นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ - PDF

Description
นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและปร บปร งการจ ดการศ กษา เพ อให ก าวท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นไปอย างรวดเร ว จ ดเร มต นส าค ญค อการบร หารเปล ยน ผ านส การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ด และการใช ย ทธศาสตร เช งร ก เพ อให การจ ดการศ กษา ม ค ณภาพอย างต อเน อง สนองตอบความต องการของส งคม สามารถแข งข นก บอ ดมศ กษาท งใน ประเทศและต างประเทศ ตามพ นธก จ บทบาทหน าท ด านการจ ดการศ กษา ท งในระด บการศ กษาข น พ นฐานในโรงเร ยนก ฬา และระด บอ ดมศ กษาในว ทยาเขตของสถาบ นการพลศ กษา นอกจากน ย งต องม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนการพ ฒนาด านการก ฬาของชาต จ งเป น เสม อนสมองข มก าล งส าค ญทางว ชาการท สถาบ นจะสามารถด าเน นภารก จ บทบาทหน าท ด งกล าว ให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ ซ งต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการบร หาร จ ดการท ด ท งด านการบร หารงานบ คคล ว ชาการ งบประมาณ และบร หารทร พยากรต างๆ ด งน น เพ อให การบร หารราชการของสถาบ นการพลศ กษาช วงระยะเวลา 4 ป ข างหน า สามารถเด นหน าได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งได ก าหนดนโยบายและแนวทางการบร หารราชการของ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางการด าเน นการซ งจะต อง อาศ ยการม ส วนร วมของท มงานบร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ าย ท กระด บของสถาบ น เพ อ ข บเคล อนเช อมโยงบ รณาการภารก จของสถาบ นให บรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาความ เจร ญก าวหน าให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต ได (นายปร ว ฒน วรรณกลาง) อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ สารบ ญ นโยบาย หน า ส วนท 1 กรอบและท ศทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ส วนท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ นโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก 3 การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ น 3 จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา 5 ส วนท 3 นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ นโยบายด านการศ กษา 7 2. นโยบายด านก ฬา 9 3. นโยบายด านการว จ ย นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบายด านก จการน กเร ยน และน กศ กษา นโยบายด านการทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การละเล นพ นบ านและก ฬาไทย นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม นโยบายด านการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ 19 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ส วนท 1 กรอบและท ศทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ สถานการณ ท ท กประเทศท วโลก รวมท งประเทศไทยก าล งเร งร ดปร บเปล ยนร ปแบบการ พ ฒนาตนเข าส ส งคมเศรษฐก จใหม และส งคมฐานความร (Knowledge-Based Society) เพ อให ประเทศม ศ กยภาพในการแข งข นท งด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ การศ กษา สถาบ นการศ กษา จ งเป นข มก าล งทางป ญญาท จะสามารถช น าส งคมไปในกรอบท ศทางท ถ กต อง สถาบ นการพลศ กษาม พ นธก จท ส าค ญและม ความจ าเป นต องเร งร ดพ ฒนาและปร บเปล ยน การจ ดการศ กษาและการเร ยนการสอน เพ อให ท นก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นไปอย าง รวดเร ว จ ดเร มต นสาค ญค อการบร หารเปล ยนผ านส การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ด และการใช ย ทธศาสตร เช งร ก เพ อให การจ ดการศ กษาม ค ณภาพอย างต อเน อง สนองตอบความต องการของ ส งคม และสามารถแข งข นก บมหาว ทยาล ย/สถาบ นอ ดมศ กษาท งในและต างประเทศในท ามกลางการ เปล ยนแปลงตามพ นธก จหน าท ด งน 1. จ ดการเร ยนการสอนท งในระด บการศ กษาข นพ นฐานและระด บอ ดมศ กษา ให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานท กาหนด 2. ศ กษา ค นคว า ว จ ย เพ อสร างและพ ฒนาองค ความร นว ตกรรมด านพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา ว ทยาศาสตร ส ขภาพและสาขาอ นท เก ยวข อง 3. ให บร การทางว ชาการแก ช มชนและส งคมโดยเน นการให บร การด านก ฬาและอาคาร สถานท 4. การทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมโดยเน นการละเล นพ นบ านและก ฬาไทย อ กท งย งส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาส าหร บบ คคลท ม ความสามารถพ เศษทางด านก ฬาส ความเป นเล ศและจ ด การศ กษาส าหร บบ คคลท ม ความบกพร องทางร างกาย รวมถ งการใช และพ ฒนาเทคโนโลย เพ อ เสร มสร างส งคมแห งการเร ยนร แก ท องถ น นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ และย งต องม บทบาทส าค ญในการข บเคล อนการพ ฒนาด านการก ฬาของชาต จ งเป นเสม อน สมองข มก าล งส าค ญทางว ชาการท สถาบ นจะสามารถด าเน นภารก จ ตามบทบาทหน าท ด งกล าวให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ จ าเป นต องม ระบบการบร หารจ ดการท ด ท งด านการ บร หารงานบ คคล ว ชาการ งบประมาณ และบร หารทร พยากรต างๆ เพ อพ ฒนาความเจร ญก าวหน า ทางว ทยาการให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต ได การบร หารจ ดการสถาบ นการพลศ กษา จ าเป นต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการ บร หารจ ดการท ด หร อระบบธรรมาภ บาล (Good Governance) ท ต องอาศ ยการม ส วนร วม ของ ท มงานบร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ ายท กระด บของสถาบ น ม การกระจายอ านาจ (Empowerment) อย างเป นระบบเพ อท จะข บเคล อนเช อมโยงบ รณาการภารก จของสถาบ นให บรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค เพ อให นโยบายและแนวทางการบร หารราชการช วงระยะเวลา 4 ป ข างหน า สามารถบรรล ถ งเป าหมายและภารก จหล กท กล าวมา จ งได ก าหนดนโยบายและแนวทางการบร หารราชการของ สถาบ นการพลศ กษาไว เป นกรอบและแนวทางการดาเน นการ ภายใต การสน บสน นและตอบสนองต อ แผนพ ฒนา นโยบาย และย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ยวข อง ประกอบด วย แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) นโยบายของร ฐบาลป จจ บ น แผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) นโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล กรอบและ แนวทางการต ดตามประเม นผลการจ ดการศ กษา ตามนโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล (พ.ศ ) แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) กรอบความร วมม อ ประชาคมอาเซ ยน นโยบายกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการ ก ฬาแห งชาต ฉบ บท 5 (พ.ศ ) กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) นโยบายสภาสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ย ทธศาสตร สถาบ นการพลศ กษา (พ.ศ ) รวมท งการด าเน นการให สอดคล องก บตามเกณฑ ท ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) กาหนด โดยหลอมรวมบ รณาการเป นกรอบ ท ศทาง นโยบายการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา ให ม การพ ฒนาอย างม ค ณภาพ สมด ลและย งย น ด งต อไปน 1. นโยบายนโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก ประกอบด วย 1) การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ น 2) จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ) การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา 2. นโยบายการบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ประกอบด วย 1) นโยบายด านการศ กษา นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ 2) นโยบายด านก ฬา 3) นโยบายด านการว จ ย 4) นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษา 5) นโยบายด านก จการน กเร ยน และน กศ กษา 6) นโยบายด านการทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การละเล นพ นบ านและก ฬาไทย 7) นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 8) นโยบายด านการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ โดยม รายละเอ ยดเพ อเช อมโยงไปส การปฏ บ ต ด งน นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ส วนท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก 1. การจ ดทาแผนพ ฒนากรอบอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จของสถาบ นด งน 1.1 จ ดทากรอบอ ตรากาล งแยกก นตามหน วยงาน หน วยงานส วนกลาง (สาน กงานอธ การบด ) ว ทยาเขต 17 แห ง โรงเร ยนก ฬา 11 แห งและโครงการจ ดต งโรงเร ยนก ฬาแห งใหม (2 แห ง) 1.2 จ ดทากรอบอ ตรากาล งตามภารก จ จ ดท ากรอบอ ตราก าล งท สอดคล องก บโครงสร างและภารก จของสถาบ นท ก หน วยงาน และท กสายงาน แยกเป นสายผ บร หาร สายผ สอน และสายสน บสน น จ ดท ามาตรฐานต าแหน งท กต าแหน ง จ าแนกตามประเภท และสายงานตาม ล กษณะงานท ร บผ ดชอบตามกรอบภารก จของสถาบ น โดยแสดงช อต าแหน ง หน าท และความ ร บผ ดชอบของต าแหน ง ล กษณะงานท ปฏ บ ต และค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งของผ ท ด ารง ตาแหน งน นๆ คร อาจารย โดยเฉพาะในว ทยาเขตท กแห ง จะต องม กรอบอ ตราก าล งแยกตาม คณะและตามรายว ชาท จ ดการเร ยนการสอนท ช ดเจน (Teaching load) ผ ฝ กสอนก ฬาในศ นย ก ฬา เพ อความเป นเล ศของว ทยาเขตและผ ฝ กสอนก ฬาของโรงเร ยนก ฬา โดยจะต องพ จารณาตามชน ด ก ฬาท เป ดสอน (Teaching load) บ คลากรทางการศ กษาจะต องจ ดทาภาระงานให ช ดเจน (Working load) ส งเสร ม สน บสน นให อาจารย ท เกษ ยณอาย ราชการ ซ งเป นผ ม ความร นโยบายและแนวทางการบร หารราชการสถาบ นการพลศ กษา พ.ศ ความสามารถ ม ความเช ยวชาญและม ผลงานทางว ชาการเป นท ยอมร บในวงว ชาช พ ในสาขาว ชาท ม การสอนหร อว จ ยและเป นสาขาว ชาท ม ความขาดแคลน หร อเป นสาขาว ชาท ต องการผ ม ความช านาญ การพ เศษเฉพาะทางให ปฏ บ ต งานด านการสอนหร อว จ ยจนถ งอาย 65 ป โดยให ได ร บเง น ค าตอบแทนเป นรายเด อนในอ ตราเท าก บอ ตราเง นเด อนข นส ดท ายท ได ร บก อนออกจากราชการ 2. จ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ในป พ.ศ ประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยน ท งหมด 10 ประเทศจะรวมก นเป นหน งภายใต ช อ ประชาคมอาเซ ยน (Asian Community : AC) เพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks