แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน - PDF

Description
1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 24 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร ยนท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 จ ดท าข นเพ อด าเน นการใช งบประมาณต างๆให สอดคล องก บหล กส ตรสถานศ กษาก บสภาพป จจ บ นของท องถ นและช มชน อ กท งแนวนโยบาย จ ดเน นการพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนเพ อเป นกรอบแนวทางการใช งบประมาณในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท เน น การปฏ ร ประบบการศ กษาและการเร ยนร โดยเน นประเด นหล ก 3 ประการ ค อ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาและเร ยนร ของคนไทย เพ มโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วน ของส งคมส งผลให น กเร ยน และบ คลากรในโรงเร ยน เป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรมม ความสามารถตาม มาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐาน และน าไปส การพ ฒนาค ณภาพในระด บสากล ทางโรงเร ยนขอขอบค ณคณะคร ผ ปกครอง คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานและองค กรปกครอง ส วนท องถ น ส วนราชการต างๆท เก ยวข องท กภาคส วนท ให ความร วมม อในการให ข อม ล ส งเสร มสน บสน นท กๆ ด านจนได ร บความส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพ หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 2558 เล มน จะ ส งผลท ด ต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การจ ดการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพ ขอขอบค ณท กฝ ายท ให ความ ร วมม ออย างด ย ง นางศ ภส ตา ณ น าน ผ อ านวยการสถานศ กษา โรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) 3 การให ความเห นชอบเอกสาร แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) กองการศ กษา เทศบาลเม องน าน... ท ประช มคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) คร ง ท 1 / 2557 เม อว นท 3 เด อน ม นาคม พ.ศ ได พ จารณาแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) แล วเห นชอบในการแบ งส ดส วนงบประมาณ ตาม ย ทธศาสตร ด งน - ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม น กเร ยน จ านวน 56,000 บาท ค ดเป นร อยละ ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน จ านวน 461,300 บาท ค ดเป นร อยละ ย ทธศาสตร การพ ฒนาภ ม ท ศน จ านวน 292,000 บาท ค ดเป นร อยละ ย ทธศาสตร การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนและเทคโนโลย จ านวน 179,800 บาท ค ดเป นร อยละ ย ทธศาสตร การพ ฒนาคร ท างานอย างม ออาช พ จ านวน 139,000 บาท ค ดเป นร อยละ ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบช วยเหล อน กเร ยน จ านวน 1,618,920 บาท ค ดเป นร อยละ ย ทธศาสตร การพ ฒนาการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน จ านวน 28,000 บาท ค ดเป นร อยละ 1.00 งบประมาณท งส น 2,775,020 บาท ค ดเป น ร อยละ 100 เห นชอบให ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ได (ลงช อ) (นางแสงจ นทร อ ท ยพงษ ) ประธานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) สารบ ญ - ความเห นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศ กษา ก ส วนท 1 - ความเป นมาและความส าค ญของ แผนปฏ บ ต การ 1-2 ส วนท 2 - ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยนและสภาพท วไป 3-12 ส วนท 3 - ผลการปฏ บ ต งานในป ท ผ านมา ส วนท 4 - ย ทธศาสตร และแนวทางพ ฒนา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายของโรงเร ยน ส วนท 5 - สร ปแผนงาน/โครงการ/แผนการใช งบประมาณตามโครงการประจ าป 255๗ 24 - รายละเอ ยดแผนงานและโครงการ 1.ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม 27 โครงการ สวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ยท านองสรภ ญญะถวายเป นพระราชก ศล โครงการ ธนาคารความด โครงการ ส งเสร มพ ฒนาจ ต ฝ กสมาธ โครงการ ว นอาสาฬหบ ชา แห เท ยนเข าพรรษา โครงการ ท าบ ญต กบาตรว นส าค ญและท กว นอ งคาร.. 38 โครงการ พ ฒนาอ ตล กษณ น าน ระบ า ร า ฟ อน.. 40 โครงการ พ ฒนาศ กยภาพท กษะทางดนตร ไทย พ นบ าน ก จกรรม ว นไหว คร ก จกรรม เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระบรมราช น นาถ (ว นแม แห งชาต ) ก จกรรม ว นมาฆบ ชา ก จกรรม ว นพ อแห งชาต โครงการ สายใยส มพ นธ ว นเป ดภาคเร ยน.. 55 โครงการ ส งศ ษย ส ฝ น โครงการ ส บสานประเพณ ว นลอยกระทง โครงการ ว นข นป ใหม ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โครงการ กาดหม วคร วดร ณ โครงการ ออมทร พย น กเร ยน 66 โครงการ ส งเสร มระบอบประชาธ ปไตยในโรงเร ยน. 69 โครงการ เร ยนร อย างสน กเป นส ขก บความพอเพ ยง.. 72 โครงการ แข งข นคนเก ง 75 โครงการ ฟ นสวยย มใสใส ใจส ขภาพ 77 โครงการ หน น อยคนเก ง โครงการ ท ศนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท 81 โครงการ โรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โครงการ ปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาระด บปฐมว ย/ประถมศ กษา. 86 โครงการ พ ฒนางานการศ กษาปฐมว ย.. 89 โครงการ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โครงการ เด นทางไกลล กเส อส ารอง โครงการ ค าใช จ ายในการจ ดศ นย การเร ยนร ส าหร บเด กปฐมว ย โครงการ สอนซ อมเสร มและพ ฒนาผ เร ยน.. 98 โครงการ เป ดเฮ อนชมเฮาชาวดร ณ โครงการ ว ทยาศาสตร น าร ส บ านดร ณฯ โครงการ ส งเสร มประด ษฐ ว ทย สร างสรรค โครงการ จ ดท าเอกสารงานธ รการในช นเร ยนระด บก อนประถมศ กษาประถมศ กษา โครงการ พ ฒนาระบบการว ดผลประเม นผลน กเร ยน โครงการ พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาระด บประถมศ กษา/ปฐมว ย โครงการ จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.255๘ โครงการ คร สต มาสหรรษา โครงการ ร าล กคร กลอนส นทรภ โครงการ ว นร กษ ภาษาไทย โครงการ ส งเสร มพ ฒนางานว ชาการระด บประถม โครงการ ส งเสร มการอ านภาษาไทยระด บประถม โครงการ ล กเส อน อย โครงการ ก ฬาเพ อส ขภาพหน น อยปฐมว ย โครงการ ส งเสร มความเป นเล ศทางด านก ฬา โครงการ ส งเสร มการอ านภาษาต างประเทศ โครงการ หน น อยปฐมว ยก าวส อาเซ ยน โครงการ ค าใช จ ายในการพ ฒนาการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน โครงการ เกษตรทฤษฏ ใหม โครงการ ย วม คค เทศก น อยสร างส าน กร กบ านเก ด ร กษ ท องถ น 144 โครงการ แหล งเร ยนร ส โลกกว าง ระด บปฐมว ย โครงการ หน น อยห ดอ านจากน ทาน โครงการ ส งเสร มส ขภาพในว ยเยาว 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาภ ม ท ศน... โครงการ แหล งเร ยนร รอบร วอน บาล... โครงการ ค าใช จ ายในการพ ฒนาแหล งเร ยนร ของโรงเร ยน โครงการ ข มทร พย ขยะระด บเพชร โครงการ โรงเร ยนปลอดภ ย โครงการ โรงเร ยนประหย ดพล งงาน โครงการ สองม อน อยร กษ ส งแวดล อม โครงการ ปร บปร งภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนพ ฒนาเป นแหล งเร ยนร 170 โครงการ โรงเร ยนสะอาด บรรยากาศสดช น(พ ฒนาเขตงาน) โครงการ ค าใช จ าย บ าร งร กษาและปร บปร งท ด น ส งก อสร าง ย ทธศาสตร การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนและเทคโนโลย โครงการ ห องสม ดม ช ว ต โครงการ โรงเร ยนน ฉ นม ส วนร วม โครงการ งานประชาส มพ นธ /โสต/สารสนเทศโรงเร ยน โครงการ ค าใช จ ายในการพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน โครงการ สรรสร างนว ตกรรมเพ อการเร ยนร ระด บอน บาล โครงการ สรรสร างนว ตกรรมเพ อการเร ยนร ระด บประถมศ กษา โครงการ ค าใช จ ายค าเช อมต ออ นเตอร เน ต โครงการ พ ฒนาระบบงานธ รการ การเง น พ สด บร การ ย ทธศาสตร คร ทางานอย างม ออาช พ โครงการ The star Grow Together P.1-6 (ก จกรรมบร หารจ ดการการเร ยนร ในช นเร ยน) 197 โครงการ จ ดท าว จ ยภาคเร ยนละ 1 เร อง โครงการ ส งเสร มพ ฒนาคร และบ คลากรในสถานศ กษา 203 โครงการ อบรมการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการพ ฒนางาน. 204 โครงการ ค าพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบช วยเหล อน กเร ยน. 209 โครงการ ประช มผ ปกครองน กเร ยน โครงการ ประช มคณะกรรมการชมรมผ ปกครอง โครงการ สารดร ณส มพ นธ 214 โครงการ เข าค ายล กอ อด 216 โครงการ ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โครงการ อนาม ยโรงเร ยน โครงการ สน บสน นค าใช จ ายการบร หารสถานศ กษา อ ดหน นค าอาหารกลางว นระด บอน บาล ระด บประถมศ กษาป ท โครงการ สน บสน นค าใช จ ายการบร หารสถานศ กษา อ ดหน นค าอาหารกลางว นศ นย พ ฒนา 224 เด กเล ก. โครงการ จ ดซ อว สด อ ปกรณ ในการปร งอาหารกลางว น โครงการ รณรงค เพ อป องก นยาเสพต ดในโรงเร ยน โครงการ ค าใช จ ายเง นอ ดหน นส าหร บส งเสร มศ กยภาพการจ ดการศ กษาท องถ น (ป จจ ยพ นฐานส าหร บน กเร ยนยากจน) โครงการ สน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษา ข นพ นฐาน ย ทธศาสตร การพ ฒนาการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน โครงการ ประช มคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน. 238 โครงการ พ ฒนาการจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐานในการพ ฒนาท องถ น โครงการ ว ทยากรภายนอกส งเสร มอาช พ 243 โครงการ ส บสานประเพณ ป ใหม เม อง โครงการ โรงเร ยนเข าร วมประกวดก จกรรมต างๆ ภาคผนวก ปฏ ท นการด าเน นงานตามโครงการ คณะท างาน 7 1 ส วนท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของแผนปฏ บ ต การประจาป 2558 การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป (Annual Action Plan) การจ ดท าแผนปฏ บ ต การหร อท เร ยกก นว า Action Plan เป นส งส าค ญและจ าเป นอย างย งท ทางโรงเร ยน ได ด าเน นการตามนโยบายให เทศบาลท กแห ง จ ดท าแผนพ ฒนาของเทศบาลข นมาโดยกรมส งเสร มการปกครอง ท องถ น กระทรวงมหาดไทยให จ ดท าแผนเพ อพ ฒนาและก าหนดเป นแนวทาง โดยย ดหล กการให สอดคล องก บ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และในส วนของสถานศ กษาเป นงานฝ ายต างๆท จะต องด าเน นการจ ดท า แผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษาให สอดคล องก บแผนพ ฒนาในระด บเทศบาลและจ ดท าแผนโดยย ดแนวทาง ให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2554 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การของสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพน นโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ข นมาน น เพ อให สอดคล องก บระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการวางแผน พ ฒนาหน วยงานบร หารราชการส วนท องถ นและเป นการบร หารจ ดการของสถานศ กษา เพ อม งส ค ณภาพงาน โดย จ ดให ม ส วนร วมของบ คลากรในสถานศ กษาท กฝ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks