การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. - PDF

Description
การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ระเบ ยบวาระการประช ม ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระท

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 12 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประช มคณะอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. คร งท ๒/๕๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ระหว างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ห องประช ม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ระเบ ยบวาระการประช ม ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระท ๒ ฝ ายเลขาน การฯ ช แจง การด าเน นก จกรรมตามแผนการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. ป ๕๗ ความหมายขององค ความร การบ นท กข อม ลองค ความร แนวทางการก าหนดองค ความร ของหน วย ระเบ ยบวาระท ๓ ท ประช มร วมพ จารณาก าหนดองค ความร ของหน วย ระเบ ยบวาระท ๔ เร องอ นๆ ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ ระเบ ยบวาระท ๒ ฝ ายเลขาน การฯ ช แจง การด าเน นก จกรรมตามแผนการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. ป ๕๗ ความหมายขององค ความร การบ นท กข อม ลองค ความร แนวทางการก าหนดองค ความร ของหน วย การจ ดการความร ของ ยศ.ทร.ในป งป.57 โดย น.อ.เก ยรต ก อง ปานทอง ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. ผช.เลขาน การคณะกรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. และอน กรรมการการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. ฝ ายเลขาน การ 5 การจ ดการความร ของ นขต.ทร. ตามเป าหมายของ ทร.ใน ป 56 (LO) 1. ผ น าหน วยท กระด บผล กด น 2. ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ (KM) ลงส บ คคลขยายไปท กหน วย และเช อมโยงก บการบร หารทร พยากรบ คคล 3.ม การน าผลการประเม นมาใช ในการบร หารทร พยากรบ คคล 4.ม การสร างองค ความร หล กและสน บสน นให ก าล งพลใช ผ าน IT (KM) เช อมโยงก บ ระบบการบร หารทร พยากรด วย IT 5. ท กหน วยยอมร บ และม ระบบการประเม น เพ อกระต นหน วย ปร ชญาการจ ดการความร : ราชนาว ท เป นเล ศ ก อเก ดนาวาแห งการเร ยนร ว ส ยท ศน : เป นศ นย รวมองค ความร สน บสน นการปฏ บ ต งานของกองท พเร อ พ นธก จ ด านก าล งพล - ส งเสร มว ฒนธรรมการเร ยนร ของก าล งพลท กระด บ - สร างเคร อข ายผ เช ยวชาญ - สร างเสร มศ กยภาพของ KM Team ด านกระบวนการ - พ ฒนาระบบการจ ดการความร ด านเทคโนโลย - พ ฒนาระบบสารสนเทศ สน บสน นการจ ดการความร เป าหมายการจ ดการความร : เป นองค กรแห งการเร ยนร ตามแนวทางค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ก าล งพลม ความเป นเล ศ Excellence People สร างเคร อข าย Excellence Network ขยายความร S1 ขยายผลการพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรด านการจ ดการความร Excellence System ม งบ รณาการ S1 สร างผ เช ยวชาญด านการจ ดการ ความร S2 ยกระด บกระบวนการและระบบ การจ ดการความร ทร. Excellence Navy ผสานส ความเป นเล ศ S1 สร างก าล งพลท ม ความเช ยวชาญ ตามต าแหน งหน าท S2 สร างต นแบบการปฏ บ ต งานและระบบ การจ ดการความร ทร.ท เป นเล ศ S3 ศ นย เร ยนร ทร. ผ านระบบ สารสนเทศ S1 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ด านการจ ดการความร S2 ทบทวนกระบวนการ และ ระบบการจ ดการความร ทร. S3 บ รณาการระบบสารสนเทศในการ จ ดการความร ก บการปฏ บ ต งาน S2 ทบทวนกระบวนการ และ ระบบการจ ดการความร ทร. S3 ปร บปร งระบบสารสนเทศ ในการจ ดการความร S3 ส งเสร มให บ คลากรใช ระบบ สารสนเทศในการจ ดการความร S1 - ช แจงท าความเข าใจท ศทางแก ผ บร หารระด บส ง - พ ฒนาศ กยภาพท มงานการจ ดการ ความร S2 - ทบทวนโครงสร าง ท มงานการ จ ดการความร นขต.ทร. - ทบทวนโครงสร างองค ความร ของ ทร. - พ ฒนากระบวนการจ ดเก บและ ถอดรห สความร - พ ฒนาระบบประเม นผลการจ ดการ ความร - สร างเกณฑ เคร อข ายผ เช ยวชาญ S3 - ออกแบบ KM Web Page - ก าหนดหล กเกณฑ การใช งาน - ส งเสร มให ก าล งพลใช งาน S1 - ช แจงท าความเข าใจท ศทางแก ผ บร หารระด บส ง - พ ฒนาศ กยภาพ ท มงานการจ ดการ ความร - จ ดท าบ ญช เคร อข ายผ เช ยวชาญ S2 - ทบทวนกระบวนการจ ดเก บและ ถอดรห สความร - บ รณาการการจ ดการความร ก บ การปฏ บ ต งานปกต S3 - ส งเสร มให ก าล งพลใช งาน - ประเม นผลการใช งาน S1 - สร างท มงานการจ ดการความร ต นแบบ - ส งเสร มให ท มงานการจ ดการความร สน บสน น ผ เช ยวชาญอ นๆ - ส งเสร มผ เช ยวชาญในการให ค าปร กษา S2 - ส งเสร มให ปร บปร งกระบวนงานปกต โดยใช ความร และเคร อข าย ผ เช ยวชาญ S3 - ส งเสร มการใช งานองค ความร และ ระบบการให ค าปร กษาผ านระบบ สารสนเทศ S1 - สร างผ เช ยวชาญต นแบบ - ส งเสร มผ เช ยวชาญในการปร บปร ง กระบวนการ S2 - ส งเสร มให ปร บปร งกระบวนงานปกต โดยใช ความร และเคร อข าย ผ เช ยวชาญ S3 - พ ฒนาให เป นศ นย กลางการเร ยนร ของ ทร. แผนแม บทของ ทร. ป 57-60 ว ส ยท ศน ของ ยศ.ทร. ยศ.ทร. เป นองค กรแห งการเร ยนร ก าวท นเทคโนโลย จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล เป นท ปร กษาทางว ชาการท เช อถ อได และเป นเล ศในด าน ก จการทางทะเล เป นต นแบบในความเป นม ออาช พ จร ยธรรม และค ณธรรม แผนการจ ดการความร ท สอดคล องก บแนวทางของ ทร. ย ทธศาสตร KM ทร. ป 57 S1 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ด านการจ ดการความร S2 ทบทวนกระบวนการ และ ระบบการจ ดการความร S3 ส งเสร มให บ คลากรใช ระบบ สารสนเทศในการจ ดการความร แนวทางด าเน นการของ ยศ.ทร. 1. ส งก าล งพลเข าร บการอบรมหล กส ตรการพ ฒนา บ คลากรด าน KM ท ทร.จ ดข น 2.การขยายผลความร ท ได ร บให แก ก าล งพล นขต. ยศ.ทร. (การจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ) กระบวนการการจ ดการความร ตามแผนการจ ดการ ความร ยศ.ทร. ป 57 (ทบทวนความครบถ วนตามเป าหมาย ป 56 /LO + พ ฒนาตามเป าหมายป 57) ส งเสร มให ก าล งพลใช ระบบสารสนเทศ โดยก าหนดให เป นห วข อหน งในการประเม นผลในแผนการจ ดการความร ยศ.ทร. ป 57 การจ ดการความร ของ ยศ.ทร. ป 57 (รายละเอ ยดตามแผนท แจก) เป าหมายค อ การพ ฒนา ยศ.ทร. ไปส การเป นองค กรแห งความเป นเล ศ (สอดคล องก บแนวทางของ ทร.) ทบทวนและร วมจ ดท าองค ความร ต างๆ ของ ยศ.ทร. ท งองค ความร หล ก และองค ความร สน บสน น ให ท กหน วยม การจ ดการความร ในงานท ตนร บผ ดชอบ อย างกว างขวางและลงล กถ งระด บผ ปฏ บ ต (เป าหมายป น ค อ หน วยรองของ นขต.ยศ.ทร. (๑ ระด บ) ท กหน วยต องจ ดท าอย างน อย ๑ องค ความร หล กหร อสน บสน นก ได และท กหน วยจ ดต งคล งความร ท ก าล งพลสามารถเข าถ งได สะดวก ) ส มมนา อบรมความร เพ อพ ฒนาแนวทางการจ ดการความร อย างถ กต อง และสอดคล องก บ ทร. ก าหนดร ปแบบของการบ นท ก การจ ดเก บข อม ล และแนวทางการแลกเปล ยนเร ยนร ด วยว ธ ต างๆ ปร บปร งเวปไซต การจ ดการความร ของ ยศ.ทร. รวมท งส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ผ านระบบ สารสนเทศ งานแสดง และประกวดผลงาน KM โดยก าหนดแนวทางการประเม นผล และการให รางว ลให เหมาะสม (ส งเสร มการพ ฒนา KM) รวมท งการส งผลงานประกวดในระด บ ทร. การด าเน นการม ความสอดคล องก บ PMQA แผน KM ต องสอดคล องก บ PMQA (เน นด านสารสนเทศ) ตารางการปฏ บ ต ตามแผนKMป 57 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนKMป 57 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนKMป 57 งป. แผนการจ ดการความร ยศ.ทร. ป 57 ก จกรรมการจ ดการความร งบประมาณ ๑. การประช มคณะกรรมการ KM ยศ.ทร. ๔ คร ง ๒๐,๘๐๐.- ๒. การประช มของคณะอน กรรมการ KM ยศ.ทร. ๖ คร ง ๓๕,๑๐๐.- ๓. ส มมนาเช งปฏ บ ต การการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. ณ อาคาร สรส. ๙๘,๙๗๐.- ยศ.ทร. ๓ คร ง (คร งละ ๑ ว น) ๔. การท าก จกรรม KM ภายในกล มองค ความร หล ก และ นขต.ยศ.ทร. (๕ ๙๗,๕๐๐.- กล มองค ความร ๒๐ นขต.ยศ.ทร. /อาจต องปร บปร งให เหมาะสมอ กคร ง) ๕. การส งเกตการณ ให ค าแนะ และประเม นการจ ดการความร ของหน วยต างๆ ๙,๓๙๐.- ๖. การจ ดน ทรรศการ KM Day ยศ.ทร. ๕๖,๖๐๐.- รวม ๓๑๘,๓๖๐.- การปร บ งป. ของ นขต.ยศ.ทร. (การใช จ ายจร ง) งป. การจ ดท า KM ของ นขต.ยศ.ทร. ท กหน วยได ร บตามหล กเกณฑ เด ม งป. การจ ดท า KM ของแต ละกล มองค ความร หล ก แบ งเป น 2 ส วน หน วยท ร บผ ดชอบการจ ดท ากล มองค ความร หล กในล กษณะการบ รณาการ การปร บปร งเวปไซต ของ ยศ.ทร. ทบทวนความเข าใจเก ยวก บการจ ดการความร องค ความร เก ยวก บการท างาน ย ทธศาสตร ทร. ย ทธศาสตร ยศ.ทร. ภารก จของ ยศ.ทร งานตามต าแหน งหน าท ต องเป นความร เก ยวก บว ธ ปฏ บ ต งาน องค ความหล กของ ยศ.ทร. จะต อง ตอบสนองโดยตรงต อย ทธศาสตร ยศ.ทร. และ ย ทธศาสตร ทร. รวมท ง สอดคล องก บองค ความร หล กของ ทร. องค ความร เก ยวก บการอบรมหล กส ตร ระด บส ง เช น ข นตอนการจ ดพ ธ เป ด หล กส ตร ว ธ การจ ดการด งานต างประเทศ อย างม ประส ทธ ภาพ ข นตอนการขอ อน ม ต รายช ออาจารย เทคน คการจ ด ตารางสอน การประเม นผลคะแนนโดยใช โปรแกรมเอ กเซล การถอดรห สและบ งช องค ความร ว ส ยท ศน ทร. พ นธก จ ของ ทร. องค ความร หล ก ของ ทร. ว ส ยท ศน ยศ.ทร. พ นธก จ ของ ยศ. ทร. องค ความร หล ก ของ ยศ.ทร. การบ งช องค ความร หล ก INPUT กระบวนการ ปฏ บ ต OUTPUT ว ธ ด าเน นการเพ อสร าง กระบวนการและท าให กระบวนการด าเน นไปอย าง ต อเน อง = องค ความร หล ก องค ความร องค ความร หล ก ข อม ลความร ต างๆท จ าเป น เก ยวก บงานท ยศ.ทร. ต องด าเน นการเพ อให บรรล ภารก จซ ง ยศ.ทร. ได ร บมอบหมายให เป นหน วยหล ก(หร อหน วยเด ยว) ของ ทร. ในภารก จน น เพ อ การบรรล ย ทธศาสตร ของ ทร. ท เก ยวข องต อไป ว ธ การปฏ บ ต ต องเป นว ธ การเฉพาะของเราหร อหน วยเราเอง ไม ใช การด าเน นการภายใต กรอบท หน วยอ น(ท ม ล กษณะงานเหม อนหร อคล ายคล งก น)หร อหน วยงานในระด บท ส งกว า เป นผ ก าหนดข น เช น ระเบ ยบ อทร. และไม ใช ส งท เป นต ารา หร อทฤษฎ องค ความร สน บสน น ข อม ลความร ท วไป ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานของหน วย ไม ใช ความร เก ยวก บงานท เป นต วว ดความส าเร จโดยตรงของภารก จหล ก แต จ าเป นต องม การด าเน นการอาจอย ภายใต กรอบท หน วยอ นก าหนด หร อม หน วยอ นเป นหน วยหล ก องค ความร เก ยวก บการท างาน ต องเป นรายละเอ ยดเก ยวก บว ธ /ข นตอนปฏ บ ต งาน (เทคน คส วนต วของ ผ ปฏ บ ต งานจร งๆ) ในล กษณะการสอนงาน ซ งไม ใช ทฤษฎ หร อส งท ก าหนดให ต องท าตามเช น ระเบ ยบ หร อ อทร. แบ งเป น ๒ ส วน ส วนท เป น EXPLICIT (ท าคร งแรกอาจเร มมาจาก Tacit ก อน) แสดงว ธ การหร อข นตอนในการท างาน อย างช ดเจน ต งแต เร มต นจนส าเร จ ซ งท า ให ผ ท อ านสามารถน าไปปฏ บ ต งานตามว ธ การด งกล าวอย างได ผล ควรแสดงท มาของแหล งความร (หากม ) ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks