ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร - PDF

Description
ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education (Educational Administration) อ กษรย อ ภาษาไทย ศษ.ม. (การบร หารการศ กษา) อ กษรย อ ภาษาอ งกฤษ M.Ed. (Educational Administration) โครงสร างส าหร บหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา จ านวนหน วยก ต หมวดว ชา แผน ก 2 แผน ข แผน ข ว ทยาเขตบางนา และสาขาว ทยบร การฯ 1. หมวดว ชาบ งค บ (ไม น บหน วยก ต) () () () 2. หมวดว ชาปร บพ นฐาน (ไม น บหน วยก ต) (9) (9) (9). หมวดว ชาพ นฐานการศ กษา 4. หมวดว ชาเอก 4.1 ว ชาเอกบ งค บ 4.2 ว ชาเอกเล อก 5. หมวดการค นคว าอ สระ. หมวดว ทยาน พนธ 7. หมวดการสอบประมวลความร รวม โครงสร างของหล กส ตรแผน ก 2 และแผน ข 1. หมวดว ชาบ งค บ จ านวน 2 ว ชา (ไม น บหน วยก ต) **RAM 000 ความร ค ค ณธรรม () หน วยก ต (RU 00) RAM 00 บ ณฑ ตศ กษา () หน วยก ต (RU 0) 2. หมวดว ชาปร บพ นฐาน จ านวน ว ชา (ไม น บหน วยก ต) ** EDA 000 ภาษาอ งกฤษทางการบร หารการศ กษา () หน วยก ต (EA 00) EDU 001 ความร เก ยวก บการศ กษา จ ตว ทยาการศ กษา (ED 501) และเทคโนโลย การศ กษา () หน วยก ต EDU 002 ความร เก ยวก บหล กส ตร การสอน (ED 502) และการประเม นผลการศ กษา () หน วยก ต. หมวดว ชาพ นฐาน จ านวน 2 ว ชา ( หน วยก ต) EDF 00 ปร ชญาการศ กษา หน วยก ต (EF 0) MER 90 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา หน วยก ต (MR 9) 4. หมวดว ชาเอก (1) หมวดว ชาเอกบ งค บ แผน ก 2 จ านวน 4 ว ชา ( หน วยก ต) EDA 11 หล กและกระบวนการบร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 1) EDA ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บผ บร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 2) EDA 4 การบร หารการประชาส มพ นธ และความส มพ นธ ช มชน หน วยก ต (EA 24) EDA 145 นโยบายและการวางแผนการศ กษา หน วยก ต (EA 45) (2) หมวดว ชาเอกบ งค บ แผน ข จ านวน 5 ว ชา (15 หน วยก ต) EDA 11 หล กและกระบวนการบร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 1) EDA ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บผ บร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 2) EDA 4 การบร หารการประชาส มพ นธ และความส มพ นธ ช มชน หน วยก ต (EA 24) EDA 145 นโยบายและการวางแผนการศ กษา หน วยก ต (EA 45) EDA 17 ส มมนาการบร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 7) () หมวดว ชาเอกเล อก แผน ก 2 จ านวน 2 ว ชา ( หน วยก ต) แผน ข จ านวน 4 ว ชา ( หน วยก ต) EDA 114 กฏหมายการศ กษา หน วยก ต (EA 14) EDA 115 น เทศการศ กษา หน วยก ต (EA 15) EDA 11 การจ ดและการพ ฒนาองค การทางการศ กษา หน วยก ต (EA 1) EDA 5 การศ กษาก บการพ ฒนาทางการเม อง หน วยก ต (EA 25) EDA แนวโน มและพ ฒนาการทางการบร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 2) EDA 1 การบร หารบ คลากรและการพ ฒนาทร พยากรมน ษย หน วยก ต (EA ) EDA 14 การบร หารงานว ชาการและการประก นค ณภาพการศ กษา หน วยก ต (EA 4) EDA 15 การจ ดและการบร หารก จการน กเร ยน หน วยก ต (EA 5) EDA 1 การบร หารทร พยากรและการจ ดการทางการศ กษา หน วยก ต (EA ) EDA 17 การจ ดอาคารสถานท และสภาพแวดล อม หน วยก ต (EA 7) EDA 14 การว น จฉ ยส งการในการบร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 4) EDA 144 จร ยธรรมส าหร บผ บร หารการศ กษา หน วยก ต (EA 44) EDA 15 เศรษฐศาสตร การศ กษาและการบร หารโรงเร ยน หน วยก ต (EA 5) EDA 154 การบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยก ต (EA 54) EDA 155 พ นฐานทางเศรษฐก จ ส งคมและการเม องไทย หน วยก ต (EA 55) ท ม ต อการศ กษา 5. หมวดการศ กษาอ สระ ( แผน ข) EDA 709 การศ กษาอ สระ หน วยก ต (EA 89). หมวดว ทยาน พนธ (แผน ก 2) EDA 7099 ว ทยาน พนธ หน วยก ต (EA 99) 7. หมวดการสอบประมวลความร (แผน ข) EDA 7097 การสอบประมวลความร 0 หน วยก ต (EA 98) การสอบประมวลความร (Comprehensive Examination) ด วยการสอบข อเข ยน และ / หร อ ปากเปล า หล งจากน กศ กษาได ศ กษารายว ชาครบถ วนตามท ก าหนดไว ในหล กส ตร และม คะแนน เฉล ยสะสม (GPA) ไม น อยกว า.00 ท งน ให เป นไปตามระเบ ยบของคณะกรรมการบ ณฑ ตศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง หมายเหต กระบวนว ชาท ไม น บหน วยก ต 1. ก าหนดให บ คคลท ไม ม พ นฐานทางการศ กษา หร อประสบการณ ท างานในหน วยงานท เก ยวข องก บการศ กษา ต องเร ยน EDU 001 และ EDU 002 และสอบให ได เกรด S 2. ส าหร บน กศ กษาท ส วนกลางสอบไม ผ าน RU Test ให เร ยนว ชา EDA 000 (ภาษาอ งกฤษทางการบร หารการศ กษา) และสอบให ได เกรด S. น กศ กษาต องเร ยนกระบวนว ชา RAM 000 ความร ค ค ณธรรม และ RAM 00 บ ณฑ ตศ กษา และสอบให ได เกรด S แผนการศ กษา แผน ก 2 แผนการศ กษา ป ท 1 ภาคเร ยนท 1 RAM 000 ความร ค ค ณธรรม RAM 00 บ ณฑ ตศ กษา EDA 000 ภาษาอ งกฤษทางการบร หารการศ กษา EDF 00 ปร ชญาการศ กษา EDA 11 หล กและกระบวนการบร หารการศ กษา EDA ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บผ บร หารการศ กษา ป ท 1 ภาคเร ยนท 2 MER 90 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา EDA 145 นโยบายและการวางแผนการศ กษา EDA 4 การบร หารการประชาส มพ นธ และความส มพ นธ ช มชน EDA.. ว ชาเอกเล อก ป ท 2 ภาคเร ยนท 1 EDA... ว ชาเอกเล อก EDA 7099 ว ทยาน พนธ จ านวนหน วยก ต () () () รวม 9 รวม รวม 15 แผน ข แผนการศ กษา ป ท 1 ภาคเร ยนท 1 RAM 000 ความร ค ค ณธรรม RAM 00 บ ณฑ ตศ กษา EDA 000 ภาษาอ งกฤษทางการบร หารการศ กษา EDF 00 ปร ชญาการศ กษา EDA 11 หล กและกระบวนการบร หารการศ กษา EDA ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บผ บร หารการศ กษา ป ท 1 ภาคเร ยนท 2 MER 90 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา EDA 145 นโยบายและการวางแผนการศ กษา EDA 4 การบร หารการประชาส มพ นธ และความส มพ นธ ช มชน EDA.. ว ชาเอกเล อก ป ท 2 ภาคเร ยนท 1 MER 90 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา EDA 709 การศ กษาอ สระ EDA ว ชาเอกเล อก EDA ว ชาเอกเล อก ป ท 2 ภาคเร ยนท 2 EDA 17 ส มมนาการบร หารการศ กษา EDA 7097 สอบประมวลความร จ านวนหน วยก ต () () () รวม 9 รวม รวม 0 รวม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks