แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป PDF

Description
~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 24 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาสถาบ น โดยได จ ดให ม การประช มส มมนาผ บร หารและบ คลากรท เก ยวข อง เพ อรวบรวมข อม ลจากท กหน วยงานของ สถาบ น ท งในระด บคณะ สถาบ น สาน ก และศ นย ซ งทาให ได ข อม ลท สามารถนามาใช ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรจากกระบวนการท เป นระบบได แก การว เคราะห ภาระงา นเพ อประกอบการว เคราะห อ ตรากาล งของสายสน บสน น การสารวจความ ต องการฝ กอบรมของบ คลากรสายสน บสน น มาตรฐานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ข อค ดเห นและ ข อเสนอแนะจากการประเม นความพ งพอใจของผ ใช บร การ ตลอดจนข อสร ปจากการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากรเพ อจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นอย างเป นร ปธรรม ในส วนของการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ ได ร บความร วมม อเป นอย างด จากท ก คณะในการว เคราะห และประมาณการ จานวนน กศ กษาร บเข าใหม หล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนเพ ม / ป ด จานวนบ คลากรเ พ อทดแทนอ ตรา การว างงาน การสารวจความต องการศ กษาต อ ฝ กอบรม ส มมนา/ศ กษาด งาน และการพ ฒนาตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรในแต ละคณะ โดยได คาน งถ ง ส ดส วนมาตรฐานของอาจารย ต อน กศ กษาในแต ละกล มสาขาว ชา ส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจาระด บ ปร ญญาตร : ปร ญญาโท: และส ดส วนของอาจารย ประจาท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ตามหล กเกณฑ ของการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ซ งทาให การจ ดทาแผนการร บบ คลากรเพ มเพ อ รองร บการเป ดหล กส ตรใหม และทดแทนอ ตราท ว าง แผนการพ ฒนาบ คลากรป ระจาการโดยการให ลา ศ กษาต อ แผนการพ ฒนาตา แหน งทางว ชาการ และแผนการพ ฒนาบ คลากรโดยการฝ กอบรม ส มมนาและศ กษาด งานแล วเสร จและคาดว าจะสามารถนาไปส การปฏ บ ต ได จร ง ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กงานอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 3 ~ สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร 4 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1. ข อม ลพ นฐานสถาบ น 1.1 สถานภาพป จจ บ น ว ส ยท ศน และพ นธก จ จานวนหล กส ตรท เป ดสอนในป จจ บ น ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค 12 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากรสถาบ นร ชต ภาคย 1. หล กการและเหต ผล ว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคลของสถาบ นร ชต ภาคย การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 4.2 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายว ชาการ 4.3 สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร ส วนท 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากร การพ ฒนา สว สด การ ค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร 24 ส วนท 4 การนาแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นส การปฏ บ ต 1. การพ ฒนาบ คลากรสถาบ นส การปฏ บ ต แนวทางการต ดตามประเม นผล 28 ~ 4 ~ บทสร ปสาหร บผ บร หาร สถาบ นร ชต ภาคย เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ม หน าท ในการผล ตบ ณฑ ต เพ อ ตอบสนองย ทธศาสตร และเป าหมาย การพ ฒนาประเทศ พ ฒนาด านว ชาช พส มาตรฐานสากล และ เสร มสร างส งคมให ม ค ณภาพอย างย งย น เพ อให บรรล ภารก จของ สถาบ น บ คลากรถ อเป นกลไก สาค ญในการข บเคล อนการดาเน นการให เป นไป ตามภารก จ ด งน น สถาบ นร ชต ภา คย จ งจ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สาหร บเป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร ภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาสถาบ น ในระยะของแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 โดยใช กระบวนการม ส วนร วมของผ บร หารและผ เก ยวข องในการให ข อม ล รวมท งการว เคราะห โครงสร างองค กร (Organization) ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission) จ ดเน นความเป นเล ศของ สถาบ น ปณ ธานการผล ตบ ณฑ ต เป าหมายการจ ดการศ กษา จานวนหล กส ตรท เป ดสอน และ แผนการเป ดสอน จานวนน กศ กษาและประมาณการจานวนน กศ กษาใหม ท จ ะร บในป การศ กษา ประกอบก บข อม ลอ ตรากาล งบ คลากรป จจ บ นและอนาคต ท จาแนก ตามประเภท ค ณว ฒ และ ตาแหน งทางว ชาการ ท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของ สถาบ น จ ดทาข นอย างเป นระบบ คาน งถ งแผนพ ฒนา สถาบ น นโยบายในการพ ฒนาบ คลากร และระบบการบร หารงานบ คคล(Human Resource Management) ซ งใช การบร หารจ ดการท อ งสมรรถนะ (Competency Based Management) บนพ นฐานของท กษะ ความร และความสามารถ เพ อให เก ดผลงานท ม ประส ทธ ภาพส งส ด โดยม ระบบการบร หารผล การปฏ บ ต งาน (Performance Management) เป นเคร องม อสาค ญในก ารเช อมโยงกระบวนการบร หารงานบ คคล ก บผลการปฏ บ ต งานในการพ ฒนาบ คลากร แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ของสถาบ น กาหนดไว 3 ด าน ค อ 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร เป าประสงค 1. ม แผนความต องการกาล งคนครอบคล มท กหน วยงาน 2. ม ระบบการสรรหาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพส ง 3. ม ฐานข อม ลเพ อการบร หารงานบ คคลท ถ กต องและท นเวลา ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. ม แผนความต องการอ ตรากาล งคนครบท กหน วยงาน 2. สรรหาบ คลากรได ตามค ณล กษณะท ต องการไม น อยกว าร อยละ ม รายงานผลการดาเน นงานด านบ คลากรได ตรงตามเวลาท กาหนด ~ 5 ~ 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากร เป าประสงค 1. บ คลากรม แผนการพ ฒนาตนเอง 2. เพ มส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจาให ส งข น 3. ส ดส วนตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ประจาตรงตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา 4. บ คลากรม ความร ความสามารถและสมรรถนะในการทางาน เพ มข น ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรท กคนม แผนการพ ฒนาตนเอง 2. ส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจาตรงตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพ การศ กษา 3. ส ดส วนตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ประจาตรงตามเกณฑ มาตรฐาน ค ณภาพการศ กษา 4. บ คลากรร อยละ 80 ได ร บการฝ กอบรมเพ อเพ มท กษะและสมรรถนะ ในการปฏ บ ต งานอย างน อย 2 คร ง/คน/ป 3. การพ ฒนาค าตอบแทน สว สด การ ค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร เป าประสงค 1. ม ระบบค าตอบแทนและสว สด การของบ คลากรท เหมาะสม 2. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท โปร งใสและเป นธรรม 3. บ คลากรม ค ณภาพช ว ตท ด ต วช ว ดและค าเป าหมาย บ คลากรไม น อยกว าร อยละ 80 ม ความพ งพอใจต อค ณภาพช ว ตในการ ทางาน ภายใต ย ทธศาสตร แต ละด านได ระบ เป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย มาตรการ และแผนปฎ บ ต การไว อย างช ดเจน ท งน เพ อให สามารถนาแผนพ ฒนาบ คลากรไปส การ ปฎ บ ต ได โดยม การต ดตาม ประเม นผลให เก ดผลสาเร จตามเป าหมายของแผนต อไป ~ 6 ~ 1. ข อม ลพ นฐานสถาบ นร ชต ภาคย 1.1 สถานภาพป จจ บ น ประว ต ความเป นมาของสถาบ นร ชต ภาคย ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย สถาบ นร ชต ภาคย เร มก อต งเม อว นท 29 เมษายน 2538 ม สถานท ต งอย เลขท 68 ซอยรามคาแหง 21 แขวงว งทองหลาง เขตว งทองหลาง กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร บนเน อท 8 ไร ภายในม สภาพแวดล อมและบรรยากาศท เอ ออานวยต อการ เร ยนการสอนและการใช ช ว ตการเป นน กศ กษาในสถาบ นฯ ม ต นไม ย นต นและไม ประด บเพ มความสดช น และสวยงามการวางผ งร ปแบบของสถาบ น จะคาน งถ งกา รใช สภาพแวดล อมทางธรรมชาต ให เก ด ประโยชน ส งส ดสถาบ นร ชต ภาคย จ งเป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ต งอย ในสภาพแวดล อมท ด ปราศจาก มลภาวะต าง ๆ แผนท ต งสถาบ นร ชต ภาคย ภาพท 2.1 แผนท สถาบ นร ชต ภาคย ~ 7 ~ ตราประจาสถาบ นร ชต ภาคย ส ประจาสถาบ นร ชต ภาคย ส ทอง แทน ส เข ยว แทน แสงสว างและความร ช ว ต ส ทองและส เข ยว หมายถ ง แสงสว างแห งช ว ตด จดวงอาท ตย ค อแสงสว างแห งสากลจ กรวาล ปร ชญา ว ส ยท ศน ความร ม รากฐานมาจากจ ตสาน ก สถาบ นร ชต ภาคย เป นสถาบ นอ ดมศ กษาท ม งผล ตบ ณฑ ตใ ค ณธรรมอย างม จ ตสาน ก พ นธก จ ห เป นน กบร หารจ ดการท ม ความร ควบค สถาบ นร ชต ภาคย ย ดม นในภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษาด วยการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ส งเสร ม และสน บสน นให บ คลากรและน กศ กษาค นคว า ว จ ย เพ อสร างนว ตกรรมและองค ความร ให บร การทาง ว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม โดยใช กลย ทธ การพ ฒนาบ คลากรท กฝ ายให ม จ ตสาน กในหน าท และความร บผ ดชอบต อส งคม ภารก จหล ก - การผล ตบ ณฑ ต - การว จ ย - การให บร การทางว ชาการแก ส งคม - การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ส ญล กษณ และความหมายของตราประจาสถาบ นร ชต ภาคย ส ญล กษณ สถาบ นร ชต ภาคย ค อ ต นพฤกษชาต แสดงถ ง ส ญล กษณ ของช ว ต ท ามกลางแสงสว างจากดวงอาท ตย ซ งถ อเป น จ ดกาเน ดของส งม ช ว ต ส วนข อความนอกวงรอบต นไม เป นคาขว ญ ของสถาบ นร ชต ภาคย ใจความว า ความร ค อรากฐานมาจาก จ ตสาน ก ~ 8 ~ เอกล กษณ สถาบ น : จ ตสาน กท ด เป นพ นฐานของการพ ฒนาองค ความร อ ตล กษณ สถาบ น : การพ ฒนาจ ตสาน กด านค ณธรรมจร ยธรรมให แก น กศ กษา ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตและพ ฒนากาล งคนให ม ความร ความสามารถทางว ชาการและว ชาช พท ม รากฐาน จากจ ตสาน กท ด งาม ม สมรรถนะการปฏ บ ต งานในว ชาช พได อย างม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามมาตรฐานว ชาการและว ชาช พ 2. เพ อพ ฒนาสถาบ นให เป นองค กรท ม จ ตสาน กในการสร างนว ตกรรม เทคโนโลย และการจ ดการท ท นสม ย สอดคล องก บความต องการกาล งคนของประเทศ 3. เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรท ด โปร งใส สามารถตรว จสอบได และสามารถ ตอบสนองความพ งพอใจของผ ใช บร การ 4. เพ อกระจายโอกาสทางการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ด วยการใช เทคโนโลย สารสนเทศและ การจ ดการความร ส ช มชนและส งคมอย างท วถ ง 5. เพ อทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร กษาส งแวดล อมให คงอย และม ค ณค า 6. เพ อพ ฒนาศ กยภาพทางจ ต และสมรรถนะทางกายและนาไปใช ให เก ดส นต ส ขแก น กศ กษาและ ส งคมโดยรวม ค าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks