รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน - PDF

Description
รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน ช อ : 1. นางสาวอ ษา ผ กพ นธ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญการพ เศษ 2. นางว ยะดา ธนสรรวน ช ตาแหน ง น กว ชาการพ สด ชานาญการพ เศษ 3. นางสาวพ มใจ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 15 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน ช อ : 1. นางสาวอ ษา ผ กพ นธ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญการพ เศษ 2. นางว ยะดา ธนสรรวน ช ตาแหน ง น กว ชาการพ สด ชานาญการพ เศษ 3. นางสาวพ มใจ คาฝอย ตาแหน ง ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ห วข อการส มมนาทางว ชาการ : เร อง การป องปรามการท จร ต ลดความเส ยง และเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารงานพ สด ภาคร ฐ ว น เวลา และสถานท : ว นท ม นาคม จ ดโดย สมาคมน กบร หารพ สด แห งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซ ต จ งหว ดชลบ ร รายงานผลการเข าร วมอบรม 1. ข อค ดเห นจากการประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน จากการเข าร วมส มมนาทางว ชาการ ซ งจ ดโดยสมาคมน กบร หารพ สด แห งประเทศไทยในคร งน ทาให ทราบถ งการบร หารงบประมาณในสถานการณ ป จจ บ น มาตรการหร อแนวทางการป องก นและแก ไขป ญหาการ ท จร ตประพฤต ม ชอบในส วนราชการ และข อพ งระว งและข อส งเกตจากหน วยงานตรวจสอบ เพ อลดความเส ยงใน การปฏ บ ต งานด านพ สด และได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ข อค ดเห น ป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ ใน การบร หารงานพ สด ระหว างผ เข าร วมส มมนาด วยก นและว ทยากร ทาให สามารถนาความร ข อเสนอแนะ และ แนวค ดท ได ร บจากการส มมนา ไปปฏ บ ต และปร บใช ในการบร หารงานด านพ สด และกระบวนการต าง ๆ ท เก ยวข องได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพมากย งข น ซ งจากการส มมนาผ เข าร วมส มมนา ได ร บความร จากคณะ ว ทยากรจาก กรมบ ญช กลาง, คณะกรรมการต อต านการท จร ตแห งชาต, ศาลปกครองกลาง, สาน กงานตรวจเง น แผ นด น ฯลฯ ซ ง ม ประเด น ห วข อต าง ๆ ด งน 1. ป ญหาและการป องปราบการท จร ตในการบร หารงานพ สด ภาคร ฐ โดยในอด ตแต เด มม เพ ยงการกาหนดว ธ การจ ดซ อจ ดจ างตามระเบ ยบฯ และย งไม ม การกาหนดราคาทา ให เห นว าม การแข งข นราคาส งจากผ เสนอราคาท ทาให หน วยงานร ฐได ประโยชน มาก(ประม ล/เสนอราคาต า) แต จะม ป ญหาตามมา และม มากข นค อ การฮ วประม ล(การย นยอม/ตกลงราคาก นระหว างผ จะย นเสนอราคาก นเอง ก อนการย นประม ล) ในป จจ บ นแม จะม การกาหนดราคากลาง และม การแข งข นราคาค อนข างน อย ม ผ เสนอราคาน อยราย ทา ให หน วยงานร ฐเส ยประโยชน ค อนข างมาก เน องจากราคาท ผ เสนอราคาย นเสนอน น ไม แตกต างจากราคากลาง มากน ก และย งคงพบป ญหาการฮ วประม ลของผ เสนอราคาเช นเด มท ส งผลให ม ผ ย นเสนอราคาม น อยราย ในการน หน วยงานภาคร ฐม การนาระบบประม ลอ เล กทรอน กส (e-auction) เข ามาตรวจสอบการ ดาเน นการจ ดซ อ/จ ดจ าง แต ย งคงพบการท จร ต/ฮ วประม ล -2-/...จากป จจ บ นเพ อนาไปส อนาคต -2- จากป จจ บ นเพ อนาไปส อนาคต ได ปร บปร งร างพระราชบ ญญ ต จ ดซ อจ ดจ างและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ม การจ ดต งหน วยตรวจสอบหลายหน วยงาน และม หลายหน วยงานท เข ามาม บทบาทในการเตร ยมความพร อมส การเปล ยนแปลงกฎหมายใหม จะม การปร บเปล ยนร ปแบบการจ ดซ อจ ดจ าง รวมถ งการเตร ยมความพร อมของ น กบร หารงานพ สด ในสายว ชาช พ เพ อเข าส ย ค Digital 2. การจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส e-gp ระยะท 3 โดยระบบ e-gp จะเป นศ นย กลางในการบร การข อม ล และดาเน นธ รกรรมทางการจ ดซ อจ ดจ าง เพ อ เป นการสร างมาตรฐานสากลและเป นท ยอมร บให ก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐตามว ธ การทางอ เล กทรอน กส ให ครบวงจร และเป นการเพ มความโปร งใส ส งเสร มให เก ดการแข งข นราคาอย างเป นธรรมในการจ ดซ อจ ดจ าง อ ก ท งเป นแหล งรวมข อม ลท หน วยงานกลางหร อหน วยงานภาคร ฐ สามารถนาข อม ลไปใช อ างอ งในการกาหนดราคา กลางเพ อของบประมาณต อไปได รวมถ งเป นการลดข นตอน ลดต นท นของภาคร ฐ ภาคเอกชน และเป นการเพ ม ประส ทธ ภาพของการบร หารงานพ สด ซ งม หล กการ ด งน - นาระบบ e-market เข ามาใช ในการจ ดซ อจ ดจ าง ในกล มส นค า/พ สด ท ไม ซ บซ อน เช น ว สด อ ปกรณ ท ใช ในสาน กงาน ฯ - นาระบบ e-bidding เข ามาใช ในการจ ดซ อจ ดจ าง ในกล มส นค า/พ สด ท ค อนข างซ บซ อน เช น ว สด อ ปกรณ อ เล กทรอน กส, ก อสร าง ฯ - ส นค า/พ สด ท จ ดจ ดซ อจ ดจ าง จะต องม การอ างอ งรห สท กคร ง โดยภาคร ฐสามารถนาไป เปร ยบเท ยบเพ อกาหนดเป นราคากลางได และสามารถนาไปเช อมโยงก บหน วยงานอ นได เช น สาน กงบประมาณ, กระทรวง ICT - นาข อม ลต าง ๆ ผ านระบบอ เล กทรอน กส เช น การลงทะเบ ยนผ ค า/ผ เสนอราคา, การบ นท ก ทะเบ ยนพ สด, ข อม ลส นค า/พ สด, Grading ม ระบบการประเม นลงโทษผ ค า/ผ เสนอราคา เป นต น 3. ลดความเส ยงและเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารงานพ สด กฎหมายหล กในการบร หารการเง นและการคล ง จะเก ยวข องก บร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย, กฎหมายว ธ งบประมาณ, กฎหมายเง นคงคล ง, ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยการเบ กจ ายเง นจากคล ง การ เก บร กษาเง นและการนาเง นส งคล ง, ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด, ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจ เง นแผ นด นว าด วยว น ยทางงบประมาณ, ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยความผ ดว น ย เง นแผ นด น ประกอบด วย เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นอ ดหน น เง นก เง นช วยเหล อ เง น บร จาค ทร พย ส นหร อผลประโยชน ท อย ในความร บผ ดชอบหร อของทางราชการ -3-/...การลดความเส ยง การควบค ม -3- การลดความเส ยง การควบค ม และการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารงานพ สด - ดาเน นการจ ดทาแผนการจ ดซ อจ ดจ างให แล วเสร จภายในว นท 15 ต ลาคมของท กป จากน นเสนอ และส งสาน กงานตรวจเง นแผ นด น ภายในว นท 30 ต ลาคมของท กป กรณ ม การแก ไข เปล ยนแปลง เพ มเต ม ต ดทอน ให จ ดส งสาเนาสาน กงานตรวจเง นแผ นด นภายใน 15 ว นน บแต ว นท อน ม ต ให แก ไข และให รายงานผลการการปฏ บ ต งานตามแผนฯ ให สาน กงานตรวจเง นแผ นด นทราบ ท กไตรมาสภายใน 30 ว นน บแต ว นทาการส ดท ายของไตรมาส - การต ดตามการเปล ยนแปลง กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บและมต คณะร ฐมนตร ตลอดจนต ดตาม การเปล ยนแปลงขอบเขต อานาจในการปกครอง - การใช รถยนต ส วนกลาง ควรม การสารวจ/กาหนดหล กเกณฑ การใช ส นเปล องของรถยนต, ม การ จ ดทาใบอน ญาตขอใช รถยนต ท กคร ง, ม ทะเบ ยนบ นท กการใช รถยนต ประจารถ, หล กฐานการซ อ น าม นจะต องระบ หมายเลขทะเบ ยนรถ, การต ดตรา/เคร องหมายหน วยงานประจารถ - การบร หารงบประมาณท ได ร บอน ม ต ดาเน นการ ไม เป นไปตามว ตถ ประสงค /นอกแผน ควบค มโดย จ ดทาเป นหน งส อโต แย ง หร อบ นท กไว เป นลายล กษณ อ กษร - การบร หารงบประมาณ โดยปราศจากอานาจหร อเก นกว าขอบเขตอานาจ ดาเน นการตรวจสอบ อานาจหน าท ในการบร หารงบประมาณของแหล งเง นแต ละหมวด - ไม สามารถดาเน นการจ ดหาได ครบถ วน พ จารณาทบทวนรายละเอ ยดค ณสมบ ต เฉพาะให ช ดเจน ครบถ วน - ม การเปล ยนแปลงรายการ/งาน/โครงการท วางแผนไว พ จารณาความจาเป น เหมาะสม - การแต งต งคณะกรรมการช ดต าง ๆ พ จารณาตามระเบ ยบ/มต คณะร ฐมนตร - การตรวจสอบหน งส อร บรองผลงาน พ จารณาตรวจสอบก บระบบภาคร ฐหร อผ ออกหน งส อร บรอง - การตรวจสอบหล กประก น พ จารณาโดยการตรวจสอบก บผ ออกหน งส อ - การจ ดหา พ จารณาตาม บ ญช มาตรฐานคร ภ ณฑ ของสาน กงบประมาณ หากไม ม ให พ จารณาราคา จากประว ต การจ ดหาไม เก น 2 ป หากไม ม ให พ จารณาจากราคาท องตลาดโดยการส บราคาและ การเสนอราคาจากผ ขายอย างน อย 3 ราย - การบร หารส ญญา พ จารณาวงเง นในการป ดอากรหร อต ดตราสาร, การระบ เอกสารท เก ยวข องก บ การเสนอราคา เป นส วนหน งของการเสนอราคา, การจ ดทาส ญญาท กาหนดค าปร บไม เป นไปตาม ระเบ ยบฯ, ม การจ ดหาพ สด ก อนได ร บอน ม ต, ม การปฏ บ ต งาน/ส งพ สด ก อนการทาส ญญา, รายละเอ ยดของส ญญาไม ครบ เช น ต อ/ลดเวลา, ลด/งดค าปร บ, การแจ งสงวนส ทธ ค าปร บล าช า/ ไม แจ ง -4-/...บทกาหนดโทษ -4- - องค ประกอบของความผ ด ว น ยทางงบประมาณและการคล ง เป นเจ าหน าท ม หน าท บร หารการเง นและการคล ง กระทาการฝ าฝ นกฎหมาย ระเบ ยบ ข อกาหนด ผลของการกระทา โดยจงใจ - ความผ ดว น ยทางงบประมาณและการคล ง เก ยวก บการร บ เก บ นาส งเง น เก ยวก บการเบ กจ ายเง น เก ยวก บการบร การงบประมาณ เก ยวก บการจ ดเก บรายได เก ยวก บเง นย ม เก ยวก บความผ ดอ น - บทกาหนดโทษ อ ตราโทษปร บทางปกครอง ช นท 1 ปร บไม เก นเง นเด อน 1 เด อน ช นท 2 ปร บเท าก บเง นเด อน 2-4 เด อน ช นท 3 ปร บเท าก บเง นเด อน 5-8 เด อน ช นท 4 ปร บเท าก บเง นเด อน 9-12 เด อน โดยค ดตามเง นเด อนท พ งได ร บในเวลาท ทาผ ด - การรอการลงโทษปร บทางปกครอง ต องครบ 3 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 1 ความผ ดท ม อ ตราโทษ ช นท 1 หร อ 2 องค ประกอบท 2 อย ระหว างทดลองปฏ บ ต ราชการหร อย ายมาทาหน าท ใหม ไม เก น 6 เด อน หร อ ย งไม บรรล น ต ภาวะ องค ประกอบท 3 ไม เคยกระทาผ ดว น ยมาก อน พ นโทษเม อไม ทาผ ดใน 2 ป น บแต ส ง - องค ประกอบของความผ ดท ต องร บโทษทางปกครองแต ละช น เช น ช นท 1 เป นเจ าหน าท ม หน าท ป ดประกาศหร อจ ดส งเอกสาร สอบราคา/ประกวดราคา ละเลยไม ป ดประกาศหร อไม จ ดส งเอกสารเพ อทราบหร อเผยแพร โดยไม ม เหต ผลอ นสมควร หร อ โดยจงใจ ช นท 2 เป นเจ าหน าท ม หน าท เก ยวก บยานพาหนะ ปฏ บ ต หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท โดยม ชอบ เป นเหต ให เก ดความเส ยหายแก ร ฐ โดยจงใจ ช นท 3 เป นเจ าหน าท กาหนดราคากลาง/ค ณสมบ ต ไม ปฏ บ ต หร อปฏ บ ต หน าท ไม ถ กต อง เป นเหต ให เก ดความเส ยหายแก ร ฐ โดยจงใจ -5-/...ช นท 3 เป นเจ าหน าท -5- ช นท 3 เป นเจ าหน าท ม หน าท ควบค มงาน/ตรวจการจ าง ไม ปฏ บ ต หร อปฏ บ ต หน าท ไม ถ กต อง เป น เหต ให เก ดความเส ยหายแก ร ฐ โดยจงใจ ช นท 4 เป นเจ าหน าท ม หน าท เก ยวก บตรวจร บ ปฏ บ ต /ละเว นการปฏ บ ต หน าท โดยม ชอบ 4. เต มส ข-คลายท กข ป ญหาการปฏ บ ต ตามระเบ ยบ เป นการรวบรวมประเด นคาถาม-คาตอบจากการปฏ บ ต งานพ สด จากหลายหน วยงาน ซ งทางสมาคมน ก บร ห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks