การศ กษาเพ อพ ฒนา โครงการจ ดต งศ นย ช มชนย อยชานเม อง กทม. (ลาดกระบ ง ลาดกระบ ง) - PDF

Description
การศ กษาเพ อพ ฒนา โครงการจ ดต งศ นย ช มชนย อยชานเม อง กทม. (ลาดกระบ ง ลาดกระบ ง) การส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นพฤห สบด พฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห องประช มส าน กผ งเม อง ช น 4 โดย คณะศ

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 13 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การศ กษาเพ อพ ฒนา โครงการจ ดต งศ นย ช มชนย อยชานเม อง กทม. (ลาดกระบ ง ลาดกระบ ง) การส มมนาร บฟ งความค ดเห น ว นพฤห สบด พฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห องประช มส าน กผ งเม อง ช น 4 โดย คณะศ กษา JICA คณะผ ศ กษา JICA / กทม. 1 : บทน า 1.1 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 1) ก าหนดผ งกลย ทธ ในการพ ฒนาศ นย ช มชนลาดกระบ ง (พ นท ประมาณ 2,000 เฮกแตร หร อ 12,500 ไร ) 2) ก าหนดผ ง ผ งพ ฒนาพ นท เบ องต นส าหร บโครงการน าร อง ในพ นท ลาดกระบ ง เพ อศ กษาความเป นไปได เบ องต น โดยว ธ การจ ดร ปท ด น 3) เพ อสร างศ กยภาพ สร างศ กยภาพในการน าผ งไปส การปฏ บ ต ท เป น ร ปธรรมให ก บเจ าหน าท สมทบและเจ าหน าท ฝ ายไทย 1.2 พ นท ศ กษา (1) แผนท แสดงท ต งของ ศ นย ช มชนย อยลาดกระบ ง ห างจากศ นย กลาง กทม. ไปทางท ศตะว นออก ประมาณ 30 กม. อย ใกล สนามบ น ส วรรณภ ม ศ นย กลาง กทม. 30กม. ศ นย ช มชนย อย ลาดกระบ ง สนามบ นส วรรณภ ม JICA Study Team (2) พ นท ศ กษา ประมาณ 2,000 เฮกแตร (หร อ 12,500 ไร ) ถนนกร งเทพกร ฑาใหม ถนนวงแหวนรอบนอกตะว นออก กร งเทพ-ชลบ ร มอเตอร เวย ถนนร มเกล า ถนนอ อนน ช The Study on Implementation of the BMA Subcenters Program in the Kingdom of Thailand (Case of Lat Krabang) 2 : แนวความค ดในการพ ฒนา 2.1 กรอบการวางผ ง จ านวนประชากรในพ นท ศ นย ช มชนย อยลาดกระบ ง (ต วเลขสร ป) ภาพการพ ฒนา จ านวนประชากร 2003 (2546) 2015 (2558) 2025 (2568) 2035 (2578) กรณ ท ม การขยายต วต า ไม ม โครงการ 30,000 44,000 62, ,000 กรณ ท ม การขยายต วปานกลาง 30,000 53,000 80, ,000 กรณ ท ม การขยายต วปานกลาง-ส ง - ม โครงการ 30,000 57,000 89, ,000 กรณ ท ม การขยายต วส ง 30,000 75, , ,000 จ านวนการจ างงานในพ นท ศ นย ช มชนย อยลาดกระบ ง (ต วเลขสร ป) ภาพการพ ฒนา จ านวนการจ างงาน 2003 (2546) 2015 (2558) 2025 (2568) 2035 (2578) กรณ ท ม การขยายต วต า - ไม ม โครงการ 3,000 13,000 26,000 59,000 กรณ ท ม การขยายต วปานกลาง 3,000 19,000 38,000 82,000 กรณ ท ม การขยายต วปานกลาง-ส ง - ม โครงการ 3,000 23,000 50, ,000 กรณ ท ม การขยายต วส ง 3,000 36,000 67, ,000 2.2 แผนการพ ฒนา (1) แนวความ ความค ด ค ดพ นฐาน ท ศเหน อของมอเตอร เวย เวย : เบ องต นม พ นท พ กอาศ ยหนาแน นน อย และพ นท เกษตรกรรม รวมท งท ด นท ไม ได ใช ประโยชน เป นพ นท พ นท ท ม การถ อครอง ท ม การถ อครองขนาดใหญ ขนาดใหญ /แปลงใหญ ก าหนดเบ องต นให เป นพ นท ส าหร บการว จ ย การว จ ย การพ ฒนา และ การออกแบบ และเป นท พ กอาศ ยชานเม อง ด านท ศใต ของมอเตอร เวย เวย : ม คลองหล กตามแนวตะว นออก-ตะว นตก ตะว นตก (คลองประเวศบ ร รมย คลองประเวศบ ร รมย ) ว ดส าค ญ 2 แห ง ช มชนท ม การจ ดต ง และกระจ ดกระจาย พ นท ว างเปล า และการใช ท ด นเช งเกษตรกรรม คงสภาพคลองและช มชนร มน าไว เพ อพ ฒนาเป น เม องว ฒนธรรมไทย เม องว ฒนธรรมไทย (2) การก าหนดพ นท (Zoning) และผ งโครงสร าง โครงสร างโดยรวมโดยรวม 1) โครงข ายถนนและคลอง NS-1 EW-1 เม องว จ ย พ ฒนาและการออกแบบ เม องว ฒนธรรมไทย NS-2 กร งเทพฯ-ชลบ ร (สายใหม ) คลองประเวศบ ร รมย ถนนอ อนน ช (2) การก าหนดพ นท (Zoning) และผ งโครงสร างโดยรวม (ต อ ต อ) 2) ผ งการใช ประโยชน ท ด น การใช ท ด นแบบผสม การใช ท ด นเพ อศ ลปว ฒนธรรมไทย การใช ท ด นเพ อการขนส ง/กระจายส นค า ท อย อาศ ยความหนาแน นปานกลาง-ส ง ท ย อาศ ยความหนาแน นปานกลาง-น อย กร งเทพฯ-ชลบ ร (สายใหม ) คลองประเวศบ ร รมย ถนนอ อนน ช 2.3 การแบ งพ นท เพ อการพ ฒนา (1) บร เวณพ นท ปร บปร ง : พ นท ส เทา (2) บร เวณพ นท พ ฒนาใหม : พ นท ส ชมพ พ นท พ ฒนาใหม พ นท ปร บปร ง พ นท พ ฒนาใหม (ส ส ชมพ ชมพ ) พ นท ปร บปร ง (ส เทา ส เทา) 2.4 องค ประกอบของเม องว จ ย พ ฒนา และการออกแบบ (1) ท ศทางการพ ฒนา ค นหาว ธ การเพ มม ลค าของผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรมไทย และ ส งเสร มการบร การส าหร บการผล ตระด บส ง (Upstream) เช น การว จ ย พ ฒนา และการออกแบบ เน นการพ ฒนาเทคโนโลย ระด บส ง เทคโนโลย ระด บส ง เช น อ ตสาหกรรมยานยนต, เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) และอ ตสาหกรรมทางการแพทย ท ส มพ นธ ก บระบบขนส งข นส ง และข อม ลข าวสาร สร างบรรยากาศท เอ อต อการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ค นหาแนวทางการส งเสร มให เป นแหล งการค า สร างท พ กอาศ ยชานเม อง ท พ กอาศ ยชานเม องท ม ค ณภาพ ท ม ค ณภาพ ต าแหน งท ต ง: ด านท ศเหน อ ท ศเหน อของทางพ เศษชลบ ร (มอเตอร มอเตอร เวย เวย ) (2) ผ งการใช ประโยชน ท ด น/การก าหนดเขตพ นท การก าหนดเขตพ นท ของเม องการว จ ย พ ฒนา และการออกแบบ คณะศ กษา JICA / กทม. เขตศ นย กลางเม องร ปแบบผสม เขตก จกรรมว จ ยพ ฒนาและออกแบบ เขตการเพ มม ลค า เขตการค านานาชาต เขตเม องอ ทยาน (3) ภาพของการพ ฒนา ศ นย กลางธ รก จท ม ความคล องต ว การขนส งมวลชนสาธารณะ ท สะดวก เม องท ม สภาพแวดล อมน าอย สะดวกสบาย ภาพการพ ฒนา 3 ม ต 2.5 องค ประกอบของเม องว ฒนธรรม (1) ท ศทางการพ ฒนา ผสมผสานระหว าง คลอง ว ด ตลาดน า และการขนส งทางน า เน นการส งเสร มว ถ ช ว ตความเป นอย ร มน า ธ ารงไว ซ งว ถ ช ว ตของช มชนร มน าแบบไทย ว ถ ช ว ตของช มชนร มน าแบบไทย จ ดให ม การท องเท ยวแบบว นเด ยวส าหร บผ โดยสารเคร องบ น (ท คาดการณ ไว ในระยะแรก ประมาณ 45 ล านคน/ป ป ) จ ดให ม ท พ ก/บ านพ กให ก บพน กงานและคนงานท ท างาน เก ยวข องก บสนามบ นในราคาท สามารถร บภาระได ต าแหน งท ต ง: ด านท ศใต ของทางพ เศษชลบ ร (มอเตอร มอเตอร เวย เวย ) (2) ภาพของการพ ฒนา ธ ารงสภาพว ฒนธรรม อ ดมไปด วยแนวต นไม ทางเด นซ อส นค าร มน า การฟ นฟ ตลาดน า (3) ผ งการใช ประโยชน ท ด นของเม องว ฒนธรรม ท พ กอาศ ย ความส ง ปานกลาง เม องว ฒนธรรม เม องอ ทยาน อ ตสาหกรรม & คล งส นค า เม องว ดโบราณ (ว ดลานบ ญ) เม องร ม คลองใหม การใช ท ด น แบบผสม เม องว ดโบราณ (ว ดส งฆราชา) เขตสาธาร ณ ปโภค ตลาด ร มน า เม องท า อากาศยาน เม องว ฒนธรรมท น าเสนอ (4) โครงข ายเช อมโยงใน เช อมโยงในพ นท เม องว ฒนธรรม ว ดลานบ ญ ว ดส งฆราชา สถาน ลาดกระบ ง สถาบ นฯ ลาดกระบ ง ตลาดห วตะเข เม องว ฒนธรรม พ นท ตลาดน า สนง. ลาดกระบ ง 3 : แผนแม บท 3.1 หล กการในการวางผ งกลย ทธ งานท กทม. ควรด าเน นการขณะน ม อะไรบ าง? พ ฒนาโครงสร างพ นฐานโดยอาศ ยงบประมาณของ กทม. พ ฒนางานใหม (การจ ดหา การจ ดหา/จ ดซ อท ด นล วงหน า จ ดซ อท ด นล วงหน า, การจ ดร ปท ด น) ปร บปร งพ นท ด วยกฎระเบ ยบต างๆ เพ อใช ในการควบค ม (ข อก าหนดตามผ ง เม อง และ/หร อข อก าหนดตามกฎหมายว าด วยการควบค มอาคาร หร อข อก าหนดตามกฎหมายว าด วยการควบค มอาคาร) หล กการเบ องต น การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานในพ นท ด านตะว นออกของ กทม. ด าเน นการโดย กทม. จากงบประมาณประจ าป ปร บปร งสภาพช มชนท ม อย เด มในป จจ บ น โดยใช ข อก าหนดต างๆ ท ม อย ในการควบค ม การพ ฒนาส วนท ม ใช ท พ กอาศ ย ใช การพ ฒนาใหม ท จะเก ดข น พ นท พ ฒนาใหม 3 บร เวณ พ นท C พ นท B พ นท A 3.2 เง อนไขการน าไปปร บใช ส าหร บการจ ดร ปท ด น โครงสร างพ นฐานในพ นท พ ฒนา ด าเน นการโดย กร งเทพมหานคร โดยการจ ดสรรงบประมาณแยก ต างหาก เน นก อสร างโครงสร างพ นฐานท จ าเป นในพ นท เพ อ การจ ดร ปท ด น ได แก ถนนสายหล ก ไม รวมการปร บพ นท /ท ด น ท ด น (การถมท การถมท ) ก าหนดราคาท ด นท งก อนและหล งการพ ฒนาโดย การจ ดร ปท ด นซ งเป นไปตามผลการประเม นราคาท ด น ท ด าเน นการโดยผ ประเม นราคา (1) พ นท A: พ นท สถาน ลาดกระบ ง คณะศ กษา JICA / กทม. พ นท A: สถาน รถไฟลาดกระบ ง กรณ ท 1: พ ฒนาเฉพาะพ นท ด านเหน อของทางรถไฟ ภาพรวมกรณ ต นท นต าส ด พ นท A: พ นท สถาน ลาดกระบ ง กรณ ท 2: พ ฒนาพ นท ท งด านเหน อและใต ของทางรถไฟ ภาพรวมกรณ เก ดประโยชน ส งส ด (2) พ นท B: พ นท สถาน ว ดลานบ ญ พ นท B: สถาน ซอยว ดลานบ ญ พ นท C: พ นท ว จ ย พ ฒนา และการออกแบบ จ าแนก เป น 3 พ นท ย อย ตาม ล กษณะการใช ประโยชน ท ด น ท ด น 37.5 ไร เหน อ 37.5 ไร ไร 12.5 ไร 12.5 ไร 12.5 ไร 12.5 ไร กลาง ใต 25 ไร ไร ไร 3.3 โครงการ/พ นท น าร อง บร เวณ พ นท A พ นท B พ นท C ขนาดพ นท ท งหมด 28.0 เฮกแตร (175 ไร ) (กรณ A2) 13.0 เฮกแตร (81.25 ไร ) เฮกแตร (2, ไร ) ล กษณะพ นท ม ศ กยภาพในการพ ฒนาส ง ม ท าเล ท าเล/ท ต งสะดวก ท ต งสะดวก ม ท จะพ ฒนาโดยว ธ การจ ดร ปท ด น ย งม ความไม แน นอนของการก อสร างจ ดท ต งสถาน รถไฟ ชานเม อง (สายส แดง สายส แดง) เหมาะท จะพ ฒนาโดยอาศ ยความร วมม อก นของภาคร ฐ และเอกชน ม ความจ าเป นส งท ต องจ ดให เป นพ นท หล กของการ พ ฒนาศ นย ช มชนชานเม อง พ นท ม ขนาดใหญ / เจ าของท ด นม จ านวนมากราย เป นการด าเน นการท ต องใช เวลานาน และต องแบ งการ พ ฒนาเป นระยะๆ 3.4 ป จจ ยท ต องพ จารณาในการด าเน นการจ ดร ปท ด น พ นท โครงการม ล กษณะการใช ท ด นแบบผสม การใช ท ด นแบบผสม โดยม ท งพ นท อย อาศ ย พ นท เกษตรกรรม และพ นท ว างเปล า ท งขนาด ขนาดเล ก เล ก- ใหญ ความค ดเห นท แตกต างของเจ าของท ด น บางรายประสงค อย ในพ นท น ต อไป ส วนบางรายประสงค ประสงค ให ม การพ ฒนาท ด น ด งน นจ งต องจ ดเตร ยมพ นท ส าหร บผ ท ต องจ ดเตร ยมพ นท ส าหร บผ ท ประสงค ประสงค อย อย ใน พ นท น ต อ ท าให ไม สามารถพ ฒนาพ นท ได ท งผ น ด งน น การด าเน นการ ด าเน นการจ ดร ปท ด น จ ดร ปท ด นจ งต องแบ งเป น จ งต องแบ งเป น 2 ข นตอน (1) กรอบการด าเน นการจ ดร ปท ด นแบบ 2 ข นตอน ป จจ บ น ม ล กษณะการใช ท ด น หลายแบบผสม หล งข นตอนท 1 การรวบรวมท ด น โดยน าเอาพ นท ท ม การ ใช ประโยชน คล ายก นมารวมก นเพ อพ ฒนา พ นท ส เข ยวร มน า คณะศ กษา JICA / กทม. ข นตอนท 1 ท อย อาศ ยของผ ม รายได น อยบร เวณพ นท ช มชน (2) กรอบการด าเน นการจ ดร ปท ด นแบบ 2 ข นตอน คณะศ กษา JICA / กทม. หล งข นตอนท 1 การรวบรวมท ด น โดยน าเอาพ นท ท ม การ ใช ประโยชน คล ายก นมารวมก นเพ อพ ฒนา หล งข นตอนท 2 เตร ยมท ด นส าหร บการพ ฒนา ส งปล กสร าง และสาธารณ ปโภคเพ มเต ม พ นท ส เข ยวร มน า ท อย อาศ ยของผ ม รายได น อยบร เวณพ นท ช มชน ข นตอนท 2 3.5 แผนกลย ทธ ในการพ ฒนา (แผนท ปร บแล ว ท ปร บแล ว) การพ ฒนาใหม โดยการม ส วนร วม ของภาร ฐและ เอกชน การพ ฒนาใหม โดยว ธ การ จ ดร ปท ด น การจ ดการผ งเม อง โดย อาศ ยกฎระเบ ยบ และ มาตรการกระต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks