แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม PDF

Description
แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 สร ปการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงอ ตสาหกรรม จ

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 21 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 สร ปการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงอ ตสาหกรรม จ านวนโครงการ จ านวนเง น ความสอดคล องก บย ทธศาสตร กระทรวงอ ตสาหกรรม รวม ท 1 ท 6 ท 7 ท 9 (ล านบาท) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 สปอ กรอ กสอ , , กพร สอน สมอ สศอ กนอ สทย สพช สอห , , สสท สรอ สลท สพว สพต ( ลบ.) (5, ลบ.) ( ลบ.) ( ลบ.) 7, , หมายเหต : (พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา) ย ทธศาสตร กระทรวงอ ตสาหกรรม พ.ศ ท 1การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ย ทธศาสตร ท 1 การปร บโครงสร างการผล ตเพ อเพ มศ กยภาพของ ท 6การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาป จจ ยสน บสน นให เอ อต อการลงท นและการพ ฒนาอ ตสาหกรรม ท 7การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน ย ทธศาสตร ท 3 การส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมให เป นม ตรก บส งคมและส งแวดล อม ท 9การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว าง ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาสมรรถนะองค กร การอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น สารบ ญ ย ทธศาสตร ท 1: การปร บโครงสร างการผล ตเพ อเพ มศ กยภาพของ 1 ย ทธศาสตร ท 2: การพ ฒนาป จจ ยสน บสน นให เอ อต อการลงท นและการพ ฒนาอ ตสาหกรรม 55 ย ทธศาสตร ท 3: การส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมให เป นม ตรก บส งคมและส งแวดล อม 60 ย ทธศาสตร ท 4: การพ ฒนาสมรรถนะองค กร 66 หน า ย ทธศาสตร ท 1 การปร บโครงสร างการผล ตเพ อเพ มศ กยภาพ ของ ต วช ว ด ย ทธศาสตร ท 1: การปร บโครงสร างการผล ตเพ อเพ มศ กยภาพของ เป าประสงค : เพ อส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมท สอดคล องก บศ กยภาพพ นฐานของประเทศ โดยเน นการใช ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม เพ อเพ มผล ตภาพและมาตรฐาน ให ม ความสามารถในการแข งข นในระด บท ส งข น 1. ผล ตภาพ (TFP) ของเพ มข น (%) 2. ต นท นโลจ สต กส ลดลง(%)* 3. ร อยละของจานวนว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมท ได ร บการพ ฒนาม ผล ตภาพ/นว ตกรรม เพ มข นตามเกณฑ ท กาหนด 4. จานวนผ ประกอบการท ได ร บการร บรองมาตรฐานผล ตภ ณฑ (ราย) 4.1 จานวนผ ประกอบการท ได ร บการร บรองมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (มอก.) (ราย) 4.2 จานวนผ ประกอบการท ได ร บการร บรองมาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชน (มผช.) (ราย) ค าเป าหมาย พ.ศ % 65 6,560 2,200 4,360 กลย ทธ โครงการส งเสร มและพ ฒนา SMEs เพ อเข าส Digital Economy เพ มประส ทธ ภาพ SMEs ด วยระบบ Digital 1,380 ก จการ, 500 คน กสอ. 6 การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร - การจ ดทาแผนแม บทระบบเทคโนโลย สารสเทศและการ ส อสารและพ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลออนไลน 1. ม แผนแม บทด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 2. ม ระบบจ ดเก บข อม ลท ท นสม ย รองร บการใช งานเทคโนโลย Cloud Computing และการจ ดเก บ สอน 1. ผล ตภ ณฑ ใหม บนแนวค ด สอห. 6 อ ตสาหกรรมสร างสรรผล ตภ ณฑ ไม น อยกว า 100 ผล ตภ ณฑ 2. ร อยละ 80 ของรายได ท คาดว า จะได ร บจากการขายผล ตภ ณฑ ใหม บนแนวค ดอ ตสาหกรรมสร างสรร ในป แรกไม น อยกว า 100 ล านบาท (ในป ท 2 ไม น อยกว า 150 ล านบาท และในป ท 3 ไม น อยกว า 200 ล านบาท) 3. บ คลากรได ร บการยกระด บองค ความร ในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ กระบวนการผล ตและอาหาร ปลอดภ ย 1,000 คน การพ ฒนาและสร างม ลค าเพ มให ก บอ ตสาหกรรมอาหาร ระด บ SMEs (Creative Economy for SMEs) - 2 - 1. ผล ตภ ณฑ ใหม เช งว ฒนธรรม ไม สอห. 6 น อยกว า 70 ผล ตภ ณฑ 2. ร อยละ 80 ของรายได ท คาดว า จะได ร บจากการขายผล ตภ ณฑ ใหม 3. บ คลากรได ร บการยกระด บองค ความร ในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ กระบวนการผล ตและอาหาร ปลอดภ ย 1,200 คน โครงการเสร มสร างม ลค าทางเศรษฐก จแก อ ตสาหกรรม อาหารและสร างความเช อม นให แก ค ณค าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) การพ ฒนาข ดความสามารถ SMEs ในอ ตสาหกรรมอาหาร ไทย ด วย Productivity ลดต นท นการผล ตของสถาน ประอบการ SMEs โดยเฉพาะการ ใช ว ตถ ด บ น า และพล งงาน ลด ปร มาณของส ญเส ยท เก ดข นจาก การผล ต และใช ว ตถ ด บอย างม ประส ทธ ภาพ โดยเฉล ย 5 % สอห พ ฒนาเส นใยจากว ตถ ด บท เป นม ตร สสท. 6 ต อส งแวดล อม 30 ผล ตภ ณฑ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ว ตถ ด บภาคการเกษตร ด วยการพ ฒนาเส นใยธรรมชาต ส อ ตสาหกรรมส งทอ (ระยะ ท 3 ส งทอท ม ค ณสมบ ต พ เศษ & ส งทอเทคน ค) โครงการว จ ยพ ฒนาผล ตภ ณฑ เพ อยกระด บค ณภาพส นค า ส งทอส ตลาดอาเซ ยน พ ฒนาผล ตภ ณฑ ส งทออย างน อย 30 ผล ตภ ณฑ สสท. 6 โครงการสน บสน นการสร างนว ตกรรมในสถานประกอบการ โครงการสน บสน นการสร าง นว ตกรรมในสถานประกอบการ 1. ผ เข าร วม 450 คน 2. มาตรฐานและค ม อ 1 ฉบ บ / สาเนา 500 เล ม 3. สถานประกอบการ 20 แห ง 4. สถานประกอบการ 20 แห ง 5. สถานประกอบการ 20 แห ง สรอ 1. ผ ประกอบการม ความสามารถ สรอ. 6 ในการออกแบบและพ ฒนา ผล ตภ ณฑ อย างเป นระบบ และ นาไปส การพ ฒนาอย างย งย น กล าวค อ ผล ตภ ณฑ สามารถ ตอบสนองความต องการผ บร โภค ม ผลตอบแทนอย างค มค า ลด ผลกระทบต อส งแวดล อม และเอ อ ประโยชน ต อช มชน จานวน 45 แห ง 2. บ คลากรในม ความร ในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ อย าง เป นระบบ และนาไปส การพ ฒนา อย างย งย น จานวน 150 คน 3. ม ต วอย างการดาเน นงานท ด ใน การพ ฒนาผล ตภ ณฑ อย างเป น ระบบ และนาไปส การพ ฒนาอย าง ย งย น จานวน 10 แห ง โครงการสร างนว ตกรรมเพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑ อย าง ย งย น (Design for sustainability: D4S) สาหร บสถาน ประกอบการ SME - 5 - 1. ม การรายงานข อม ล ว เคราะห สรอ. 7 และสร ปแนวโน มท ศทางของ สภาพแวดล อมภายนอกท ม ผลกระทบต อผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมประจาเด อนและไตร มาส 2. ม การอ พเดทข อม ลข าวสารใน วารสารออนไลน MASCI Innoversity ท เป นประโยชน ต อ ส ปดาห ละ 5 เร อง 3. ผ ประกอบการสามารถ แลกเปล ยนข อม ลและองค ความร ท เป นประโยชน ต อ ผ านส ออนไลน โครงการศ นย ข อม ลเพ ออนาคตอ ตสาหกรรมไทย (Information Center for Thai Industrial Foresight) การส งเสร มการใช เคร องจ กรกลในการแปรร ป และเพ ม ผล ตผลทางการเกษตร การว จ ยและพ ฒนาแนวทางประย กต ใช เทคโนโลย ถ านห น เหลว (Coal Water Slurry) เพ อเป นพล งงานทดแทน สาหร บ ผล ตภาพเพ มข น 15%, ผ ประกอบการนาร อง 600 ราย ลดต นท นพล งงาน 15%, ผ ประกอบการนาร อง 50 ราย สลท สลท 1. จานวนสถานประกอบการ SMEs สพว. 6 ได ร บการพ ฒนา ERP และนาไป ดาเน นการ 200 ก จการ 2. จานวนสถานประกอบการ SMEs ในอ ตสาหกรรมเป าหมายสามารถ ประย กต ใช ระบบ ERP ในการ ดาเน นงานอย างม ประส ทธ ผล 50 ก จการ 3. ต นแบบระบบปฏ บ ต การจ ดการ ทร พยากรในห วงโซ อ ปทาน (ERP) สาหร บสถานประกอบการว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อม 1 ระบบ 4. สถานประกอบการ SMEs ต นแบบท นาระบบ ERP ไป ประย กต ใช ม ต นท นการผล ตตลอด กระบวนการลดลง ร อยละ 5 ต อ ก จการ โครงการ พ ฒนาระบบการจ ดการทร พยากรในห วงโซ อ ปทานของว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมอย างม ประส ทธ ภาพ (Enterprise Resource Planning (ERP) - 7 - 1. ผ ประกอบการได ร บพ ฒนา ศ กยภาพในการดาเน นการ วางรากฐานและสร างตราส นค า เก ดตราส นค าพร อมระบบ เอกล กษณ (Identity System) และเก ดผล ตภ ณฑ ของ ผ ประกอบการท ได ร บการออกแบบ พ ฒนาตามแนวค ด Good Design จานวน 25 ราย 2. ผ ประกอบการได ร บการ ยกระด บจากผ ผล ต (OEM) ส ความ เป นเจ าของตราส นค า (OBM) ไม น อยกว าร อยละ ผ ประกอบการม ความพ งพอใจ ต อการพ ฒนาไม น อยกว าร อยละ 80 โครงการยกระด บผ ประกอบการอ ตสาหกรรมสร างสรรค ส เจ าของตราส นค า (OBM) ส.พ ฒนา SMEs/คก. บ รณาการ แผนส งเสร ม SMEs ท 6-8 - 1.ผ ประกอบการ SMEs ในกล ม สพว. 6 อ ตสาหกรรมสร างสรรค ม การ พ ฒนาผล ตภ ณฑ โดยใช ความค ด สร างสรรค ภ ม ป ญญา ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม และม ผล ตภ ณฑ ใหม ท ได ร บการพ ฒนา สร างสรรค สามารถเพ มค ณค า- ม ลค า จานวน 20 ราย 2. ผ ประกอบการ SMEs สามารถ นาผล ตภ ณฑ ท ผ านการพ ฒนาไปใช ประโยชน ได จร งในเช งพาณ ชย ร อยละ 80 (จานวน 16 ราย) โครงการเพ มม ลค า-ค ณค าและพ ฒนาผล ตภ ณฑ เช ง สร างสรรค ท ใช เทคโนโลย หร อนว ตกรรมส ความสาเร จเช ง พาณ ชย - 9 - โครงการ ปร บพ นฐานธ รก จ SMEs ส เศรษฐก จด จ ท ล 1. จานวนก จการการ SMEs ท ม สพว. 6 แผนและดาเน นการพ ฒนา เทคโนโลย สารสนเทศขององค กร ประย กต ใช แอพล เคช น เคร องม อ ด จ ท ล และเคร อข ายออนไลน สม ยใหม 100 ก จการ 2. จานวนพน กงานของ ผ ประกอบการ SMEs ท ผ านการ อบรม จานวน 500 คน 3. ต นท นทางธ รก จกรรมและการ ดาเน นงานของผ ประกอบการ SMEs ท ลดลง ซ งเป นผลจากการ เร มนาเทคโนโลย สารสนเทศไปใช อย างจร งจ งและม แผนงานช ดเจน ร อยละ 1. พ ฒนาศ กยภาพด านเทคโนโลย สพว. 6 ด จ ตอลให แก บ คลากรใน อ ตสาหกรรมการผล ต 200 คน 2. พ ฒนาสถานประกอบการให สามารถบร หารจ ดการซ พพลายเชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 40 ว สาหก จ 3. เช อมโยงซ พพลายเชนของ อ ตสาหกรรมการผล ตด วย เทคโนโลย ด จ ตอล ทาให เก ดการ เพ มประส ทธ ภาพ/ลดต นท น 20 โซ อ ปทาน 4. ว เคราะห ซ พพลายเชนของ อ ตสาหกรรมการผล ตและทาการ ปร บปร งโครงสร างซ พพลายเชน 20 ห วงโซ อ ปทาน 5. จ ดส มมนาเพ อขยายผลการ ดาเน นงานไปส ผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมอ นๆ 400 คน โครงการบร หารจ ดการซ พพลายเชนอ ตสาหกรรมการผล ต ด วยเทคโนโลย ด จ ตอล 6.จ ดทาแบบจาลองสาหร บการ พ ฒนาซ พพลายเชน Best Practice บทเร ยนจากประสบการณ ของ กล มอ ตสาห กรรมสาหร บ ผ ประกอบการนาไปประย กต ใช โดยจ ดทาในร ปแบบเอกสาร 1,000 เล ม 7. สามารถเพ มประส ทธ ภาพ/ลด ต นท น ท ก อให เก ดม ลค าไม น อย กว า 80 ล านบาท ภายใน 1 ป โครงการจ ดทาระบบพาณ ชย ด จ ตอลสาหร บสร างเคร อข าย ในอ ตสาหกรรมพลาสต ก ระบบพาณ ชย ด จ ตอลสาหร บสร าง เคร อข ายในอ ตสาหกรรมพลาสต ก จานวน 1 ระบบ สพต 1. 2. ประย กต ใช ด จ ท ล เสร มสร างประส ทธ ภาพ ว ทยาศาสตร การจ ดการโลจ สต กส เทคโนโลย และโซ นว ตกรรม อ ปทานของ ในการเพ ม ให ม ความได เปร ยบในการ แข งข น 1. แผนและมาตรการส งเสร มการ สปอ. 6 พ ฒนาและการใช เคร อข ายโลจ สต กส โซ ความเย น 2. ฐานข อม ลโซ อ ปทานท เก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks