-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ - PDF

Description
สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 14 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานน ต กร ๑๐ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานส อสารองค กร ๑๑ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานว เทศส มพ นธ ๑๓ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน ๑๔ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานแผน ๑๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานอ น ๆ ๑๖ ว นท ๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๒ หน า ๑ -ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท จานวนก จกรรมด านสว สด การและก จกรรมทางร ฐพ ธ ท ส งเสร มและสน บสน นค ณภาพช ว ตของข าราชการและเจ าหน าท ท ดาเน นการเสร จตามเป าหมาย จานวนคร งของการได ร บการร องเร ยนจาก การปฏ บ ต งานของล กจ างประจาแบบเป นลายล กษณ อ กษร จานวนคร งของความผ ดพลาดในการแจ งสมรส หย า เปล ยนช อ - สก ล คานาหน านาม ของข าราชการและล กจ างประจา เพ อ ส งให หน วยงานท เก ยวข อง จานวนคร งต อเด อนในการปร บปร งข อม ล/เผยแพร /ประชาส มพ นธ ข าวสารของการเจ าหน าท ร อยละของเอกสารสาหร บข าราชการบรรจ ใหม ท จ ดทาได ถ กต องท นตามกาหนดเวลา ร อยละของการเบ กจ ายงบประมาณรายจ ายของกล มงานการเจ าหน าท ท ดาเน นการได ตามแผนงาน ร อยละของการใช จ ายเง นงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมของกล มงานการเจ าหน าท ร อยละของข าราชการและเจ าหน าท ท ได ร บความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมส มพ นธ ท สน บสน นการปฏ บ ต งานและส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ร อยละของข าราชการและเจ าหน าท ท เข าร วมก จกรรมด านสว สด การและก จกรรมทางร ฐพ ธ ท ส งเสร มและสน บสน นค ณภาพ ช ว ตตามเป าหมายท กาหนด ร อยละของข าราชการและล กจ างประจาท ได ร บการเล อนข นเง นเด อน ได อย างถ กต อง ครบถ วน ท นตามกาหนดเวลา ร อยละของข าราชการในสายงานเร มต นจากระด บปฏ บ ต งานท ได ร บ การเล อนระด บ สาหร บผ ปฏ บ ต งานท ม ประสบการณ ซ ง เป นผ ท ม ค ณสมบ ต ตรงตามท กาหนดไว ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนาด าน IT และภาษาอ งกฤษ ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนาด านค ณธรรมและจ ตสาน กท ด ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนาตามสมรรถนะเฉพาะทางตามเป าหมายท กาหนด ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนาตามสมรรถนะหล กตามเป าหมายท กาหนด ร อยละของข าราชการท ได ร บการพ ฒนาองค ความร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ร อยละของความครบถ วนตามข นตอนการดาเน นการท กาหนดไว ในการแต งต งข าราชการ ร อยละของความครอบคล ม ถ กต อง และท นสม ยของฐานข อม ลกาล งคน ร อยละของคาส งร กษาราชการแทนและร กษาการในตาแหน งท จ ดทาได ถ กต องท นตามกาหนดเวลา ร อยละของจานวนการประช มท การจ ดเตร ยมเอกสาร ว สด อ ปกรณ ประกอบการฝ กอบรม/ส มมนา ได ครบถ วน ร อยละของจานวนข อม ลบ คคลในระบบจ ายตรงเง นเด อนและค าจ างประจาของกรมบ ญช กลางเพ อใช ในการเบ กจ ายเง นเด อน และค าจ างรายเด อนท ปร บปร งได ถ กต องและท นสม ย ว นท ๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๒ หน า ๒ -ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ร อยละของจานวนคาส ง/ประกาศ ท จ ดทาผ ดพลาด ร อยละของจานวนฐานข อม ลสว สด การค าร กษาพยาบาลท ปร บปร งได ถ กต องและท นสม ย ร อยละของจานวนหน งส อท ร บ-ส ง ได ถ กต องภายในเวลาท กาหนด ร อยละของทะเบ ยนร บหน งส อเร องการมอบหมายผ แทนในคณะกรรมการ, คณะทางานต าง ๆ/ ว ทยากร และเช ญประช ม ท ดาเน นการได ถ กต อง ร อยละของหน งส อเด นทาง/ว ซ าท ดาเน นการถ กต องและเสร จท นเวลา ร อยละของหน งส อเสนอ เพ อมอบหมายให ข าราชการเป นผ แทน/ประช ม/ส มมนา ร วมเด นทางไปต างประเทศ และเป น ว ทยากรบรรยาย ท จ ดทาได ถ กต องท นตามกาหนดเวลา ร อยละของหน งส อประก นส งคมของล กจ างท จ ดทาได อย างถ กต องและเสร จท นภายในเวลา ระด บความสาเร จในการปร บปร งข อม ลโครงสร างตาแหน งและอ ตรากาล งตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ.๒๕๕๑ ระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนงาน/โครงการของกล มงานการเจ าหน าท ตามข นตอนท กาหนด ระด บความสาเร จในการจ ดทาโครงสร างอ ตรากาล ง ระด บความสาเร จในการจ ดทาคาส งร กษาราชการแทนได แล วเสร จภายในระยะเวลาท กาหนด ระด บความสาเร จในการจ ดทารายงานการสารวจความพ งพอใจของเจ าหน าท สาน กงาน เก ยวก บสว สด การ ระด บความสาเร จในการดาเน นการค ดเล อกบ คคลเข าร บราชการในสาน กงานตามมาตรฐานระยะเวลาท กาหนด ระด บความสาเร จในการต ดตามเร งร ดการใช จ ายงบประมาณของกล มงานการเจ าหน าท ได ตรงตามแผนงานท กาหนด ระด บความสาเร จในการปร บปร งข อม ลบ คคลของข าราชการลงในระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) ระด บความสาเร จของการปฏ บ ต งานของกล มการเจ าหน าท ท ดาเน นการได ตามแผนปฏ บ ต การประจาป ท กาหนด ระยะเวลาเฉล ยในการค นหาเอกสาร/ข อม ล เพ อสน บสน นการทางานของเจ าหน าท จานวนบ คลากรของหน วยงานท ได ร บการพ ฒนาหร อฝ กอบรม จานวนก จกรรมท หน วยงานจ ดเพ อพ ฒนาบ คลากรในกรมฯ ร อยละของตาแหน งว างท สามารถบรรจ ได ภายใน ๖ เด อนน บจากว นท ว าง จานวนตาแหน งงานท ได ม ต วช ว ดค าเป าหมายผลการปฏ บ ต งาน จานวนระบบงานบ คคลท ได ม การพ ฒนาปร บปร งและได ร บการอน ม ต จากผ บร หารให สามารถนามาดาเน นการ จานวนสายงานท ได ม การกาหนดกรอบสมรรถนะหล ก / กล มงานให ก บตาแหน งงานท กตาแหน ง จานวนสายงานท ได ม การประเม นสมรรถนะหล กและกล มงานของบ คลากรในสายงานครบถ วน ร อยละของบ คลากรท เข าฝ กอบรมตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจาป ของกรมท ได ร บคะแนนประเม นผลความร ร อยละ ๗๐ ข นไปในการอบรม ว นท ๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๒ หน า ๓ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ร อยละของบ คลากรกรมท เข าร วมก จกรรม KM ระยะเวลาท ระบบ IT สาหร บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการสามารถนามาใช ได ท งส วนราชการอย างสมบ รณ ร อยละของผ ผ านการฝ กอบรมโครงการท ๕ และ ๖ ได ร บการอน ม ต ภายในระยะเวลาท กาหนด ร อยละของความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรมโครงการท ๕ และ ๖ ร อยละของผ ผ านการฝ กอบรมโครงการท ๕ และ ๖ ท ม ความร เฉล ยเพ มข นกว าก อนเข าร บการอบรม ว นท ๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๒ หน า ๔ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ ใช บร การด านการเง น คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ ร บบร การด านการให คาปร กษาแนะนาด านการเง น คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ ร บบร การด านการฝาก-ถอนเง นสหกรณ ออมทร พย จานวนข อม ล เพ อเบ ก-จ ายเง นเด อนของข าราชการบานาญท จ ดส งให ก บกรมบ ญช กลางได ตามกาหนด (ว นท ๕ ของเด อน) จานวนคร งของความผ ดพลาดท รายงานเง นสดคงเหล อประจาว น ไม ตรงก บจานวนเง นสดในม อ จานวนหน งส อราชการท ผ านการตรวจสอบความถ กต องก อนนาเสนอฝ ายบร หาร แล วย งม ข อผ ดพลาด ร อยละของเร องท จ ดทาหน งส อขอหาร อ/ขออน ม ต (ตกลง)ไปย งกระทรวงการคล ง ภายใน ๕ ว นทาการ (เม อได ร บข อม ล/ เอกสารท ม ความครบถ วนสมบ รณ ) ร อยละของเร องท ดาเน นการขออน ม ต ค าใช จ ายในการดาเน นก จกรรม/โครงการของสาน ก/กอง (ใบฟ า) เสร จในเวลาท กาหนด ร อยละของเร องท ดาเน นการจ ดซ อว สด สาน กงาน เพ อสน บสน นให ฝ ายต าง ๆ ในกล มงานคล งได ภายในกาหนดเวลา ร อยละของเอกสารต งเบ กท ดาเน นการอน ม ต ผ านระบบ GFMIS ไปย งกรมบ ญช กลาง ภายใน ๓ ว นทาการ ร อยละของความถ กต องของการบ นท กรายการจ ายในระบบ GFMIS ร อยละของจานวนเร องการขออน ม ต โอนเปล ยนแปลงรายการเง นประจางวดท ดาเน นการได แล วเสร จภายใน ๕ ว น (เม อ ได ร บเอกสารครบถ วนสมบ รณ ) ร อยละของจานวนเร องการขออน ม ต ค าใช จ ายในการดาเน นก จกรรม/โครงการของสาน ก/กอง (ใบฟ า) และขอโอน เปล ยนแปลงรายการเง นประจางวด ท ดาเน นการได เสร จภายใน ๑ ว น (น บจากว นท ได ร บเอกสารครบถ วนสมบ รณ ) ร อยละของจานวนเร องของสาเนาหน งส อ ใบสาค ญ และบ ญช ท จ ดเก บเข าแฟ มได ผ ดพลาด ร อยละของจานวนเอกสารการต งเบ กจ ายเง นงบประมาณและเง นนอกงบประมาณท ดาเน นการอน ม ต ผ านระบบ GFMIS ภายใน ๓ ว นทาการ ร อยละของจานวนใบสาค ญจ ายท จ ดทาผ ดพลาด ร อยละของจานวนความผ ดพลาดในการต งเบ ก (จากการตรวจสอบของฝ ายบ ญช ) ร อยละของจานวนงานลงทะเบ ยนหน งส อร บเข า ท งภายในและภายนอก ด วยระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ท จ ดส งได ถ กต องภายในเวลาท กาหนด ร อยละของจานวนบ นท กรายการร บ-จ ายเง นสด/ธนาคาร ท ดาเน นการได ภายในเวลาท กาหนด ร อยละของทาบ นท กโต ตอบ ก บ สาน ก / กอง / ศ นย ท ดาเน นการได ภายในเวลาท กาหนด ร อยละของรายการข อม ลผ ขายท บ นท กลงในระบบได ถ กต องภายในเวลาท กาหนด ว นท ๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๒ หน า ๕ -ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ร อยละของหน งส อราชการท จ ดเก บได ถ กต องและท นเวลา ร อยละของหน งส อราชการท จ ดพ มพ ได ถ กต องและท นเวลา ระด บความสาเร จในการการจ ดทารายงานทางการเง น เง นนอกงบประมาณ และสหกรณ ออมทร พย ระด บความสาเร จในการจ ดทาคาของบประมาณรายการค าใช จ ายในการเจรจาและการประช ม ระด บความสาเร จในการจ ดทาคาของบประมาณรายจ ายประจาป ระด บความสาเร จในการจ ดทางบต นท นผลผล ต ระด บความสาเร จในการจ ดทางบต นท นผลผล ตตามคาร บรองการปฏ บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks