บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย - PDF

Description
กรณ ศ กษาอาคารเข ยวในประเทศไทย กมล ต นพ พ ฒน กรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย 2 ก นยายน 2557 บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย ห วข อบรรยาย 1. ล กษณะของอาคารเข ยว 2. อาคารเข

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 22 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรณ ศ กษาอาคารเข ยวในประเทศไทย กมล ต นพ พ ฒน กรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย 2 ก นยายน 2557 บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย ห วข อบรรยาย 1. ล กษณะของอาคารเข ยว 2. อาคารเข ยวในประเทศไทย ท ได ร บการร บรอง TREES และ LEED 3. การพ ฒนาอาคารเข ยวในประเทศไทย บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย อาคารเข ยว GREEN BUILDING อาคารเข ยว ค อ อาคารท ให ความส าค ญก บการ เพ ม ประส ทธ ภาพ ของอาคารในการใช ทร พยากร เช น พล งงาน น า และว สด ในขณะเด ยวก นก ลดผลกระทบต อส ขภาพของ ผ ใช อาคารและส งแวดล อมตลอดอาย อาคาร ด วยการเล อก ท ต งอาคาร ออกแบบ ก อสร าง ใช งาน บ าร งร กษา และ ร อถอน ท ด กว าในอด ต อาคารเข ยว GREEN BUILDING หล กเกณฑ ท วไปท ส าค ญในการประเม นอาคารเข ยว 1. สถานท ก อสร าง พ จารณาถ งสถานท ก อสร างท ต องไม ส งผลต อระบบน เวศน, ส งเสร มการใช รถสาธารณะ/จ กรยาน, การระบายน าฝน, การสร าง เกาะความร อน (Heat Island), การสร างมลพ ษทางแสง (Light pollution) อาคารเข ยว GREEN BUILDING หล กเกณฑ ท วไปท ส าค ญในการประเม นอาคารเข ยว 2. ประส ทธ ภาพการใช น า พ จารณาถ งการใช น าให น อยกว ามาตรฐาน, ไม ใช น าประปา (การผล ตและส งใช พล งงาน) ไปรดน าต นไม อาคารเข ยว GREEN BUILDING หล กเกณฑ ท วไปท ส าค ญในการประเม นอาคารเข ยว 3. การใช พล งงาน และ บรรยากาศ พ จารณาถ งการใช พล งงานให ม ประส ทธ ภาพส งกว าเกณฑ ข นต า (โดยท วไปถ อว ากฎหมายท องถ นเป นเกณฑ ข นต า), การใช พล งงานทดแทน, การทดสอบและปร บแต งระบบว ศวกรรม (Commissioning) ก อนการใช งาน, การใช สารท าความเย นท ไม ท าลายช นบรรยากาศ, การก าหนดแผนและว ธ การตรวจว ดและ ต ดตามผลการใช พล งงานในอาคาร อาคารเข ยว GREEN BUILDING หล กเกณฑ ท วไปท ส าค ญในการประเม นอาคารเข ยว 4. ว สด ก อสร าง พ จารณาถ งการใช ว สด ก อสร างให น อยลง, บร หารจ ดการว สด เหล อท งจากการก อสร าง, ใช ว สด ก อสร างท น ามาใช ใหม ได, ใช ว สด ก อสร างในท องถ น (ไม ต องขนส งมาไกล ลดการใช พล งงาน ในการขนส ง) อาคารเข ยว GREEN BUILDING หล กเกณฑ ท วไปท ส าค ญในการประเม นอาคารเข ยว 5. ส งแวดล อมภายในอาคาร (อากาศ/แสง) พ จารณาถ ง การม ค ณภาพอากาศในอาคารท ด (ก าซ/กล น/ฝ น/ เช อโรค), ม อ ตราระบายอากาศส งกว ามาตรฐาน, บร หารการ ก อสร างโดยค าน งถ งค ณภาพอากาศ (ไม ให ฝ นสะสมในท อลม/ การท าความสะอาดอาคารก อนอน ญาตให ใช งานได ), ใช ว สด ก อสร างหร อเฟอร น เจอร ท ไม ปล อยสารระเหย (กาว/ส /พรม/ ไม ), ปร บระด บความสว างและอ ณหภ ม /ความช นได อย าง เหมาะสมก บการใช งาน อาคารเข ยว GREEN BUILDING Green Building Rating System Around the world BREEAM/UK LEED/USA HQC/France DGNB/Germany GRIHA/India TREES Thailand CASBEE/Japan BEAM/Hongkong GREEN MARK /Singapore GREEN STAR /Australia หล กเกณฑ อาคารเข ยวไทย เกณฑ การประเม นความย งย นทางพล งงานและส งแวดล อมไทย TREES : Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainability หมวด คะแนน (บ งค บ) ร อยละ 1. การบร หารจ ดการอาคาร 3 (1) 3.5 % 2. ผ งบร เวณและภ ม ท ศน 16 (2) 18.8 % 3. การประหย ดน า % 4. พล งงานและบรรยากาศ 20 (2) 23.5 % 5. ว สด และทร พยากรในการ ก อสร าง % 6. ค ณภาพของสภาวะแวดล อมภายใน อาคาร 17 (2) 20.0 % 7. การป องก นผลกระทบต อส งแวดล อม 5 (2) 5.9 % 8. นว ตกรรม % รวม 85 (9) 100 % GREEN BUILDING RATING SYSTEMS LEED : Leadership in Energy and Environmental Design อาคารเข ยวในประเภทไทยท ได การร บรอง TREES และ LEED LEED 42 Certified Projects in Thailand 10 New Construction + 4 Core and Shell 28 Projects (2) EB : O&M (10) ID+C : CI (16) ID+C : Retail Precise HQ, Pakkret (NC) SCG 100yrs Building (CS) Chaijudh Building (NC) HSBC Green Library (NC) Sathorn Square (CS) YCH Warehouse (NC) K Bank Training Center (NC) King Power Complex Pattaya (NC) Park Venture Ecoplex (CS) Credit Average Score Achieved (%) Score Range Maximum Points Sustainable Site 83% 26 Water Efficiency 89% 10 Energy & Atmosphere 49% 35 Materials & Resources 50% 14 Indoor Environment Quality 69% 15 Innovation & Design Process 74% 6 Regional Priority 97% 4 Total 67% Points Sustainable Site Pre requisite : Construction Activity Pollution Prevention การป องก นมลพ ษจากการก อสร าง โดยม ห วข อหล กๆด งน การป องก นการส ญเส ยหน าด นจากการชะล าง การป องก นการปนเป อนของแหล งน า ป องก นการกระจายของฝ นละออง Sustainable Site SSc1 Site Selection (1) อ ตราการท าคะแนน : 100% - พ ฒนาโครงการอย ในพ นท ๆเหมาะสม (ไม อย ในพ นท อน ร กษ ) SSc2 Development Density & Community Connectivity (5) อ ตราการท าคะแนน : 89% - พ ฒนาโครงการอย ในเขตช มชน - ม สาธารณ ปโภคตามท ก าหนด SSc3 Brownfield Redevelopment (1) อ ตราการท าคะแนน :0% - พ ฒนาโครงการบนพ นท เส อมโทรม Sustainable Site SSc 4.1 Public Transportation Access (6) อ ตราการท าคะแนน : 100% - ม ระบบขนส งมวลชนอย ใกล โครงการ (BTS, MRT, Bus) SSc 4.2 Bicycle Storage & Changing Room (1) อ ตราการท าคะแนน : 78% - ม พ นท จอดจ กรยาน และห องอาบน าเป นส ดส วนต อผ ใช อาคาร SSc 4.3 Low-Emitting and Fuel-Efficient (3) อ ตราการท าคะแนน : 100% - ม พ นท จอดรถท สะดวกส าหร บรถประหย ดพล งงาน (ตามรายช อของ USGBC) SSc 4.4 Parking Capacity (2) อ ตราการท าคะแนน : 100% - ก าหนดให ม พ นท จอดรถยนต ไม ให มากเก นไป เพ อแสดงเจตนารมย ในการลดการใช น าม น - ควรระว งข อก าหนดกฏหมายอาคารของ กทม. Sustainable Site SSc 5.1 Site Development, Protect of Restore Habitat (1) อ ตราการท าคะแนน :11% - ม การใช พ ชท องถ นตามพ นท ส เข ยว เน นความหลากหลายของระบบน เวศ SSc 5.2 Site Development, Maximize Open Space (1) อ ตราการท าคะแนน : 89% - ม ส ดส วนพ นท เป ดโล ง และพ นท ส เข ยวให เพ ยงพอ SSc 6.1 Stormwater Design, Quantity Control (1) อ ตราการท าคะแนน : 67% - ปร บปร งพ นท เป ดโล งให ชะลอการไหลของน า SSc 6.2 Stormwater Design, Quality Control (1) อ ตราการท าคะแนน : 44% - ม ระบบก กเก บน าฝน Sustainable Site SSc 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof (1) อ ตราการท าคะแนน : 100% - ใช hardscape ท ม ค า SRI 29 SSc7.2 Heat Island Effect, Roof (1) อ ตราการท าคะแนน : 100% -%หล งคาใช ว สด /ทาส ม ค า SRI 78 ข นไปหร อ 50% ของหล งคาเป น roof garden SSc 8 Light Pollution Reduction (1) อ ตราการท าคะแนน : 33% - ลดความสว างแสงภายในอาคาร 50% ช วง 11pm-5am แสงสว างภายนอกออกแบบ ตาม ASHRAE SSc 9 Tenant Design and Construction Guideline (1) อ ตราการท าคะแนน : 100% - ม แนวทางเร องอาคารเข ยวให ผ เช า Water Efficient Prerequisite : Water Use Reduction by 20% - ลดการใช น ามากกว า 20% WEc 1 Water Efficient Landscaping (4) อ ตราการท าคะแนน : 89% - ลดการใช น าในการรดน าต นไม WEc 2 Innovative Wastewater Technologies (2) อ ตราการท าคะแนน : 78% - ม ระบบก กเก บน าฝนและระบบ recycle ท าให ลดปร มาณน าเส ยท ต องบ าบ ดลง 50% WEc 3 Water Use Reduction (4) อ ตราการท าคะแนน : 94% - เปล ยนระบบส ขภ ณฑ ให ม การใช น าลดลงส งส ด 50% Energy & Atmosphere Pre requisite 1 : Fundamental Commissioning การท าทดสอบและปร บแต งระบบในส วนของ ระบบท เก ยวข องก บการใช พล งงาน Pre requisite 2 : Minimum Energy Performance ประหย ดพล งงานของอาคารมากกว า 12% ของอาคารสร างใหม และ 8% ส าหร บ การปร บปร งอาคารเก า Pre requisite 3 : Fundamental Refrigerant Management หล กเล ยงการใช สาร CFC ในระบบท าความเย น Energy & Atmosphere EAc 1 Optimize Energy Performance (19) อ ตราการท าคะแนน : 51% - ลดการใช พล งงานในอาคารจากอาคารฐาน (อาคารท ได ลดได เฉล ย 30%) EAc 2 Onsite Renewable Energy (7) อ ตราการท าคะแนน : 16% - ใช พล งงานทางเล อกเป นส ดส วนของพล งงานท ใช ในอาคาร EAc 3 Enhanced Commissioning (2) อ ตราการท าคะแนน : 67% - Commissioning ต งแต เร มโครงการ ไปถ งช วงใช งานอาคาร EAc 4 Enhanced Refrigerant Management (3) อ ตราการท าคะแนน : 89% EAc 5 Measurement & Verification (M&V) (3) อ ตราการท าคะแนน : 81% EAc 6 Green Power (2) อ ตราการท าคะแนน : 33% ซ อพล งงานทางเล อกจากแหล งท ได ร บการรองร บ Materials & Resources Prerequisite : Storage & Collection of Recyclables การจ าแนกขยะ โดยก าหนดจ ดท งขยะในแต ละส วนของอาคาร และม ท เก บขยะส าหร บการ ค ดแยก Materials & Resources MRc 1 Building Reuse (4) อ ตราการท าคะแนน : 16% - ใช ส วนโครงสร างของอาคารเด ม MRc 2 Construction Waste Management (2) อ ตราการท าคะแนน : 94% - ม ระบบจ ดการขยะจากการก อสร าง MRc 3 Materials Reuse (2) อ ตราการท าคะแนน : 22% - ม การใช ว สด จากอาคารเก า MRc 4 Recycled Content (2) อ ตราการท าคะแนน : 78% - ใช ว สด ท ม ส วนผสมของว สด recycle MRc 5 Regional Materials (2) อ ตราการท าคะแนน : 89% - ใช ว สด ท ม การผล ตภายในร ศม 800 ก โลเมตร จากโครงการ MRc 6 Certified Wood (1) อ ตราการท าคะแนน : 33% - ใช ไม ท จากแหล งท ม การร บรองจาก FSC Indoor Environmental Quality Prerequisite 1 Minimum IAQ Performance การออกแบบระบบระบายอากาศให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด Prerequisite 2 Environmental Tobacco Smoke Control จ ดท ส าหร บส บบ หร ไว ภายนอกอาคาร หร อห องส าหร บส บบ หร ท ม ระบบระบายอากาศ Indoor Environmental Quality EQc 1 Outdoor Air Delivery Monitoring (1) อ ตราการท าคะแนน : 67% - ม การตรวจการเต มอากาศบร ส ทธ EQc 2 Increased Ventilation (1) อ ตราการท าคะแนน : 78% - ม การเต มอากาศบร ส ทธ มากกว ามาตรฐาน EQc 3 Construction IAQ Management Plan (2) อ ตราการท าคะแนน : 100% - ม การป องก นมลพ ษระหว างการก อสร าง EQc 4 Low-Emitting Materials (4) อ ตราการท าคะแนน : 80% - ใช ว สด ท ม สารระเหยต าในส วนของ กาว,ส,พ น และไม Indoor Environmental Quality EQc 5 Indoor Chemical & Pollutant Source Control (1) อ ตราการท าคะแนน :56% - ม การควบค มมลพ ษเข าส ภายในอาคาร - ใช ระบบก กเก บฝ นท ม ประส ทธ ภาพ EQc 6 Controllability of Systems (2) อ ตราการท าคะแนน : 61.5% - ผ ใช อาคารสามารถควบค มระบบปร บอากาศได EQc 7 Thermal Comfort (2) อ ตราการท าคะแนน : 55.5% - ออกแบบอาคารให เป นไปตามมาตรฐาน ASHRAE EQc 8 Daylight & View (2) อ ตราการท าคะแนน : 61% - ออกแบบให ผ ใช มองเห นท ศน ยภาพภายนอกอาคาร - ม การใช แสงจากธรรมชาต Innovation & Design Process IDc 1-5 Innovation & Design Process (6) อ ตราการท าคะแนน : 74% - ท าการต ดต งระบบท แสดงถ งนว ตกรรมในการสร างอาคารเข ยว - ม LEED-AP ร วมในโครงการ Regional Priority RPc 1-4 Regional Priority (4) อ ตราการท าคะแนน : 97% - การท าคะแนนพ เศษในห วข อท ก าหนดส าหร บแต ละท องถ น รายช ออาคาร 1.โตโยต า ไทยเย น 2.โตโยต าเกตรา ธาราสแควร อาคารท ผ านเกณฑ อาคารเข ยวไทย (TREES) Credit การบร หารจ ดการอาคาร Average Score Achieved (%) 100% Score Range Maximum Points 3 ผ งบร เวณและภ ม ท ศน 50% 16 การประหย ดน า 89% 6 พล งงานและบรรยากาศ 78% 20 ว สด และทร พยากรธรรมชาต 41% 13 ค ณภาพของสภาวะแวดล อมภายในอาคาร การป องก นผลกระทบต อส งแวดล อม นว ตกรรม 49% 60% 80% รวม 62% Certified Silver Gold Platinum หมวดท 1 หล กการบร หารจ ดการอาคาร ห วข อ คะแนนเต ม อ ตราการท า คะแนน BM P1 การเตร ยมความพร อมความเป นอาคารเข ยว - - BM 1 การประชาส มพ นธ ส ส งคม 1 100% BM 2 ค ม อและการฝ กอบรมแนะน าการใช งานและบ าร งร กษา 1 100% BM 3 การต ดตามประเม นผลขณะออกแบบก อสร างและเม ออาคารแล วเสร จ 1 100% หมวดท 2 ผ งบร เวณและภ ม ท ศน ห วข อ คะแนนเต ม อ ตราการท า คะแนน SL P1 การหล กเล ยงท ต งท ไม เหมาะสมก บการสร างอาคาร - - SL P2 การลดผลกระทบต อพ นท ท ม ความสมบ รณ ทางธรรมชาต - - SL 1 การพ ฒนาโครงการบนพ นท ท พ ฒนาแล ว 1 67% SL 2 การลดการใช รถยนต ส วนต ว 4 58% SL 3.1 ม พ นท เป ดโล งเช งน เวศไม น อยกว าร อยละ 25 ของพ นท ด นของ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks