แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 28 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง สารบ ญ คานา ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 o อานาจหน าท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 1 o แผนภ ม โครงสร างการบร หารจ ดการ หน วยงาน 2 o ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 3 o ผลการดาเน นงาน 13 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน 18 o นโยบายของคณะร ฐมนตร 18 o นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 21 o นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 23 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 25 o ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค 25 o เป าประสงค ค าน ยมองค การ กลย ทธ 26 o จ ดเน นการดาเน นงาน 27 o ผลผล ต 29 ส วนท 4 กรอบการข บเคล อนกลย ทธ ส การปฏ บ ต 30 o ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต ประจาป งบประมาณ o กลย ทธ ท 1 31 o กลย ทธ ท 2 32 o กลย ทธ ท 3 32 o กลย ทธ ท 4 33 o กลย ทธ ท 5 34 ภาคผนวก 37 o คาส งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา อานาจหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เป นหน วยงานท อย ภายในการก าก บด แลของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล องก บ นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต างๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ด และพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ด การศ กษาร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การดาเน นการของคณะอน กรรมการ และคณะทางานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชนและ องค กรปกครองส วนท องถ นในฐานะสาน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใด โดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 1 โครงสร างการบร หารงานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ อน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ งกาฬ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และน เทศการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน o งานตรวจสอบการเง นและบ ญช o งานตรวจสอบการดาเน นงาน กล มอานวยการ o งานธ รการ o งานบร หารท วไป o งานประสานงาน o งานประชาส มพ นธ กล มบร หารการเง นและส นทร พย o งานธ รการ o งานบร หารการเง น o งานบร หารการบ ญช o งานบร หารพ สด o งานบร หารส นทร พย กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน o งานธ รการ o งานวางแผนอ ตรากาล งคนและกาหนดตาแหน ง o งานสรรหาและบรรจ o งานบาเหน จความชอบและทะเบ ยนประว ต o งานพ ฒนาบ คคล o งานว น ยและน ต การ o งานเลขาน การ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท o ค ร สภาเขตพ นท o งานธ รการ o งานข อม ลสารสนเทศ o งานนโยบายและแผน o งานว เคราะห งบประมาณ o งานต ดตามประเม นผลและรายงาน o งานเลขาน การคณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา กล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน o งานธ รการ o งานพ ฒนาหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานฯ o งานว ดและประเม นผลการศ กษา o งานส งเสร มและพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย o งานน เทศต ดตามและประเม นผลระบบบร หาร และการจ ดการศ กษา o งานส งเสร มพ ฒนาระบบประก นค ณภาพฯ o งานเลขาน การคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา o งานธ รการ o งานโรงเร ยนพระราชดาร o งานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา o งานส งเสร มก จการน กเร ยน o งานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพฯ o งานส งเสร มก จการพ เศษ o งานธ รการ o งานวางแผนและข อม ลสารสนเทศ o งานส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา o งานส งเสร มการบร หารงานบ คคล o งานส งเสร มและดาเน นการ เปล ยนแปลงสถานศ กษา o งานส งเสร มการอ ดหน นกองท น สว สด การ 2 ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 1. ข อม ลท วไป 1.1 ท ต งและอาณาเขต ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ต งอย เลขท 511 หม 7 ถนนชาญส นธ ต าบล ว ศ ษฐ อ าเภอเม องบ งกาฬ จ งหว ดบ งกาฬ อย ทางภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศไทย ห างจาก กร งเทพมหานครโดยทางรถยนต ตามทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2 (ถนนม ตรภาพ) ประมาณ 752 ก โลเมตร เขตพ นท การบร การจ านวน 8 อ าเภอ ประกอบด วย อ าเภอบ งกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบ งโขงหลง อ าเภอ ศร ว ไล อ าเภอพรเจร ญ อ าเภอบ งคล า อ าเภอโซ พ ส ย และอ าเภอปากคาด จ านวนประชากรท งส น 243,865 คน เป นชาย 122,348 คน เป นหญ ง 121,516 คน ภ ม ประเทศโดยท วไปเป นท ราบส งหร อเป นเน น และเน นภ เขา ซ งเป นแหล งต นน าลาธารหลายสาย โทรศ พท : บร หารการเง นฯ ต อ 12, นโยบายและแผน ต อ 13, อานวยการ ต อ 14, บร หารงานบ คคล ต อ 15,น เทศฯ ต อ 16,ส งเสร มฯ ต อ 17, ,โทรสาร : Website : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ม อาณาเขตด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ ประเทศสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว โดยม แม น าโขง เป นเส นก นพรมแดน ท ศใต ต ดต อก บเขตอาเภอคาตากล า อาเภอบ านม วง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสกลนคร เขต 3 ท ศตะว นออก ต ดต อก บเขตอาเภอบ านแพง อาเภอนาทม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 ท ศตะว นตก ต ดต อก บเขตอาเภอโพนพ ส ย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาหนองคาย เขต 2 ม พ นท ท งหมดประมาณ 4,305.8 ตารางก โลเมตร โดยม รายละเอ ยดด งน อาเภอ พ นท (ตารางก โลเมตร) ค ดเป นร อยละ บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม 4, ท มา : ศ นย บร การข อม ลอาเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข อม ล ณ ธ นวาคม 1.2 ล กษณะภ ม ประเทศและภ ม อากาศ สภาพภ ม ประเทศ โดยท วไปพ นท ในความร บผ ดชอบของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เป นท ราบส ง หร อเป นเน น และเน นภ เขา สภาพภ ม อากาศ โดยท วไปแบ งออกเป น 3 ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต งแต กลางเด อนก มภาพ นธ ถ งกลางเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน เร มต งแต กลางเด อนพฤษภาคมถ งเด อนต ลาคม ฤด หนาว เร มต งแต เด อนต ลาคมถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 1.3 การคมนาคม ขนส งและการส อสาร ทางบก ม เส นทางหล ก 2 เส นทาง ค อ ทางหลวงหมายเลข 212, 222,2095 ทางน า ม แม น าโขง ทางอากาศ ไม ม การส อสาร ม ระบบส อสารท งว ทย โทรท ศน โทรศ พท ไปรษณ ย และ Internet 2. สภาพเศรษฐก จ ส งคมและการปกครอง 2.1 สภาพเศรษฐก จ ในพ นท 8 อาเภอด านท ศเหน อม อาเภอบ งกาฬเป นจ ดผ านแดน (ท าเร อ) ในการส งส นค าไปย ง ประเทศเพ อนบ าน ส วนอาเภอต างๆ ส วนใหญ จะท าการเกษตร เช น ทาไร ท านา ท าสวนยางพารา การเล ยง ส ตว เป นต น อาช พหล กของประชากรส วนใหญ ค อ ทาการเกษตร รองลงมา ค อ ร บจ าง ท าให ม รายได เฉล ยของประชาชนประมาณ 55,427 บาท/คน/ป อาเภอ รายได เฉล ย/คน/ป บ งกาฬ 63,138 พรเจร ญ 59,194 ศร ว ไล 50,170 เซกา 49,834 บ งโขงหลง 57,343 บ งคล า 64,619 โซ พ ส ย 51,551 ปากคาด 56,399 เฉล ย 55,427 ท มา : สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดบ งกาฬ พ.ศ 2.2 สภาพส งคม ประชากรในพ นท 8 อาเภอ ประกอบด วย กล มชนท หลากหลายเผ าพ นธ เช น ไทญ อ ลาวพวน ญวน จ น ภ ไท ท งชาวไทยพ นราบท มาจากภาคต างๆ โดยม ประชากรด งน อาเภอ จานวนประชากร ชาย หญ ง รวมท งส น บ งกาฬ 26,768 26,378 53,146 ศร ว ไล 11,453 11,247 22,700 พรเจร ญ 9,087 9,211 18,298 เซกา 29,598 29,412 59,010 บ งโขงหลง 8,784 8,633 17,417 บ งคล า 5,248 5,130 10,378 โซ พ ส ย 22,631 22,605 45,236 ปากคาด 8,779 8,901 17,680 รวม 122, , ,865 ท มา : สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดบ งกาฬ พ.ศ ด านศาสนา จากการท ประชากรม ความหลากหลายของชนเผ าพ นธ และเช อชาต ทาให ม ความแตกต าง ท งด านของภาษา ศาสนา ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ โดยในด านภาษาม ท งภาษาไทย ลาวพวน ไทญ อ ด านศาสนาม การน บถ อศาสนาพ ทธ ศาสนาคร สต และศาสนาอ นๆ ส วนด านว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ส วนใหญ ย ดม นตามบรรพบ ร ษ ข อม ลว ด/สาน กสงฆ ท พ กสงฆ อาเภอ(แห ง) ว ด/ส าน กสงฆ ท พ กสงฆ บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม ท มา : สาน กงานพระพ ทธศาสนา จ งหว ดหนองคาย พ.ศ 2.4 ข อม ลสถานพยาบาล อาเภอ โรงพยาบาลร ฐบาล โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ตาบล บ งกาฬ 1 14 ศร ว ไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks