คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน - PDF

Description
1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 18 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช ดท 1 เร อง หล กการ เบ องต นเก ยวก บงานประด ษฐ จ ดทาข นเพ อใช ประกอบการจ ดก จกรรมควบค ก บแผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เพ อให น กเร ยนม ความร ในการประด ษฐ พ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งาน และม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ช ด ก จกรรมแบบปฏ บ ต การ ม ส วนประกอบ ด งน 1. คานา 2. สารบ ญ 3. คาแนะนาการใช ช ดช ดปฏ บ ต การสาหร บคร ผ สอน 4. คาแนะนาการใช ช ดช ดปฏ บ ต การสาหร บน กเร ยน 5. จ ดประสงค การเร ยนร 6. ใบความร 7. แบบบ นท กใบก จกรรม 8. แบบบ นท กใบงาน 9. แนวการตอบแบบบ นท กใบก จกรรมและแบบบ นท กใบงาน 10. บรรณาน กรม กำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำร ควรปฏ บ ต ด งน 1. ศ กษาช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การร วมก บแผนการจ ดการเร ยนร 2. ช แจงให น กเร ยนเข าใจถ งบทบาทและหน าท ของตนเอง 3. ให น กเร ยนอ านคาช แจงสาหร บการใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การให เข าใจ 4. คร ควรด แลให คาแนะนาอย างใกล ช ดขณะท น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรม 5. ประเม นผลการเร ยนร ในด านความร ด านท กษะกระบวนการและด านค ณล กษณะอ นพ งประสงค จากการปฏ บ ต ก จกรรมระหว างเร ยนและหล งเร ยน 2 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมปฏ บ ต กำรส ำหร บน กเร ยน จ ดประสงค กำรเร ยนร เร อง หล กกำรเบ องต นเก ยวก บงำนประด ษฐ เม อน กเร ยนศ กษา เร อง หล กการเบ องต นเก ยวก บงานประด ษฐ แล ว น กเร ยนจะสามารถ 1. บอกความหมาย ความสาค ญได ถ กต อง 2. สร ปความหมายได ถ กต อง 3. สร ปได ไม น อยกว า 8 ช อ 4. ว เคราะห ศ พท ได ไม น อยกว า 8 ช อ 5. ม ความม งม นในการทางาน ความร บผ ดชอบ ความซ อส ตย ประหย ดและตรงต อเวลา ภำระงำน 1. น กเร ยนแบ งเป นกล ม ๆ ละ 6 คน คละน กเร ยนชายและหญ ง เล อกประธาน รองประธาน และเลขาน การ 2. ศ กษาใบความร เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานประด ษฐ ของใช ร วมก นสร ปข อม ล เข ยนลงในแบบบ นท กใบก จกรรมท ด งน 2.1 ใบก จกรรมท 1.1 เร อง 2.2 ใบก จกรรมท 1.2 เร อง 2.3 ใบก จกรรมท 1.3 เร อง 2.4 ใบก จกรรมท 1.4 เร อง 3. ปฏ บ ต ก จกรรม แบบบ นท กใบงานท 1 เร อง ภำระงำนหล งเร ยน ศ กษาค นคว าบ นท กลงในแบบสร ปสาระการเร ยนร ท 1 เร อง หล กการเบ องต นเก ยวก บงาน ประด ษฐ 3 ช ดก จกรรม แบบปฏ บ ต กำรช ดท 1 ใบควำมร ท 1.1 เร อง หล กกำรเบ องต นเก ยวก บงำนประด ษฐ ใบควำมร ท 1.2 เร อง ควำมร ท วไปเก ยวก บกำรประด ษฐ ของใช จำกว สด ในท องถ น ภาพท 1 งานประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ท มา : : พฤศจ กายน 9) 4 ใบควำมร ท 1.1 เร อง หล กกำรเบ องต นเก ยวก บงำนประด ษฐ งานประด ษฐ เป นงานท ม ความเก ยวข องส มพ นธ ก บช ว ตประจาว นของคนไทยมาต งแต อด ต จนถ งป จจ บ น งานประด ษฐ มากมายท เก ดข นจากการดารงช ว ต เช น การนาใบตองมาประด ษฐ เป น ภาชนะใส อาหารและขนม การป นถ วยชามด วยด นเหน ยว การป นต กตาชาวว งเป นของประด บตกแต ง หร อการป นของเด กเล นด วยว สด ต าง ๆ การแกะสล กไม เพ อทาบานประต เป นต น การท จะสร างสรรค งานประด ษฐ ใช ประสบผลสาเร จได น น ผ ประด ษฐ จะต องม ความพ งพอใจ ม ความร กในงาน ม ความ อดทน ฝ กปฏ บ ต งานจนเก ดท กษะและม ความชานาญในงานน น ๆ สำระกำรเร ยนร 1. ควำมหมำย ควำมส ำค ญ และหล กกำรสร ำงสรรค งำนประด ษฐ ในการสร างสรรค งานประด ษฐ ก อนท จะสร างสรรค ผลงาน น กเร ยนจาเป นต องเร ยนร หล กการเบ องต นเก ยวก บงานประด ษฐ เส ยก อน ซ งเป นพ นฐานท จะช วยทาให น กเร ยนสามารถ สร างสรรค งานตามท ออกแบบไว ได 1.1 ควำมหมำยของงำนประด ษฐ งานประด ษฐ หมายถ ง ช นงานท สร างข น หร อจ ดทาข นให เหม อนของจร งโดยใช ว สด ชน ดเด ยว หร อหลายชน ดประกอบก นเป นช นงาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการใดการหน ง งานประด ษฐ ตามมาตรฐานการเร ยนร กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ม งเน นงาน ประด ษฐ ท เป นเอกล กษณ ไทยและงานประด ษฐ ท วไปเก ยวก บการประด ษฐ ของเล น ของใช และของ ประด บตกแต งเพ อนาไปใช ให เก ดประโยชน ก บการดารงช ว ตและครอบคร วหร อเพ อการอาช พ รวมท งเพ อเป นความร พ นฐานในการศ กษาต อ 1.2 ควำมส ำค ญ ค ณค ำ และประโยชน ของงำนประด ษฐ งานประด ษฐ ม ความสาค ญ ม ค ณค า และประโยชน ด งต อไปน งำนประด ษฐ ม ควำมส มพ นธ และเก ยวข องก บช ว ตประจ ำว นของคนไทย มา ต งแต สม ยโบราณ แต ท บ นท กในประว ต ศาสตร ชาต ไทย เร มต งแต สม ยกร งส โขท ย ม งานประด ษฐ เก ดข นมากมายจากช ว ตความเป นอย เช น การประด ษฐ ภาชนะใส ขนมด วยใบตอง การป นถ วยชามด วย ด นเหน ยว การป นต กตาชาวว งเป นของประด บตกแต งหร อของเด กเล นด วยว สด ต าง ๆ การแกะสล กไม เพ อทาบานประต เป นต น งำนประด ษฐ ม ควำมส มพ นธ เก ยวข องก บขนบธรรมเน ยมและประเพณ ทำง ศำสนำ เช น การประด ษฐ ตกแต งเท ยนพรรษาด วยใบตองและดอกไม การร อยมาล ยบ ชาพระ การ ประด ษฐ กระทงด วยใบตองในว นลอยกระทง เป นต น งำนประด ษฐ ช วยให เก ดควำมร ก ควำมสำม คค ในหม คณะ ในกรณ ท ผ ประด ษฐ รวมกล มก นสร างช นงาน นอกจากจะได ช นงานตามต องการแล ว ย งก อให เก ดความร ก ความสาม คค ร จ กเอ ออาทร ร จ กเส ยสละ ร จ กการเป นผ นา และผ ตามท ด อ นเป นค ณค าท ช วยสร างสรรค ส งคมให น าอย งำนประด ษฐ ช วยให กำรทำงำนของสมองและประสำทส มผ สประสำนส มพ นธ ก น กล าวค อทาให ผ ประด ษฐ เก ดการพ ฒนาทางความค ด สต ป ญญา ความสามารถ รวมท งส ขภาพกาย และส ขภาพจ ต ด งน 1) ส งเสร มให ม ความละเอ ยดรอบคอบในการทางาน 2) ส งเสร มให ม ความมานะอดทน ร กในการทางาน และร ค ณค าของผลงาน 3) ส งเสร มให ม ความเช อม นในตนเอง ร ค ณค าของตนเอง 4) ส งเสร มให ม ความค ดร เร มสร างสรรค และการพ ฒนาทางด านสต ป ญญา 5) ส งเสร มให ม ความสามารถในการพ ฒนาฝ ม อ 6) ส งเสร มให ม สมาธ และอารมณ ม นคง 1.3 หล กกำรสร ำงสรรค งำนประด ษฐ การสร างสรรค งานประด ษฐ ให ประสบผลส าเร จน น ผ เร ยนต องม ความพ งพอใจใน การทางาน โดยย ดหล กการด งน หม นศ กษำหำควำมร ในงำนท ตนเองสนใจ โดยศ กษาจากผ ชานาญการในช มชน หร อท องถ นน น ๆ หร อศ กษาหาความร จากโรงเร ยนหร อสถาบ นต าง ๆ รวมท งศ กษาต วอย างจาก ส งประด ษฐ ท สนใจ เป นต น ศ กษำหล กกำร ว ธ กำร หร อข นตอนกำรปฏ บ ต งำน ในการประด ษฐ ช นงาน อาจ เล ยนแบบช นงานจากภาพหร อช นงานจร ง ซ งผ เร ยนควรศ กษาหล กการและว ธ การในการประด ษฐ 6 ช นงานน น โดยการว เคราะห ด วยตนเองหร อศ กษาจากผ ร ผ เช ยวชาญ หร อศ กษาจากส อต าง ๆ เช น วารสาร หน งส อ เป นต น ทดลองปฏ บ ต กำรประด ษฐ ในกรณ ท ผ เร ยน ต องการสร างสรรค งานประด ษฐ ข นเองหร อท เร ยกว า งานประด ษฐ ประเภทนว ตกรรม ผ เร ยนต องศ กษาค นคว าและทดลองปฏ บ ต ตาม แนวค ดท ได สร างสรรค ไว ซ งเป นการลงม อทดลองทาในล กษณะลองผ ดลองถ ก และม การปร บปร ง แก ไขข อบกพร องจนสาเร จเป นช นงานประด ษฐ ท พ งพอใจ 2. ประเภทของงำนประด ษฐ งานประด ษฐ ม มากมายหลายร ปแบบ สามารถจ ดแบ งงานประด ษฐ ตามค ณค าของงานได ด งน 2.1 งำนประด ษฐ ท เป นเอกล กษณ ไทย งานประด ษฐ ท เป นเอกล กษณ ไทย หมายถ ง งานประด ษฐ ท ตกทอดก นมาต งแต สม ย โบราณสะท อนให เห นถ งว ฒนธรรม ประเพณ และว ถ ช ว ตแบบไทย เป นงานท ม ความประณ ต ม ความ งาม ม ค ณค าทางศ ลปะ และบ งบอกเอกล กษณ ของชาต ไทย ซ งส วนใหญ จะเป นงานท เก ยวข องก บ ช ว ตประจาว นและส อความหมายถ งขนบธรรมเน ยมประเพณ ไทย งานประด ษฐ ประเภทน เป นมรดก ไทยท ส บทอดก นมาช านาน และสามารถฝ กทาด วยตนเองได โดยการศ กษาข นตอนการประด ษฐ จาก แบบในหน งส อ น ตยสาร หร อฝ กจากผ ม ความร ม ประสบการณ ในท องถ นน นๆ จนเก ดความชานาญ และสามารถนาไปประกอบอาช พได งานประด ษฐ ท เป นเอกล กษณ ไทยสามารถแบ งประเภทได หลากหลายประเภท เช น งำนประด ษฐ ด วยดอกไม สด ม หลายชน ด หลายร ปแบบ เช น การร อย พวงมาล ย การร อยตาข าย การร อยอ บะ การนามาประด บหร อตกแต ง เพ อช วยให เก ดความสวยงาม ของช นงานประด ษฐ เป นต น ซ งงานประด ษฐ ประเภทน ผ สนใจสามารถศ กษาจากผ ร หร อศ กษาด วย ตนเอง จากหน งส อ น ตยสารต าง ๆ และฝ กประด ษฐ บ อย ๆ ก จะเก ดความชานาญสามารถนาไป ประกอบอาช พได งำนประด ษฐ ด วยใบตอง เป นงานประด ษฐ ท บรรพบ ร ษน ยมประด ษฐ เพ อใช ใส อาหาร ใช ห อขนม ตลอดจนนามาใช ประด ษฐ ในงานพ ธ ต าง ๆ เช น ใช ทากระทงในประเพณ ลอย กระทง ใช ทาพานในว นไหว คร ใช ทาบายศร ในพ ธ ต าง ๆ ใช ในว นส าค ญทางศาสนา เช น กระทง สลากภ ต ถาดใบตองใส ขนมถวายพระ เป นต น 7 ภาพท 2 งานประด ษฐ ดอกไม สด การร อยพวงมาล ย ภาพท 3 : งานประด ษฐ กระทงลอยจากใบตอง ท มา : : พฤศจ กายน 9) ท มา : : พฤศจ กายน 9) งำนแกะสล กพ ชผ กและผลไม เป นงานแกะหร อสล กลวดลายลงบนพ ชผ ก หร อ ผลไม โดยการใช ม ดเป นเคร องม อในการแกะลวดลาย ซ งสามารถนาผ กและผลไม มาแกะสล กให เก ด ร ปแบบต าง ๆ ได หลายล กษณะ อาจเป นร ปดอกไม ใบไม แล วนามาจ ดเร ยงหร อประกอบตกแต งใน ถาดหร อพานให สวยงาม เช น การแกะสล ก ฟ กทองเป นภาชนะใส อาหาร การแกะสล กผ กจ มน าพร ก การแกะสล กหยวกกล วยหร อเร ยกว า การแทงหยวก เป นต น ภาพท 4 : งานแกะสล กพ ชผ กและผลไม ภาพท 5 : งานแกะสล กไม ท มา : : พฤศจ กายน 9) งำนแกะสล กไม เป นการแกะสล กลวดลายลงบนเน อไม โดยการใช ส ว ค อน เป นเคร องม อทาให เก ดลวดลาย เช น การแกะสล กไม ทาเป นบานประต การแกะสล กภาพประด บฝา ผน ง หร อเป นร ปลวดลายต าง ๆ เพ อใช ในการตกแต งอาคาร บ าน และสถานท ต าง ๆ เป นต น โดย ส วนมากต องอาศ ยความชานาญหร อประสบการณ ในการฝ กประด ษฐ บ อย ซ งจะช วยให ผลงานม ค ณภาพมากข น งำนป นจำกด น เป นช นงานท ได จากการนาด
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks