โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา... - PDF

Description
โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 15 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และ (ฉบ บท 3) พ.ศ ได ให ค าจ าก ดความของค าว า การศ กษา ในมาตรา 4 หมายความว า กระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงาม ของบ คคลและส งคม โดยการถ ายทอดความร การฝ ก การอบรม การส บสานทางว ฒนธรรม การสร างสรรค จรรโลง ความก าวหน าทางว ชาการ การสร างองค ความร อ นเก ดจากการจ ดสภาพแวดล อม ส งคม การเร ยนร และป จจ ยเก อหน น ให บ คคลเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต จากค าจ าก ดความของค าว าการศ กษาด งกล าว คร จ งเป นผ ท ม บทบาทท ส าค ญมากในการจ ดกระบวนการเร ยนร เพ อสร างความเจร ญงอกงามท งทางด านสต ป ญญา ค ณธรรมจร ยธรรมให เก ดก บผ เร ยน เป นท ยอมร บก นโดยท วไปว า คร เป นป ชน ยบ คคลท ม ความส าค ญย งต อการพ ฒนาส งคมและการศ กษาของ ชาต อาช พคร เป นว ชาช พช นส ง เพราะคร เป นผ ท ท าหน าท ในการพ ฒนาคนในส งคมโดยแท จร ง สามารถน าความร ท ได ร บไปพ ฒนาชาต บ านเม องให ม ความเจร ญร งเร องต อไป ด งน น การพ ฒนาคร ให เป นบ คคลท ม ศ กยภาพส งส ดจ งเป น ส งส าค ญท ต องกระท าอย างจร งจ งและต อเน อง โดยการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ม มาตรการท ส าค ญ ด งน (ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา: 2552) 1) ปร บปร งและพ ฒนาระบบและหล กเกณฑ การประเม นสมรรถนะว ชาช พคร ให เช อมโยงก บความ สามารถ ในการจ ดการเร ยนการสอนและเร ยนร เพ อพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญ 2) เร งร ดการจ ดต งกองท นพ ฒนาและกองท นส งเสร มคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา 3) พ ฒนาคร อาจารย โดยใช โรงเร ยนเป นฐานให สามารถจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยเฉพาะการพ ฒนาคร ประจ าการท สอนไม ตรงว ชาเอกให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ รวมท งให ม ระบบและมาตรการจ งใจให คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาได พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 4) พ ฒนาคณาจารย ผ บร หาร และบ คลากรด านอาช วศ กษาและอ ดมศ กษาให สามารถท าการว จ ยการ จ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนานว ตกรรมเทคโนโลย จากสถานการณ การด าเน นการขอม หร อเล อนว ทยฐานะของคร และบ คลากรทางการศ กษาในเขตจ งหว ด ส ร นทร ซ งประกอบด วยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 1, เขต 2, เขต 3 และส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 33 และในเขตจ งหว ดใกล เค ยง พบว า ย งม คร และบ คลากรทางการศ กษาอ กเป น จ านวนมากท ม ความม งหว งท จะพ ฒนาตนเองด านว ชาช พ ม ท งท อย ในข นตอนการเตร ยมการ ข นตอนการด าเน นการ และรอผลการพ จารณา และย งม อ กจ านวนมากท ย งม ความต องการร บร และท าความเข าใจถ งข นตอนการด าเน นการ ตลอดจนหล กเกณฑ การประเม นผลงานทางว ชาการด งกล าว - 2 - การน น กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฎส ร นทร ได เล งเห นถ งความส าค ญของการสร างความเข าใจ ในข นตอนและหล กเกณฑ การประเม นว ทยฐานะว ชาช พคร อย าง ถ กต อง และให ม ความท นสม ย เช อมโยงก บความสามารถในการเร ยนการสอนของคร รวมท งความส าค ญในการพ ฒนา นว ตกรรมเพ อประกอบในการขอม หร อเล อนว ทยฐานะ ท งน เพ อเป นการสร างขว ญ ก าล งใจให คร ม ความก าวหน าใน ว ชาช พของตน ส ระด บคร ม ออาช พ จ งได จ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องแนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อ ประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษาข น เพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษา ได ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ และสามารถท าผลงานทางว ชาการ ประกอบการขอว ทยฐานะตามหล กเกณฑ ท ก าหนดได 2. ว ตถ ประสงค 1. คร และบ คลการทางการศ กษาม ความเข าใจเก ยวก บหล กเกณฑ การขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม 2. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถเข ยนค าขอ และเข ยนรายงานการเสนอขอผลงานได 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถพ ฒนาผลงานทางว ชาการได โดยเฉพาะผลงานว ชาการ ประเภทการว จ ยและพ ฒนา การพ ฒนานว ตกรรม และรายงานประเม นโครงการและนว ตกรรมได อย างถ กต อง 3. ค ณสมบ ต ผ เข าร บการส มมนา คร และบ คลากรทางการศ กษา รวมท งผ สนใจ จ านวน 300 คน 4. ว ธ การส มมนา การบรรยายและการฝ กปฏ บ ต 5. ก าหนดการด าเน นการ ว นอาท ตย ท 10 ม นาคม 2556 ณ ห องร ตนส วรรณอ มร นทร โรงแรมทองธาร นทร จ งหว ดส ร นทร 6. ก จกรรม/การด าเน นการโครงการ 1. การบรรยายเร องหล กเกณฑ และว ธ การให คร และบ คลากรทางการศ กษาขอม หร อเล อนว ทยฐานะ แบบค าขอและการเข ยนรายงานการปฏ บ ต งาน การพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนการสอน 2. ฝ กปฏ บ ต การพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนการสอน และการเข ยนรายงานการว จ ย 3. การน าเสนอต วอย างนว ตกรรมการเร ยนการสอนและการเข ยนรายงานการว จ ย 7. ว ทยากร ดร.สมเดช ส แสง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครสวรรค เขต 1 (ผ อ านวยการส าน กงานเขต ว ทยฐานะ เช ยวชาญพ เศษ) ดร.ว ว ฒน เพชรศร คร เช ยวชาญ โรงเร ยนสฤษต เดช ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ นทบ ร (ผ ทรงค ณว ฒ ว พากษ งานว จ ยให ผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษาท วประเทศ) ดร.นภาภรณ ธ ญญา คร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนเบญจมราชาล ย ในพระบรมราช ปถ มภ กร งเทพฯ (ผ ทรงค ณว ฒ ว พากษ งานว จ ยให ผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษาท วประเทศ) ดร.เดชก ล ม ทวาน ก ล อาจารย คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ผ เข าร บการส มมนาจะได ร บเก ยรต บ ตรร บรองจากการเข าร วมโครงการฯส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา 2. ผ เข าร บการส มมนาสามารถเข ยนแบบ ก.ค.ศ.1,2 และ 3 ได 3. ผ เข าร บการส มมนาสามารถเข ยนรายงานการว จ ย และสร างนว ตกรรมได อย างน อย 1 เร อง 9. ค าลงทะเบ ยน ผ เข าร บการส มมนาต องช าระค าลงทะเบ ยน คนละ 600 บาท (กรณ ช าระหล งว นหมดเขต ร บสม คร ต องช าระ คนละ 700 บาท) ก าหนดช าระค าลงทะเบ ยน อ ตรา หมายเหต 1. บ ดน ถ งว นท 7 ม นาคม ท งน จะย ดตามว นท ท ระบ ใน 2. หล งว นท 7 ม นาคม หล กฐานการส งเง นค าลงทะเบ ยน 10. ส งใบสม คร/สม ครเข าร บการส มมนา ได ท ค ณราตร พาหา โทรศ พท ค ณร าไพ บ ตรพรม โทรศ พท โทรสาร ส งใบสม ครภายในว นท 7 ม นาคม การช าระค าลงทะเบ ยน โอนผ านธนาคารกร งไทย สาขาส ร นทร พลาซ า ช อบ ญช นางราตร พาหา ประเภทออมทร พย เลขท บ ญช กร ณาส งรายละเอ ยดการโอนเง น ไปท ภายในว นท 7 ม นาคม ต ดต อสอบถาม/ด รายละเอ ยดเพ มเต ม ค ณราตร พาหา โทรศ พท ค ณร าไพ บ ตรพรม โทรศ พท ผ เสนอโครงการและอน ม ต โครงการ ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวพ มพ ลดา ว ศ ษฐ ก ตต กร) น กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน ร น 11 ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ (นายส ดใจ สะอาดย ง) (ผ ช วยศาตราจารย ดร.ส วรรณา ร ตนธรรมเมธ ) อาจารย ประจ าว ชาส มมนาหล กส ตร ประธานหล กส ตร สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน และการเร ยนการสอนส าหร บท องถ น ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ (ผ ช วยศาตราจารย ดร.ประช ต อ นทะกนก) (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทองส ข ว นแสน) คณบด คณะคร ศาสตร รองอธ การบด ร กษาราชการแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร - 5 - ก าหนดการโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา ณ ร ตนส วรรณอ มร นทร ช น 2 โรงแรมทองธาร นทร จ งหว ดส ร นทร ***************************************************************************** ว นอาท ตย ท 10 ม นาคม :30 08:00 น. ลงทะเบ ยน 08:00 08:30 น. พ ธ เป ดการอบรม โดย อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร 08:30 10:30 น. บรรยายเร องแนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการ ขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม (ท กต าแหน งท กว ทยฐานะ) โดย ดร.สมเดช ส แสง 10:30 10:45 น. พ กร บประทานอาหารว าง/เคร องด ม 10:45 12:00 น. บรรยายเร อง หล กเกณฑ การขอม หร อเล อนว ทยฐานะ แบบใหม (ท กต าแหน งท กว ทยฐานะ) โดย ดร.ว ว ฒน เพชรศร 12:00 13:00 น. พ กร บประทานอาหารเท ยง 13:00 14:30 น. การปฏ บ ต การเข ยนรายงานในการขอม หร อเล อนว ทยฐานะ (ท กต าแหน งท กว ทยฐานะ) โดย ดร.สมเดช ส แสง ดร.ว ว ฒน เพชรศร และ ดร.นภาภรณ ธ ญญา 14:30 14:45 น. พ กร บประทานอาหารว าง/เคร องด ม 14:45 16:30 น. แนวทางการปฏ บ ต การพ ฒนานว ตกรรมประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะ (ท กต าแหน งท กว ทยฐานะ) โดย ดร.สมเดช ส แสง ดร.ว ว ฒน เพชรศร ดร.นภาภรณ ธ ญญา และ ดร.เดชก ล ม ทวาน ก ล 16:30 17:00 น. พ ธ ป ดการอบรม/มอบเก ยรต บ ตร - 6 - แบบตอบร บการเข าร วม ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คคลากรทางการศ กษา ช อ สก ล... อาช พ... สถานท ท างาน/สถาบ น หมายเลขโทรศ พท... กร ณาส งแบบตอบร บการเข าร วมส มมนาท ม ความสนใจในการเข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การด งกล าว ส าน กงานสาขาว ชาหล กส ตรและการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร 186 หม 1 ถนนส ร นทร ปราสาท ต าบลนอกเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ดส ร นทร โทรศ พท ดร.เดชก ล ม ทวาน ก ล โทรศ พท นายคงคม จ นทส ข โทรศ พท ค ณราตร พาหา โทรศ พท ค ณร าไพ บ ตรพรหม โทรศ พท โทรสาร : การช าระค าลงทะเบ ยน โอนผ านธนาคารกร งไทย สาขาส ร นทร พลาช า ช อบ ญช นางราตร พาหา ประเภทออมทร พย เลขท บ ญช กร ณาส งรายละเอ ยดการโอนเง นไปท ภายในว นท 7 ม นาคม 2556
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks