โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ - PDF

Description
โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ ป ท พ มพ พ ทธศ กราช 2553 จำนวนพ

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 12 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ ป ท พ มพ พ ทธศ กราช 2553 จำนวนพ มพ 5,000 เล ม ล ขส ทธ เป นของสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ พ มพ ท โรงพ มพ ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด 79 ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร โทร โทรสาร นายโชคด ออส วรรณ ผ พ มพ ผ โฆษณา คำนำ สÌ าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ข บเคล อนการพ ฒนา ยกระด บโรงเร ยนช นนำท ม ความพร อมส โรงเร ยนด ม มาตรฐาน สากล โดยเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) ได มอบนโยบายแก โรงเร ยนในโครงการ และผ ม ส วนเก ยวข องพร อมก นท วประเทศ ผ านการประช มทางไกล (Tele Conference) พร อมก บสำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลายและ คณะทำงานได จ ดทำแนวทางการดำเน นงานโรงเร ยนมาตรฐานสากล เพ อส อสารและสร างความเข าใจเก ยวก บท ศทางและแนวทางการดำเน นงาน เบ องต นให ร บทราบแล วน น และเพ อให เก ดความเช อมโยงในการนำแนวทาง ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม จ งได จ ดทำเอกสาร ค ม อแนวทางการ ดำเน นงานโรงเร ยนมาตรฐานสากล ข นจำนวน 5 รายการ ประกอบด วย การข บเคล อนกลย ทธ การพ ฒนาหล กส ตรและการสอน การบร หารจ ดการ ระบบค ณภาพ การสร างเคร อข ายร วมพ ฒนาและการส งเสร มศ กยภาพผ เร ยน และการน เทศเพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ขอขอบค ณสำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย ศ นย ประสานงานการจ ดการม ธยมศ กษา เคร อข ายการน เทศการม ธยมศ กษา และคณะทำงาน ท ได จ ดทำค ม อการดำเน นงานช ดน ข น เพ อประโยชน ในการใช เป นแนวทางการดำเน นงานเพ อยกระด บค ณภาพโรงเร ยน ส มาตรฐานสากลต อไป ำน ß น ม» Èนพ Èน น สารบ เร Ëองค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ โรงเร ยนมาตรฐานสากล บ น หล กการ ละ น«ค ด องคåªระกอบ องระบบบร หารจ ดการองคåกรค ณภาพ น«างการด เน นการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ หม«ด Ë1การน องคåกร หม«ด Ë2การ«าง ºนเ งกลย å หม«ด Ë3การม งเนâนน กเร ยน ละº âม ส «น ดâส «นเส ย หม«ด Ë4การ«ดการ«เคราะหå ละการจ ดการค«ามร â หม«ด Ë5การม งเนâนบ คลากร หม«ด Ë6การจ ดการกระบ«นการ หม«ด Ë7ºลล พ å ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ บทนำ การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ เป นกลไกสำค ญในการผล กด น การพ ฒนาโรงเร ยนส มาตรฐานสากล ซ งจะทำให เก ดค ณล กษณะ ต อการจ ดการเร ยนการสอน อ นจะส งผลกระทบต อน กเร ยนอ นเป นเป าหมาย ปลายทางของการจ ดการศ กษา ระบบบร หารจ ดการ ซ งได ร บการยอมร บว า เป นระบบท จะพ ฒนาองค กรให ม ผลการดำเน นการท เป นเล ศ โดยอ งแนวทาง การดำเน นงานตามเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (Thailand Quality Award- TQA) มาพ ฒนาข ดความสามารถด านการบร หารจ ดการองค กร เพ อให ม ว ธ ปฏ บ ต และผลการดำเน นการในระด บมาตรฐานโลก เน องจากระบบด งกล าว ม พ นฐานทางด านเทคน คและกระบวนการต ดส นรางว ลเช นเด ยวก บรางว ล ค ณภาพแห งชาต ของสหร ฐอเมร กา (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) ซ งเป นต นแบบรางว ลค ณภาพแห งชาต ท ประเทศต าง ๆ หลายประเทศท วโลกนำไปประย กต โดยเร ยกช อแตกต างก นไป เช น ประเทศ ออสเตรเล ย เร ยกว า Australian Business Excellence Award (ABEA) ส งคโปร เร ยกว า Singapore Quality Award (SQA) ญ ป น เร ยกว า Japan Quality Award (JQA) สหภาพย โรป เร ยกว า European Quality Award (EQA) ส วนประเทศไทย เร ยกรางว ลน ว า Thailand Quality Award (TQA) ซ งม หน วยงานท ร บผ ดชอบ ในการดำเน นการประเม น ค อ สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต 1 โรงเร ยนมาตรฐานสากล ในด านการศ กษาได ม การนำแนวทางด งกล าวมาประย กต ใช ในองค กร สถาบ น และสถานศ กษาต าง ๆ โดยได กำหนดกรอบเกณฑ ด านการจ ดการศ กษาเพ อผลงานท เป นเล ศ (Baldrige Education Criteria for Performance Excellence) ต งแต ป พ.ศ เพ อช วยให ม การทำความเข าใจ และปร บใช ในวงการศ กษาเพ อการปร บปร งค ณภาพของโรงเร ยน โดยย ดหล ก การดำเน นงาน เช งระบบเพ อช วยให องค กร โรงเร ยนสร างการเปล ยนแปลง อย างเป นระบบ ท งน เพ อผลการดำเน นงานท เป นเล ศ สำหร บในประเทศไทยย งไม ได กำหนดเกณฑ การประเม นสำหร บ องค กรท จ ดการศ กษาไว โดยเฉพาะ ด งน นกรอบในการบร หารจ ดการโรงเร ยน ให ม ค ณภาพสำหร บการยกระด บโรงเร ยนส มาตรฐานสากล จ งประย กต แนวทางเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) มาเป นแนวทางในการพ ฒนา ระบบบร หารจ ดการค ณภาพของโรงเร ยน ซ งโรงเร ยนสามารถดำเน นการได ใน 2 ระด บ ค อ นำประเด นตามข อคำถามของเกณฑ มาแปลงเป นกลไก ในการพ ฒนาการบร หารจ ดการของโรงเร ยนส ความเป นเล ศและ ได มาตรฐานสากล และหากโรงเร ยนประสงค จะเสนอเพ อขอร บการประเม น เพ อขอร บรางว ล โรงเร ยนสามารถเสนอต อสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต เพ อขอร บการประเม นตามเกณฑ ต อไป ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ หล กการ ละ นวค ด (CoreValueandConcepts) การกำหนดเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการส ความเป นเล ศ ม พ นฐาน จากแนวค ดและค าน ยมหล ก 11 ประการ ด งน 1การนำท ม ว ส ยท»น ร วม (Visionary Leadership) ผ นำระด บส งจะต องเป นผ กำหนดท ศทาง ว ส ยท ศน ของโรงเร ยนท ม งเน นค ณภาพผ เร ยน และม การส อสารท ศทาง ว ส ยท ศน ส การปฏ บ ต และสร างแรงจ งใจกระต นบ คลากร ม ส วนร วมในการทำให โรงเร ยนประสบความสำเร จ 2การ» ก าท ย ดการเร ยนร เป นแกนกลาง (Learning-Centered Education) โรงเร ยนม งเน นการจ ดการศ กษาไปท การเร ยนร และความต องการของผ เร ยน ความต องการค ณล กษณะของ ผ เร ยนในอนาคตของส งคมโลก การสร างความส มพ นธ ท ด และความพ งพอใจของผ เร ยน และแปลงความต องการเหล าน น มาเป นหล กส ตร และการพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสม 3 โรงเร ยนมาตรฐานสากล 3การเร ยนร ขององค กรและบ คคล (Organizational and Personal Learning) โรงเร ยนจ ดระบบการเร ยนร ให ม บรรยากาศเอ อต อ การเร ยนร ร วมก น และการเร ยนร รายบ คคลในประเด น ท เก ยวข องก บภารก จการดำเน นงานของโรงเร ยน ซ งจะเป น ส งสำค ญในการพ ฒนาโรงเร ยนไปส ความสำเร จ และส งผล ให เก ดม ลค าเพ มให แก ผ เร ยน 4การให ค ณค าก บคณะคร บ คลากร และผ ม ส วนร วม (Valuing Faculty, Staff and Partners) โรงเร ยนแสดงถ งการเห นค ณค าของคร และบ คลากร โดยการสร างความผ กพ น ความพ งพอใจ แรงจ งใจ สภาพแวดล อมการทำงาน สว สด การ ฯลฯ จะทำให โรงเร ยน ประสบความสำเร จ 5ความคล องแคล ว กระต อร อร น (Agility) ความคล องแคล ว กระต อร อร น เป นความสามารถ ในการเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ม ความย ดหย น และ ปร บเปล ยนความต องการของผ เร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย จะทำให สามารถลดรอบเวลาและต นท นในการพ ฒนา ค ณภาพ ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ 6การม งอนาคต (Focus on The Future) การพ ฒนาโรงเร ยนให ม ความย งย นต องอาศ ย ความเข าใจป จจ ยต าง ๆ ท งในระยะส นและระยะยาวท ม ผลกระทบ ต อการจ ดการศ กษาและส วนแบ งทางการศ กษา ตลอดจน การจ ดหล กส ตรท สนองตอบต อความต องการ กำล งคน ในการพ ฒนาประเทศและการเปล ยนแปลงของส งคมโลก โรงเร ยนจ งต องม แนวค ดท ม งอนาคตอย างจร งจ ง และ สร างความผ กพ นในระยะยาวก บผ เร ยน ผ ม ส วนได ส วนเส ย และผ ร บบร การ โดยการพ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากร สร างโอกาสทางนว ตกรรม เพ อส งเสร มให น กเร ยนได เตร ยมต ว ม งส อนาคตท เป นเป าหมายทางเล อกอย างเหมาะสม 7การจ ดการเพ อให เก ดนว ตกรรม (Managing for Innovation) โรงเร ยนต องแสวงหา สร าง พ ฒนา และใช องค ความร และนว ตกรรม เพ อให เก ดนว ตกรรมของหล กส ตร การจ ด กระบวนการเร ยนร และการบร การให เก ดก บผ เร ยน ผ ม ส วนได ส วนเส ย และผ ร บบร การ ตลอดจนผ เก ยวข องอ น ๆ 8การบร หารจ ดการบนพ นฐานของข อม ลจร ง (Management by Fact) โรงเร ยนได วางแผน ต ดส นใจ และดำเน นการต าง ๆ โดยใช ข อม ลสารสนเทศท ผ านการว เคราะห เป นข อเท จจร ง ท เช อถ อได มากท ส ด ซ งการบร หารระบบพ นฐานข อม ลจร งน จะม งส การเร ยนร ของผ เร ยน การปร บปร งผลการดำเน นการ และการเปร ยบเท ยบก บค เท ยบเค ยงหร อระด บเท ยบเค ยง ของ ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ โรงเร ยนมาตรฐานสากล 9ความร บผ ดชอบต อสาธารณะ/ส งคม และความเป นพลเม องด (Public/Social Responsibility and Citizenship) โรงเร ยนม บทบาทในการร บผ ดชอบต อส งคม ช มชน ด วยการม งเน นการด แลส ขอนาม ย สภาพแวดล อมของช มชน และสร างความเข มแข งให ช มชน รวมท งบ คลากรของโรงเร ยน ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ม จร ยธรรมและจรรยาบรรณ ต อสาธารณะ 10การม งเน นผลล พธ และการสร างค ณค า (Focus on Result and Creating Value) โรงเร ยนได วางแผน ปฏ บ ต และประเม นผลล พธ ท สำค ญในท กระด บงานท แสดงให เห นว าม งเน นการสร าง ค ณค าและผลสำเร จของผ เร ยน ผ ม ส วนได ส วนเส ย และ ผ ร บบร การ 11ม มมองเช งระบบ (System Perspective) โรงเร ยนสร างระบบบร หารจ ดการท เช อมโยงแผน ปฏ บ ต งาน กระบวนการต วช ว ดและก จกรรมต าง ๆ ให ม ความสอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น และบ รณาการเพ อให บรรล ผลล พธ ของโรงเร ยน ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ องคåประกอบของระบบบร หารจ ดการ องคåกรค ณภาพ จากแนวค ดและค าน ยมหล ก 11 ประการ เพ อนำไปส ผลการปฏ บ ต การ ท เป นเล ศขององค กร (โรงเร ยน) ได ถ กนำมาผนวกเป นองค ประกอบ ของระบบบร หารค ณภาพ 7 หมวด ค อ การนำองค กร (Leadership) การวางแผนเช งกลย ทธ (Strategic Planning) การม งเน นผ เร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Student and Stakeholder Focus) การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Measurement, Analysis and Knowledge Management) การม งเน นบ คลากร (Faculty and Staff Focus) การจ ดการกระบวนการ (Process Management) ผลล พธ (Performance Results) 7 โรงเร ยนมาตรฐานสากล องค ประกอบท ง 7 หมวด ม ความส มพ นธ เช อมโยงก น ด งแผนภ ม โครงร างองค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ ความท าทาย 2. การวางแผน กลย ทธ 5. การม งเน น บ คลากร 1. การนำองค กร 7. ผลล พธ 3. การม งเน น ผ เร ยนและ ผ ม ส วน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks