การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล - PDF

Description
การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan) ส าหร บบ คลากรส าน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว นท 23 พฤษภาคม 2557 ก าหนดการ เวลา ลงทะเบ ยน รายละเอ ยด เป ดโครงการอบรม

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 8 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan) ส าหร บบ คลากรส าน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว นท 23 พฤษภาคม 2557 ก าหนดการ เวลา ลงทะเบ ยน รายละเอ ยด เป ดโครงการอบรม โดย อาจารย ดร.ศ กด พ นธ ต นว มลร ตน ผ อ านวยการส าน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร ส ารวจต วเอง - ร จ กผ อ น - ว เคราะห ตนเอง Individual Development Plan อย ตรงไหน ในภาพรวม พ กร บประทานอาหารว าง เข าใจ Individual Development Plan พ กร บประทานอาหารกลางว น จ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล พ กร บประทานอาหารว าง แบ งกล มตามสายงาน (workshop) ซ กถามและป ดการโครงการอบรม แผนท การเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ ลองท าด สะท อน กล บ สร ป ส ารวจ ต วเอง ร จ กผ อ น ว เคราะห ต วเอง IDP อย ตรงไหน เข าใจ IDP อ นเคร องก นก อน ก จกรรม 1 # ผ น าและผ ตาม ก จกรรม 2 # ส ารวจต วเอง วาดภาพเร องเก ยวก บครอบคร วของตนเอง วาดภาพเร องราวท ค ณภาคภ ม ใจ ประท บใจ วาดภาพเร องราวท ค ณเส ยใจ เส ยดาย วาดภาพเร องราวความฝ นของค ณ ก จกรรม 3 # ร จ กผ อ น เล าส ก นฟ ง พ แดง ผมขอเล าเร องของ ผมก อนนะคร บ... พ เล าคนส ดท าย... พ เล าของพ...ต อเลยนะ เร องม ด งน นะ... การว เคราะห ต วเอง ก จกรรม ส งท เราปฏ บ ต ได ไม ด เราจะพ ฒนาอย างไร เม อไหร ก จกรรม # 1 ก จกรรม # 2 ก จกรรม # 3 ก จกรรม # 4 Individual Development Plan อย ตรงไหน Individual Development Plan อย ตรงไหน Individual Development Plan อย ตรงไหน กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งาน IDP เข าใจ Individual Development Plan ค อ : แผนพ ฒนาความสามารถการท างานของบ คลากรท เน นการส อสารแบบสองทางระหว าง ผ บ งค บบ ญชาและใต บ งค บบ ญชา เป นเสม อนเข มท ศหร อท ศทางในการวางแผนการ พ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ให ม สมรรถนะท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานในระด บท องค กร คาดหว ง การพ ฒนางานและการพ ฒนาผ ปฏ บ ต งาน ซ งผ บ งค บบ ญชาจะต อง พ จารณาข อม ลท ง สองส วนร วมก น เพ อน าไปใช เป นหล กในการก าหนดแนวทางการพ ฒนาให เหมาะสมก บ สภาพการท างานและต วบ คคลผ ปฏ บ ต งาน เพ อให ผลส มฤทธ ของงานตามเป าหมาย องค กรเก ดข นได จร ง ซ งในการพ ฒนาสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาให เหมาะสมก บ ล กษณะงานของแต ละบ คคลและหน วยงาน ท มา : ส าน กงาน ก.พ. ค อ : เคร องม อท ใช เป นกรอบหร อแนวทางท จะช วยให ผ ปฏ บ ต งานบรรล ถ งเป าหมายของ ตนท เช อมโยงหร อตอบสนองต อความต องการ หร อเป าหมายในระด บหน วยงานและ องค การ การวางแผนพ ฒนารายบ คคลจะช วยให เก ดการพ ฒนาท งในป จจ บ นและอนาคต สามารถบรรล เป าหมายง ายข นและสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรอย างเหมาะสม และตรงตามความต องการอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ท มา : ส าน กงาน ก.พ. เราให ความหมาย : ว ตถ ประสงค ของ IDP : เพ อปร บปร งผลงานท ได ร บมอบหมายในป จจ บ น เพ อเตร ยมความพร อมในงานอ นๆ ท แตกต างไปจากเด ม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของตนในการท างานท ส งข น ประโยชน ของ IDP : 1.ท าให องค การม บ คลากรท ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ตามองค การต องการ และคาดหว ง 2.เป นการพ ฒนาท ตรงก บความต องการ และความจ าเป นของต ว บ คลากรเอง 3.ช วยลดอ ตราการลาออกของบ คลากร 4.เป นการเตร ยมความพร อมของก าล งคน 5.ใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณในการฝ กอบรม และ พ ฒนาบ คลากรขององค การ 1.ท าความเข าใจก บแผนพ ฒนา รายบ คคล 2.ให ความส าค ญต อแผนพ ฒนา รายบ คคล 3.ให ค าปร กษาในการด าเน นการตาม แผนพ ฒนารายบ คคล 4.ต ดตามผลการพ ฒนารายบ คคล ผ ท ม ส วนเก ยวข อง : 1.ท าความเข าใจก บแผนพ ฒนา รายบ คคล 2.ให ความส าค ญต อแผนพ ฒนา รายบ คคล 3.ให ค าปร กษาในการด าเน นการตาม แผนพ ฒนารายบ คคล 4.จ ดท าตามแผนการพ ฒนารายบ คคล 5.ต ดตามผลการพ ฒนารายบ คคลและ รวบรวมข อม ล IDP IDP 1.ท าความเข าใจก บแผนพ ฒนา รายบ คคล 2.ให ความส าค ญต อแผนพ ฒนา รายบ คคล 3.ให ค าปร กษาในการด าเน นการตาม แผนพ ฒนารายบ คคล 4.ท าตามแผนการพ ฒนารายบ คคล ผ ปฏ บ ต งาน หล กการ 1 ค าน งถ งการน าไปใช ระบ ท งจ ดแข ง และส งท ต องพ ฒนา ประเม นโดยใช ข อม ลจากหลายแหล ง เน นท จ ดแข ง 1 อย างและส งท ต องพ ฒนา 1 อย าง 2 ใช ว ธ การเร ยนร ท หลากหลาย ก จกรรม 1 อย าง ตอบโจทย การพ ฒนามากกว า 1 ระบ อ ปสรรคและการสน บสน นท ต องการเพ อให การเร ยนร ไม ต ดข ด ก าหนดว ธ การว ดความส าเร จ 3 ใช ท กษะท เร ยนร ให ได เร วท ส ด ก าหนดผลล พธ และการว ดความก าวหน าท สอดคล องก น คาดเดาอ ปสรรคและหาทางป องก น เร มประย กต จากส งท ง ายไปยาก ข นตอนจ ดท า IDP : ศ กษา ว เคราะห ว ส ยท ศน เป าหมาย หน วยงาน ตนเองและ องค กร ประเม นตนเอง น าเร องมา ปร กษา ผ บ งค บบ ญชา สร ปผลและน าไป ปฏ บ ต ต ดตามผลและ ทบทวน น าเอกสารต างๆท เก ยวก บ ว ส ยท ศน เป าหมายหน วยงาน ตนเองและองค กร มา ศ กษา ว เคราะห ว เคราะห งานท ได ร บ มอบหมาย (เป าหมาย) ตามท องค กรต องการแล ว พ จารณาว าต องใช ความร ท กษะ ท ศนคต ท จะท าให งานบรรล เป าหมาย น าผลการประเม น ตนเองมาใช ปร กษา ก บผ บ งค บบ ญชา โดยตรง เก ยวก บ งานในงานป จจ บ น และอนาคต แผนการพ ฒนา รายบ คคล พร อม รายละเอ ยดต างๆ ข อตกลงร วมก น เม อ เห นชอบท งสองฝ าย แล วท าเป นเอกสาร ตกลงก นก าหนดว นท จะพ ดค ยทบทวน เพ อ ปร บให สมบ รณ มาก ข นและอย างต อเน อง ข นตอนจ ดท า IDP : 1 ศ กษา ว เคราะห ว ส ยท ศน เป าหมาย หน วยงาน ตนเองและ องค กร น าเอกสารต างๆท เก ยวก บ ว ส ยท ศน เป าหมายหน วยงาน ตนเองและองค กร มา ศ กษา ว เคราะห ว ส ยท ศน องค กร ว ส ยท ศน หน วยงาน ข นตอนจ ดท า IDP : 1 ศ กษา ว เคราะห ว ส ยท ศน เป าหมาย หน วยงาน ตนเองและ องค กร น าเอกสารต างๆท เก ยวก บ ว ส ยท ศน เป าหมายหน วยงาน ตนเองและองค กร มา ศ กษา ว เคราะห เป าหมายองค กร เป าหมายหน วยงาน เป าหมายตนเอง ข นตอนจ ดท า IDP : 2 ประเม นตนเอง จ ดแข งของตนเองม อะไรท จะช วย ให เป าหมายส าเร จ ว เคราะห งานท ได ร บ มอบหมาย (เป าหมาย) ตามท องค กรต องการแล ว พ จารณาว าต องใช ความร ท กษะ ท ศนคต ท จะท าให งานบรรล เป าหมาย จ ดอ อนของตนเองม อะไรท จะ เป นอ ปสรรคต อเป าหมาย ข นตอนจ ดท า IDP : 3 น าเร องมา ปร กษา ผ บ งค บบ ญชา ส อสาร 2 ทาง น าผลการประเม น ตนเองมาใช ปร กษา ก บผ บ งค บบ ญชา โดยตรง เก ยวก บ งานในงานป จจ บ น และอนาคต แผนการพ ฒนา รายบ คคล พร อม รายละเอ ยดต างๆ ผ บ งค บบ ญชา ผ ใต บ งค บบ ญชา ว ธ การพ ฒนาของ IDP : ว ธ การพ ฒนา การฝ กอบรมในห องเร ยน (Classroom Training) การสอนงาน (Coaching) การฝ กอบรมขณะปฏ บ ต งาน (On the job Training) โปรแกรมพ เล ยง (Mentoring Program) การเพ มค ณค าในงาน (Job Enrichment) การเพ มปร มาณงาน (Job Enlargement) การมอบหมายงาน (Delegation) ค าอธ บาย การเร ยนร โดยม ความหลายหลายของผ เร ยน กล มงาน ซ งม หน วยงานร บผ ดชอบจ ด ฝ กอบรม อธ บายรายละเอ ยดของงาน ท งในและนอกพ นท ปฏ บ ต งาน ส วนมากผ บ งค บบ ญชาจะ ท าหน าท น โดยตรง การปฏ บ ต งานจร งโดยม ผ สอน ท าหน าต ดตาม อธ บาย ช แนะ ม กจะใช ค ก บการสอน งานจะม ประส ทธ ภาพมากท ส ด พ ฒนาการปร บต วจ ตใจ การท างานร วมก บผ อ น จะม ผ ด แลพ ดค ยท ได ร บการค ดเล อก จากภายในหน วยงาน มอบหมายงานท ท าทาย ยากมากข น ใช ท กษะ ความร มากกว าเด ม และเป นงานท แตกต างจากเด ม การมอบหมายงานท มากข นล กษณะงานคล ายเด ม หร อแตกต างไป ซ งไม ท าทาย หร อ ยากมาก การกระจายงานในหน าท ความร บผ ดชอบ อ านาจการต ดส นใจให ในขอบเขตท ก าหนด ซ งผ ใต บ งค บบ ญชาปฏ บ ต ไปได เลย เช นล กษณะงานเป นงานประจ า ว ธ การพ ฒนาของ IDP : การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) ว ธ การพ ฒนา การให ค าปร กษาแนะน า (Consulting) การต ดตาม / ส งเกต (Job Shadowing) การท าก จกรรม (Self Learning) การเป นว ทยากรภายใน (Internal Trainer) การด งานนอกสถานท (Site Visit) การให ข อม ลป อนกล บ (Feedback) ค าอธ บาย บ คลากรเว ยนงานจากงานหน งไปย งอ กงานหน ง เพ อเร ยนร งานน น ตามระยะเวลาท ก าหนด ใช พ ฒนาความสามารถให ม ความหลากหลาย ให ค าปร กษาแนะน าเม อม ป ญหาเก ดข นจากงานท ร บผ ดชอบในแนวทาง เคล ดล บ และ ว ธ การท จะให แก ป ญหาน นไปได การเร ยนร งานจากการเล ยนแบบ และต ดตามห วหน าหร อผ ร ในสายงาน จะใช เวลาไม นานเพราะจะเห นพฤต กรรมการท างานจากห วหน า ฝ กฝนปฏ บ ต ด วยตนเองจากแหล งความร ต างๆ สร างความสามารถในการถ ายทอด ร กการสอน ม ความร ท จะสอน โดยมอบหมายให เป นว ทยากรภายในองค กร การด ระบบและข นตอนงานองค กรท เป นต วอย าง (Best Practice) ในเร องท ต องการด งาน ด แนวค ด หล กการท ประสบความส าเร จ จะน าไปปร บใช ก บองค กร การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและแจ งผลหร อให ข อม ลป อนกล บแก บ คลากรเพ อให ปร บปร ง พ ฒนาประส ทธ ภาพและความสามารถในการท างาน ว ธ การพ ฒนาของ IDP : ว ธ การพ ฒนา การฝ กอบรมก บผ เช ยวชาญ (Feedback) การให ค าปร กษาแนะน า (Counterpart) การเปร ยบเท ยบก บค แข ง / ค เปร ยบ (Benchmarking) การประช ม / ส มมนา (Meeting / Seminar) การให ท นการศ กษา (Scholarship) ค าอธ บาย การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและแจ งผลหร อให ข อม ลป อนกล บแก บ คลากรเพ อให ปร บปร ง พ ฒนาประส ทธ ภาพและความสามารถในการท างาน การฝ กปฏ บ ต จร งก บผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ในเร องน น เป นการฝ กอบรมภายนอก สถานท หร อการเช ญผ เช ยวชาญให เข ามาฝ กงานก บบ คคล น าต วอย างขององค กรอ นท เป นต วอย างมาว เคราะห เปร ยบเท ยบก บข นตอน ระบบงาน ต าง เพ อกระต นให บ คลากรเห นสถานะของหน วยงาน / องค กร ก บท เป นต วอย าง การระดมความค ดเห นของท มงาน เปล ยนม มมองท หลากหลาย ผ น าส มมนาม บทบาท กระต น จ งใจให ผ เข าร วมประช ม / ส มมนา น าเสนอความค ดเห นร วมก น ให ท นการศ กษาเพ อให ม ความร ประสบการณ มากข นจากอาจารย ผ สอน สร างเคร อข าย ด วยก น ข นตอนจ ดท า IDP : 3 น าเร องมา ปร กษา ผ บ งค บบ ญชา น าผลการประเม น ตนเองมาใช ปร กษา ก บผ บ งค บบ ญชา โดยตรง เก ยวก บ งานในงานป จจ บ น และอนาคต แผนการพ ฒนา รายบ คคล พร อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks