การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต - PDF

Description
การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบบรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ก ช อผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน ช อเร อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ปวส.2/4 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบบรรยายด วยส อ Power Point บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษาใน ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น ระด บช น ปวส. 2/4 สาขางานเทคน คยานยนต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จานวน 36 คน โดยใช ว ธ การสอนในร ปแบบบรรยายด วยส อ Power Point เพ อเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล นให น กศ กษาม ผลการเร ยนผ านเกณฑ ร อยละ 60 ของ น กศ กษาท งหมด กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยเป นน กศ กษาช น ปวส. 2/4 แผนกว ชาช างยนต จานวน 36 คน เคร องม อ ในการว จ ยเป นแบบทดสอบความร เร อง น าม นหล อล น ในการว เคราะห หาค าร อยละ เปร ยบก บเกณฑ ท กาหนดค อร อยละ 60 ระหว างการทดสอบ ผลการว จ ยคร งน พบว าสอนในแบบบรรยายด วยส อ Power Point ซ งผลคะแนนจากการประเม นหล ง ทาก จกรรมการเร ยนการสอนผ ได คะแนนส งส ดอย ท ร อยละ 90 ของคะแนน ส วนต าส ดร อยละ 40 ของ คะแนน เกณฑ การประเม นต าส ดท ยอมร บได ร อยละ 60 ของคะแนน จ งม ผ ท อย ต ากว าเกณฑ ถ ง 7 คน จากจานวนท งหมด 36 คน ค ดเป นร อยละ จ ดว าต ากว าเกณฑ การประเม นท ยอมร บได จากการส งเกต ของผ สอนพบว าน กศ กษาพ ดค ยก นระหว างท ทาการอธ บายอย บ อยคร ง ส วนผ ท ผ านเกณฑ ม 29 คน จากจานวนท งหมด 36 คน ค ดเป นร อยละ จ ดว าอย ในเกณฑ การประเม นท ยอมร บได และ น กศ กษา ท กคนม คะแนนการพ ฒนาเพ มส งข นท กคน ต งแต 1 ถ ง 5 คะแนน ค ดเป น ร อยละ 100 ของน กศ กษา ท งหมด ซ งส งกว าว ตถ ประสงค ท ต งไว ว าไม ต ากว า ร อยละ 60 ของน กศ กษาท งหมด สารบ ญ หน า บทค ดย อ ก บทท 1 บทน า ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1 สมมต ฐานการว จ ย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 น ยามศ พท เฉพาะ 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เอกสารท เก ยวข อง 3 งานการว จ ยท เก ยวข อง 13 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรเป าหมาย 16 เคร องม อท ใช ในการศ กษา 16 การเก บรวบรวมข อม ล 16 การว เคราะห ข อม ล 16 บทท 4 ผลการว จ ย ตารางว เคราะห ข อม ล 17 บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย 23 ข อเสนอแนะ 23 บรรณาน กรม 24 ภาคผนวก 25 บทท 1 บทนา ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขปร บปร ง (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 22 และ มาตรา 24 ซ งระบ ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าน กเร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเอง ได และถ อว าน กเร ยนม ความสาค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให น กเร ยนสามารถพ ฒนา ตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ โดยม งเน นความสาค ญท งด านความร ความค ด ความสามารถ ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และความร บผ ดชอบต อส งคม เพ อพ ฒนาคนให ม ความสมด ล ซ งน กเร ยนแต ละคนม ความแตกต างก น โดยให ดาเน นการฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการ ประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให น กเร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร งฝ ก ปฏ บ ต ให ทาได ค ดเป นทาเป น (กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ, 2544:11) คร จ งม ความจาเป นท จะต อง ปร บกระบวนการเร ยนการสอนโดยเน นน กเร ยนเป นสาค ญ เป ดโอกาสให น กเร ยนได เร ยนร ทฤษฎ และ หล กการพ นฐานท วไป ฝ กปฏ บ ต การเพ อให ได มาซ งความร และท กษะกระบวนการและเจตคต จ ดก จกรรม ให น กเร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร งฝ กปฏ บ ต ให ค ดเป นและทาได การเร ยนการสอนในสม ยป จจ บ นน ม ความสาค ญเป นอย างมากไม ว าจะเป นการสอน แบบใดก ตามก เพ อให ผ เร ยนได ร บความร และม ความสะดวกรวดเร วในการร บร และสามารถท จะนาความร น นไปประกอบ อาช พหร อประย กต ใช ในช ว ต ประจาว นได อย างม ประส ทธ ภาพซ งการเร ยนว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น ของน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 2/4 ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ผ ว จ ยพบว าผลการ เร ยนของน กศ กษาท เร ยนว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น ในเร องของน าม นหล อล นน นย งม น กศ กษาจานวน หน งได คะแนนอย ในระด บต าซ งไม ถ งร อยละ 60 จ งได ทาการสอนแบบบรรยายด วยส อ Power point ให ผ เร ยนเห นภาพเข าใจรวมถ งการอธ บายซ าเพ อให เก ดความเข าใจมากข น ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น ไม ต า กว าร อยละ 60 ของน กศ กษาท งหมด 2. เพ อให ผ เร ยนม ผลการเร ยนใน ว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล อ ส งข น 2 สมมต ฐานของการว จ ย 1. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น ในเร องของน าม นหล อล นหล งเร ยนม ผลส มฤทธ ไม ต ากว าร อยละ 60 ของการทดสอบ ขอบเขตของการว จ ย 1. เน อหาท นามาสร างส อการสอนโดยใช คอมพ วเตอร ช วยสอน เป นเน อหาท เก ยวข องก บ รายว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น 2. โปรแกรมท ใช สร างส อคอมพ วเตอร ช วยสอนโปรแกรม Microsoft Power point ประชากรท ใช ในการศ กษาคร งน ได แก น กศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 2 แผนกว ชาช างยนต 4. ต วแปรท ศ กษา 4.1 ต วแปรต น ได แก การสอนแบบบรรยายด วยส อ Power point 4.2 ต วแปรตาม ได แก ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น ในเร องของ น าม นหล อล น น ยามศ พท เฉพาะ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน หมายถ ง ผลการเร ยนท ม การเปล ยนแปลงหล งทาการเร ยนการสอนแล วม การพ ฒนาท ด ข น การสอนแบบบรรยายด วยส อ Power point หมายถ ง การถ ายทอดองค ความร โดยการบรรยายจาก ส อคอมพ วเตอร ช วยสอนโปรแกรม Microsoft Power point 2007 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ช วยพ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพไม ต ากว าร อยละ 60 ของน กศ กษา ท งหมด 2. ให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในเร องของน าม นหล อล นส งข น บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ปวส.2/4 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล นโดยการสอนแบบบรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ยได ศ กษา เอกสาร วรรณกรรม และงานว จ ยท เก ยวข องด งน เอกสารท เก ยวข อง หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พพ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) 1. หล กการ 2. จ ดม งหมาย 3. หล กการใช 4. ว ชาเช อเพล งและว สด หล อล น 4.1. คาอธ บายรายว ชา 4.2. จ ดประสงค รายว ชา การจ ดการเร ยนการสอน 1. ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอน 2. ความสาค ญของก จกรรมการเร ยนการสอน 3. จ ดม งหมายของการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 4. หล กการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 5. แนวการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให สอดคล องก บหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรพ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กระทรวงศ กษาธ การ (2546 : 1 6) ได กล าวถ งหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พพ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ด งน 1. หล กการ 1.1 เป นหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พหล งม ธยมศ กษาตอนต นเพ อพ ฒนากาล งคน ระด บฝ ม อให ม ความชานาญเฉพาะด านม ค ณธรรมบ คล กภาพและเจตคต ท เหมาะสมสามารถ ประกอบอาช พ ได ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาช พอ สระสอดคล องก บภาวะเศรษฐก จและ ส งคมในระด บท องถ นและระด บชาต 1.2 เป นหล กส ตรท เป ดโอกาสให เล อกเร ยนได อย างกว างขวาง เพ อเน นความชานาญ เฉพาะด านด วยการปฏ บ ต จร งสามารถเล อกว ธ การเร ยนตามศ กยภาพและโอกาสของผ เร ยน ถ ายโอน-ผลการ เร ยนสะสมผลการเร ยน เท ยบความร และประสบการณ จากแหล งว ทยาการ สถานประกอบการและสถาน ประกอบอาช พอ สระได 1.3 เป นหล กส ตรท สน บสน นการประสานความร วมม อในการจ ดการศ กษาร วมก นระหว าง หน วยงานและองค กรท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน 1.4 เป นหล กส ตรท เป ดโอกาสให สถานศ กษาช มชนและท องถ นม ส วนร วมในการพ ฒนา หล กส ตรให ตรงตามความต องการและสอดคล องก บสภาพช มชนและท องถ น 2. จ ดม งหมาย 2.1 เพ อให ม ความร ท กษะและประสบการณ ในงานอาช พตรงตามมาตรฐานว ชาช พนาไป ปฏ บ ต งานอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพสามารถเล อกว ถ การดารงช ว ตและการประกอบอาช พได อย าง เหมาะสมก บตน สร างสรรค ความเจร ญต อช มชนท องถ และประเทศชาต 2.2 เพ อให เป นผ ม ป ญญาม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ เร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตและ การประกอบอาช พ สามารถสร างอาช พ ม ท กษะในการจ ดการและพ ฒนาอาช พให ก าวหน าอย เสมอ 2.3 เพ อให ม เจตคต ท ด ต ออาช พม ความม นใจและภ ม ใจในว ชาช พท เร ยนร กงานร ก หน วยงาน สามารถทางานเป นหม คณะได ด โดยม ความเคารพในส ทธ และหน าท ของตนเองและผ อ น 2.4 เพ อให เป นผ ม พฤต กรรมทางส งคมท ด งามท งในการทางานการอย ร วมก น ม ความร บผ ดชอบต อครอบคร ว หน วยงาน ท องถ นและประเทศชาต อ ท ศตนเพ อส งคมเข าใจและเห นค ณค า ของศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ นร จ กใช และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และสร างสรรค ส งแวดล อมท ด 2.5 เพ อให ม บ คล กภาพท ด ม มน ษยส มพ นธ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและว น ยในตนเองม ส ขภ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks