เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการส มมนา เร อง การวางแผนโครงการและการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล - PDF

Description
เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการส มมนา เร อง การวางแผนโครงการและการว เคราะห ตามหล กธรรมาภ บาล ว นท 3 5 ก นยายน 2555 ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ต ร งส ต กร งเทพมหานคร ค าอธ บายการว เคราะห ด านสภาพแวดล อมภายในและภายนอก

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการส มมนา เร อง การวางแผนโครงการและการว เคราะห ตามหล กธรรมาภ บาล ว นท 3 5 ก นยายน 2555 ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ต ร งส ต กร งเทพมหานคร ค าอธ บายการว เคราะห ด านสภาพแวดล อมภายในและภายนอก ค าถามช ดน ส าหร บโครงการท ได ว เคราะห ตามหล กธรรมาภ บาลในโปรแกรมส วนท 2 แล ว เป นช ดค าถามท ตรวจสอบด ว า โครงการท จ ดท าค าของบประมาณน ม ป จจ ยเส ยงท อาจกระทบต อความ ไม ส าเร จด านใดบ าง 5.1 กรอบการประเม นด านสภาพแวดล อมภายในและภายนอก การประเม นในข นตอนน เป นการประเม นโดยใช หล กการประเม นตาม แนวทางบร หาร เพ อด ว าท เก ดข นสามารถบร หารจ ดการได หร อไม ซ งว ธ การค อ 1) ระบ ป จจ ยเส ยง 2) ประเม น โดยพ จารณาด านโอกาสการเก ด และระด บความร นแรงท เก ดป ญหาจากน น 3) ว ดความสามารถในการบร หารจ ดการ โดยประเม นจากการเล อกว ธ จ ดการ ในการประเม นท เก ดจากสภาพแวดล อมภายในภายนอก ประกอบด วย 6 ประเภท โดยได ก าหนดป จจ ยเส ยงท อาจเก ดข นในแต ละประเภทไว ท งน เพ อความสะดวกในการจ ดท าค าขอ งบประมาณและการประเม นด งแสดงในตารางท 7 ให ผ จ ดท าค าของบประมาณแผ นด นพ จารณา ป จจ ยท กป จจ ยเส ยงในแต ละประเภท โดยประเม นใน 3 ม ต ค อ - ม ต ด านโอกาสท จะเก ด - ม ต ด านระด บความร นแรงของผลกระทบจากการเก ด - ม ต ด านความสามารถในการบร การจ ดการ ตารางท 7 แบบการประเม นท เก ดจากสภาพแวดล อมภายในและภายนอก ระบ โอกาสเก ด 1. ด านการเม องและส งคม ( ) ความต อเน องในเช งนโยบายของร ฐบาล ( ) การแทรกแซงจากบ คคลภายนอก (บ คคลภายนอก หมายถ ง องค การNGOs ประชาชนผ ได ร บผลกระทบ น กธ รก จ ในพ นท ผ ม อ ทธ พลทางการเม อง เป นต น) ( ) การร วมม อเช งนโยบายระหว างผ บร หารราชการส วนกลาง และผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น ( ) ความร วมม อของผ บร หารภายในองค การ ( ) ความร วมม อจากสหภาพแรงงานขององค กร ( ) ความร วมม อระหว างกล มของผ ม ส วนได ส วนเส ยหร อกล ม ต างๆ ท เก ยวข อง 2. ด านการเง นและเศรษฐก จ ( ) ความผ นผวนของอ ตราดอกเบ ย ( ) ความผ นผวนของอ ตราเง นเฟ อ ( ) ความผ นผวนของอ ตราแลกเปล ยน ( ) ความผ นผวนของราคาว ตถ ด บ เช น ราคาน าม น เหล ก ฯลฯ 3. ด านกฎหมาย ( ) ความคล มเคร อของกฎหมายท เก ยวข อง ( ) การเปล ยนแปลงกฎระเบ ยบต าง ๆ ( ) ความไม ม นใจในการบ งค บใช กฎหมาย ( ) กฎหมายไม ครอบคล ม ผลการประเม น ระด บความ ร นแรง ความสามารถ จ ดการ ตารางท 7 แบบการประเม นท เก ดจากสภาพแวดล อมภายในและภายนอก (ต อ) ระบ โอกาสเก ด ( ) กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บท ล าหล งไม ท นสม ย ไม ท นการ เปล ยนแปลง ( ) การเปล ยนแปลงมต ท เก ยวข อง ( ) อ น ๆ 4. ด านเทคโนโลย ( ) การเล อกใช เทคโนโลย ท ไม เหมาะสม ( ) ความล าหล งของเทคโนโลย เน องจากม เทคโนโลย ใหม เก ดข นอย างรวดเร ว ( ) ความผ ดพลาดของเทคโนโลย ท ใหม จนเก นไป 5. ด านการด าเน นการ ( ) การขาดแคลนบ คลากร ( ) การขาดแคลนทร พยากร ( ) การขาดแคลนว ตถ ด บ ( ) ความไม แน นอนของความต องการ (อ ปสงค ) ของผลผล ต ในโครงการ ( ) ความไม แน นอนของการได ร บงบประมาณในแต ละป ( ) ไม ได ร บจ ดสรรงบประมาณตามท เสนอโครงการ ( ) การเปล ยนแปลงบ คลากรท ด าเน นการ ( ) กลไกในการด าเน นงานไม เหมาะสม ผลการประเม น ระด บความ ร นแรง ความสามารถ จ ดการ ตารางท 7 แบบการประเม นท เก ดจากสภาพแวดล อมภายในและภายนอก (ต อ) ระบ โอกาสเก ด 6. ด านส งแวดล อม/ภ ยธรรมชาต ( ) การก อความไม สงบ ( ) สงคราม ( ) น าท วม ( ) พาย ไต ฝ น ( ) โคลนถล ม ( ) แผ นด นไหว ( ) ภ ยแล ง ( ) โรคระบาด ผลการประเม น ระด บความ ร นแรง ความสามารถ จ ดการ ตารางท 4 ได ระบ ป จจ ยเส ยงท เก ดจากสภาพแวดล อมไว 6 ประเภท ผ จ ดท าค าขอ งบประมาณแผ นด นต องระบ ว าแผนงาน/โครงการของตนม ป จจ ยเส ยงท เก ดจากสภาพแวดล อมข อใดตาม ต วเล อกท ก าหนดให ในกรณ ท ป จจ ยเส ยงไม ตรงก บต วเล อกในตารางท 3.1 ผ จ ดท าค าของบประมาณฯ สามารถใช ต วเล อกอ นๆเป นช องทางในการระบ ป จจ ยเส ยงให ตรงก บโครงการของตน 5.2 ค าอธ บาย 1) ให ผ ร บผ ดชอบโครงการระบ ป จจ ยตามท ก าหนดให ในตารางท 3.1 ในการพ จารณาว า อะไรเป นป จจ ยของโครงการ ให พ จารณาว าม ป จจ ยอะไรบ างท จะท าให โครงการม โอกาส ไม ส าเร จตามว ตถ ประสงค /เป าหมายของโครงการ ท งน ควรพ จารณาตลอดว ฏจ กรของโครงการ 2) ความหมายของป จจ ยด านสภาพแวดล อมภายในและภายนอกป จจ ยด านสภาพแวดล อม ภายในและภายนอกท อาจส งผลต อความส าเร จของโครงการ ส าหร บการประเม นน ได แก (1) ด านการเม องและส งคม หมายถ ง ท เก ดข นจากความไม แน นอนทาง การเม องท งการเม องระด บประเทศ การเม องระด บท องถ นและรวมถ งการเม องภายใน องค กรตลอดจนท เก ดข นจากป จจ ยด านส งคมว ฒนธรรมและค าน ยม เช น - ความต อเน องในเช งนโยบายของร ฐบาล - การแทรกแซงจากบ คคลภายนอก ซ งบ คคลภายนอก หมายถ ง องค การ NGOs ประชาชนผ ได ร บผลกระทบ น กธ รก จในพ นท ผ ม อ ทธ พลทางการเม อง เป นต น - การร วมม อเช งนโยบายระหว างผ บร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และผ บร หาร องค กรปกครองส วนท องถ น - ความร วมม อของผ บร หารภายในองค การ - ความร วมม อจากสหภาพแรงงานขององค กร - ความร วมม อระหว างกล มของ ผ ม ส วนได ส วนเส ยหร อกล มต าง ๆ ท เก ยวข อง - อ น ๆ (2) ด านการเง นและเศรษฐก จ หมายถ ง ท เก ดข นจากความไม แน นอนทาง การเง น และเศรษฐก จ เช น อ ตราเง นเฟ อ อ ตราแลกเปล ยน อ ตราดอกเบ ย เป นต น (3) ด านกฎหมาย หมายถ ง ท เก ดจากความไม แน นอนของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ ตามกฎหมายรวมไปถ งการท าน ต กรรมส ญญาต าง ๆ (4) ด านเทคโนโลย หมายถ ง ท เก ดข นจากความไม แน นอนของป จจ ยด าน เทคโนโลย (5) ด านการด าเน นการ หมายถ ง ท เก ดข นจากป จจ ยด านการด าเน นการ (6) ด านส งแวดล อม/ภ ยธรรมชาต หมายถ ง ท เก ดข นจากป จจ ยภายนอก เช น การก อความไม สงบ น าท วม หร อพาย ฝน เป นต น 3) ผ จ ดท าค าของบประมาณฯต องว เคราะห ด านสภาพแวดล อมในท กค าถามย อย เพ อ ระบ ระด บว ายอมร บได หร อไม ใน 3 ม ต ค อ โอกาสท จะเก ด ระด บความร นแรงของ ผลกระทบ และความสามารถในการบร หารจ ดการ โดยในแต ละม ต จะม ค าตอบให เล อก 2 ระด บ ด งน ม ต การประเม น ระด บ โอกาสท จะเก ด ส ง หร อ ต า ระด บความร นแรงของผลกระทบ ความสามารถในการบร หารจ ดการ ยอมร บได หร อ ยอมร บไม ได จ ดการได หร อ จ ดการไม ได เม อม การระบ แล ว ผ จ ดท าค าของบประมาณต องให ค าอธ บายเพ อย นย นค าตอบใน แต ละข อ โดยอธ บายว า เหต ใดจ งได บ นท กว าโครงการม ส งหร อต า ในข อน น ม หล กฐานใดย นย นว า ผลกระทบต อโครงการอย ในระด บ ร นแรง หร อ ไม ร นแรง และม หล กฐานใดท ย นย นว าในแต ละ ข ออย บนความสามารถท บร หารจ ดการ ได หร อ ไม ได 4) โครงการท น าเสนอของบประมาน น ไม ว าจะเป นโครงการท ม โอกาสเก ดส งหร อต า ไม ว าผลกระทบต อโครงการจะมากหร อน อย ส งส าค ญค อ ท เก ดข นต องสามารถบร หารจ ดการได ม เช นน นงบประมาณแผ นด นท ได ร บไปจะไม เก ดประส ทธ ผลตามเป าหมาย การบร หารจ ดการของแผนงาน/โครงการม แนวทางหล กท ส าค ญในการบร หาร จ ดการใน 2 ประเด นหล ก ค อ (1) บร หารเพ อลดความเป นไปได ในการเก ดเหต การณ ท ตรงข ามก บท คาดการณ ไว (adverse event) และ/หร อ (2) บร หารเพ อลดขนาดของการส ญเส ยอ นเน องจากการเก ดเหต การณ ท ตรงข าม ก บท คาดการณ ไว น น (adverse event) 5.3 ทางเล อกในการบร หารจ ดการ ในการด าเน นแผนงาน/โครงการให อย ในระด บท เก ดผลส มฤทธ ได น น ค อ เม อพบ แล ว ผ จ ดท าค าของบประมาณอาจบร หารจ ดการได ด งน 1) ลดความร นแรงของ (Risk Reduction) แผนงาน/โครงการสามารถลดความร นแรงของต อความไม ส าเร จตามเป าหมายของ โครงการได ท งลดระด บความร นแรงของการเก ดผลกระทบ และลดความเป นไปได ในการเก ดผลกระทบ ซ ง ว ธ การท จะลดสามารถท าได หลายว ธ ข นอย ก บป จจ ยเส ยงแต ละประเภท การม แผนการบร หารความ เส ยงรองร บป จจ ยเส ยงท คาดว าจะเก ดข นได น น เป นแนวทางหน งท จะช วยลดระด บความร นแรงของการเก ด ป จจ ยเส ยงลงได การม ระบบส ญญาณเต อนภ ย การม แผนอพยพ ซ งว ธ การเหล าน จะช วยลดโอกาสในการเก ด ป จจ ยเส ยง การม แผนฉ กเฉ นส าหร บกรณ ท หากเก ดป จจ ยเส ยงข นจร งจะสามารถรองร บความเส ยหายท จะ เก ดข นได ซ งจะสามารถลดขนาดของความส ญเส ยลงได เป นต น นอกจากน น ย งอาจใช ว ธ การในการบร หาร จ ดการอ น ๆ เช น การถ ายโอน การกระจาย การแบ งร บ หร อแม แต การยอมร บ หร อหล กเล ยง เป นแนวทางในการบร หารได ด วย 2) การโอนถ าย (Risk Transfer) แผนงาน/โครงการสามารถลดความร นแรงของต อความความส าเร จตามเป าหมาย ของโครงการ โดยการถ ายโอนไปให บ คคลท สามได ร บภาระน นไป การโอนถ าย สามารถด าเน นการได หลายว ธ การ เช น ด วยการใช ส ญญา (Contractual Transfer) ในล กษณะการจ าง ผ ด าเน นการภายนอก (Outsourcing) ท ม ความร ความช านาญในการด าเน นก จกรรมเส ยงน น หร อการถ ายโอน ในภาพของการท าประก น (Insurance) ซ งม ภาพแบบและบร การรองร บท หลากหลายมากย งข นใน ป จจ บ น 3) การแบ งร บ (Risk Sharing) เม อเก ดเหต การณ ข น หน วยงานอาจร บผ ดชอบผลกระทบท เก ดข นด วยการ ถ ายทอดบางส วนให ผ อ น/หน วยงานอ นร วมก บผ ดชอบ ซ งการแบ งร บอาจจะท าได โดย กลไกของส ญญา เช น หน วยงานเจ าของโครงการอาจจะก าหนดไว ในส ญญาจ างว า หากผลกระทบจากความ เส ยงบางต ว (เช น ต นท นท ผ นผวน เป นต น) ท เก ดข น ค ส ญญาท งสองฝ ายจะต องร วมก นร บผ ดชอบ 4) การกระจาย (Risk Diversification) การใช ว ธ การด าเน นงานโครงการท สามารถท าให กระจายออกเป นหลายส วน ซ งจะ ท าให ท แบ งออกเป นหลายภาคส วนเหล าน น ม แนวโน มท จะเก ดข นไม พร อมก น เช น การใช ว ตถ ด บ จากแหล งผล ตหลายแหล ง การใช เทคโนโล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks