แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 12 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได แก ภาคว ชามน ษยศาสตร ภาคว ชาส งคมศาสตร และภาคว ชา ศ ลปกรรมศาสตร ซ งแต ละภาคว ชาได รวบรวมข อม ลจากหล กส ตรท ส งก ดเพ อใช เป นกรอบในการปฏ บ ต ราชการในป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หว งเป นอย างย งว าข อม ลเหล าน จะเป นประโยชน สาหร บ มหาว ทยาล ยในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการอ นจะนาไปส ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของมหาว ทยาล ยใน ป งบประมาณ 2553 ต อไป (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย ) คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 31 ส งหาคม 2552 สารบ ญ หน า บทนา 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ว ส ยท ศน 3 พ นธก จ 3 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค 5 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 7 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 7 ความเช อมโยง/สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 7 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 7 กลย ทธ /โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณและผ ร บผ ดชอบ 9 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 14 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 14 ความเช อมโยง/สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 14 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 14 กลย ทธ /โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณและผ ร บผ ดชอบ 15 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 18 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 18 ความเช อมโยง/สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 18 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 20 กลย ทธ /โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณและผ ร บผ ดชอบ 22 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 28 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 28 ความเช อมโยง/สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 28 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 28 กลย ทธ /โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณและผ ร บผ ดชอบ 28 ภาคผนวก บทนา 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เด มเป นโรงเร ยนอาช พประจาจ งหว ด ได ร บการแต งต งเป น โรงเร ยนฝ กห ดคร เม อว นท 1 กรกฎาคม 2477 กรมการฝ กห ดคร ได ประกาศยกฐานะโรงเร ยนฝ กห ดคร ยะลาเป นว ทยาล ยคร ยะลาเม อ พ.ศ เพ อทาหน าท ผล ตคร และให การอบรมศ กษา เพ มพ นว ทยฐานะ แก คร มาอย างต อเน อง คณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ม ห วหน าคณะเป นผ บร หารส งส ด พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ส งผลให ว ทยาล ยคร สามารถ เป ดสอนได ถ งระด บปร ญญาตร ได คณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ย งคงทาหน าท ผล ตบ ณฑ ต สาขาว ชาการศ กษาเป นหล ก ต อมาในป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได พระราชทานนาม สถาบ น ราช ภ ฏ แทนว ทยาล ยคร ด งน นว ทยาล ยคร ยะลาจ งเปล ยนช อเป น สถาบ นราชภ ฏยะลา ต อมาใน ป พ.ศ ได ม พระราชบ ญญ ต พ ทธศ กราช 2538 ข นใช ม ผลทาให การเร ยกช อหน วยงานต าง ๆ ในสถาบ น ม การเปล ยนแปลง ช อคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งเปล ยนเป นคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร และเร ยกผ บร หารส งส ดในคณะว า คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ในป พ.ศ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ.ศ ลงประกาศใน พระราชก จจาน เบกษา เล มท 121 ตอนพ เศษ 23 ก. ลงว นท 14 ม ถ นายน 2547 สถาบ นราชภ ฏยะลาจ งได นามใหม ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ในป พ.ศ ม การพ ฒนาระบบราชการ โดยการกาก บด แลของสาน กงานมาตรฐาน การศ กษา โครงสร างการบร หารงานของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ครอบคล มมหาว ทยาล ย ท งหมดในประเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลาย งคงแบ งออกเป น 4 คณะ ค อ คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร คณะคร ศาสตร และคณะว ทยาการจ ดการ ป จจ บ นคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประกอบด วย 4 หน วยงานใหญ ค อ สาน กงานคณบด ภาคว ชามน ษยศาสตร ภาคว ชาส งคมศาสตร และภาคว ชาศ ลปกรรมศาสตร ดาเน นงาน ตามภารก จและพ นธก จของมหาว ทยาล ยท กประการ โดยเฉพาะการผล ตบ ณฑ ตสาขาศ ลปศาสตร ตามความ ต องการของส งคม หล กส ตรท คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได เป ดสอนมาตามลาด บ ม ด งน พ.ศ เป ดสอนระด บปร ญญาตร ร นแรก บ งค บว ชาเอกภาษาอ งกฤษ ว ชาโทภาษาไทย พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกภาษาอ งกฤษ หล กส ตร คร ศาสตรบ ณฑ ต 2 พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกภาษาไทย หล กส ตร คร ศาสตรบ ณฑ ต พ.ศ เป ดสอนว ชาภาษาอ งกฤษ หล กส ตร 4 ป และว ชาประว ต ศาสตร หล กส ตร 2 ป พ.ศ เป ดสอนว ชาศ ลปกรรมและออกแบบประย กต ศ ลป หล กส ตร อน ปร ญญาศ ลปศาสตร พ.ศ ขยายหล กส ตรอน ปร ญญาศ ลปศาสตร เป ดสอนว ชาเอก นาฏศ ลป และการแสดง พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกการ หล กส ตร 4 ป พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกร ฐประศาสนศาสตร หล กส ตร 4 ป พ.ศ เป ดสอนระด บปร ญญาโท (ศศ.ม.) สาขาส งคมศาสตร เพ อการ พ ฒนา และเป ดสอนว ชาเอก หล กส ตรปร ญญาตร สาขาว ชาศ ลปศาสตร พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกว ฒนธรรมศ กษา หล กส ตร 4 ป พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกภาษาจ น หล กส ตร 4 ป พ.ศ เป ดสอนว ชาเอกออกแบบนว ตกรรมท ศนศ ลป เป ดหล กส ตรว ชาเอกภาษามลาย กลาง 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดทาข นตาม แบบฟอร มของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ งประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ความเช อมโยง/สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ โครงการ/ผลผล ต/ก จกรรม วงเง นงบประมาณ และผ ร บผ ดชอบ โดยม รายละเอ ยดด งน ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ความร เย ยม เป ยมค ณธรรม นาส งคม ธารงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน ภายในป 2554 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จะเป นศ นย กลางในการผล ตบ ณฑ ต ท ม ค ณภาพและม เอกล กษณ สร างและพ ฒนาองค ความร เช งประย กต ในท กสาขาว ชาทางมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร สามารถแสดงศ กยภาพอย างม ประส ทธ ผล เป นท ประจ กษ แก ส งคม พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตสาขาศ ลปศาสตร ให ม มาตรฐานตามว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถ นาความร ไปประย กต ใช ในการดารงช ว ต 2. ส งเสร มและสน บสน นการว จ ยท เก ยวข องก บท องถ น การว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม และนาผลการว จ ยไปประย กต ใช ทางการศ กษาและการแก ป ญหาของช มชนและส งคม 3. บร การทางว ชาการแก ส งคม ด วยการถ ายทอดความร และเทคโนโลย โดยการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ต อช มชน สน บสน นให เก ดการพ งพาตนเองได 4. อน ร กษ ทาน บาร ง และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น และของชาต แผนพ ฒนาคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ภายในป 2554 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จะเป นศ นย กลางในการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและม เอกล กษณ สร างและพ ฒนาองค ความร เช งประย กต ในท กสาขาว ชาทางมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สามารถแสดงศ กยภาพ อย างม ประส ทธ ผล เป นท ประจ กษ แก ส งคม 1. ผล ตบ ณฑ ตสาขาศ ลปศาสตร ให ม มาตรฐานตามว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถนาความร ไปประย กต ใช ในการดารงช ว ต 2.ส งเสร มและสน บสน นการว จ ยท เก ยวข องก บท องถ น การว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม และนาผลการว จ ยไปประย กต ใช ทางการศ กษาและการแก ป ญหาของช มชนและส งคม 3. บร การทางว ชาการแก ส งคม ด วยการถ ายทอดความร และ เทคโนโลย โดยการใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ต อช มชน สน บสน นให เก ดการพ งพาตนเองได 4. อน ร กษ ทาน บาร ง และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น และของชาต ย ทธศาสตร เป าประสงค (ประส ทธ ผล) การพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา การบร หารจ ดการองค กร การว จ ย บร การว ชาการ และเสร มสร างศ ลปว ฒนธรรม น กศ กษา บ ณฑ ตค ณภาพ องค กรค ณภาพ บ รณาการองค ความร ส ท องถ น การประชาส มพ นธ เช งร ก ภาพล กษณ องค กรด ค ณภาพการให บร การ 1. ม งานทาภายใน 6 เด อน 2. ม ท กษะช ว ต 3. สามารถศ กษาต อได 4. ม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร 5. ม ความร ในสาขาอาช พเพ ยงพอก บการปฏ บ ต งาน 6. สามารถทาได ท กเร องท มอบหมาย 7. เร ยนจบม โอกาสศ กษาต อ 10. ทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.ม ความก าวหน าในอาช พการงาน 2. ได ร บความเป นธรรมจากระบบ 3. ได ร บการสน บสน นและอานวยความสะดวกในการ ปฏ บ ต หน าท 4. น กศ กษาม ความเป นเล ศทางว ชาการและท กษะช ว ต 5. ได ร บบร การจากอาจารย /บ คลากรอย างด และ รวดเร ว 6. ได ร บองค ความร ท ม ประส ทธ ภาพ 7. สามารถทาได ท กเร องท มอบหมาย 8. อาจารย นาความร มาพ ฒนาน กศ กษาและคณะ 9. ผ านการประเม นท งภายในและภายนอกในระด บ ด มาก 1.นศ.สามารถสร างผลงานทางว ชาการได อย างต อเน อง 2. นศ.ได ร บการพ ฒนาจากผลงานว จ ยและการบร การ ว ชาการ 3. นศ.ม ส วนร วมในการส บสานศ ลปว ฒนธรรม 4. สามารถสร างผลงานทางว ชาการได 5. ม ผลงานว จ ยอย างต อเน อง 6. สามารถนาความร จากการว จ ยและบร การทางว ชาการ มาบ รณาการด านการเร ยนการสอน 7. อาจารย ม ส วนร วมในการส บสานศ ลปว ฒนธรรม 8. คณะมน ษยศาสตร ฯ เป นแหล งบร การว ชาการทางด าน มน ษยศาสตร ฯ เป นท ยอมร บในระด บชาต หร อระด บ นานาชาต 1.สามารถส อสารร บ-ส งข อม ลข าวสารท ถ กต อง 2.รวดเร ว และท นสม ย กลย ทธ (ประส ทธ ภาพการเร ยนร และพ ฒนาองค กร) 1. การพ ฒนาน กศ กษาก อนเข าเร ยน 2. การพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาระหว างเร ยน 3. การพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาก อนจบ 4. การพ ฒนาค ณภาพน กศ กษาหล งจบ 1. กระบวนการพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบ 2. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการและงานบร การด วย หล กธรรมาภ บาล 3. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ 1. การพ ฒนาการจ ดทาผลงานว ชาการ ว จ ย และ ศ ลปว ฒนธรรม 2. การพ ฒนาแหล งให บร การว ชาการ 3. การบ รณาการความร เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน บร การว ชาการและการว จ ย 1. การพ ฒนาระบบประชาส มพ นธ 2. การสร างเคร อข ายท งในและต างประเทศ 1. ระบบพ ฒนาบ คลากร 2. ระบบ KM 3. ระบบส ออ ปกรณ / IT 1. ระบบ IT 2. จ ดหาและพ ฒนาบ คลากร 3. ระบบ KM 4. ระบบเคร อข ายการเร ยนร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks