ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม - PDF

Description
ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ นย การศ กษา จ นทรเกษม ม นบ ร โปล เทคน ค โดยคณะผ บร หารของท ง 2 สถาบ น ต อมาคณะศ นย การศ กษา จ นทรเกษม ม มต ให ด าเน นการย ายศ นย การศ กษาใหม มาท โรงเร ยนเศรษฐบ ตรบ าเพ ญ ต งแต ว นท 11 ม ถ นายน 2548 อ นเน องจากสภาพการแข งข นทางการศ กษาในป จจ บ น, ท าเลท ต งของสถานศ กษา ตลอดจนการ คมนาคมขนส งท จ าเป นต องเอ ออ านวยความสะดวกแก น กศ กษาผ สนใจ ท งน เพ อเป นการขยายโอกาสทาง การศ กษาแก ปวงชน การพ ฒนาทร พยากรมน ษย และสร างเสร มประสบการณ เพ อส งเสร มส งคมแห งการ เร ยนร ต อไป พ.ศ.2549 ศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ ได เป ดท าการสอนใน 6 โปรแกรมว ชา ค อ ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ โปรแกรมว ชาบ ญช โปรแกรมว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม และปร ญญาตร 4 ป โปรแกรมว ชาเทคโนโลน สารสนเทศ โปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2550 ศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ ได เป ดท าการสอนใน 6 โปรแกรมว ชา ค อ ระด บปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเทคโนโลน สารสนเทศ โปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร โปรแกรมว ชาน ต ศาสตร และระด บปร ญญาตร 4 ป (เท ยบโอน) ได แก โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ โปรแกรมว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม พ.ศ.2551 ศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ ได เป ดท าการสอน 6 โปรแกรมว ชา ค อ ระด บปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชาเทคโนโลน สารสนเทศ โปรแกรมว ชาร ฐประศาสนศาสตร โปรแกรมว ชาน ต ศาสตร และระด บปร ญญาตร 4 ป (เท ยบโอน) ได แก โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ โปรแกรมว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม 2 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ 1. เร งร ดให ม การพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 2. ม การประเม นการปฏ บ ต งานท สามารถตรวจสอบได 3. เร งร ดให ม การพ ฒนาความร วมม อระหว างศ นย การศ กษาฯ ก บหน วยงานต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอก ปร ชญา ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และว ตถ ประสงค ศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ ความร ด ม ค ณธรรม น าช มชนพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม เพ อเป นการขยายโอกาสทางการศ กษาแก ปวงชน พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพทางว ชาการและม ค ณธรรมให สอดคล องก บความต องการของ ส งคม 2. ส งเสร มเผยแพร บ าร งภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย โดยสร างเคร อข าย 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการของศ นย การศ กษาฯ ให ม ประส ทธ ภาพ 4. ขยายโอกาสทางการศ กษาแก ปวงชน เพ อเป นการพ ฒนาช มชน ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ ดการการศ กษาให สามารถ ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรมตามความ ต องการของส งคม 2. เพ อให น กศ กษา บ คลากรของศ นย การศ กษา ตระหน กถ งค ณค าทางการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และว ถ ช ว ตแบบไทย เน นเศรษฐก จพอเพ ยง 3. เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการของศ นย การศ กษาฯ ให ม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาแก ปวงชน เพ อพ ฒนาช มชน 3 เป าหมาย 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน 2. ส งเสร มพ ฒนาน กศ กษา บ คลากรให ม ความร ความเช ยวชาญในสาขาว ชาช พ 3. ส งเสร มเผยแพร ท าน บ าร งภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการของศ นย การศ กษาฯ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด คณะศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ 1. นายพ ส ษฐ ม วอน ผ อ านวยการศ นย ฯ 2. นายธว ช ธรรมาว ธ รองผ อ านวยการศ นย ฯ 3. ผศ.ชวน กส กร รองผ อ านวยการศ นย ฯ 4. นางสาวจ าลอง รอดแก ว 5. นางกาญจนา โก สก ล 6. นางสาวประภาพร เสตะป ระ 7. นางสาวธ ญล กษณ ล มพ นธ คณะประก นค ณภาพ 1. นายพ ส ษฐ ม วอน ผ อ านวยการศ นย ฯ 2. นายธว ช ธรรมาว ธ รองผ อ านวยการศ นย ฯ 3. ผศ.ชวน กส กร รองผ อ านวยการศ นย ฯ 5. นางสาวจ าลอง รอดแก ว 6. นางสาวธ ญล กษณ ล มพ นธ แผนภ ม โครงสร างองค กร ศ นย การกศ กษาจ นทรเกษม เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ 4 นายพ ส ษฐ ม วอน ผ อ านวยการศ นย ฯ นายธว ช ธรรมาว ธ รองผ อ านวยการศ นย ผศ.ชวน กส กร รองผ อ านวยการศ นย นางกาญจนา โก สก ล นางสาวประภาพร เสตะป ระ นางสาวจ าลอง รอดแก ว นางสาวธ ญล กษณ ล มพ นธ แผนภ ม โครงสร างการบร หารงาน ศ นย การกศ กษาจ นทรเกษม เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ 5 นายพ ส ษฐ ม วอน ผ อ านวยการศ นย ฯ 2. ควบค มด แลความเร ยบร อยของศ นย การศ กษาฯ นายธว ช ธรรมาว ธ ผศ.ชวน กส กร รองผ อ านวยการศ นย ฯ 2. ควบค มด แลความเร ยบร อยของศ นย การศ กษาฯ นางกาญจนา โก สก ล นางสาวจ าลอง รอดแก ว นางสาวประภาพร เสตะป ระ นางสาวธ ญล กษณ ล มพ นธ 2. ควบค มด แลความเร ยบร อยของศ นย การศ กษาฯ 2. ควบค มด แลความเร ยบร อยของบศ นย การศ กษาฯ 1. ประสานงานระหว างมหาว ทยาล ยและศ นย การศ กษาฯในเร องต างๆ 2. ประสานงานระหว างผ สอนก บคณะในเร องของการเร ยนการสอน 3. ประสานงานในเร องของก จกรรมต างๆท น กศ กษาม ส วนร วม 4. ให ความสะดวกก บน กศ กษาในการต ดต อและบร การ 1. ประสานงานระหว างมหาว ทยาล ยและศ นย การศ กษาฯในเร องต างๆ 2. ประสานงานระหว างผ สอนก บคณะในเร องของการเร ยนการสอน 3. ประสานงานในเร องของก จกรรมต างๆท น กศ กษาม ส วนร วม 4. ให ความสะดวกก บน กศ กษาในการต ดต อและบร การ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks