C1 - ฝ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks