มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ประกอบด วย ๗ หมวด ด งน - PDF

Description
มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บแนวทางบร หาร จ ดของแต ละรายว ชาเพ อให จ ดสอดคล องและเป นไปตามวางแผนไว ในรายละเอ ยด ของหล กส ตร ซ งแต ละรายว

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 11 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บแนวทางบร หาร จ ดของแต ละรายว ชาเพ อให จ ดสอดคล องและเป นไปตามวางแผนไว ในรายละเอ ยด ของหล กส ตร ซ งแต ละรายว ชาจะก าหนดไว อย างช ดเจนเก ยวก บและรายละเอ ยดของเน อหา ความร ในรายว ชา แนวทางปล กฝ งท กษะต างๆ ตลอดจนค ณล กษณะอ นๆ น กศ กษาจะได ร บพ ฒนา ให ประสบความส าเร จตามจ ดม งหมายของรายว ชา ม ก าหนดรายละเอ ยดเก ยวก บระยะเวลาใช ใน ว ธ สอน ว ดและผลในรายว ชา ตลอดจนหน งส อหร อส อทางว ชาอ นๆจ าเป น สาหร บร นอกจากน ย งย ทธศาสตร ในกระบวนปร บปร ง ประกอบด วย ๗ หมวด ด งน หมวด ๑ ข อม ลท วไป หมวด ๒ จ ดม งหมายและ หมวด ๓ ล กษณะและดาเน น หมวด ๔ พ ฒนาผลร ของน กศ กษา หมวด ๕ แผนสอนและผล หมวด ๖ ทร พยากรประกอบ หมวด ๗ และปร บปร งดาเน นของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยนครพนม /ว ทยาล ย สาน กว ชาศ กษาท วไป หมวด ๑ ข อม ลท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๓๐๐๐๕๑๐๓ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ Use of Information Technology ๒. จานวนหน วยก ต ๓ (๒-๒-๕) หน วยก ต บรรยาย ๒ ช วโมง/ ปฏ บ ต ๒ ช วโมง/ ศ กษาด วยตนเอง ๕ ช วโมง/ ๓. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา หมวดว ชาศ กษาท วไป กล มว ชาว ทยาศาสตร ๔. อาจารย ผ ร บผ ดชอบอาจารย ๔.๑ อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา ผศ.โกว ท ยอดมงคล ๔.๒ อาจารย ๔.๒.๑ ผศ.โกว ท ยอดมงคล ๔.๒.๒ อาจารย พงษ พ ทธ ม งคละค ร ๔.๒.๓ อาจารย ธนภ ทร มาล ล ย ๔.๒.๔ อาจารย อ มาพร จ นโสภา ๕. ภาคศ กษา / ช นป ภาคศ กษา ๑/๒๕๕๗ ช นป ๑, ช นป ๒ ๖. รายว ชาต องมาก อน (Pre-requisite) (ถ าม ) ไม ม ๗. รายว ชาต องพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) ไม ม ๒ ๘. สถาน ห องศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนครพนม ๙. ว นจ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หมวด ๒ จ ดม งหมายและ ๑. จ ดม งหมายของรายว ชา ๑.๑ เพ อให น กศ กษาม ความซ อส ตย ม ความร บผ ดชอบ ม ระเบ ยบว น ย เป นแบบอย างด ในใช เทคโนโลย สารสนเทศและช วยเหล อผ อ นได ๑.๒ เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส อสาร และสามารถน ามา ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ๑.๓ เพ อให น กศ กษาบ รณาองค ความร สามารถทาโครง/โครงงานได ๑.๔ เพ อให น กศ กษาม มน ษยส มพ นธ ด ม จ ตสาธารณะและสามารถทางานร วมก บผ อ นได ๑.๕ เพ อให เล อกใช ส อในนาเสนอข อม ลสารสนเทศ และใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในส บค นข อม ลจากแหล งความร ท นสม ยได ๒. ในพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เพ อให สอดคล องก บสาระว ชาในกรอบหล กส ตรมาตรฐานว ชาศ กษาท วไป ของสาน กงาน กรรมอ ดมศ กษา หมวด ๓ ล กษณะและดาเน น ๑. คาอธ บายรายว ชา ความร เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ ค นคว าและเข ยนรายงานทางว ชา ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อแสวงหาความร ส บค น ว เคราะห ข อม ล ส อสารและน าเสนองานทางว ชา ใช โปรแกรมสาเร จร ป จร ยธรรมเก ยวข องก บเทคโนโลย สารสนเทศ และจร ยธรรมสารสนเทศ Knowledge of information technology, searching method and academic writing report, usage of information technology for searching knowledge, searching method, data analysis, communication and academic presentation, usage of package programs, ethics about information technology and ethics of information ๒. จานวนช วโมงใช ต อภาคศ กษา จานวนช วโมงบรรยาย ๓๐ ช วโมง จานวนช วโมงฝ กปฏ บ ต ๓๐ ช วโมง จานวนช วโมงศ กษาด วยตนเอง ๗๕ ช วโมง ๓ ๓. จานวนช วโมงต ออาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาแก น กศ กษาเป นรายบ คคล ผ น ดหมายเวลาเข าพบเพ อขอคาปร กษาล วงหน าทาง Face book, และระบบ NPU Eให คาปร กษาแนะนาทางว ชาแก น กศ กษาเป นรายบ คคล จานวน ๒ ช วโมง/ หมวด ๔ พ ฒนาผลร ของน กศ กษา ๑. ค ณธรรม จร ยธรรม ๑.๑ ค ณธรรม จร ยธรรมต องพ ฒนา ๑. ๑. ๑.เป นแบบอย างด ๑.๑.๔ ม ความเส ยสละ ม เมตตา กร ณา และช วยเหล อผ อ น ๑.๒ ว ธ สอน ๑.๒.๑ บรรยายสอดแทรกค ณธรรมและจร ยธรรม ๑.๒.๒ อภ ปรายแบบม ส วนร วม ๑.๓ ว ธ ผล ๑.๓.๑ พฤต กรรมเข าและ เวลาในส งงานได ร บ มอบหมาย ๑.๓.๒ จากอภ ปรายแบบม ส วนร วมในช น ๒. ความร ๒.๑ ความร ต องได ร บ ๒.๑.๑ ม ความร และความ ๒.๑.๒ สามารถเช อมโยงนามาประย กต ใช ใน ๒.๒ ว ธ สอน ๒.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและน าเสนอรายงาน ๒.๒.๒ โครงงาน ๒.๒.๓ ปฏ บ ต ตามใบงาน ๒.๒.๔ ทาก จกรรมใน ๒.๓ ว ธ ผล ๒. ๓. ๑ จากแบบทดสอบย อย นาเสนอ และสอบปลายภาค ๒. ๓. ๒ จากโครงงาน ๒.๓.๓ เข าร วมก จกรรมใน ๓. ท กษะทางป ญญา ๓.๑ ท กษะทางป ญญาต องพ ฒนา ๓.๑.๑ สามารถบ รณาความร ในจ ดได ๔ มคอ.๓ ๓.๑.๒ ม ความค ดสร างสรรค และสามารถค ดได อย างเป นระบบ ๓.๒ ว ธ สอน ๓.๒.๑ บรรยาย มอบหมายงานและนาเสนอรายงาน ๓.๒.๒ โครงงาน ๓.๓ ว ธ ผล ๓.๓.๑ จากแบบทดสอบย อย นาเสนอ และสอบปลายภาค ๓.๓.๒ จากโครงงาน ๔. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ๔.๑ ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบต องพ ฒนา ๔.๑.๑ ม มน ษยส มพ นธ ด และม ความเข าใจในตนเองและผ อ น ๔.๑.๒ ม จ ตสาธารณะ ร บผ ดชอบต อตนเองและส วนรวม ๔.๑.๓ สามารถสร างความส มพ นธ ระหว างกล มคนหลากหลายได ๔.๒ ว ธ สอน ๔.๒.๑ จ ดก จกรรมกล มโดยเน นม ส วนร วม ๔.๒.๒ ร ในช มชน ๔.๓ ว ธ ผล ๔.๓.๑ จากอภ ปรายร วมก นในช น ๔.๓.๒ จากพฤต กรรมม ส วนร วมในช น ๔.๓.๓ จากความสาเร จของโครงงาน ๕. ท กษะว เคราะห เช งต วเลข ส อสาร และใช เทคโนโลย สารสนเทศ ๕.๑ ท กษะว เคราะห เช งต วเลข ส อสาร และใช เทคโนโลย สารสนเทศต องพ ฒนา ๕.๑.๑ เล อกใช ส อนาเสนอต างๆ ได อย างเหมาะสม ๕.๑.๒ สามารถว เคราะห ข อม ลท วไปและข อม ลต วเลขได อย างถ กต อง ๕.๑.๓ สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในค นคว าหาแหล งความร ท นสม ย ๕.๒ ว ธ สอน ๕.๒.๑ มอบหมายงานให น กศ กษาค นคว าด วยตนเอง พร อมท งนาเสนอในร ปของรายงาน ๕.๒.๒ สาธ ตใช สาหร บน กศ กษา ๕.๒.๓ ทาก จกรรมหลากหลายใน ๕.๓ ว ธ ผล ๕.๓.๑ จากรายงานและนาเสนอรายงาน ๕.๓.๒ จากความพ งพอใจในใช สาหร บน กศ กษา ๕.๓.๓ จากส งงานใน ของน กศ กษา ๕ หมวด ๕ แผนสอนและผล ๑. แผนสอน ๑ ช แจงรายว ชา -ข อตกลงเบ องต น สาหร บรายว ชา -ใช ระบบ NPU e- สาหร บน กศ กษา ๑.เข าใจระบบ จ ด ในรายว ชา ๒.สามารถใช ระบบ NPU e- สาหร บน กศ กษาได ๓.ม ค ณธรรม จร ยธรรม ผลร ( เป นแบบอย างด ๕.๒ สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในค นคว าแหล ง ความร ท นสม ย -อาจารย บรรยาย โดยใช Power - สอนสาธ ต และ ปฏ บ ต ใช ระบบ NPU e- - ค ม อใช ระบบ NPU e- สาหร บ น กศ กษา เวลาในส งงาน - Login เข า - แบบ -ใบ ก จกรรมเข า ใช ระบบ NPU e- ๖ ๒ บท ๑ เทคโนโลย สารสนเทศ - ความหมายของ เทคโนโลย สารสนเทศ - ข อม ลและ สารสนเทศ - ระบบสารสนเทศ - ส วนประกอบของ ระบบสารสนเทศ - ความสาค ญของ ระบบสารสนเทศ - ระด บของผ ใช ระบบ สารสนเทศ - ประเภทของระบบ สารสนเทศ - แนวโน มของระบบ สารสนเทศ ๑.อธ บายความหมาย ของเทคโนโลย สารสนเทศ ๒.เข าใจระบบ สารสนเทศและ ส วนประกอบของ ระบบสารสนเทศ ๓.สามารถแยก ประเภทของระบบ สารสนเทศได ผลร ( เป นแบบอย างด ๕.๒ สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศ ในค นคว าแหล ง ความร ท นสม ย บรรยายโดยใช Power ๔๐ นาท แบ งกล มน กศ กษา อภ ปรายห วข อ - ส งงานโดยผ าน ระบบ NPU e- - เอกสาร ประกอบ สอน เวลาในส งงาน -ทาก จกรรมใน - แบบ -ใบ ทาก จกรรมใน ๗ ๓ บท ๒ - ความหมายของ - วงจรทางาน ของ - ค ณสมบ ต ของ - ประเภทของ - องค ประกอบของ ๑.อธ บายความหมาย และวงจรทางาน ของได ๒.จาแนกประเภท ได ๓.อธ บายใช งาน ของแต ละประเภทได ผลร ( เป นแบบอย างด นามาประย กต ใช ใน บรรยายโดยใช Power ๔๐ นาท แบ งกล มน กศ กษา อภ ปรายห วข อ - ส งงานโดยผ าน ระบบ NPU e- - เอกสาร ประกอบ สอน เวลาในส งงาน -ทาก จกรรมใน - แบบ -ใบ ทาก จกรรมใน ๘ ๔ บท ๓ ค นคว า และเข ยนรายงาน ทางว ชา - ความหมายของ ค นคว า - กระบวนศ กษา ค นคว า -ความหมายของ รายงาน -ประเภทของรายงาน ทางว ชา -ร ปแบบเข ยน โครงงาน ๑.อธ บายความหมาย ของค นคว าได ๒.เข าใจกระบวน ศ กษาค นคว า ๓.อธ บายความหมาย ของรายงานได ๔.อธ บายประเภท ของรายงานทาง ว ชาได ๕.เข าใจร ปแบบ เข ยนโครงงาน ผลร ( เป นแบบอย างด นามาประย กต ใช ใน บรรยายโดยใช Power ๔๐ นาท แบ งกล มน กศ กษา อภ ปรายห วข อ - ส งงานโดยผ าน ระบบ NPU e- - เอกสาร ประกอบ สอน เวลาในส งงาน -ทาก จกรรมใน - แบบ -ใบ ทาก จกรรมใน ๙ ๕ บท ๔ ใช โปรแกรมสาเร จร ป - โปรแกรม Microsoft Word ๑.อธ บาย ส วนประกอบของ หน าจอโปรแกรม Microsoft Word ได ๒.เข าใจ ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Word ได ๓.ฝ กปฏ บ ต ตามใบ งานได อย างถ กต อง ผลร ( เป นแบบอย างด นามาประย กต ใช ใน สาธ ต ใช โปรแกรม Microsoft Word - น กศ กษาปฏ บ ต ตามใบงาน - ใบงาน เวลาในส งงาน -ปฏ บ ต ตามใบงาน มอบหมาย - แบบ -ใบผล ปฏ บ ต งาน ๑๐ ๖ บท ๔ ใช โปรแกรมสาเร จร ป - โปรแกรม Microsoft Word ๑.อธ บาย ส วนประกอบของ หน าจอโปรแกรม Microsoft Word ได ๒.เข าใจ ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Word ได ๓.ฝ กปฏ บ ต ตามใบ งานได อย างถ กต อง ผลร ( เป นแบบอย างด นามาประย กต ใช ใน สาธ ต ใช โปรแกรม Microsoft Word - น กศ กษาปฏ บ ต ตามใบงาน - ใบงาน เวลาในส งงาน -ปฏ บ ต ตามใบงาน มอบหมาย - แบบ -ใบผล ปฏ บ ต งาน ๑๑ ๗ บท ๔ ใช โปรแกรมสาเร จร ป - โปรแกรม Microsoft Excel ๑.อธ บาย ส วนประกอบของ หน าจอโปรแกรม Microsoft Excel ได ๒.เข าใจ ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Excel ได ๓.ฝ กปฏ บ ต ตามใบ งานได อย างถ กต อง ผลร ( เป นแบบอย างด นามาประย กต ใช ใน สาธ ต ใช โปรแกรม Microsoft Excel - น กศ กษาปฏ บ ต ตามใบงาน - ใบงาน เวลาในส งงาน -ปฏ บ ต ตามใบงาน มอบหมาย - แบบ -ใบผล ปฏ บ ต งาน ๑๒ ๘ บท ๔ ใช โปรแกรมสาเร จร ป - โปรแกรม Microsoft Excel ๑.อธ บาย ส วนประกอบของ หน าจอโปรแกรม Microsoft Excel ได ๒.เข าใจ ประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Excel ได ๓.ฝ กปฏ บ ต ตามใบ งานได อย างถ กต อง ผลร ( เป นแบบอย างด นามาประย กต ใช ใน สาธ ต ใช โปรแกรม Microsoft Excel - น กศ กษาปฏ บ ต ตามใบงาน - ใบงาน เวลาในส งงาน -ปฏ บ ต ตามใบงาน มอบหมาย - แบบ -ใบผล ปฏ บ ต งาน ๑๓ ๙ บท ๔ ใช โปรแกรมสาเร จร ป - โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๑.อธ บาย ส วนประกอบของ หน าจอโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ๒.เข าใจ ประ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks