ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ - PDF

Description
ระบบแจ งท พ กสถานประกอบการ เป นโปรแกรมช วยงานในการจ ดส งเอกสารตรวจคนเข าเม อง(ตม.30) ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet) โดยผ ประกอบการสามารถส งข อม ลการแจ งท พ กของต างด าวด วยโปรแกรมด งกล าว ลดเวลาการส

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 11 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบแจ งท พ กสถานประกอบการ เป นโปรแกรมช วยงานในการจ ดส งเอกสารตรวจคนเข าเม อง(ตม.30) ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet) โดยผ ประกอบการสามารถส งข อม ลการแจ งท พ กของต างด าวด วยโปรแกรมด งกล าว ลดเวลาการส งเอกสาร ตม.30 ให เจ าหน าท ประจาว นได และม ความรวดเร วในการทางาน การทางานของระบบแจ งท พ กอาศ ยสาหร บสถานประกอบการ ข นตอนการใช งานระบบ สถานประกอบการจะต องได ร บ รห สผ ใช งาน และ รห สผ าน เพ อสามารถเข าใช งานระบบ ก อน โดยม หน าจอเข าส จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ร ปท 1 หน าจอเข าส ระบบแจ งท พ กส าหร บสถานประกอบการ การลงทะเบ ยนสถานประกอบการ (กรณ ย งไม ม รห สผ ใช และ รห สผ าน) การลงทะเบ ยนสถานประกอบการ เป นข นตอนท สถานประกอบการ ต องแจ งข อม ลของสถานประกอบการผ านทาง อ นเตอร เน ต เพ อรอ รห สผ ใช งาน สาหร บการใช บร การการแจ งท พ กอาศ ยผ านอ นเตอร เน ต โดยม 2 ข นตอน ด งน การลงทะเบ ยนขอใช บร การ เม อสถานประกอบการต องการลงทะเบ ยนขอใช บร การระบบแจ งท พ ก คล กป ม จะปรากฏ หน าจอด งร ป ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 1 ร ปท 2 หน าจอการลงทะเบ ยนขอใช บร การระบบแจ งท พ กส าหร บสถานประกอบการ ข นตอนการทางาน 1. ช อผ ขอใช บร การ : ป อนเป นต วอ กษร 2. ช อสกล ผ ขอใช บร การ : ป อนเป นต วอ กษร 3. ตาแหน ง : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 4. เพศ : คล กป ม เพ อเล อกข อม ล 5. ประเภทสถานประกอบการ : คล กป ม เพ อเล อกข อม ล 6. ช อสถานประกอบการ : ป อนเป นต วอ กษรหร อต วเลข 7. ท อย : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 8. ซอย/ถนน : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 9. จ งหว ด : ป อนข อม ล หร อ คล กป ม เพ อเล อกข อม ลจาตาราง โปรแกรมจะเป ดป มอาเภอให ใช งานได 10. อาเภอ : ป อนข อม ล หร อ คล กป ม เพ อเล อกข อม ลจาตาราง โปรแกรมจะเป ดป มตาบลให ใช งานได 11. ตาบล : ป อนข อม ล หร อ คล กป ม เพ อเล อกข อม ลจาตาราง โปรแกรมจะเป ดป มลงทะเบ ยนด านให ใช งานได 12. ไปรษณ ย : ป อนข อม ลเป นต วเลข 13. โทรศ พท : ป อนข อม ลเป นต วเลข 14. โทรสาร : ป อนข อม ลเป นต วเลข 15. อ เมล : ป อนข อม ลเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 16. ลงทะเบ ยนหน วยงาน : ป อนข อม ล หร อคล กป ม เพ อเล อกข อม ลจากตาราง 17. ช อเอกสาร / ไฟล เอกสาร : ป อนข อม ลเป นต วอ กษร หร อ คล กป ม เพ อแนบไฟล เอกสารท ทางหน วยงานต องการ ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 2 *** สถานประกอบการต องกรอกข อม ลให ครบ ตามท ระบบต องการ (ข อม ลท ม เคร องหมาย * จะต องระบ ค าไม สามารถ เป นค าว างได ) จ งสามารถบ นท กข อม ลเพ อให เจ าหน าท สาน กงานตรวจคนเข าเม องตรวจสอบและอน ม ต ได *** ของสถานประกอบการ ต องเป น ท สถานประกอบการสามารถใช งานได จร ง เพราะข นตอนอน ม ต ของ เจ าหน าท สาน กงานตรวจคนเข าเม อง จะม การส ง รห สผ ใช งาน และ รห สผ าน ให ทาง เท าน น ผ ประกอบการต องนา รห สผ ใช งาน และ รห สผ าน ท ได มา ป อนเข าส ระบบเพ อทาการแจ งท พ กเป นลาด บถ ดไป คล กป ม เพ อยกเล กการระบ ข อม ลเพ ม โปรแกรมจะทาการล างข อม ลท ระบ คล กป ม เพ อทาการพ มพ แบบขอใช บร การแจ งท พ กอาศ ยโดยอ นเตอร เน ตของสาน กงานตรวจคนเข าเม อง คล กป ม เพ อทาการออกจากระบบ คล กป ม เพ อบ นท กข อม ล จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ร ปท 3 หน าจอแจ งการบ นท ก การร บ รห สผ ใช งาน และ รห สผ าน ซ งทางระบบจะทาการแจ งกล บสถานประกอบการท ลงทะเบ ยนขอใช บร การ ผ านทาง หล งจากเจ าหน าท ของสาน กงานตรวจคนเข าเม องได ทาการอน ม ต แล ว เม อสถานประกอบการลงทะเบ ยนขอใช บร การแจ งท พ กผ านทางอ นเตอร เน ต จากน นสถานประกอบการต องส งเอกสาร ประกอบการพ จารณาให เจ าหน าท สาน กงานตรวจคนเข าเม องของด านท สถานประกอบการได ลงทะเบ ยนและรอให ทาง เจ าหน าท สาน กงานตรวจคนเข าเม องของด านได ตอบร บการอน ม ต ก อนจากน นจ งจะได รห สผ ใช งาน และ รห สผ าน ท สามารถ ป อนเข าส ระบบเพ อทาการแจ งท พ ก เม อเจ าหน าท ตอบร บการอน ม ต ให ใช บร การแจ งท พ กผ านทางอ นเตอร เน ตแล ว ผ ประกอบการจะได ร บ Username ก บ Password ด งร ป ร ปท 4 หน าจอต วอย างการแจ ง กล บย งสถานประกอบการ ** ถ ากรณ ท สถานประกอบการไม ได ร บ ตอบร บการขอบร การแจ งท พ กผ านทางอ นเตอร เน ตโปรดต ดต อ ด าน ท สถานประกอบการได ลงทะเบ ยน ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 3 การเข าใช งานระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประการ เม อสถานปะกอบการได ร บการแจ งอน ม ต เข าใช งานระบบแจ งท พ กทาง เป นท เร ยบร อยแล วนา รห สผ ใช งาน และ รห สผ าน ไปท หน าจอเข าส จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 5 หน าจอเข าส ระบบแจ งท พ กส าหร บสถานประกอบการ 18. รห สผ ใช : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข (สาหร บสถาน ประกอบการใช เป นต วพ มพ ใหญ ) 19. รห สผ าน : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 20. รห สร ปภาพ : เป นต วเลขตามปรากฏท หน าจอ คล กป ม เพ อยกเล กการระบ ข อม ล ระบบทาการล างค าข อม ลท ระบ คล กป ม เพ อเข าส จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ร ปท 6 หน าจอระบบการแจ งท พ กผ านทางอ นเตอร เน ต ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 4 การเข าใช งานโปรแกรมต าง ๆ ในระบบท สาหร บสถานประกอบการคล ก จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ร ปท 7 หน าจอแสดงโปรแกรมต าง ๆ ของ เม อต องการเข าใช งานโปรแกรมต าง ๆ ในระบบแจ งท พ กอาศ ยสาหร บสถานประกอบการ คล กท โปรแกรมท ต องการ จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 8 หน าจอแสดงการทางานของโปรแกรมของระบบแจ งท พ กส าหร บสถานประกอบการ ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 5 โปรแกรมเปล ยนรห สผ าน โปรแกรมใช สาหร บเปล ยนแปลงรห สผ านสาหร บเข าส ระบบแจ งท พ กของสถานประกอบการ การเร ยกใช โปรแกรม เมน ระบบแจ งท พ กอาศ ย แจ งร บคนต างด าวเข าพ ก เปล ยนรห สผ าน ร ปท 9 หน าจอโปรแกรมเปล ยนรห สผ าน ข นตอนการทางาน การเปล ยนแปลงรห สผ าน ทาการระบ ข อม ลต าง ๆ (ข อม ลท ม เคร องหมาย * จะต องระบ ค าไม สามารถเป นค าว างได ) 21. ช อสถานประกอบการ : ระบบทาการ Default ช อสถานประกอบการตามรห ส ผ ใช ท ทาการ Login เข าส ระบบ 22. รห สผ านใหม : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข ตามท ต องการเปล ยน รห สผ านใหม 23. รห สผ านใหม อ กคร ง : ทาการย นย นรห สผ านใหม อ กคร ง 24. ข อม ลผ ใช บร การ : ระบบทาการ Default ช อผ ขอใช ตามรห สทาการ Login เข าส ระบบ คล กป ม เพ อบ นท กข อม ล ก จะปรากฏหน าจอด งร ป การออกจากโปรแกรม คล กป ม เพ อออกจากโปรแกรม ร ปท 10 หน าจอแจ งการบ นท กข อม ล ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 6 โปรแกรมบ นท กแจ งคนต างด าวเข าพ ก (สาหร บสถานประกอบการ) โปรแกรมใช สาหร บบ นท กแจ งร บคนต างด าวเข าพ กอาศ ย (สาหร บสถานประกอบการ) ในสถานประกอบการท ลงทะเบ ยน การเร ยกใช โปรแกรม เมน ระบบแจ งท พ กอาศ ย แจ งร บคนต างด าวเข าพ ก บ นท กแจ งร บคนต างด าวเข าพ ก (สาหร บสถาน ประกอบการ) ร ปท 11 หน าจอโปรแกรมบ นท กแจ งร บคนต างด าวเข าพ ก ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 7 ข นตอนการทางาน การนาเข าข อม ลคนต างด าวเข าพ ก สามารถนาเข าได 2 ว ธ ว ธ ท 1 นาเข าข อม ลจากไฟล Excel 25. นาเข าข อม ลจากไฟล Excel : คล กป ม เพ อเล อกไฟล Excel ท ต องการ เม อเล อกไฟล Excel ท ต องการเป นท เร ยบร อยแล ว คล กป ม เพ อนาเข าข อม ลคนต างด าวเข าพ ก จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ร ปท 12 หน าจอแสดงรายการนาเข าข อม ล ว ธ ท 2 นาเข าข อม ลโดยการป อนท ละรายการ 26. ว นท เข าพ ก : คล กป ม เพ อเล อกว นท จากตารางปฏ ท น 27. บ ตรขาเข าเลขท : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 28. หมายเลขหน งส อเด นทาง : ป อนเป นต วอ กษร หร อ ต วเลข 29. ช อ : ป อนเป นต วอ กษร 30. นามสก ล : ป อนเป นต วอ กษร 31. ช อกลาง : ป อนเป นต วอ กษร 32. ส ญชาต : ป อนข อม ล หร อ คล กป ม เพ อเล อกข อม ลจาก ตาราง 33. เพศ : คล กป ม เพ อเล อกข อม ล 34. ว น เด อน ป เก ด : ป อนว นท /เด อน/ป ป อนเป นต วเลข 35. ประเภทว ซ า : ป อนข อม ล หร อ คล กป ม เพ อเล อกข อม ลจาก ตาราง 36. ว นครบกาหนดอน ญาต : ป อนว นท /เด อน/ป เป นต วเลข หร อ คล กป ม เพ อ เล อกว นท จากตาราง 37. ช องทางเข า : ป อนข อม ล หร อ คล กป ม เพ อเล อกข อม ลจาก ตาราง 38. ความเก ยวพ น โปรแกรมแสดงข อม ลโดยอ ตโนม ต แต สามารถทาการ แก ไขข อม ลได ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 8 เม อทาการระบ ข อม ลต างๆ ท ต องการเป นท เร ยบร อย คล กป ม เพ อนาเข าข อม ลคนต างด าวเข า พ ก ปรากฏหน าจอ ด งร ป ร ปท 13 หน าจอแสดงรายการนาเข าข อม ล จากร ปท 12 และ 13 เม อม การนาเข าข อม ลแล วตรวจสอบพบบางรายการม ข อผ ดพลาด สามารถดาเน นการลบ รายการน นได โดยคล ก หน ารายการท ต องการลบแล วคล กป ม จะปรากฏหน าจอ ด งร ป ร ปท 14 หน าจอย นย นการลบข อม ล คล กป ม เพ อย นย นการลบรายการ คล กป ม เพ อยกเล กการลบรายการ จากร ปท 12 และ 13 เม อทาการนาเข าข อม ลแล วตรวจสอบไม พบข อผ ดพลาดในการนาเข าข อม ล สามารถทาการ บ นท กการนาเข าข อม ลแจ งร บคนต างด าวเข าพ ก คล กป ม เพ อยกเล กการบ นท กการนาเข าข อม ลแจ งร บคนต างด าวเข าพ ก โปรแกรมทาการล างค าข อม ลท นาเข า คล กป ม เพ อบ นท กการนาเข าข อม ลแจ งร บคนต างด าวเข าพ ก ก จะปรากฏหน าจอ ด งร ป การออกจากโปรแกรม คล กป ม เพ อออกจากโปรแกรม ร ปท 15 หน าจอแจ งการบ นท กข อม ล ค ม อสำหร บผ ใช งำน หน ำ 9 โปรแกรมค นหาข อม ลคนต างด าวเข าพ กพ กอาศ ย (สถานประกอบการ) โปรแกรมใช สาหร บค นหาข อม ลแจ งร บคนต างด าวเข าพ กอาศ ยของสถานประกอบการ ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง การเร ยกใช โปรแกรม เมน ระบบแจ งท พ กอาศ ย ค นหาและด ข อม ล ค นหาข อม ลแจ งร บคนต างด าวเข าพ กพ กอาศ ย (สถาน ประกอบการ) ร ปท 16 หน าจอโปรแกรมค นหาข อม ลแจ งร บคนต างด าวเข าพ กอาศ ย (สถานประกอบการ) ข นตอนการทางาน การค นหาข อม ล ทาการระบ เง อนไขของข อม ลท ต องการ โดยสามารถค นหาข อม ลได เฉพาะช วงเวลาการแจ งห างก นไม เก น 7 ว น 39. ว นท เข าพ ก : ป อนว นท /เด อน/ป เป นต วเลข หร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks