โครงการสร างช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย เพ อปฏ ร ปการศ กษา: กรอบแนวค ดและข นตอนการทางาน - PDF

Description
โครงการสร างช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย เพ อปฏ ร ปการศ กษา: กรอบแนวค ดและข นตอนการทางาน การปฏ ร ปการศ กษา ประเทศไทยจาเป นต องใช กระบวนท ศน ใหม ใช การ ประสานภาค แนวราบและใช ช มชนเป นฐาน ม ลน ธ สดศร -สฤษด

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการสร างช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย เพ อปฏ ร ปการศ กษา: กรอบแนวค ดและข นตอนการทางาน การปฏ ร ปการศ กษา ประเทศไทยจาเป นต องใช กระบวนท ศน ใหม ใช การ ประสานภาค แนวราบและใช ช มชนเป นฐาน ม ลน ธ สดศร -สฤษด วงศ (มสส.) ก อต งข นในป พ.ศ ตามเจตนารมณ ของ พลตร นายแพทย สฤษด วงศ และค ณหญ งสดศร วงศ ถ วยทอง ท จะ สน บสน นการพ ฒนาทร พยากรมน ษย กระบวนการเร ยนร และนว ตกรรม การศ กษา ม ลน ธ ฯ ต งใจจะข บเคล อนงานปฏ ร ปการศ กษาโดยใช โรงเร ยนในส วน ท องถ นและช มชนเป นฐาน ม งเน นการเปล ยนแปลงท สาค ญค อเปล ยนแปลงคร ผ สอนให เป นผ จ ด กระบวนการเร ยนร เปล ยนแปลงการเร ยนการสอนให เป นกระบวนการเร ยนร โดยคงความเป นเล ศทาง ว ชาการและเตร ยมเยาวชนให ม ท กษะการเร ยนร ท กษะการใช ช ว ตและท กษะการทางานในศตวรรษใหม รวมท งเปล ยนแปลงห องเร ยนให เป นพ นท เร ยนร ท งน โดยใช แนวค ดหล กสามประการและกระบวนการ แลกเปล ยนเร ยนร เพ อสร างมาตรฐานใหม ด งรายละเอ ยดในเอกสารน ม ลน ธ สดศร -สฤษด วงศ (มสส.) ขอเช ญชวนภาค ท ใส ใจการศ กษาประเทศไทยได ศ กษาเอกสารฉบ บน แลกเปล ยน ว พากษ และ ให ข อเสนอแนะ รวมท ง เช ญร วมงานข บเคล อนงานปฏ ร ปการศ กษาประเทศไทยตามกระบวนท ศน น นพ.ประเสร ฐ ผล ตผลการพ มพ เลขาธ การม ลน ธ สดศร สฤษด วงศ 14 ก มภาพ นธ 2554 ท านท สนใจสามารถร วมแลกเปล ยน ว พากษ หร อให ข อเสนอแนะ รวมท งแสดงความสนใจได ทาง facebook โดยค นหาคา PlcSsf prasert หร อ สถานการณ ปฏ ร ปการศ กษา 10 ป ไม ว าหน วยงานใดประเม นหร อ ทดสอบด วยว ธ ใด ผลล พธ เหม อนก นค อ เด กไทยม คะแนนเฉล ยอย ในกล มได คะแนนต า น กเร ยนจ านวนน อยมากท ท าคะแนนได ด ในล าด บ ต นๆ i สมรรถนะการอ าน สมรรถนะทางคณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร ต าท กว ชามาอย างต อเน อง ii ในกล ม คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร เด กไทยม คะแนนอย ใน กล มคะแนนเฉล ยต า iii คะแนนจากการสอบว ดความรวบยอดของน กเร ยน ช นม. 6 (O-Net) ในว ชาหล ก ม คะแนนเฉล ยไม ถ งคร ง ในท กว ชาต งแต ป 2548 ในป 2552 โรงเร ยนใน กร งเทพมหานครม คะแนนเฉล ยรวมส งส ด ย งอย ท เพ ยง คะแนน iv ไม แต เฉพาะเด กโต เด กเล กก ไม แตกต างก น คะแนน ทดสอบส มฤทธ ทางการศ กษา ป 2550 เด ก ป. 6 ร อย ละ 45 ท กษะการค ดได คะแนนเฉล ย จาก คะแนนเต ม 40 คะแนน ธนาคารโลกสร ป สาเหต สาค ญของค ณภาพการศ กษา ระด บม ธยม มาจากค ณภาพคร และขาดอ ปกรณ ในการเร ยน การสอน v สถานการณ ด านแรงงาน ซ งสะท อนด านหน งของค ณภาพ ของเด กหล งจบการศ กษา การศ กษาระด บม ธยมศ กษาของไทยไม ท นการพ ฒนา เศรษฐก จ อ ตราการจบม ธยมศ กษาของไทยต ามากเม อ vi เท ยบก บเพ อนบ านเช น มาเลเซ ย และฟ ล ปป นส จากการส ารวจแรงงานในสถานประกอบการ ป ญหา ด านค ณล กษณะของแรงงานท พบในระด บสถาน ประกอบการค อ แรงงานไม อดทนต อความกดด น ขาด ความสามารถในการเร ยนร และขาดความร บผ ดชอบ ต องานท ได ร บมอบหมาย vii แรงงานไม ม ท กษะเพ ยงพอในการปฏ บ ต งาน ขาด ท กษะในการส อสารและภาษา ขาดการเร ยนร ด วย ต วเอง ขาดการแสดงออกทางความค ดในการท างาน และขาดท ศนคต ท ด ต องาน viii เม อเปร ยบเท ยบในระด บ นานาชาต พบว าม ท กษะในด านภาษาและสารสนเทศ ต ากว าประเทศเพ อนบ าน ix ความสามารถในการแข งข นในภาพรวมของประเทศ ย งคงต ากว าประเทศเพ อนบ านและประเทศอ นๆใน 3 ภ ม ภาค (ส งคโปร อ นด บ 1 มาเลเซ ยอ นด บ 10 ไทย อ นด บ 26) x จะทาอะไร ม ลน ธ ฯ ใช แนวค ด 3 ประการในการปฏ ร ปการศ กษา ค อ 1. แนวค ดเร อง 21 st Century Skills 2. แนวค ดเร อง Project Based Learning (PBL) 3. แนวค ดเร อง Professional Learning Community (PLC) แนวค ดท 1 แนวค ดเร อง 21 st Century Skills ม ลน ธ ฯ จะใช แนวค ด 21 st Century Skills ซ งต อไปจะ เร ยกว า ท กษะส าหร บอนาคต เพ อพ ฒนาคร ให คร ม ความสามารถในการจ ดกระบวนการเร ยนร เพ อให น กเร ยนม ท กษะส าหร บอนาคต 4 ด าน ค อ Souce: (1) ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม (Learning and Innovation skills) (2) ท กษะช ว ตและประกอบอาช พ (Life and Career skills) (3) ท กษะด านข อม ลข าวสาร การส อสารและเทคโนโล ย (Information, Media and Technology skills) (4) ม ความร ว ชาหล ก (Core Subjects) ได แก ภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร เศรษฐศาสตร ร ฐและความ เป นพลเม อง และม ความร เฉพาะส าหร บอนาคต (21 st Century Themes) ม ลน ธ ฯ ก าหนดเป าหมายท น กเร ยน ค อท าให น กเร ยนม ท กษะส าหร บอนาคต 4 ด าน ด งม รายละเอ ยดด งน (1) ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม (Learning and Innovation skills) ประกอบด วย 1. ท กษะการค ดเช งว พากษ และแก ป ญหา (critical thinking & problem solvings) 2. ท กษะการส อสาร (communication) 3. ท กษะการสร างความร วมม อ (collaboration) 4. ท กษะการค ดสร างสรรค และนว ตกรรม (creativity and innovation) (2) ท กษะช ว ตและการประกอบอาช พ ( Life and Career skills) ประกอบด วย 1. ม ความสามารถในการย ดหย นและปร บต ว 2. ม เป าหมายของช ว ตและความม งม น 3. เข าใจส งคมและยอมร บความแตกต างทาง ว ฒนธรรม 4. ม ศ กยภาพการผล ตและยอมร บการตรวจสอบ 5. ม ความเป นผ น าและม ความร บผ ดชอบ (3) ท กษะด านข อม ลข าวสาร การส อสาร เทคโนโลย (Information, Media and Technology skills) ประกอบด วย 4 1. ความร ด านข อม ลข าวสาร 2. ความร ด านส อ 3. ความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ (4) ม ความร ว ชาหล ก (Core Subjects) ได แก ภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศ ศ ลปะ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร เศรษฐศาสตร ร ฐและความ เป นพลเม อง และม ความร เฉพาะส าหร บอนาคต (21 st Century Themes) ได แก 1. ความร เร องความเป นไปของโลก ( Global awareness) 2. ความร ทางด านการเง น เศรษฐก จ ธ รก จและการ ประกอบการ ( Financial, Economic, Business, and Entrepreneurial Literacy) 3. ความร เร องความเป นพลเม อง (Civic Literacy) 4. ความร เร องส ขภาพ (Health Literacy) 5. ความร เร องส งแวดล อม ( Environmental Literacy) แนวค ดท 2 แนวค ดเร อง Project Based Learning (PBL) เพ อให ได คร และน กเร ยนท ม ท กษะส าหร บอนาคตตาม แนวค ดท 1 ม ลน ธ ฯ จะร วมม อก บภาค ท าให การเร ยนการ สอนท ม งเน นรายว ชาเปล ยนร ปแบบเป นการจ ด กระบวนการเร ยนร ด วย Project Based Learning (PBL) น นค อคร จะท าหน าท ออกแบบกระบวนการเร ยนร ให น กเร ยนสามารถท างานเป นท มเพ อช วยก นท าให โครงการ ท ก าหนดให ล ล วง ท งน โดยท น กเร ยนจ าเป นต องฝ กใช ท กษะส าหร บอนาคตท กด าน ส งท น กเร ยนได ร บจ งม ใช ต วความร (knowledges) หร อว ธ หาความร (searching) แต เป นท กษะการเร ยนร และ นว ตกรรม (Learning and Innovation skills) ท กษะช ว ต และประกอบอาช พ (Life and Careers skills) ท กษะด าน ข อม ลข าวสาร การส อสารและเทคโนโลย (Information, Media and Technology skilss) ม ความร ว ชาหล ก (Core Subjects)และความร เฉพาะส าหร บอนาคต (21 st Century Themes) กล าวเฉพาะเร องท กษะการเร ยนร น กเร ยน จะต องได ฝ กใช ท กษะการค ดเช งว พากษ และแก ป ญหา (critical thinking & problem solvings) ท กษะการส อสาร (communication) ท กษะการสร างความร วมม อ (collaboration) ท กษะการค ดสร างสรรค และนว ตกรรม (creativity and innovation) Source: แนวค ดท 3 แนวค ดเร อง Professional Learning Community (PLC) เพ อให ได กระบวนการเร ยนร แบบ PBL ตามแนวค ดท 2 ม ลน ธ ฯ จะร วมม อก บภาค ค นหาและสร างเคร อข ายการ แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างคร ค อ Professional Learning Community(PLC) ซ งต อไปจะเร ยกว า ช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย ม ลน ธ ฯ จะร วมม อก บภาค จ ดกระบวนการให ช มชนการ เร ยนร คร เพ อศ ษย ท เก ดข นเป นผ สรรค สร างมาตรฐานและ หล กส ตรใหม แบบประเม นหล กส ตรและแบบ ประเม นผลส มฤทธ ทางการศ กษาแนวใหม รวมท ง ค ม อพ ฒนาคร เพ อการจ ดกระบวนการเร ยนร PBL ท ม ความสอดคล องก บบร บทของช มชนในแต ละท องถ น 5 ทาอย างไร ข นตอนท 1 เช ญชวนภาค ม ลน ธ ฯ จะประกาศเช ญชวนภาค ท ใส ใจการปฏ ร ป การศ กษาด วยกระบวนท ศน ใหม ค อ แนวค ด 3 ประการ ด งกล าว มาร วมพ ดค ยเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ปร กษาหาร อ และระดมสมอง เพ อค นหาปร ชญา อ ดมการณ และกระบวนท ศน ท สอดคล องก น สามารถ ร วมเด นทางไปด วยก นเพ อปฏ ร ปการศ กษาของประเทศ ไทย ม ลน ธ ฯ คาดหว งท จะได ท างานร วมก บภาค จ านวนมาก เพ อสร าง ช มชนการเร ยนร คร เพ อศ ษย ประสบผลล พธ ท ด น าไปส การปฏ ร ปการศ กษาประเทศไทยในท ส ด ข นตอนท 2 ค นหาคร เพ อศ ษย ม ลน ธ ฯ จะเช ญชวนภาค ให ช วยก นค นหา (mapping) คร เพ อศ ษย ในท องถ นต างๆ โดยม เง อนไขว าคร เพ อศ ษย น น สามารถเข าร วมโครงการฯ โดยได ร บความเห นชอบและ สน บสน นท งด านงบประมาณและการจ ดการธ รกรรมจาก หน วยงานต นส งก ด ได แก ผ บร หารโรงเร ยนและ หน วยงานต นส งก ด ค อองค กรปกครองส วนท องถ น เขต พ นท การศ กษา หร อหน วยงานเอกชน แล วแต กรณ คร เพ อศ ษย ม เกณฑ ค ดเล อกด งน 1. เป นคร ท ม ประสบการณ ตรงในการจ ดการเร ยนการ สอนแบบ Project Based Learning (PBL) 2. การเร ยนการสอนแบบ PBL น นอาจจะไม ครอบคล ม กล มสาระว ชาหล กหร อครอบคล มการใช ความร จากกล ม สาระว ชาหล กก ได แต ถ าครอบคล มกล มสาระว ชาหล กแม เพ ยงบางว ชาจะได ร บการพ จารณาก อน 3. การเร ยนการสอนแบบ PBL น นอาจจะไม เช อมโยง ก บป ญหาของโรงเร ยนหร อของช มชนท โรงเร ยนต งอย ก ได แต ถ าครอบคล มป ญหาของโรงเร ยนหร อของช มชนท โรงเร ยนต งอย จะได ร บการพ จารณาก อน 4. การเร ยนการสอนแบบ PBL น นอาจจะเป น กระบวนการท ท าให น กเร ยนต องใช ความร ส าเร จร ป เป นหล กหร ออาจจะเป นกระบวนการท ท าให น กเร ยนต อง ใช ท กษะค นหาความร เป นหล กก ได แต ถ าเป น กระบวนการท ท าให น กเร ยนต องใช ท กษะการเร ยนร เป นหล กจะได ร บการพ จารณาก อน 5. การเร ยนการสอนแบบ PBL น นอาจจะเป น กระบวนการท ท าให น กเร ยนต องใช เพ ยง ท กษะค นหา ความร แล วน ามาเข ยนรายงานส ง ก ได แต ถ าเป น กระบวนการท ท าให น กเร ยนต องใช ท กษะการค ดเช ง ว พากษ และส งเคราะห ความร จะได ร บการพ จารณาก อน 6. การเร ยนการสอนแบบ PBL น นอาจจะไม ม หล กฐาน หร อข อพ ส จน ว าช วยให ผลการเร ยนหร อผลการสอบเข า ต อมหาว ทยาล ยของน กเร ยนด ข น แต ถ าเป นกระบวนการ ท ม หล กฐานหร อข อพ ส จน ว าท าให ผลส มฤทธ ทาง การศ กษาด ข นแม เพ ยงบางส วนจะได ร บการพ จารณาก อน 7. คร เพ อศ ษย น นควรได ร บความส ข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks