ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา - PDF

Description
ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการทายาทธ รก จอาหารและส นค าเกษตร ประจาป การศ กษา 2558 ************************* ด วยมหาว ทยาล ยพะเยาจะดาเน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการทายาทธ รก จอาหารและส นค าเกษตร ประจาป การศ กษา 2558 ************************* ด วยมหาว ทยาล ยพะเยาจะดาเน นการร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการทายาทธ รก จอาหารและส นค าเกษตร ประจ าป การศ กษา 2558 โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษาและส งเสร มให เยาวชนในท องถ นได เข าถ ง โอกาสทางการศ กษาระด บปร ญญาตร ในคณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต ในสาขาว ชา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาหารอาหาร เทคโนโลย ช วภาพ ความปลอดภ ยทางอาหาร ในธ รก จเกษตร ส ตวศาสตร เกษตรศาสตร และการประมง 2) เพ อส งเสร มการผล ตบ ณฑ ตสนองตอบความต องการของผ ประกอบการธ รก จทางด าน ว ทยาศาสตร การเกษตรและสามารถน าความร ท ได ไปประย กต ให เก ดประโยชน ในการพ ฒนางาน และธ รก จมากข น 2. กล มบ คคลและสถานศ กษา 1) กล มบ คคลท ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ค อ ผ ท ส าเร จการศ กษาในช นม ธยมศ กษาป ท 6 ตามหล กส ตรระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สายสาม ญ ในโครงการจ ดการศ กษาปกต ตามหล กส ตร การศ กษานอกโรงเร ยน สายสาม ญ และต องม ค ณสมบ ต ตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการด าเน นงานการศ กษานอกโรงเร ยน สายสาม ญศ กษา (ฉบ บท 3) พ ทธศ กราช 2544 หร อผ ท สาเร จการศ กษาจากโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา หร อเท ยบเท า 2) สถานศ กษา ค อ โรงเร ยนหร อสถานศ กษาท เป ดสอนหล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย สายสาม ญ ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หร อในส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาเอกชน หร อกรมการศาสนา 3) เป นผ ท ม ท ศนคต ท ด และม ความม งม นในการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยพะเยา /3 ค ณสมบ ต... 3. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร 1) ม ส ญชาต ไทย หร อเป นผ อย ในประเทศไทยโดยถ กต องตามกฎหมาย 2) เป นผ ท ส าเร จการศ กษาช นม ธยมตอนปลายหร อเท ยบเท าสายสาม ญในโครงการจ ด การศ กษาปกต ของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน หร อในส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชนหร อเป นผ ท ส าเร จศ กษาจากโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา หร อเท ยบเท า 3) เป นบ ตรหลาน เหลนสายตรงของเจ าของก จการอาหารและส นค าเกษตร ได แก อาหารแปรร ป เคร องด มแปรร ป ผล ตผลทางการเกษตรและส นค าเกษตรอ นๆ ตามด ลยพ น จของ กรรมการ โดยม หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนโรงงานของกระทรวงอ ตสาหกรรม/กระทรวงพาณ ชย / กระทรวงเกษตรและสหกรณ /ว สาหก จช มชนส วนท องถ น 4) ต องเป นผ ปราศจากโรคเหล าน ค อ โรคเร อน ว ณโรคในระยะอ นตราย โรคเท าช างในระยะ ปรากฏอาการน าร งเก ยจ โรคต ดยาเสพต ดให โทษอย างร ายแรงและโรคพ ษส ราเร อร ง 5) ไม เป นผ ท ม ป ญหาทางจ ตเวชข นร นแรง ได แก โรคจ ต (Psychosis) โรคประสาทร นแรง (Severe Neurosis) หร อ โรคบ คล กภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หร อ Borderline Personality รวมถ งป ญหาจ ตเวชอ น ๆ อ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษา 6) ไม เป นผ ท ม โรคต ดต อหร อภาวะอ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษา เช น โรคลมช ก โรคห วใจ ระด บร นแรง โรคความด นโลห ตส งร นแรง โรคภาวะไตวายเร อร ง โรคต ดสารเสพต ดให โทษ 7) ไม เคยต องโทษตามค าพ พากษาของศาลถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต ในกรณ ความผ ด อ นกระทาโดยประมาทหร อความผ ดอ นเป นลห โทษ 8) ไม เป นผ ท เคยข นทะเบ ยนย นย นส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา 4. ค ณสมบ ต เฉพาะของผ สม คร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ ไม เป นผ ท ม ความพ การ ทางสายตาค อ ตาบอดท งสองข าง และ/หร อตาบอดส 5. หล กส ตร/สาขาว ชา/จานวนร บ มหาว ทยาล ยพะเยา เป ดร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาโครงการทายาทธ รก จอาหาร และส นค าเกษตร ด งน ท หล กส ตร/สาขาว ชา จานวนร บ แผนการเร ยน 01 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร 5 ว ทย -คณ ต และเทคโนโลย อาหาร 02 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ 15 ว ทย -คณ ต 2 /ท... ท หล กส ตร/สาขาว ชา จานวนร บ แผนการเร ยน 03 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาความปลอดภ ย ทางอาหารในธ รก จเกษตร 15 ว ทย -คณ ต ศ ลป -คานวณ 04 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส ตวศาสตร 5 ว ทย -คณ ต 05 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเกษตรศาสตร 10 ว ทย -คณ ต 06 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 10 ท กแผนการเร ยน 6. การร บสม ครเข าศ กษา 1) สม ครด วยตนเองผ านทางเว บไซต ต งแต ว นท 1-17 เมษายน 2558 โดยผ สม ครจะต องกรอกข อม ลใบสม ครให ถ กต องครบถ วน และส งพ มพ เอกสารใบสม คร พร อมท งต ดร ปผ สม ครตามท ก าหนดไว และพ มพ ใบช าระเง นพร อมช าระเง นค าสม คร 200 บาท ตามธนาคารท ก าหนด และส งเอกสารการสม ครพร อมหล กฐานไปย ง มหาว ทยาล ยพะเยา กองบร การการศ กษา งานร บเข าศ กษา ต.แม กา อ.เม อง จ.พะเยา ภายในว นท 17 เมษายน 2558 (ด ว นประท บตราไปรษณ ย เป นสาค ญ) (วงเล บม มซอง สม ครโครงการทายาทธ รก จอาหารและส นค าเกษตร ป 2558 ) 2) ผ สม ครม ส ทธ เล อกเข าศ กษาในหล กส ตร / สาขาว ชาได 2 อ นด บ โดยให ผ สม คร เร ยงลาด บโดยเล อกสาขาว ชาท ม ความประสงค เข าศ กษาต อมากท ส ดเป นลาด บแรก หมายเหต กรณ ท ผ สม ครค ดเล อกขาดค ณสมบ ต ตามเง อนไขท ระบ ไว มหาว ทยาล ยจะสงวนส ทธ ในการค นเง นค าสม คร ท งน หากตรวจพบภายหล งว าเอกสารหล กฐานการสม ครเป นเท จ มหาว ทยาล ยพะเยา จะพ จารณาให พ นสภาพการเป นน ส ตท นท และดาเน นการตามกฎหมาย 7. หล กฐานประกอบการสม คร 1) ใบสม ครท ส งพ มพ จากเว บไซต และต ดร ปถ ายหน าตรง (ร ปส หร อขาว - ด า) ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตาด า ขนาด 1 น ว (ถ ายไว ไม เก น 6 เด อน) จ านวน 1 ร ป ตรงม มขวาของใบสม คร 2) สาเนาใบแสดงผลการเร ยนม ธยมศ กษาตอนปลาย (รบ.1 ปพ.1 หร อ รย.2) จานวน 1 ฉบ บ 3) ส าเนาผลการสอบ O-NET และผลการสอบ GAT, PAT1 (รห ส 71) และ PAT2 (รห ส 72) เฉล ยรวมท ง 3 ว ชาไม น อยกว าร อยละ 30 4) สาเนาทะเบ ยนบ านและสาเนาบ ตรประจาต วประชาชนผ สม คร จานวน 1 ฉบ บ 5) หน งส อร บรองการเป นบ ตรหลาน เหลนสายตรงของเจ าของธ รก จอาหารและส นค าเกษตร อาหารแปรร ป เคร องด มแปรร ป ผล ตผลทางการเกษตรและส นค าเกษตรอ นๆ เช น หน งส อร บรอง การจดทะเบ ยนโรงงานของกระทรวงอ ตสาหกรรม/กระทรวงพาณ ชย /กระทรวงเกษตรและสหกรณ / หน งส อร บรองของผ นาส วนท องถ น จานวน 1 ฉบ บ /หมายเหต... 3 หมายเหต หากปรากฏในภายหล งว า ผ สม ครขาดค ณสมบ ต ในข อใดข อหน ง หร อตรวจสอบ พบในภายหล งว าข อความท ได แจ งไว ในใบสม ครเป นเท จ หร อหล กฐานประกอบก ารสม คร เป นเอกสารเท จหร อปลอม ผ สม ครจะถ กเพ กถอนส ทธ ในการร บค ดเล อกคร งน แม ว าผ สม ครจะได สม คร หร อได ผ านการค ดเล อกแล วก ตาม นอกจากน ผ สม ครย งอาจถ กดาเน นคด อาญาตามกฎหมายด วย 8. เกณฑ การค ดเล อกและการต ดส น 1) ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต ตามท ระบ ไว ในประกาศน 2) พ จารณาต ดส นผลการสอบค ดเล อกโดยใช ผลการเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (รบ.1 ปพ.1 หร อ รย.2) ผลการสอบ O-NET และผลการสอบ GAT, PAT 1 (รห ส71) และ PAT 2 (รห ส72) กรณ หล กส ตร/สาขาว ชาท ม ผ สม ครมากกว าจ านวนร บ มหาว ทยาล ยจะเร ยงล าด บผลการ เร ยนจากมากไปหาน อย ท งน การต ดส นผลการสอบค ดเล อกของมหาว ทยาล ยให ถ อเป นท ส นส ด 9. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลการสม ครพร อมท งพ มพ บ ตรประจาต วผ สม คร ว นท 6 7 พฤษภาคม ว นประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ ว นท 11 พฤษภาคม การตรวจร างกาย ณ โรงพยาบาลของร ฐหร อเอกชน ตามแบบฟอร มท มหาว ทยาล ยกาหนด ว นท พฤษภาคม ว นสอบส มภาษณ ว นท 16 พฤษภาคม ประกาศรายช อผ ผ านการสอบส มภาษณ และม ส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ว นท 19 พฤษภาคม รายงานต วพร อมชาระค าธรรมเน ยมย นย นส ทธ การเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ว นท พฤษภาคม ประกาศรายช อผ ผ านการค ดเล อกและม ส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ว นท 25 พฤษภาคม จองหอพ กผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต/ชาระค าธรรมเน ยมตามท ระบ ไว ว นท 1 10 กรกฎาคม 2558 /17.ว นรายงาน... 4 5 17. ว นรายงานต วข นทะเบ ยนเป นน ส ตใหม และเข าหอพ ก ว นท กรกฎาคม เข าร วมโครงการเตร ยมความพร อมและพ ฒนาท กษะการใช ช ว ตในมหาว ทยาล ยของน ส ตช นป ท 1 ว นท 23 กรกฎาคม 14 ส งหาคม ว นเป ดภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2558 ว นท 24 ส งหาคม 2558 ประกาศ ณ ว นท 26 ก มภาพ นธ พ.ศ (รองศาสตราจารย ดร.ส ภกร พงศบางโพธ ) รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ปฏ บ ต การแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks