ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท - PDF

Description
ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 52 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ ๔ ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ งว ฒนะ แขวงท งสองห อง เขตหล กส กร งเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศ พท ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ ท ปร กษา นพ. ว น ย สว สด วร นพ. ประท ป ธนก จเจร ญ นพ. ว ระว ฒน พ นธ คร ฑ เลขาธ การส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต รองเลขาธ การส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต รองเลขาธ การส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต คณะผ จ ดทา นางอรจ ตต บ าร งสก ลสว สด ผ อ านวยการส าน กสน บสน นการม ส วนร วมของภาค นายประมวล ปาละก อน ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๑ เช ยงใหม นางสาวกาญจนา แสงร ตน ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๒ พ ษณ โลก นางดร ณ เล ศปร ชา ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๓ นครสวรรค นายประพจน บ ญม ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๔ สระบ ร นางสาวสายพ นธ พ งพระค มครอง ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๕ ราชบ ร นายศ ร ศ กด เผ อกว ฒนะ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๖ ระยอง นายด ส ต ศร โคตร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๗ ขอนแก น นางสาวเย ยมอ บล ส ขเสร ม ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๘ อ ดรธาน นายว ระช ย ก อนมณ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๙ นครราชส มา นายสก ล ว นศร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๑๐ อ บลราชธาน ดร.ว ชราภรณ สก ลพงศ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๑๑ ส ราษฎร ธาน ภญ.เสาวภา ก าวสมบ รณ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๑๑ ส ราษฎร ธาน นายสาย นต อาจณรงค ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต ๑๒ สงขลา นางกฤดาญชล เพ ญภาค ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ส าน กงานใหญ นายอาท ตย วส ร ตน ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ส าน กงานใหญ พ มพ คร งท ๑ ม นาคม ๒๕๕๓ จานวน ๒๐,๐๐๐ เล ม ISBN สารบ ญ บทนา หน า บทท ๑ การจ ดต งกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท บทท ๒ แนวทางการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท บทท ๓ แนวทางการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพ ป องก นโรค และ ฟ นฟ สมรรถภาพ ตามช ดส ทธ ประโยชน บทท ๔ แนวทางการจ ดท าแผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท บทท ๕ การบร หารงบประมาณ การรายงานการเง น บทท ๖ การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพ บทท ๗ การต ดตามประเม นผล ภาคผนวก ภาคผนวก ๑ ประกาศ คณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร องการก าหนดหล กเกณฑ เพ อสน บสน น ให องค การบร หารส วนต าบลหร อเท ศบาลด าเน นงานและบร หารจ ดการกองท น หล กประก น ส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคผนวก ๒ ประกาศ สปสช. เร องแนวทางการร บเง น การจ ายเง น การเก บร กษาเง น และการจ ดท าบ ญช เง นหร อทร พย ส นในกองท นหล กประก นส ขภาพ ภาคผนวก ๓ บ นท กความร วมม อ เพ อสน บสน นการด าเน นงานขององค กรปกครองส วนท องถ นในเร อง การ บร หารจ ดการระบบหล กประก นส ขภาพและสว สด การช มชนในระด บท องถ นหร อพ นท ภาคผนวก ๔ หน งส อ กระทรวงมหาดไทย ด วนท ส ด ท มท.๐๘๙๑.๓/ว.๑๑๑๐ ลงว นท ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เร อง การด าเน นงานระบบหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ภาคผนวก ๕ หน งส อ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ด วนท ส ด ท ๐๘๙๑.๓/ว.๒๑๙๙ ลงว นท ๑๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ เร อง การด าเน นงานกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บ ท องถ นหร อพ นท ภาคผนวก ๖ ข อตกลงการด าเน นงานและบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ระหว างส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ก บองค การบร หารส วนต าบลหร อเทศบาล ภาคผนวก ๗ ข นตอนการดาวน โหลดหน งส อแจ งการโอนเง นสมทบกองท นหล กประก นส ขภาพ ในระด บท องถ นหร อพ นท และต วอย างแบบฟอร มต าง ๆ ภาคผนวก ๘ ความหมายของค า กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ซ งสาน กงานหล กประก น ส ขภาพแห งชาต (สปสช.) ย นด ออกเง นสมทบ บาง อบต./เทศบาล ก ย นด (ออกเง น) สมทบ โรงพยาบาลช มชนบางแห งก ย นด (ออกเง น) สมทบ กระทรวงพ ฒนาส งคมและความม นคง ของมน ษย ก ย นด สมทบ ท งหมดแสดงว าน าใจและเง นน นม ขาดแต การจ ดการ ฉะน น อบต./เทศบาล และสภาผ นาช มชนระด บตาบล ควรเป นองค การจ ดการ เร องการไม ทอดท งก น ท กตาบลควรม อาสาสม ครเพ อส งคมหร อเพ อนมน ษย นพ. ประเวศ วะส ราษฎรอาว โส จากหน งส อ ย ทธศาสตร อบต.จ ดเปล ยนประเทศไทย บทนา กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท น บเป นนว ตกรรมท ส าค ญในระบบส ขภาพ ของประเทศ ไทยในการส งเสร มการม ส วนร ว มด แลส ขภาพของประชาชนจากหลายภาคส วนในส งคม โดยม องค กรปกครองส วนท องถ นเป นกลไกส าค ญในการ ประสานห น วยงาน องค กร แ ละภาค เคร อข าย ในพ นท เข า มาร วมค นหาป ญหาและความต องการของประชาชน ร วมวางแผน และส งเสร มให เก ดการร วมด าเน นก จกรรม ด านส ขภาพ โดยสามารถต ดตามประเม นผลการด าเน นงานให เก ดข นอย างเป นร ปธรรมก บประชาชน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท นอกจากม เจตนารมณ ในการสร างการม ส วนร วมของ องค กรปกครองส วนท องถ นให เข ามาม บทบาท ในการด แลส ขภาพ ของประชาชนในพ นท แล ว ย งสน บสน นให ประชาชนได แสดงบทบาทในการพ งตนเองด านส ขภาพ และส งเสร มให บ คลากรด านสาธารณส ข ในพ นท ได แสดงบทบาทในการสน บสน นประชาช นในการด แลส ขภาพตนเอง ท งน ย งส งเสร มให ท กฝ ายท เก ยวข องเก ดความตระหน กต อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพของประชาชน สามารถด แลส ขภาพได ด วย ตนเองและการสร างกลไกในส งคมท จะต องเข ามาร วมก นแก ป ญหาต างๆท ม ผลต อส ขภาพให ล ล วง การด าเน นงานกองท น หล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท เร มด าเน นการน บต งแต ได ม ประกาศคณะกรรมการหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร องการก าหนดหล กเกณฑ เพ อสน บสน นให องค การ บร หารส วนต าบลหร อเทศบาลด าเน นงานและบร หารจ ดการ ระบบหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท เม อว นท ๒๘ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ งในป แรกม องค การบร หารส วนต าบลและเทศบาลน าร อง จ ดต งกองท น รวม ๘๘๘ แห งจนถ งป พ.ศ. ๒๕๕๓ ม การขยายไปถ ง ๕,๕๒๐ แห ง ค ดเป นร อยละ ๗๑.๐๐ ของจ านวนองค กร ปกครองส วนท องถ นท งหมดของประเทศ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.)ตระห น กถ ง ความส าค ญของการต ดตามประเม นผลกองท น จ งพ ฒนาระบบการรายงานผล การด าเน นงานและด านการเง น ของแต ละกองท นผ านเว บไซต ของสปสช.โดยให กองท นเป นผ บ นท กข อม ลเป นระยะอย างต อเน อง ท าให สามารถ ต ดตามการด าเน นงานได ครอบคล มท กกองท น นอกจากน คณะเศรษฐศาสตร มห าว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย ดร. ด เรก ป ทมศ ร ว ฒน และเคร อข ายน กว จ ยในท กภ ม ภาค ได เข ามาด าเน นการว จ ย นโยบายสาธารณะ กองท นหล กประก นส ขภาพท องถ น ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒ ท าให ได ข อสร ปและข อเสนอ แนะท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนานโยบาย และกา รด าเน นงานในพ นท น ามาส การแก ไข ประกาศคณะกรรมการ หล กประก นส ขภาพแห งชาต เร องการก าหนดหล กเกณฑ เพ อสน บสน นให องค การบร หารส วนต าบลหร อ เทศบาลด าเน นงานและบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท เม อว นท ๒๙ ก นยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เร องแนวทางการร บเง น การจ ายเง น การเก บร กษาเง น และการจ ดท าบ ญช เง น หร อทร พย ส นใน กองท นหล กประก นส ขภาพ ลงว นท ๑๖ ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพ อเพ มความคล องต วในการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อท ท านถ ออย ในม อฉบ บน ได บรรจ เน อหาสาระท เป นประโยชน ต อ การบร หารจ ดการกองท น ในภาพรวม ส าหร บก รณ ศ กษา และ ต วอย างแผนงาน ได น า ไปเผยแพร ในเว บไซต เพ อให ท านน าไปปร บใช ตามความเหมาะสมก บสภาพพ นท ต อไป บทท ๑ การจ ดต งกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท เพ อเป นการสร างหล กประก นส ขภาพให ก บประชาชนท กคนในพ นท โดยส งเสร มกระบวนการการม ส วน ร วมตามความพร อม ความเหมาะสมและความต องการของประชาชนในท องถ น จ งสมควรก าหนดหล กเกณฑ เพ อให องค การบร หารส วน ต าบลและเทศบาลเป นผ ด าเน นงานและบร หารจ ดการ กองท นหล กประก นส ขภาพ ท เก ยวก บการสร างเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การฟ นฟ สมรรถภาพ และการร กษาพยาบาลระด บปฐมภ ม เช งร กในพ นท ได อย างท วถ งและท จ าเป นต อส ขภาพและการด ารงช ว ต ในการจ ดต งกองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ได ม การก าหนดเป าหมายร วมก น ระหว างสปสช. กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค การบร หารส วนจ งหว ดแห งประเทศไทย สมาคมส นน บาตเทศบาลแห งประเทศไทย และ สมาคม องค การบร หารส วนต าบลแห งประเทศไทย ด งต อไปน ระยะท หน ง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ องค การบร หารส วนต าบลหร อเทศบาลน าร องท วประเทศ ระยะท สอง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ องค การบร หารส วนต าบลหร อเทศบาลท ม ความพร อม ระยะท สาม ต งแต พ.ศ. ๒๕๕๓ เป นต นไป องค การบร หารส วนต าบลหร อเทศบาลท ผ านการประเม น ๑. ว ตถ ประสงค ๑.๑ เพ อสน บสน นและส งเสร มการจ ดบร การสาธารณส ขของหน วยบร การหร อสถานบร การอ น รวมท งสถานบร การทางเล อกในพ นท โดยเน นเร องการสร างเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การฟ นฟ สมรรถภาพ และการร กษาพยาบาลระด บปฐมภ ม ท จ าเป นต อส ขภาพและการด ารงช ว ต ๑.๒ เพ อส งเสร มให กล มแม และเด ก กล มผ ส ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks