ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา PDF

Description
ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558 โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร พฤษภาคม เด อนพฤษภาคม 2558 ศ กร ท 1 - ป.1 ป.6 ประกาศผลการเร ยนซ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 14 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558 โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร พฤษภาคม เด อนพฤษภาคม 2558 ศ กร ท 1 - ป.1 ป.6 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษาเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสาร 1 2 มอบต วและเอกสารลงทะเบ ยน ม.1 ม.5 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน และการแก ร, มผ ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสารมอบต ว และเอกสารลงทะเบ ยน 31 - ประกาศรายช อน กเร ยน ป การศ กษา 2558 จ นทร ท 4 - หย ดตามประกาศคณะร ฐมนตร อ งคารท 5 - หย ดว นฉ ตรมงคล พ ธท 6 - งานพ ฒนาหล กส ตร พฤห สบด ท 7 ศ กร ท 8 - สหกรณ ทดลองฯ จ าหน ายอ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน จ นทร ท 11 - ศ กร ท 15 - ส มมนาอาจารย และข าราชการ พ ธท 13 - หย ดว นพ ชมงคล อาท ตย ท 17 - ก จกรรม I Can Do จ นทร ท 18 - อ งคารท 19 - ป.1 ร บมอบต ว - ปฐมน เทศอาจารย ใหม พ ธท 20 - ศ กร ท 22 - ป.2 ม.6 ร บมอบต ว ศ กร ท 22 - อาท ตย ท 24 - ม.3 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท 4 เสาร ท 23 - จ นทร ท 25 - ม.2 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท 4 อ งคารท 26 - ประช มผ ปกครองน กเร ยน ป.1 เวลา น. พ ธท 27 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน.../ม ถ นายน 2558 ม ถ นายน เด อนม ถ นายน 2558 จ นทร ท 1 - หย ดว นว สาขบ ชา อา จ อ พ พฤ ศ ส อ งคารท 2 - ว นเป ดเร ยนภาคต น ป การศ กษา พฤห สบด ท 4 - ม.4 สม คร นศท ม.5 - ม.6 (นศท. ป 2 - ป 3) รายงานต ว เสาร ท 6 - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น อาท ตย ท 7 - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น (เช า) พ ธท 10 - ก จกรรม ร บน องน อย ป.1 เสาร ท 13 - เร มก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น พฤห สบด ท 18 - พ ธ ไหว คร เสาร ท 20 - ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ตรวจส ขภาพน กเร ยน พ ธท 24 - ประชาส มพ นธ ก ฬาส พฤห สบด ท 25 - นศท. ปฐมน เทศและเร มเร ยน ศ กร ท 26 - ว นส ดท ายของการเสนอขออน ม ต โครงการเพ อส วนรวม ภาคต น - มอบเก ยรต บ ตรม ธยมศ กษา (เช า) - มอบเก ยรต บ ตรประถมศ กษา (บ าย) 2 กรกฎาคม เด อนกรกฎาคม 2558 เสาร ท 4 - ทอดผ าป าการศ กษา อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 20 - ศ กร ท 24 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคต น คร งท พฤห สบด ท 23 - พ ธ ไหว คร น กศ กษาว ชาทหาร (ช วงเช า) จ นทร ท 27 - พ ธท 29 - ม.1 โครงการค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท จ นทร ท 27 - พ ธท 29 และ - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน จ นทร ท 3 (ส.ค.) พ ธท 29 - ก จกรรมว นภาษาไทยแห งชาต พฤห สบด ท 30 - หย ดว นอาสาฬหบ ชา พฤห สบด ท 30 - ศ กร ท 31 และ - ส มมนาเจ าหน าท เสาร ท 1 (ส.ค.) ศ กร ท 31 - หย ดว นเข าพรรษา.../กรกฎาคม 2558 (ต อ) กรกฎาคม เด อนกรกฎาคม 2558 (ต อ)... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร ล เช เดอ ลองเปร อา จ อ พ พฤ ศ ส น กเร ยนฝร งเศสมาไทย ม.1 ม.3 ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร อ บ ยามา (ฮ โกไทย) น กเร ยนญ ป นมาไทย โครงการสานส มพ นธ ทางช างเผ อก คร งท ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร จ สเซนไฮสก ล น กเร ยนญ ป นมาไทย...งด... - พ ธ ไหว คร ดนตร และนาฏศ ลป 3 ส งหาคม เด อนส งหาคม 2558 เสาร ท 1 - นศท. เร ยนชดเชยเน องในว นหย ดอาสาฬหบ ชา (30 กรกฎาคม 2558) อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 7 - ว นก ฬาส ส มพ นธ 1 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น ป.1 - ม เสาร ท 8 - โบว ล งสาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท อาท ตย ท 9 - เสาร ท 15 - ก จกรรมโครงการแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - โตเก ยวเทค น กเร ยนญ ป นมาไทย อ งคารท 11 - ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ - ดนตร ในสวน คร งท 22 พ ธท 12 - หย ดว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ศ กร ท 14 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าช นส งสม ดรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - โครงการท นตกรรมป องก นและเคล อบฟล ออไรด ป.3 - ป.4 - พ ธ มอบประกาศน ยบ ตรหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน และเก ยรต บ ตรน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2557 เสาร ท 15 - การบรรยายพ เศษเพ อล ก ศ ษย ระด บประถมศ กษา (เช า) - การบรรยายพ เศษเพ อล ก ศ ษย ระด บม ธยมศ กษา (บ าย) อ งคารท 18 ศ กร ท 21 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ป.1, ป.3, ป.5.../ส งหาคม 2558 (ต อ) เด อนส งหาคม 2558 (ต อ) พฤห สบด ท 20 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม.6 อ งคารท 25 พ ธท 26 - ก จกรรมว นว ทยาศาสตร อ งคารท 25 - ศ กร ท 28 - ส ปดาห สนทนาศ ษย - ล ก ป.2, ป.4, ป.6 พฤห สบด ท 27 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร เซโตดะ (ม ธยมศ กษา) น กเร ยนญ ป นมาไทย 4 ก นยายน เด อนก นยายน 2558 อ งคารท 1 ศ กร ท 4 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม.1 ม.3 อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 3 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม ศ กร ท 4 - ม.1 ม.6 อาจารย ผ สอน ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบให อาจารย ประจ าช น ว นพ ฒนาและปล กต นไม มก จ นทร ท 7 ศ กร ท 11 - อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการเพ อส วนรวม ภาคต น เสนออาจารย ใหญ เพ อขออน ม ต ผลการประเม น เสาร ท 12 - สาธ ตเกษตรชาร ต คอนเส ร ต คร งท 15 พ ธท 16 - พ ธ กต ญ ตา คารวะ เสาร ท 19 - อาท ตย ท 20 - ว นส ดท ายการเร ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย จ นทร ท 21 ศ กร ท 25 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคต น คร งท 2 ศ กร ท 25 - ป.1 ม.6 ว นส ดท ายของการเร ยนภาคต น เสาร ท 26 - งานเกษ ยณอาย ราชการ จ นทร ท 28 พ ธท 30 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน - ป.1 ป.6 สอบแก ไขผลการเร ยน - ม.4 ย นค าร องขอเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตามแผนการเร ยน จ นทร ท 28 - ศ กร ท 2 (ต.ค.) - โครงการเตร ยมความพร อม และส งน กเร ยนเข าร วมแข งข น โครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร (ประถมศ กษา).../ ต ลาคม 2558 5 ต ลาคม เด อนต ลาคม 2558 พฤห สบด ท 1 - พ ฒนาหล กส ตร อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 2 - ประช มรวมอาจารย ท งโรงเร ยน เสาร ท 3 - อาท ตย ท 4 - แรลล การก ศล OKUS คร งท จ นทร ท 5 - ม.6 ว นเป ดเร ยนภาคปลาย ป การศ กษา งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยนให อาจารย ประจ าช น ม.1 ม.6 และงานทะเบ ยนและประมวลผล อ งคารท 6 - ม.1 - ม.6 ประกาศผลสอบภาคต นและแจ งก าหนดการสอบแก ไขผลการเร ยน พ ธท 7 พฤห สบด ท 8 - ม.1 ม.5 สอบแก ไขผลการเร ยนตามตารางสอบและแก เง อนไข ร, มผ ศ กร ท 9 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยนและ แก เง อนไข ร, มผ ให อาจารย ประจ าช น จ นทร ท 12 - ป.1 - ม.5 ว นเป ดเร ยนภาคปลาย ป การศ กษา 2558 พ ธท 14 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยนให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 16 - ม.6 งานทะเบ ยนและประมวลผลส ง GPA, PR 5 ภาค ให งานบร การ จ ตว ทยาและแนะแนว เสาร ท 17 - เร มก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย พฤห สบด ท 22 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าช นส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - ว นส ดท ายของการเสนออน ม ต โครงการเพ อส วนรวม ภาคปลาย ศ กร ท 23 - หย ดว นป ยมหาราช - ม.2 ก จกรรมว นป ยมหาราช จ นทร ท 26 - ศ กร ท 30 - หย ดตามประกาศมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เน องใน ว นงานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร (ต ดตามประกาศมหาว ทยาล ยอ กคร ง) พฤห สบด ท 29 - อาท ตย ท 1 - ม.6 สอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พและ (พฤศจ กายน) ว ชาการ (PAT) คร งท 1 - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร โตเก ยวเทค ไฮสก ล น กเร ยนไทย (ม ธยมศ กษาตอนปลาย) ไปญ ป น - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร อ บ ยามา น กเร ยนไทย (ม ธยมศ กษาตอนต น) ไปญ ป น.../ ต ลาคม 2558 (ต อ) เด อนต ลาคม 2558 (ต อ)... - ประกาศผลการเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตามแผนการเร ยน ของน กเร ยน ม ค ดเล อกน กเร ยนโครงการแลกเปล ยนว ฒนธรรมและการศ กษา... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - เซโตดะ น กเร ยนไทยไปญ ป น 6 พฤศจ กายน เด อนพฤศจ กายน 2558 ศ กร ท 6 - ป.5 และ ป.6 โครงการท นตกรรมป องก นและเคล อบฟล ออไรด อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 9 - ท าบ ญประจ าป พฤห สบด ท 12 - ว นส ดท ายของการเร ยน นศท เสาร ท 14 - งานประจ าป ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 งานบร การจ ตว ทยาและแนะแนว และ งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย อบรมว ธ ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม ให แก น กเร ยน พฤห สบด ท 19 - นศท.ช นป ท 1-3 (ชาย - หญ ง) สอบภาคปฏ บ ต เสาร ท 28 - นศท. ช นป ท 3 (ชาย - หญ ง) สอบภาคทฤษฎ ท วประเทศ... - ก จกรรมแลกเปล ยนว ฒนธรรมและการศ กษา โรงเร ยนพ น อง ไทย - ส งค โปร สาธ ตเกษตร Tanjong Katong ร นท 8 น กเร ยนส งคโปร มาไทย ธ นวาคม เด อนธ นวาคม 2558 พ ธท 2 - ศ กร ท 4 - ป.5 ค ายพ กแรม อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 4 - ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เสาร ท 5 - ว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จ นทร ท 7 - หย ดชดเชยเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พฤห สบด ท 10 - หย ดว นร ฐธรรมน ญ จ นทร ท 14 - ศ กร ท 18 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยนภาคปลาย คร งท จ นทร ท 21 - พฤห สบด ท 24 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน.../ ธ นวาคม 2558 (ต อ) ธ นวาคม เด อนธ นวาคม 2558 (ต อ) อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 21 - พ ธท 6 (ม.ค.2559) - ฝ กซ อมและเตร ยมท มก ฬาสาธ ตสาม คค คร งท เสาร ท 26 - อาท ตย ท 27 - ม.6 สอบว ชาสาม ญ 9 ว ชา พฤห สบด ท 31 - หย ดว นส นป ม.4 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม ม.5 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม มกราคม เด อนมกราคม 2559 ศ กร ท 1 - หย ดว นข นป ใหม อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 7 - พ ธท 13 - ก ฬาสาธ ตสาม คค คร งท 40 ก ลปพฤกษ เกมส 1 2 อ งคารท 12 - ประกาศผลสอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท พฤห สบด ท 14 - ศ กร ท 15 - อาจารย ลาพ กผ อน ม.5 น กศ กษาว ชาทหาร (หญ ง) ช นป 2 ฝ กภาคสนาม จ นทร ท 18 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน 31 ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น พ ธท 20 - ก จกรรมว นป ใหม... - ม.6 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบปลายภาค ศ กร ท 22 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าช น ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - ก จกรรมบ รณาการรวมโครงการ/ก จกรรมต างๆ เพ อเท ดพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ (ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks