หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน - PDF

Description
หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 20 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด วย โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ โปรแกรม PowerPoint รวมถ งโปรแกรมฐานข อม ล ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนน าความร และท กษะในการปฏ บ ต เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานส าหร บส าน กงาน ประกอบไปด วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ โปรแกรม PowerPoint ไปประย กต ใช งานส าหร บส าน กงานได ต วช ว ด. ผ เร ยนสามารถพ มพ จดหมาย และจ ดหน าเอกสารได อย างถ กว ธ ด วยโปรแกรม Microsoft Word ได 2. ผ เร ยนสามารถกรอกข อม ล รวมถ งการค านวณค าสถ ต ง าย ๆ ด วยโปรแกรม Microsoft Excel ได 3. ผ เร ยนสามารถน าเสนองานด วยโปรแกรม PowerPoint ได สาระส าค ญ คอมพ วเตอร ม บทบาทส าค ญในการบร หารจ ดการระบบส าน กงาน ให ม ความสะดวก รวดเร ว และประหย ดในการท างาน ช วยให ท างานได เท ยงตรง รวดเร ว ไม เหน ดเหน อย ช วยผ อนแรงมน ษย ในด านต าง ๆ เช น ด านการค านวณ พ มพ งาน บ นท กข อม ล ประมวลผล ไม ว าจะเป นหน วยงานในแวดวงใดหากน าคอมพ วเตอร เข าช วยงานจะช วยแบ งเบาภาระงานได เป นอย างด และม ประส ทธ ภาพ ค ณสมบ ต ผ เร ยน เป นคร กศน. ต าบล เกณฑ การจบหล กส ตร. เร ยนด วยตนเองเอกเอกสารท จ ดให ครบท กบท 2. เร ยนจากส อท ก าหนดให ครบท กบท 3. ท าก จกรรมท ก าหนดให จากส อครบท กเร อง 4. เข าอบรมจากว ทยากรตามท หล กส ตรก าหนด 5. ผ านการทดสอบภาคปฏ บ ต ตามเกณฑ ท ก าหนด น ยามของการใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หมายถ ง โปรแกรมพ นฐานของ Microsoft Office ประกอบด วย Microsoft Word, Microsoft Excel และ PowerPoint บทท สาระการเร ยนร กระบวนการจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร. Microsoft Word. ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Word - เร มต นใช งาน Microsoft Word - การสร างเอกสารใหม - การเป ดเอกสารเก า ใช งาน - การบ นท กข อม ล - การแทรกข อความ - การเล อนไปส วนต าง ๆของเอกสาร - การออกจากโปรแกรม 2. การจ ดแต งเอกสาร - การก าหนดขนาดกระดาษ - การแบ งข นหน าใหม - การแบ งคอล มน - การเน นข อความ - การเปล ยนส ข อความ - การเปล ยนร ปแบบและขนาด ต วอ กษร - การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร - การท าต วยก/ต วห อย. ผ เร ยนศ กษาด วย ตนเองจาก ค ม อ การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บ ส าน กงาน เร อง Microsoft Word 2. ผ เร ยนศ กษาด วย ตนเองจากบทเร ยน อ เล กทรอน กส เร อง Microsoft Word 3. ฝ กปฏ บ ต จร ง 4. ท าแบบฝ กปฏ บ ต และ จ ดท าแฟ มสะสม ผลงาน 5. อบรมโดยว ทยากร. ค ม อ ค ม อ การใช คอมพ วเตอร พ นฐาน ส าหร บส าน กงาน เร อง Microsoft Word 2. บทเร ยนอ เล กทรอน กส เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word 3. ก จกรรมฝ กปฏ บ ต ท กษะ การใช โปแกรม Microsoft Word 4. ว ทยากรให ความร อบรม เพ มเต ม. ประเม นจาก ก จกรรมฝ ก ท กษะ 2. ประเม นจาก การท า แบบทดสอบ 3. ประเม นจาก ช นงานหล ง การอบรมจาก แฟ มสะสม ผลงาน เร ยน 4 - การเปล ยนต าแหน งก นหน าก นหล ง บทท สาระการเร ยนร. Microsoft Word - การจ ดต าแหน งข อความ - การปร บช องว างระหว างบรรท ด และย อหน า - การใส ส ญล กษณ พ เศษ - การสร างเส นกรอบและแรเงา - การใส เส นขอบหน ากระดาษ - การต งต าแหน ง Tab - การค นหาและแทนค า - การตรวจและแก ไขค าท สะกดผ ด 3. การท างานก บตาราง - การสร างตาราง - การกรอกข อม ลในตาราง - การปร บขนาดตาราง - การเพ มแถวและคอล มน - การเพ มและลบเซล - การรวมและแยกเซล - การตกแต งตาราง กระบวนการจ ดการ เร ยนร ส อการเร ยนร เร ยน 2 - การค านวณค าในตาราง - การเร ยงล าด บข อม ลในตาง - การแปลงตารางเป นข อความ - การแปลงข อความเป นตาราง บทท สาระการเร ยนร. Microsoft Word 4. การแทรกและวาดร ปภาพ - การแทรกร ปภาพ - การวางร ปภาพร วมก บข อความ - การวาดและการแก ไขร ปภาพ - การปร บแต งเส นและพ นร ปวาด 5. การพ มพ งาน - การด ต วอย างก อนพ มพ - การก าหนดค าต าง ๆ ในการ พ มพ กระบวนการจ ดการ เร ยนร ส อการเร ยนร เร ยน 2 บทท สาระการเร ยนร 2. Microsoft Excel. ความร ท วไปเก ยวก บ Microsoft Excel - การใช แถบเคร องม อ - การสร างเว ร กบ ค - การเป ดใช งานเว ร กบ ค - การบ นท กข อม ล - การแก ไขข อม ลในเซล - การป ดโปรแกรม 2. การท างานก บเว ร กช ท กระบวนการจ ดการ เร ยนร. ผ เร ยนศ กษาด วย ตนเองจาก ค ม อ การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บ ส าน กงาน เร อง Microsoft Excel 2. ผ เร ยนศ กษาด วย ตนเองจากบทเร ยน ส อการเร ยนร. ค ม อ การใช คอมพ วเตอร พ นฐาน ส าหร บส าน กงาน เร อง Microsoft Excel 2. บทเร ยนอ เล กทรอน กส เร อง Microsoft Excel 3. ว ทยากรให ความร อบรม. ประเม นจาก ก จกรรมฝ ก ท กษะ 2. ประเม นจาก การท า แบบทดสอบ 3. ประเม นจาก ช นงานหล ง การอบรมจาก 2 - เทคน คการเล อกเซลหลาย ๆ เซล - การปร บขนาดเซล - การค ดลอกเซล - การย ายเซล - การจ ดการก บข อม ลในเว ร กช ท - การยกเล กงานพ มพ 3. การจ ดแต งเว ร กช ทและข อม ล - การต งช อเซล - การตกแต งข อม ลในเซล - การจ ดร ปแบบข อม ลต วเลข อ เล กทรอน กส เร อง Microsoft Excel 3. อบรมโดยว ทยากร เพ มเต ม แฟ มสะสม ผลงาน 2 บทท สาระการเร ยนร กระบวนการจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร 2. Microsoft Excel 4. การค านวณด วยส ตร - การค านวณด วยส ตรต าง ๆ - เทคน คการสร างส ตรค านวณ - การแก ไขส ตรค านวณและ ฟ งก ช น - ข อผ ดพลาดของส ตรค านวณ 4 - การตรวจสอบส ตรค านวณ 5. การพ มพ เว ร กช ท - การก าหนดรายละเอ ยดการพ มพ - การสร างข อความห ว/ท าย กระดาษ - การบ งค บจ ดข นหน าใหม - ต วอย างก อนพ มพ - การพ มพ เว ร กช ท บทท สาระการเร ยนร กระบวนการจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร 3. PowerPoint. ความร เบ องต นเก ยวก บ PowerPoint - เคร องม อใน PowerPoint. ผ เร ยนศ กษาด วยตนเอง จากเอกสาร ค ม อ การใช คอมพ วเตอร พ นฐาน. ค ม อ การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน เร อง. ประเม นจาก ก จกรรมฝ ก ท กษะ - การเป ดไฟล เพ อใช งาน - การบ นท กข อม ล - การป ดไฟล - การป ดและออกจากโปรแกรม 2. การสร างภาพน งและการ เช อมโยงภาพน ง 2. การสร างภาพน ง - การสร างภาพน งจากงาน น าเสนอเปล า - การสร างภาพน งจากแม แบบ - การเล อกช ดร ปแบบภาพน ง - การเล อกเค าโครง 2.2 การปร บแต งภาพน ง - การเปล ยนม มมองภาพน ง - การจ ดวางแนวและต งค าหน า - การเพ มและแทรกภาพน ง ส าหร บส าน กงาน เร อง PowerPoint 2. ผ เร ยนศ กษาด วยตนเอง จากบทเร ยน อ เล กทรอน กส เร อง การ ใช โปรแกรม PowerPoint 3. อบรมโดยว ทยากร PowerPoint 2. บทเร ยนอ เล กทรอน กส เร อง PowerPoint 3. ก จกรรมฝ กปฏ บ ต ท กษะ การใช โปแกรม PowerPoint 4. ว ทยากรให ความร อบรม เพ มเต ม 2. ประเม นจาก การท า แบบทดสอบ 3. ประเม นจาก ช นงานหล ง การอบรมจาก แฟ ม สะสม ผลงาน 4 บทท สาระการเร ยนร กระบวนการจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร 3. PowerPoint - การย อ-ขยายหร อปร บขนาดของ ภาพน ง - การลบภาพน ง - การค ดลอกภาพน ง 2.3 การปร บแต งต วอ กษรหร อ ข อความบนภาพน ง - การสร างกล องข อความและพ มพ ข อความ - การเล อกข อความ เพ อปร บแต ง ต วอ กษร - การปร บแต งระยะห างระหว าง บรรท ด - การแทรกสมการหร อส ญล กษณ พ เศษ - การแทรกอ กษรศ ลป - การใส ข อความในร ปร างอ ตโนม ต - การใส หมายเลขหน า 2.4 การเช อมโยงภาพน ง - การเช อมโยงภาพน งภายใน เอกสาร บทท สาระการเร ยนร กระบวนการจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร - การเช อมโยงภาพน งระหว างแฟ ม เอกสารอ นหร อเว บเพ จท ม อย 3. การจ ดร ปแบบและตกแต งสไลด - การเปล ยนพ นหล งให ม ลวดลาย - การเพ มลวดลายและส ส นให งาน น าเสนอ - การใส ข อความส วนห ว/ท ายสไลด - การแทรกร ปภาพ - การใส ไฟล เส ยง - การใส ภาพเคล อนไหว - การน าเสนอข อม ลด วยตาราง - การน าเสนอข อม ลด วยกราฟ 4. การน าเสนอสไลด - การต งค าการน าเสนอ 5. การจ ดท าเอกสารประกอบการ น าเสนอ - การท าบ นท กย อ - การก าหนดพ นท การพ มพ 3 - การด ต วอย างก อนพ มพ - การพ มพ อบรมก บ ว ทยากร บทท สาระการเร ยนร กระบวนการจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร ตามเน อหาบทท -3. ทบทวนบทเร ยนท ซ กถามป ญหา/ข อสงส ย 3. น าปฏ บ ต 4. ให ความร และเทคน ค ต าง ๆ ท เก ยวข อง 5. ประเม นความร /ความ เข าใจตามว ตถ ประสงค อบรมปฏ บ ต จร งโดยว ทยากร. ประเม นจาก ก จกรรมฝ ก ท กษะ 2. ประเม นจากการ ท าแบบทดสอบ 3. ประเม นจาก ช นงานหล งการ อบรม 20
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks