การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก - PDF

Description
การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 1. ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาศาสนา และว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลป การงาน อาช พ และเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน สาระการเร ยนร เพ มเต ม ช มน ม รวม รห สว ชาเร ยนตามหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 1 ช วงช นท 1(ช นประถมศ กษาป ท 1-3) ว ชาพ นฐาน ป.1 น.น. ป.2 น.น. ป.3 น.น. ภาษาไทย ท ท ท คณ ตศาสตร ค ค ค ว ทยาศาสตร ว ว ว ส งคมศ กษา ส ส ส ส ข&พละ พ พ พ ศ ลปะ ศ ศ ศ การงานฯ ง ง ง อ งกฤษ อ อ อ รวม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนะแนว ก ก ก ล กเส อ เนตรนาร ก ก ก ช มน ม ก ก รวม สร ปผลการเร ยนตลอดหล กส ตร 1. จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร รวมท เร ยน เท าก บ จ านวนน าหน กก จกรรมรวมท ปฏ บ ต 9 รห สว ชาเร ยนตามหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 1 ช วงช นท 2 (ช นประถมศ กษาป ท 4 6) ว ชาพ นฐาน ป.4 น.น. ป.5 น.น. ป.6 น.น. ภาษาไทย ท ท ท คณ ตศาสตร ค ค ค ว ทยาศาสตร ว ว ว ส งคมศ กษา ส ส ส ส ข&พละ พ พ พ ศ ลปะ ศ ศ ศ การงานฯ ง ง ง อ งกฤษ อ อ อ รวม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนะแนว ก ก ก ล กเส อ เนตรนาร ก ก ก ช มน ม ก ก รวม สร ปผลการเร ยนตลอดหล กส ตร 1. จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร รวมท เร ยน เท าก บ จ านวนน าหน กก จกรรมรวมท ปฏ บ ต 9 รห สว ชาเร ยนตามหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 1 ช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3) ว ชาพ นฐาน ม.1 น.น. ม.2 น.น. ม.3 น.น. ภาษาไทย ท ท ท คณ ตศาสตร ค ค ค ว ทยาศาสตร ว ว ว ส งคมศ กษา ส ส ส ส ข&พละ พ พ พ ศ ลปะ ศ ศ ศ การงานฯ ง ง ง อ งกฤษ อ อ อ รวม ว ชาเพ มเต ม เสร มท กษะการงานฯ ง ง ง รวม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนะ แนว ก ก ก ล กเส อ เนตรนาร ก ก ก ช มน ม ก ก รวม สร ปผลการเร ยนตลอดหล กส ตร 1. จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร รวมท เร ยน เท าก บ จ านวนน าหน กสาระการเร ยนร เพ มเต ม 6 3 จ านวนน าหน กก จกรรมรวมท ปฏ บ ต 9 เกณฑ การจบช วงช นของโรงเร ยนบ านเขาซก ข นไป 1. น กเร ยนเร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร ท ง 8 กล ม และได ร บการต ดส นผลการเร ยนปลายป ต งแต ระด บ 1 2. น กเร ยนต องผ านการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามเกณฑ ต งแต ด ข นไป 3. น กเร ยนต องผ านการประเม น การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนให ได ตามเกณฑ ผ าน 4. น กเร ยนต องเข าร วมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนและผ านการประเม นตามท โรงเร ยนก าหนด 1. การต ดส นผลการเร ยนกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระ ค าอธ บายความหมายของระด บผลการเร ยนและต วอ กษรในการรายงานผลการเร ยน เกณฑ การต ดส นผลการเร ยน ช วงคะแนน ค าระด บช น ความหมาย ผลการเร ยนด เย ยม ผลการเร ยนด มาก ผลการเร ยนด ผลการเร ยนค อนข างด ผลการเร ยนน าพอใจ ผลการเร ยนพอใช ผ านเกณฑ ข นต า ผลการเร ยนต ากว าเกณฑ ร หมายถ ง รอการต ดส น หร อ ย งต ดส นไม ได เน องจากขาดสอบปลายภาค ผ หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น มผ หมายถ ง ไม ผ านเกณฑ การประเม น 2. การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ด งน 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบ 3. ม ความประหย ดท งของส วนต วและส วนรวม 4. ม ความเมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และเส ยสละเพ อส วนรวม 5. ม ความประพฤต ก ร ยามารยาทเร ยบร อย ตระหน กและเห นความส าค ญในการร กษาเอกล กษณ ว ฒนธรรมและประเพณ เกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน หล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนบ านเขาซก ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นมน ษย ท สมบ รณ เป นคนด ม ป ญญา ม ความส ขและม ความเป นไทย ม ศ กยภาพในการศ กษาต อ และประกอบอาช พ จ งก าหนดให ผ เร ยนม ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ด งต อไปน 1. ซ อส ตย ส จร ต (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสอบ และไม ลอกการบ าน - ตรงต อเวลา - เก บของตกหายและน าแจ งเพ อหาเจ าของ - น าช อเส ยงมาส โรงเร ยน พ จารณาตามระด บความส าค ญของประเภทเก ยรต บ ตรหร อโล ท ได ร บ 2. ม ว น ย ม ความร บผ ดชอบ (100 คะแนน) ต วบ งช ด งน - มาโรงเร ยนท นเวลา - ปฏ บ ต ตามระเบ ยบของโรงเร ยน โดยเฉพาะการเข าแถวเคารพธงชาต และปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ เช น ช วยร กษาความสะอาดของโรงเร ยนนอกเหน อจากการท าเวรประจ าว น ด แลต นไม ร กษาส งแวดล อม ท ด ของโรงเร ยน การแต งกาย การต ดผม เป นต น - เข าร วมก จกรรมการเร ยนและร บผ ดชอบงานท คร มอบหมาย 3. ม ความประหย ดท งของส วนต วและส วนรวม (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - ใช ทร พย ส นของโรงเร ยนแอย างประหย ด - ใช อ ปกรณ การเร ยนอย างประหย ดและร ค ณค า - ร วมก จกรรมการประหย ด เช นการออมทร พย 4. ม ความเมตตา กร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และเส ยสละเพ อส วนรวม (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - ร วมบร จาคทร พย เพ อส วนรวมและผ อ น - เข าร วมก จกรรมการพ ฒนาสถานศ กษาและท องถ น - ช วยเหล อก จการงานของคร อาจารย ของโรงเร ยนเพ อให งานน นส าเร จก าวหน าด วยความต งใจ - ปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนรวม และม ส วนในการอน ร กษ ส งแวดล อม - เป นสมาช กท ด ของครอบคร ว ช มชน และส งคม 5. ม ความประพฤต ก ร ยามารยาทเร ยบร อย ตระหน กและเห นความส าค ญในการร กษาเอกล กษณ ว ฒนธรรมและประเพณ (100 คะแนน) ต วบ งช ค อ - แจ งหร อช ช องทางให คร อาจารย ทราบเก ยวก บคนท ประพฤต ผ ด หร อฝ าฝ นระเบ ยบข อบ งค บของ โรงเร ยนเพ อการควบค มแก ไข - พ ดจาก บคร และผ ใหญ อย างส ภาพเร ยบร อย ม ส มมาคาระ - ม มารยาทในการร บประทานอาหาร - เข าร วมก จกรรมทางศาสนา เกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ประเม นตามค ณล กษณะ 5 ข อ ข อละ 100 คะแนน แต ละข อประเม น 4 ระด บ ด งน 0-49 ได ผลการประเม น 0 หมายถ ง ควรปร บปร ง ได ผลการประเม น 1 หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ได ผลการประเม น 2 หมายถ ง ด ได ผลการประเม น 3 หมายถ ง ด เย ยม 3. การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน ส อความเป นเง อนไขส าค ญประการหน งท ผ เร ยนท กคนจะต อง ได ร บการประเม นตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ด งน การอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน (100 คะแนน) ประกอบด วย 6 ต วบ งช ค อ 1. สามารถอ านหน งส อ เอกสารและส อต าง ๆ ได อย างถ กต องคล องแคล ว 2. สามารถสร ปส งท ได เร ยนร เป นความค ดรวบยอด หร อองค ความร หร อน าไปใช แก ป ญหาได 3. สามารถจ าแนกองค ประกอบของส งใดส งหน งหร อเร องใดเร องหน งได อย างถ กต อง 4. สามารถจ ดล าด บข อม ลได อย างถ กต องและเหมาะสม 5. สามารถเข ยนส อความเร องท อ านได อย างถ กต องและเหมาะสม 6. สามารถเข ยนส อความและเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างข อม ลและความค ดต าง ๆได อย างถ กต องม เหต ผล การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน คะแนนย อยการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยน รวมก นเป น 100 คะแนน แบ งเป น 4 ระด บ ด งน 0-49 ได ผลการประเม น 0 หมายถ ง ควรปร บปร ง ได ผลการประเม น 1 หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น 70-79 ได ผลการประเม น 2 หมายถ ง ด ได ผลการประเม น 3 หมายถ ง ด เย ยม 4. การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเป นก จกรรมท สถานศ กษาต องจ ดให ผ เร ยนท กช วงช น เพ อให ผ เร ยนพ ฒนา ความสามารถของตนเองตามความถน ด และความสนใจอย างเต มตามศ กยภาพ ผ เร ยนต องผ านเกณฑ การประเม น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามท สถานศ กษาก าหนด ด งน การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ประกอบด วย 2 ต วบ งช 1. คร ผ สอนประเม นการปฏ บ ต ก จกรรมของผ เร ยนตามจ ดประสงค การปฏ บ ต แต ละก จกรรม โดย ประเม นจากพฤต กรรมการปฏ บ ต ด วยว ธ การท หลากหลายตามสภาพจร ง 2. ผ เร ยนเข าร วมและม ส วนร วมในก จกรรม โดยม เวลาไม ต ากว า ร อยละ 80 ของเวลาท งหมด การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ต ดส นผลเป น ผ าน (ผ) หมายถ ง ผ านเกณฑ การประเม น ไม ผ าน (มผ) หมายถ ง ไม ผ านเกณฑ การประเม น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks