ท มา สถาบ น กศน. ภาคกลาง - PDF

Description
โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 15 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต ง (columns) เป นหล ก ซ งเราเร ยกโปรแกรมในล กษณะน ว าเป น Spread Sheet ไฟล ของ Excel เปร ยบเสม อนหน งส อ 1 เล ม ท ประกอบไปด วยหน า หลาย ๆ หน า ไฟล ของ Excel เร ยกว าเป น สม ดงาน (Workbook) และในแต ละหน า เร ยกว า เป น แผ นงาน (Worksheet) ในแต ละแผ นงาน จะแบ ง ออกเป นตาราง ซ งประกอบไปด วย ช องตาราง จานวนมาก ซ งเร ยกว า เซลล (Cell) เซลล ค อส วนต ดก นของแถว และคอล มน ใน แผ นงานหน ง ๆ ของ Excel 2010 จะม แถวท งหมด 1,048,576 แถว และ จะม คอล มน ท งหมด จานวน 16,384 คอล มน โดยเร ยงช อตามต วอ กษรภาษาอ งกฤษ ต งแต A จนถ ง Z และ ต อด วย AA จนถ ง AZ, BA จนถ ง BZ ไปจนถ ง XFD และในสม ดงานหน ง ๆ จะม แผ นงานได จานวนมาก ข นอย ก บหน วยความจ าท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ในแต ละช องตาราง หร อ Cell จะบรรจ ข อม ลต าง ๆ เราพ มพ ข อม ลลงในช องตาราง แต ละ ช องl เช นพ มพ ข อความ พ มพ ต วเลข เป นต น เม อเวลาจะอ างอ งถ งข อม ล เราก อ างอ งถ ง ช องตาราง โดยการระบ คอล มน และแถว เช น B4 หมายถ งช องตารางท ตรงก บ คอล มน B และ แถวท 4 ด งภาพ ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ ส ตร ข อม ล ตรวจทาน และม มมอง และในแต ละแท บ จะประกอบไปด วยกล ม ต างๆ ซ งจะม คาส งท ม กจะใช ด วยก น รวมอย ในกล มเด ยวก น ด งภาพ แฟ ม แท บแฟ ม เป นแท บพ เศษไม ถ อเป นแถบบนร บบ นเพราะใช จ ดการเก ยวก บไฟล หร อแฟ ม เช น การ เป ด-ป ดไฟล การสร างไฟล ใหม การบ นท กไฟล ตลอดจนการต งค าต วเล อกต าง ๆ เป นต น หน าแรก เป นแท บท รวมล กษณะการใช งานท ว ๆ ไป เช น การค ดลอก การวาง การก าหนดต วอ กษร การจ ดร ปแบบ การกรองข อม ล ตลอดจนการค นหาข อม ล เป นต น แทรก เป นแท บส าหร บแทรก ตาราง ภาพ ร ปร างอ ตโนม ต อ กษรศ ลป ส ญล กษณ การเช อมโยง เป น ต น เค าโครงหน ากระดาษ เป นแท บส าหร บการต งค ากระดาษเพ อพ มพ ออกทางเคร องพ มพ เช น ต งระยะ ขอบกระดาษ ก าหนดขนาดกระดาษ พ มพ แนวต งหร อแนวนอน เป นต น ส ตร ใช แท บน เม อต องการค านวณค าต าง ๆ เช น การรวม การเร ยกใช ส ตรของ Excel เป นต น ข อม ล แท บน ใช สาหร บการร บข อม ลจากภายนอกเพ อมาว เคราะห ใน Excel เช น นาข อม ลจาก ฐานข อม ล Access เป นต น นอกจากน ย งใช ส าหร บการจ ดการก บข อม ลจ านวนมาก ๆ เช น การเร ยง ข อม ล การกรองข อม ล การจ ดกล มข อม ล เป นต น ตรวจทาน เป นแท บหร บการตรวจต วสะกดการ นต ตลอดจนการจ ดการเก ยวก บแผ นงาน เช น การ ป องก นการแก ไขข อม ลบนแผ นงาน เป นต น ม มมอง เป นแท บส าหร บแสดงแผ นงานในม มมองต าง ๆ เช น แบบปกต แบบเต มหน า ก าหนดให ม หร อไม ม เส นตาราง ย อ/ขยาย ตลอดจนการแบ งหน าจอออกเป นส วน ๆ เป นต น การใช Keyboard shortcut ท ควรทราบ การพ มพ และการแก ไข Ctrl + Enter ออกจากโหมดป อนค า หร อแก ไข โดยไม เปล ยนตาแหน งเซลล F2 Alt + Enter F12 แก ไขข อม ลในเซลล บ งค บข นบรรท ดใหม ในเซลล เด ยวก น บ นท กเป น Ctrl + C ค ดลอกเซลล ท ก าล งถ กเล อก Esc ยกเล กการค ดลอก Ctrl + V วางเซลล ท ค ดลอก Ctrl + X ต ดเซลล ท ก าล งถ กเล อก Ctrl + Alt + V การเล อกเซลล Ctrl + * Ctrl + A Ctrl + Shift + ป ม ล กศร Shift + คล ก ถ าม การค ดลอกข อม ลไว แล ว จะแสดงหน าต างการวางแบบพ เศษ เล อกเซลล ท ต ดก นท งหมด เช น ม ข อม ลในเซลล A1 ถ ง A20 ขณะน เคอร เซอร อย ท เซลล A5 ถ ากด Ctrl ค างไว และ กดเคร องหมาย * บร เวณ A1 ถ ง A20 จะถ กเล อก ข อม ลท ไม ต ดก บข อม ลช ดน จะ ไม ถ กเล อก เล อกพ นท ท งหมดของช ดข อม ลน น ๆ ถ ากด Ctrl + a อ กคร ง จะเป นการเล อกแผ นงานท งหมด ขยายพ นท การเล อกเซลล จนถ งจ ดส นส ดของช ดข อม ล (ช ดข อม ลค อบร เวณท ไม ม เซลล ว างค น) เล อกบร เวณพ นท ส เหล ยม ต งแต เซลล แรกท คล กไว ครอบคล มถ งบร เวณท คล ก เช น คล กท เซลล B5 และ ไป Shift + คล ก ท เซลล E30 บร เวณท ถ กเล อกค อ B5:E30 Shift + ป มล กศร ขยายพ นท การเล อกเซลล อ ก 1 เซลล ตามแนวท ศทางล กศร การเคล อนท ไปย งเซลล ต าง ๆ Ctrl + G หร อ F5 เป ดหน าจอให พ มพ ต าแหน งเซลล ท ต องการไป Home เล อนไปย งเซลล แรกของแถวน น ป มล กศร เล อนต าแหน งไปย งเซลล ซ าย ขวา บน ล าง ตามแนวท ศทางล กศร Ctrl + ป มล กศร เล อนต าแหน งไปย งเซลล ร มส ดของพ นท ข อม ลช ดน น ถ าไม ม ข อม ลจะเล อนไปย งต าแหน งบนส ด ล างส ด ซ ายส ด ขวาส ด ของแผ นงาน ตามแนวท ศทางล กศร PageDown/Up เล อนต าแหน งข น-ลง คร งละ 1 หน า การจ ดการเก ยวก บไฟล Ctrl + F4 Ctrl + N ป ดโปรแกรม เป ดไฟล ใหม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks