แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาน น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร เก ยวก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบ กฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ได แก ความร ความสามารถใน การปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ เช น งานหออสม ด งานพ ฒนา ระบบสารสนเทศ งานระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร งานเทคโนโลย การศ กษา งาน ฝ กอบรมและถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป (3) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดเก ยวก บการบร หารงานและการบร การน กศ กษา เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งาน ร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การทางาน การ ส อสาร และส อความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว ส าน กว ทยบร การฯ จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป 2554 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของ ผ บร หาร อ กท งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรในการ ปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป าหมาย พ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพทร พยากรบ คคลด านเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของ บ คลากรในการปฏ บ ต ราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของสาน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นท ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ด านห องสม ด และด านผล ตส อการเร ยนการสอน ให ม ความร ความสามารถท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย กลย ทธ ต วช ว ด 1. ส งเสร มให บ คลากรได ม โอกาสเพ มพ นความร และศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน เพ อ ความก าวหน าในการปฏ บ ต งานด วยการศ กษาด งาน การฝ กอบรม ประช มทางว ชาการ 2. พ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มพ นความเช ยวชาญในว ชาช พ 3. พ ฒนาความร ท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากรเก ยวก บระบบงาน และภาระงานท ร บผ ดชอบ 4. พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรให สอดคล องตามภารก จและล กษณะงาน 5. ส งเสร มพ ฒนาบ คลากรในสารสนเทศในการปฏ บ ต งาน เพ อให เก ดการ เข าถ งและเช อมโยงความร ท จะพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรและระบบงาน 6. ส งเสร มจ ดการความร ภายในหน วยงานต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อให สามารถนา ความร จากการปฏ บ ต จร งมาใช ในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางาน 7. เพ อพ ฒนาสาน กให เป นหน วยงานแห งการเร ยนร 1. จานวนบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาไม ต ากว า ร อยละ จานวนความร ท ได ร บการบ งช ไม น อยกว า 5 เร อง ต อป เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดสาน ก อ นประกอบด วย น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา บรรณาร กษ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรม และจร ยธรรมใน การปฏ บ ต งานท กคน เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดส าน กท กคน ท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรม และจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถนาความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การน กศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด การเตร ยมการและการวางแผน 1. แต งต งคณะทางานเพ อดาเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2. พ จารณาเหต ผลและความจาเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ผ ใต บ งค บบ ญชา แต ละคน สมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและ ปฏ บ ต งานได ตามมาตาฐานท กาหนดไว 3. กาหนดประเภทของความจาเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และด านค ณธรรมจร ยธรรม การดาเน นการพ ฒนา 1. การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน า ข อม ลเหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนา ได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา 2. ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดย เล อกแนวทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดท าเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บ หน วยราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ หล กส ตรการพ ฒนา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรใน แต ละตาแหน งต องได ร บการพ ฒนาอย างน อยในหล กส ตรหน งหร อหลายหล กส ตร ด งน 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2. หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบ 3. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง 4. หล กส ตรด านการบร หาร 5. หล กส ตรด านค ณธรรมจร ยธรรม แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให บ คลากรเข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและ ภายนอก มหาว ทยาล ย 2. สร างเคร อข ายความร วมม อในหน วยงานต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนางานท เก ยวข องของมหาว ทยาล ย 3. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ 4. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต าง ๆ ของส าน กเพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน 5. จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าส าหร บผ บร หาร ท กระด บของสาน ก 6. ส งเสร มให บ คลากรของสาน กได ร บการทดสอบมาตรฐานว ชาช พด านคอมพ วเตอร 7. ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนา บ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการทางานเพ มข น 8. นาแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะมาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม นสมรรถนะ เพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต นและ ระด บกลางให สามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของผ ใต บ งค บบ ญชาเป น รายบ คคลได 9. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน 10. ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการ ผล ตผลงานท รวดเร วและถ กต อง 11. ส งบ คลากรเข าร บการฝ กอบรมการใช ภาษาอ งกฤษอย างต อเน อง เพ อสร างโอกาสให บ คลากรได ฝ กฝนและพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษในการต ดต อส อสารในระด บท สามารถใช ในการปฏ บ ต งานได จร ง 12. ส าน กจ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต าง ๆ ท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต งาน อย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละฝ ายด าเน นก จกรรมการ แลกเปล ยนเร ยนร ให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนา เฉพาะของแต ละคน 13. สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศไว ในหล กส ตรการส มมนาและฝ กอบรมสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 14. จ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ของบ คลากรภายในส าน กเพ อส งเสร มให ม การส อ ประสานระหว างบ คลากรท ม ความสนใจในเร องต าง ๆ และเพ อให เก ดช มชนน กปฏ บ ต เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น ตลอดจนให การสน บสน นด วยการจ ดการฝ กอบรมใน เร องการใช Weblog ซ งเป นเคร องม อในการส อสารและแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง เคร อข าย 15. จ ดทาคล งข อม ลองค ความร ซ งอย ในส อร ปแบบต าง ๆ เช น ว ด ท ศน ซ ด แถบบ นท กเส ยง และเอกสารไว บน Website ของส าน ก และเผยแพร ให บ คลากรท สนใจสามารถเข าถ ง เพ อการศ กษาเร ยนร และใช ในการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาตนเองได อย างต อเน อง 16. จ ดให ม การถ ายทอดสดก จกรรมทางว ชาการหร อก จกรรมท ม ประโยชน ต อการเร ยนร ของ บ คลากรผ านเว บไซต ของส าน ก เพ ออ านวยความสะดวกในการเร ยนร ของบ คลากรและ บ นท กไว ในคล งความร การต ดตามและประเม นผล 1. หน วยงานท เสนอแผน : สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 2. ผ ต ดตามและประเม นผล : รองผ อานวยการฝ ายบร หาร 3. การต ดตามประเม นผล : ส าน กฯ ด าเน นการต ดตามประเม นผลป ละ 3 คร ง โดยต ดตาม โครงการด าเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และน าผลการประเม นไปปร บปร งการ ดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4. การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : ส าน กด าเน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks