งานว จ ยในช นเร ยน เร อง - PDF

Description
งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 18 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ ฯ ป การศ กษา 2547 โดยได ร บความเห นชอบจาก ประธาน (ภราดาจ กรกร อ นธ เสน) รองผ อ านวยการโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ประกาศค ณ ปการ รายงานการว จ ยการส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการ งานอาช พและเทคโนโลย ( งานบ าน ) ฉบ บน จ ดท าข นเพ อส ารวจข อม ลจากผ เร ยนใน ด านต างๆท เก ยวข องก บการเร ยนการสอนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ( งานบ าน ) การศ กษางานว จ ยในคร งน ส าเร จได ด วยความกร ณาจาก ม.จร ล ภ ญว ย คร ท ปร กษาท ได ให ความช วยเหล อให ความร ความค ด ให ค าแนะน า ค าปร กษาตลอดจนการตรวจแก ไขข อบกพร อง ต าง ๆ เป นอย างด จนการศ กษาว จ ยในคร งน เสร จสมบ รณ ผ ว จ ยขอขอบค ณเป นอย างส งไว ณ ท น และขอบใจน กเร ยนในระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ท กคนท ให ความร วมม อในการตตอบแบบ ส ารวจคร งน ให ส าเร จล ล วงไๆปได ด วยด ผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว า การว จ ยในคร งน จะเป นประโยชน อย างมากส าหร บผ อ าน เพ อเป นแนงทางในการพ ฒนาการเร ยนสอนให ก บน กเร ยนม ประส ทธ ภาพมากย งข น ท งน หากงานว จ ยฉบ บน ม ข อบกพร องประการใดผ ว จ บขออภ ยมา ณ ท น ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย โรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ช องานว จ ย ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานเกษตร) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ช อผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช ออาจารย ท ปร กษา ม.จร ล ภ ญว ย บทค ดย อ การว จ ยในคร งน ม จ ดม งหมายเพ อส ารวจท ศนคต ของน กเร ยน ระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) เพ อน าไปปร บปร งการเร ยนการสอน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ตรงก บความต องการของผ เร ยน เคร องม อท ได ในการท าว จ ยได แก แบบส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษา ป ท 6 จ านวน 220 ช ด โดยส มต วอย างของแต ละห องเร ยน จากน กเร ยนท งหมด 220 คน ผลจากการ ว เคราะห พบว า น กเร ยนม ท ศนคต ท ด ความสนใจในก จกรรมการเร ยนการสอนว ชาการงานอาช พฯด โดยเฉพาะการฝ กปฏ บ ต การท าอาหารซ งเป นส วนหน งของก จกรรมการเร ยนการสอน แต ย งพบ ป ญหาเก ยวอ ปกรณ ในการเร ยนการสอนไม เพ ยงพอต อความต องการของน กเร ยน สถานท เร ยนปฏ บ ต การส าหร บว ชาการงานอาช พฯไม เหมาะสม เน องจากไม เป นส ดส วน ซ น กเร ยน ได เสนอแนะเพ อปร บปร งในป การศ กษาถ ดไปเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการเร ยนร ให มากข น สารบ ญ หน า ความเป นมาและความส าค ญ 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1 สมมต ฐานการว จ ย 1 ประโยชน ของการว จ ย 1 ขอบเขตของการว จ ย 1 ว ธ การด าเน นการว จ ย 2 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 2 ร ปแบบส ารวจข อม ล 3 ผลการว เคราะห ข อม ล ตารางท 1 4 ผลการว เคราะห ข อม ล ตารางท 2 5 ข อเสนอแนะ 5 สร ปผลการว จ ย 6 ข อค ดท ได จากการว จ ย 6 ภาคผนวก 7 ช อเร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ความเป นมา และความส าค ญ จากการท ผ ว จ ยได ท าการสอนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) มาระยะเวลา หน ง จากการส งเกตพบว าน กเร ยนส วนใหญ ม ความสนใจเร ยนในว ชาการงานอาช พฯ น อย และการ เร ยนในว ชาการงานอาช พฯ (งานบ าน) ในส วนท ต องปฏ บ ต งานส งเป นช นงาน พบว าน กเร ยนบาง ส วนม ความต งใจในการท างานน อย ผลงานท ได ไม เป นท พอใจ และน กเร ยนบางส วนส งงานช า รวม ท งผ ว จ ยม ประสบการณ ในการสอนว ชาการงานอาช พฯ (งานบ าน) น อย การจ ดก จกรรม การเร ยนร ในแต ละคร งไม ตรงก บความต องการ และความถน ดของน กเร ยน ซ งอาจม ผลท าให น กเร ยนได ร บประโยชน จากการเร ยนว ชาน ไม เต มท ท าให เบ อหน ายการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ (งานบ าน)ได ผ ว จ ยจ งม ความต องการส ารวจท ศนคต ความค ดเห นจากน กเร ยนเก ยวก บว ชาการงาน อาช พฯ เพ อเป นประโยชน ในการวางแผนจ ดก จกรรมการเร ยนร ในป การศ กษาต อไป ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บช น ป.6 ในโรงเร ยนอ สส มช ญระยองท เร ยนว ชา การงานอาช พฯ (งานบ าน) 2. เพ อพ ฒนา ปร บปร งการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาการงานอาช พฯ ในระด บช น ป.5 ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น สมมต ฐานการว จ ย การร บทราบท ศนคต ของน กเร ยนระด บช น ป.6 ท ม ต อว ชาการงานอาช พฯ (งานบ าน) ในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง จะท าให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ก บน กเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ประโยชน ของการว จ ย 1. เพ อให น กเร ยนกล มเป าหมายม ความร จากการเร ยนว ชาการงานอาช พ (งานบ าน) ตรงก บความต องการของน กเร ยน และน าไปใช ในช ว ตประจ าว นได 2. เพ อให น กเร ยนม ความส ขในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ (งานบ าน) 3. เพ อเผยแพร การท าว จ ยในช นเร ยน ขอบเขตของการว จ ย ประชากร น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 จ านวน 220 คน ต วแปรต น 1. น กเร ยนในระด บช น ป.6 โรงเร ยนอ สส มช ญระยอง 2. เน อหาว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย ช วงช นท 2 (ป.4 ป.6 ) 3. คร ผ สอนว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย ต วแปรตาม ท ศนคต ของน กเร ยนท ม ต อว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย ว ธ ด าเน นการว จ ย ว น เด อน ป ธ.ค ม.ค ม.ค ม.ค ก จกรรม รวบรวม ค นคว าข อม ล เตร ยมเอกสารส าหร บการท าแบบส ารวจ แจกแบบส ารวจเพ อเก บข อม ลจากน กเร ยนกล มเป าหมาย ประมวลผลจากแบบส ารวจ และว เคราะห ข อม ล สร ปผลการว จ ย เคร องม อท ใช ในการว จ ย แบบส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บช น ป.6 ท ม ต อว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) จ านวน 220 ช ด แบบส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อการงานอาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ค าช แจง แบบส ารวจน จ ดท าเพ อส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ผลต อการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) เพ อพ ฒนาปร บปร งก จกรรมการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ขอความร วมม อจากน กเร ยนในการตอบแบบส ารวจด วยข อม ลท เป นจร ง ค าส ง ให น กเร ยนเข ยนเคร องหมาย ในช องตามล าด บความค ดเห น (ระด บความค ดเห น 4 มากท ส ด, 3 มาก, 2 ปานกลาง, 1 น อย) ระด บความค ดเห น ข อท ค าถาม หมายเหต ด านเน อหาว ชา เน อหาว ชาน าสนใจ เน อหาว ชาใช ประโยชน ได ในช ว ตประจ าว น ส อการเร ยนการสอนเพ ยงพอ สถานท เร ยนเหมาะสม ว สด อ ปกรณ ในการเร ยนเพ ยงพอ ด านคร ผ สอน ม ความร ในเน อหาว ชาท สอนเป นอย างด ม ความสามารถในการสอนให เข าใจได ง าย เอาใจใส น กเร ยนท วถ งท กคนสม าเสมอ ม ความประพฤต ด ใช กร ยาวาจาท เหมาะสมก บน กเร ยน ม การเตร ยมการสอนล วงหน าเป นอย างด ด านผ เร ยน ชอบเน อหาว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) ม ความกระต อร อร นในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ ชอบเร องปฏ บ ต การท าอาหาร ชอบเร ยนปฏ บ ต การเย บผ า และซ อมแซมเส อผ า เวลาท ใช ในการเร ยนต อส ปดาห เหมาะสม ข อเสนอแนะ ผลการว เคราะห ข อม ล ตารางท 1 ผลการส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อการงานอาช พและ เทคโนโลย (งานบ าน) จ านวน 220 คน ข อท ค าถาม มากท ส ด (4) ด านเน อหาว ชา เน อหาว ชาน าสนใจ เน อหาว ชาใช ประโยชน ได ในช ว ตประจ าว น ส อการเร ยนการสอนเพ ยงพอ สถานท เร ยนเหมาะสม ว สด อ ปกรณ ในการเร ยนเพ ยงพอ ระด บความค ดเห น มาก (3) ปานกลาง (2) น อย (1) ด านคร ผ สอน ม ความร ในเน อหาว ชาท สอนเป นอย างด ม ความสามารถในการสอนให เข าใจได ง าย เอาใจใส น กเร ยนท วถ งท กคนสม าเสมอ ม ความประพฤต ด ใช กร ยาวาจาท เหมาะสมก บน กเร ยน ม การเตร ยมการสอนล วงหน าเป นอย างด ด านผ เร ยน ชอบเน อหาว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) ม ความกระต อร อร นในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ ชอบเร องปฏ บ ต การท าอาหาร ชอบเร ยนปฏ บ ต การเย บผ า และซ อมแซมเส อผ า เวลาท ใช ในการเร ยนต อส ปดาห เหมาะสม ตารางท 2 ผลการส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อการงานอาช พและ เทคโนโลย (งานบ าน) จ านวน 220 คน ข อท ค าถาม มากท ส ด (4) ด านเน อหาว ชา เน อหาว ชาน าสนใจ เน อหาว ชาใช ประโยชน ได ในช ว ตประจ าว น ส อการเร ยนการสอนเพ ยงพอ สถานท เร ยนเหมาะสม ว สด อ ปกรณ ในการเร ยนเพ ยงพอ ด านคร ผ สอน ม ความร ในเน อหาว ชาท สอนเป นอย างด ม ความสามารถในการสอนให เข าใจได ง าย เอาใจใส น กเร ยนท วถ งท กคนสม าเสมอ ม ความประพฤต ด ใช กร ยาวาจาท เหมาะสมก บน กเร ยน ม การเตร ยมการสอนล วงหน าเป นอย างด ด านผ เร ยน ชอบเน อหาว ชาการงานอาช พ และเทคโนโลย (งานบ าน) ม ความกระต อร อร นในการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ ชอบเร องปฏ บ ต การท าอาหาร ชอบเร ยนปฏ บ ต การเย บผ า และซ อมแซมเส อผ า เวลาท ใช ในการเร ยนต อส ปดาห เหมาะสม ระด บความค ดเห น (%) มาก (3) ปานกลาง (2) น อย (1) ข อเสนอแนะ - ควรม การฝ กปฏ บ ต การท าอาหารมากกว าน - ควรจ ดหาอ ปกรณ ในการเร ยนให เพ ยงพอก บจ านวนน กเร ยน - ควรเพ มเวลาเร ยนต อส ปดาห มากข น - ควรม ห องเร ยนปฏ บ ต การท าอาหาร และเย บเส อผ าเป นส ดส วน สร ปผลการศ กษาว จ ย จากการส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนในระด บช น ป. 6 ท งหมด 220 คน พบว า ด านเน อหาว ชา น กเร ยนม ความค ดเห นว าเน อหาว ชาน น าสนใจ สามารถน าเน อหาว ชาไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว นได มาก แต ว สด อ ปกรณ ในการเร ยน ย งม น อย สถานท เร ยนย ง ไม เหมาะสม รวมท งส อการเร ยนส าหร บน กเร ยนย งไม เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks