รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป PDF

Description
รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 9 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อนาข อม ลท ได ไปใช ในการบร หารงานได อย างถ กต องและ เพ ยงพอ อ กท งย งเป นข อม ลประกอบการต ดส นใจส าหร บผ บร หาร ในการบร หารงานบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดท ารายละเอ ยดการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อสร างความเข าใจในสาระส าค ญ ของ การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ให ก บผ ปฏ บ ต งานมากข น เพ อน าข อม ลท ได ไปใช ประโยชน ต องานบร หาร บ คคล ต อไป การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร การประเม นผลแผนบร หารงานบ คคล เพ อให สามารถนาผลประเม นมาใช ในการวางแผนในป ต อไป รวมท ง เพ อให ม การปร บปร งว ธ การด าเน นงาน หร อปร บเปล ยนเป าหมายของโครงการ/ก จกรรมต างๆ ให เหมาะสมก บ ทร พยากรหร อสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไปในระหว างป และในป ต อไปด วย ตลอดจนเก ดผลการประเม น มาใช ในการวางแผนในป ต อไป การประเม นผลแผนการบร หารงานบ คคล ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อรวบรวมผลการปฏ บ ต งานตามแผนงานบร หารบ คคลท ก าหนดไว โดยพ จารณาท เง อนไขเวลาท ควร ปฏ บ ต และส มฤทธ ผลตามเป าหมายเช งปร มาณ และค ณภาพของโครงการหร อก จกรรมต างๆ 2. เพ อทราบป ญหาอ ปสรรคการดาเน นงานเป นระยะๆ นาไปส การปร บปร งแผนฯในคร งถ ดไป 3. เพ อต องการทราบผลส มฤทธ โดยรวมของการปฏ บ ต งานตมแผนฯ เพ อนาไปใช ประโยชน ในการจ ดทา แผนฯ ในคร งถ ดไป 4. เพ อต องการทราบประโยชน ท ได จากแผนงานบร หารบ คคล ในการนาไปเป นข อม ลประกอบการบร หาร ต อไป ขอบเขตการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ในการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ใช ว ธ การประเม นจากรายงานของโครงการ/ ก จกรรม ด งน 1. ข อม ลจากรายงานสร ปของโครงการ/ก จกรรม ท ท ม อย ในแผนพ ฒนาบ คลากร 2. การว เคราะห ข อม ลท ได จากโครงการ/ก จกรรม โดยเปร ยบเท ยบข อม ลแผนพ ฒนาฯ ก บผลของ โครงการหร อก จกรรม แล วทาการสร ปว เคราะห การประเม นผลของแผนงานบร หารบ คคล ของว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1. ข อม ลจากรายงานสร ปของโครงการ/ก จกรรม ท ท ม อย ในแผนพ ฒนาบ คลากร การต ดตามแผนพ ฒนาบ คคล (โครงการ / ก จกรรม) ซ งแผนพ ฒนาบ คคล ประจ าป งบประมาณ 2556 ใช ในการก าก บท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยนว ตกรรม ซ งการจ ดท าแผนพ ฒนา บ คคลด งกล าว เป นการด าเน นการตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยนว ตกรร ป พ.ศ.2556 ตามเกณฑ การประเม นของ สกอ. ต วบ งช ท 2.4 ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ซ งได ก าหนดเกณฑ มาตรฐาน ค อ จะต องม แผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น และด าเน นการตามแผนท ก าหนดไว โดยท ม ระบบการต ดตาม การน าความร ท ได จากการพ ฒนาไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ตลอดจนการปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ซ งการต ดตามผลของการเข าร วมก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามภาระก จ หล ก, ตามสมรรถนะ, ตามสายงาน (Employee Job Training) ท อย ในแผนงานบร หารงานบ คคล ป งบประมาณ 2556 โดยพ จารณาจากโครงการท ได ด าเน นการ ตามช วงเวลาท ก าหนด และการใช แบบฟอร แบบรายงานการน าความร จากการอบรม/ส มมนา มาใช ในการพ ฒนา เพ อน าข อม ลท ได ไปประเม นผลของ แผนในข นตอนต อไป ซ งข อม ลท ไดจะนาไปว เคราะห ต อไป เพ อใช ในการปร บปร งและพ ฒนาให ด ข น 2. การประเม นผลแผนงานบร หารบ คคล ด วยการว เคราะห ข อม ลท ได จากโครงการ/ก จกรรม โดยเปร ยบเท ยบข อม ลแผนพ ฒนาฯ ก บ ผลของโครงการหร อก จกรรม แล วทาการสร ปว เคราะห แผนพ ฒนาบ คคล ประจาป งบประมาณ 2556 ได ม การ ปร บปร ง จากแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2555 ซ งเป นรายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรมท ได ดาเน นการแล ว โดยนารายละเอ ยดด งกล าวไปใช ประกอบการสร ปผลการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรมแผนพ ฒนาบ คลากร นาเสนอผลส มฤทธ ของแผน ในภาพรวม ประโยชน ของแผน และสร ปประเด นป ญหา/แนวทางแก ไข และ ข อเสนอแนะ เพ อเป นประโยชน ในการจ ดทาแผนงานบร หารบ คคล ในป ถ ดไป สร ปผลการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2556 การประเม นแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ 2556 พ จารณาด าเน นการประเม นช วงว นท 1 ต ลาคม 2555 ถ ง 30 ก นยายน 2556 ผลการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ม รายละเอ ยดด งน ลาด บ รายละเอ ยด (โครงการ/ก จกรรม) ผลการดาเน นงาน สาเร จ ไม สาเร จ หมายเหต 1 โครงการอบรมการพ ฒนาบ คลากรตามหล ก สมรรถนะ (Competency Based Training) 2 โครงการอบรมหล กสมรรถนะส าหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต (Competency Based Training ม โครงการ for Management) 3 โครงการอบรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คคลากร รายบ คคล (Individual Development Plan) 4 โครงการส มมนาบ คลากรประจาป ม โครงการ 5 โครงการจ ดงานส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2555 ม โครงการ 6 โครงการจ ดงานว นสถาปนาว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คร งท 16 ม โครงการ 7 โครงการฝ กอบรมบ คลากรตามสายงาน (Employee Job Training) Kpi3_3 จากตารางสร ปผลการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2556 พบว าโครงการ/ ก จกรรม โดยส วนใหญ ได ดาเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากร ซ งม บางโครงการ/ก จกรรมย งไม บรรล เป าหมายของ แผนพ ฒนาบ คลากร รายละเอ ยดด งน 1. โครงการอบรมการพ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency Based Training) ผลการด าเน นงาน ไม ส าเร จ เน องจากการความคลาดเคล อนในช วงเวลาการจ ดโครงการ ท าให ว ทยากรไม สามารถมาบรรยายได ในช วงเวลาท กาหนด ซ งการบรรยายในห วข อด งกล าว เป นเร องท ส บเน องจาก โครงการอบรมหล กสมรรถนะสาหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต ซ งใช ระยะเวลาค อนข างมากในการดาเน นการ 2. โครงการอบรมหล กสมรรถนะสาหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต (Competency Based Training for Management) เป าหมายของโครงการอบรม สมรรถนะว ทยาล ยนว ตกรรม สาหร บผ บร หารส ภาคปฏ บ ต เพ อทราบ ประว ต ความเป นมา ความหมาย ความสาค ญและความจาเป นของการพ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency Based)ท ม ต อองค กร ให ม ความร ความเข าใจ ข นพ นฐานและสามารถกาหนดสมรรถนะของ ว ทยาล ย เพ อนาไปใช ก บการดาเน นงานภายในองค กร 3. โครงการอบรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คคลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ผลการดาเน นงาน ไม สาเร จ เน องจากเป นผลส บเน องของการประเม นผลการปฏ บ ต งานประจาป ล า ช า จ งทาให ไม สามารถนาผลประเม นด งกล าวมาใช ประกอบในโครงการอบรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คคลากร รายบ คคล ได ท น 4. โครงการส มมนาบ คลากรประจาป เป าหมายของการการจ ดโครงการส มมนาบ คลากร ประจาป 2555 เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค อ นได แก บ คลากรว ทยาล ย ได ร บความร และท กษะ เพ อช วยในการเพ มประส ทธ ภาพในการทางาน และความส มพ นธ อ น ด ในว ทยาล ย และม ขว ญและกาล งใจท ด ในการปฏ บ ต งาน 5. โครงการจ ดงานส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2555 เป าหมายของการจ ด เพ อท สร างความสาม คค ความสน ทสนมเพ อการประสานงานท ด และ น นทนาการ เพ อสร างความสน กสนานผ อนคลายความเคร ยดจากภาระงานท ร บผ ดชอบท งป 6. โครงการจ ดงานว นสถาปนาว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คร งท 16 เป าหมายของกาจ ดงานว นสถาปนา เพ ออน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรม บ คลากรท กท านม ส วนร วม ในการดาเน นงานเพ อสร างความสาม คค และการเช อมความส มพ นธ ก บคณะ,หน วยงานต างๆ ภายใน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 7. โครงการฝ กอบรมบ คลากรตามสายงาน (Employee Job Training) kpi 3_3 เป าหมายของโครงการเป นการพ ฒนาบ คลากรตามภารก จหล ก,ตามสมรรถนะ,ตามสายงาน (Employee Job Training) เพ อให บ คลากรสายสน บสน นท ได ร บการพ ฒนาความร และท กษะท ตรงก บหน าท ข อเสนอแนะ / ข อม ล เพ อน าไปใช สาหร บการปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2557 ผลการประเม นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ย งขาดการก าหนดต วช ว ดท ช ดเจนในโครงการ/ก จกรรม และการก าหนดช วงเวลาของการจ ดโครงการ/ก จกรรม ย งไม เหมาะสมเท าท ควร ม ผลท าให การพ จารณาเช ญว ทยากรบรรยายคาดเคล อนไปจากก าหนด ท าให ไม สามารถด าเน นการตาม ช วงเวลาท กาหนดตามแผนได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks