ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป - PDF

Description
ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว จ านวน ๒๐ ต าแหน ง ด งน ๑. ต าแหน งน

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 54 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว จ านวน ๒๐ ต าแหน ง ด งน ๑. ต าแหน งน กว ทยาศาสตร อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๑๑,๘๕๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา (และค าครองช พ ๓,๑๕๐ บาท) ๒. ต าแหน งเภส ชกร อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๙,๙๔๐.- บาท ส ารอง (และค าครองช พ ๑๐,๐๖๐ บาท) ๓. ต าแหน งน กเทคน คการแพทย อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๑๐,๐๓๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๔. ต าแหน งน กอาช วอนาม ย อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๕. ต าแหน งว ศวกรส งแวดล อม อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๖. ต าแหน งน กจ ดการงานท วไป อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท ส ารอง ๗. ต าแหน งน กว ชาการเง นและบ ญช อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๘. ต าแหน งเจ าพน กงานการเง นและบ ญช อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๒๑๐.- บาท จ านวน ๒ อ ตรา ๙. ต าแหน งเจ าพน กงานธ รการ อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๒๑๐.- บาท จ านวน ๗ อ ตรา ๑๐. ต าแหน งเจ าพน กงานเภส ชกรรม อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๖๗๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑๑. ต าแหน งเจ าพน กงานโสตท ศนศ กษา อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๒๑๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑๒. ต าแหน งเจ าหน าท ธ รการ อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๖,๐๓๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑๓. ต าแหน งเจ าหน าท บ นท กข อม ล อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๖,๐๓๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑๔. ต าแหน งพน กงานข บรถยนต อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๖,๐๓๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑๕. ต าแหน งพน กงานประจ าห องยา อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๕,๓๐๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑๖. ต าแหน งพน กงานช วยเหล อคนไข อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๕,๓๐๐.- บาท จ านวน ๒ อ ตรา ๑๗. ต าแหน งพน กงานเปล อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๕,๓๐๐.- บาท จ านวน ๑๐ อ ตรา ๑๘. ต าแหน งพน กงานประกอบอาหาร อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๕,๓๐๐.- บาท จ านวน ๒ อ ตรา ๑๙. ต าแหน งพน กงานซ กฟอก อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๕,๓๐๐.- บาท จ านวน ๒ อ ตรา ๒๐. ต าแหน งพน กงานท วไป อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๕,๓๐๐.- บาท ส ารอง ค ณสมบ ต ท วไป ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต ด งน ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต ท วไป ตามข อ ๖ แห งระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยล กจ างประจ า ของส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอน โลม ด งน ๑. ม ส ญชาต ไทย ๒. อาย ไม ต ากว า ๑๘ ป บร บ รณ.../ ๒ -๒-๓. เป นผ เล อมใสในการปกครองระบบประชาธ ปไตย ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยด วยความบร ส ทธ ใจ ๔. ไม เป นผ ด ารงต าแหน งก าน น แพทย ประจ าต าบล สารว ตรก าน น ผ ใหญ บ าน และผ ช วยผ ใหญ บ าน ไม เป นผ ด ารงต าแหน งข าราชการการเม อง ๕. ไม เป นผ ม กายท พพลภาพน บไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ไร ความสามารถหร อจ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หร อ เป นโรคตามท ก าหนดในกฎ ก.พ. ๖. ไม เป นผ อย ในระหว างถ กส งให พ กราชการ หร อถ กส งให ออกจากราชการไว ก อนตามระเบ ยบ กระทรวงการคล งว าด วยล กจ างประจ าของส วนราชการหร อตามกฎหมายอ น ๗. ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด น บเป นท ร งเก ยจของส งคม ๘. ไม เป นกรรมการพรรคการเม องหร อเจ าหน าท ในพรรคการเม อง ๙. ไม เคยเป นบ คคลล มละลาย ๑๐. ไม เป นผ เคยต องร บโทษจ าค ก โดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค กเพราะกระท าความผ ดทางอาญา เว นแต โทษ ส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ ๑๑. ไม เป นผ เคยต องร บโทษจ าค ก โดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค กเพราะกระท าความผ ดทางอาญา เว นแต โทษ ส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ ๑๒. ไม เป นผ เคยถ กลงโทษ ให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากร ฐว สาหก จหร อหน วยงานอ นของร ฐ ๑๓. ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก หร อปลดออก เพราะกระท าผ ดว น ยตามระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วย ล กจ างประจ าของส วนราชการ หร อตามกฎหมายอ น ๑๔. ไม เป นผ เคยถ กลงโทษไล ออกเพราะกระท าผ ดว น ยตามระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยล กจ างประจ าของ ส วนราชการหร อตามกฎหมายอ น ๑๕. ไม เป นผ เคยกระท าการท จร ตในการสอบเข าร บราชการ ๑๖. ผ ท จะเข าร บราชการเป นล กจ างประจ าซ งขาดค ณสมบ ต ตาม (๘), (๑๐), (๑๑) หร อ (๑๕) กระทรวง ๑๗. การคล งอาจพ จารณายกเว นให เข าร บราชการได ส วนผ ท ขาดค ณสมบ ต ตาม (๑๒) หร อ (๑๓) ถ าผ น นได ออกจากงานหร อออกจากราชการไปเก นสองป แล ว หร อผ ขาดค ณสมบ ต ตาม (๑๔) ถ าผ น นได ออกจากงาน หร อออกจากราชการไปเก นสามป แล ว และม ใช เป นกรณ ออกจากงาน หร อออกจากราชการเพราะกระท า ผ ดในกรณ ท จร ตหน าท กระทรวงการคล งอาจพ จารณายกเว นให เข าร บราชการได ๑๘. ส าหร บพระภ กษ หร อสามเณรทางราชการไม ร บสม คร และไม อาจให เข าร บการค ดเล อกเพ อบรรจ เข าร บ ราชการ ท งน ตามหน งส อกรมสารบรรณคณะร ฐมนตร ฝ ายบร หาร ท นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงว นท ๒๗ ม ถ นายน ๒๕๐๑ และตามความในข อ ๕ ของค าส งมหาเถรสมาคม ลงว นท ๑๗ ม นาคม ๒๕๓๘ ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง ๑. ต าแหน งน กว ทยาศาสตร อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๑๑,๘๕๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา (และค าครองช พ ๓,๑๕๐ บาท) ๓. ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาโท ทางว ทยาศาสตร ๔. สามารถท า PCR, RT-PCR, Molecula cloning ๕. สามารถเล ยง Mammalian cell ๖. สามารถท า Western blot, Immunohistochemistry ๗. สามารถหร อม ประสบการณ ท า Flow cytometry.../ ๓ -๓-๒. ต าแหน งเภส ชกร อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๙,๙๔๐- บาท ส ารอง (และค าครองช พ ๑๐,๐๖๐ บาท) ๓. ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางเภส ชศาสตรบ ณฑ ตและได ร บ ใบอน ญาตประกอบว ชาช พเภส ชกรรม ๓. ต าแหน งน กเทคน คการแพทย อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๑๐,๐๓๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๓. ส าเร จการศ กษาไม ต ากว าปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ตสาขาเทคน คการแพทย ๔. ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word หร อ Excel ๕. ถ าม ประสบการณ ในการท างานด านจ ลช วว ทยาคล น ก จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ๔. ต าแหน งน กอาช วอนาม ย อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๑. เพศหญ ง หร อเพศชาย (ผ านการเกณฑ ทหารแล ว) ๒. ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร ทางว ทยาศาสตร สาขาสาธารณส ขศาสตร สาขาอาช วอนาม ย สาขาส ขศาสตร อ ตสาหกรรมและความปลอดภ ย หร อท เก ยวข อง ๓. อาย ต งแต ๑๘-๓๕ ป บร บ รณ น บถ งว นป ดร บสม คร ๔. สามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft word, Excel หร อ Power Point ได ๕. สามารถออกปฏ บ ต งานช มชนหร อในสถานประกอบการ ๖. ม ความร ด านสถ ต และการใช เคร องม ออาช วส ขศาสตร จะได ร บการพ จารณาพ เศษ ๗. ไม ม ป ญหาเร องท พ กอาศ ย และสามารถปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการได ๕. ต าแหน งว ศวกรส งแวดล อม อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๓. ส าเร จการศ กษาว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางด านบร หาร ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม หร อค ณว ฒ อย างอ นท เท ยบได ไม ต ากว าน ๔. สามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point ได เป นอย างด ๕. หากม ประสบการณ ด านการด แลส งแวดล อมภายในโรงพยาบาล จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ๖. ต าแหน งน กจ ดการงานท วไป อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท ส ารอง ๒. อาย ๑๘-๓๕ ป บร บ รณ น บถ งว นเป ดร บสม คร ๓. ส าเร จการศ กษาไม ต ากว าว ฒ ปร ญญาตร ท กสาขา ๔. สามารถใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point ได เป นอย างด ๕. หากม ประสบการณ ด านงานธ รการและสารบรรณ หร อปฏ บ ต งานส าน กงานจะได ร บการ พ จารณาเป นพ เศษ.../ ๔ -๔-๗. ต าแหน งน กว ชาการเง นและบ ญช อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๘,๖๐๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๓. จบการศ กษาไม ต ากว าปร ญญาตร สาขาว ชาการบ ญช ๔. ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word หร อ Excel ๕. หากม ประสบการณ ด านบ ญช โดยเฉพาะบ ญช ร ฐบาล จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ๘. ต าแหน งเจ าพน กงานการเง นและบ ญช อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๒๑๐.- บาท จ านวน ๒ อ ตรา ๓. ว ฒ ไม ต ากว าประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) หร อเท ยบได ไม ต ากว าน สาขาบ ญช, การเง น ๔. สามารถพ มพ คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได เป นอย างด ๙. ต าแหน งเจ าพน กงานธ รการ อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๒๑๐.- บาท จ านวน ๗ อ ตรา ๒. อาย ต งแต ๑๘-๓๕ ป บร บ รณ น บถ งว นป ดร บสม คร ๓. ว ฒ ไม ต ากว าประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) หร อเท ยบได ไม ต ากว าน ทางบร หารธ รก จ หร อพาณ ชยการ ๔. สามารถพ มพ คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft word หร อ Excel ได เป นอย างด ๕. หากม ประสบการณ ด านงานธ รการและสารบรรณ / พน กงานประจ าหอผ ป วย หร อปฏ บ ต งาน ส าน กงานจะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ๑๐. ต าแหน งเจ าพน กงานเภส ชกรรม อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๖๗๐- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๒. อาย ๑๘-๓๕ ป บร บ รณ น บถ งว นเป ดร บสม คร ๓. ว ฒ ประกาศน ยบ ตรสาธารณส ขศาสตร (เทคน คเภส ชกรรม) ๔. สามารถอย เวรเป นผล ดได ๕. หากม ประสบการณ เคยท างานห องยามาก อน จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ๑๑. ต าแหน งเจ าพน กงานโสตท ศนศ กษา อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๗,๒๑๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๒. อาย ต งแต ๑๘-๓๕ ป บร บ รณ น บถ งว นป ดร บสม คร ๓. ได ร บว ฒ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง สาขาออกแบบผล ตภ ณฑ ออกแบบน เทศศ ลป ออกแบบ พาณ ชย ศ ลป ออกแบบประย กต ศ ลป หร อสาขาอ น ๆ ท เก ยวข องทางศ ลปะ ๔. ต องใช โปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟฟ กได.../ ๕ -๕-๑๒. ต าแหน งเจ าหน าท ธ รการ อ ตราค าจ างแรกจ างเด อนละ ๖,๐๓๐.- บาท จ านวน ๑ อ ตรา ๒. อาย ต งแต ๑๘-๓๕ ป บร บ รณ น บถ งว นป ดร บสม คร ๓. ว ฒ ไม ต ากว าประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ทางบร หารธ รก จ สามารถพ มพ คอมพ วเตอร โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได เป นอย างด ๔. หากม ประสบการณ ด านงานธ รการและสารบรรณ หร อปฏ บ ต งานส าน กงาน จะได ร บการ พ จารณาเป นพ เศษ ๑๓. ต าแหน งเจ าหน าท บ นท กข อม ล อ ตราค าจ างแรกจ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks