แผนการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา PDF

Description
แผนการจ ดการ คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555 คาน า การจ ดการความร เป นองค ประกอบสาค ญประการหน งในการพ ฒนาระบบราชการไทย ในพระราชกฤษฎ กาว าดวยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบานเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ไดกาหนดไวว

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 13 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการ คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2555 คาน า การจ ดการความร เป นองค ประกอบสาค ญประการหน งในการพ ฒนาระบบราชการไทย ในพระราชกฤษฎ กาว าดวยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบานเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ไดกาหนดไวว า ส วนราชการม หนาท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อใหม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยตองร บร ขอม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในดานต างๆเพ อนามาประย กต ใชในการปฏ บ ต ราชการไดอย างถ กตอง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งตองส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สรางว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของขาราชการในส งก ดใหเป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น นอกจากน น การจ ดการความร ย งเป นม ต หน ง ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ค อ ม ต ท 4 ดานการพ ฒนาองค กร แสดงใหเห นไดว าการบร หารราชการแนวใหม ไดใหความสาค ญก บการจ ดการความร เพ อรวบรวมองค ความร และพ ฒนาใหเป นระบบ เพ อการพ ฒนาคน งาน และองค กรต อไป สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของทองถ น ม พ นธก จในการพ ฒนาระบบการศ กษา ดานพลศ กษา ก ฬา น นทนาการ ว ทยาศาสตร การก ฬา และว ทยาศาสตร ส ขภาพใหม ค ณภาพ ใหโอกาสทางการศ กษาแก คนในทองถ น และพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มความเขมแข ง ใหก บช มชนทองถ น คณะศ ลปศาสตร น บเป นหน วยงานหน งในองค กรน ท ม งผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา ซ งตองพ ฒนาองค กรใหเป นองค การแห ง การเร ยนร จ งไดจ ดทาแผนจ ดการความร ป การศ กษา 2555 น เพ อเป นแนวทางในการดาเน นงานและต ดตามประเม นผล ว ไลล กษณ ตร เมฆ สารบ ญ หนา -แผนการจ ดการท 1 การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ 1 -แผนการจ ดการท 2 การเข ยนบทความทางว ชาการ 5 -แผนการจ ดการท 3 การบร การช มชน 8 -ภาคผนวก 9 -โครงการจ ดการความร ของอาจารย และน กศ กษา()คณะศ ลปศาสตร -คาส ง สถาบ นการพลศ กษาว ทยาเขตเพชรบ รณ ท 135/2555 เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร คณะศ ลปศาสตร ป การศ กษา ปฏ ท นการดาเน นโครงการจ ดการความร ของอาจารย และน กศ กษา()คณะศ ลปศาสตร แผนการจ ดการท 1 เร อง การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ สถาบ นการพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 2555 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ ท 1 ส วนราชการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ ประเด นย ทธศาสตร :ท 3 การพ ฒนาบ คลากรใหม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3.1 :พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรใหปฏ บ ต งานตามภารก จไดอย างม ประส ทธ ภาพ ท 5 การว จ ยและพ ฒนา กลย ทธ ท 5.1 การพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย องค ท จาเป น : การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ ลาด บ ข นตอน กระบวนการ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะ ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย 1 การบ งช 2 การสรางและ แสวงหา 1.แต งต งและประช มคณะกรรมการ ดาเน นการจ ดการเพ อบ งช ท คณะฯ จะตองม 2.ประชาส มพ นธ แผนการจ ดการผ าน ช องทางต าง ๆ เช นป ายประกาศ เวปไซต 1.ศ กษา คนควาและรวบรวมเก ยวก บ การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ 2.การจ ดประช มส มมนาอาจารย และ เจาหนาท ภายในคณะศ ลปศาสตร เก ยวก บ การเข ยนรายงานผลการดาเน นโครงการ ก.ย.55- ต.ค.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ม รายช อองค ท ไดร บ การบ งช ม การเผยแพร แผนการจ ดการ จ านวนองค ดานการ เข ยนรายงานผล การดาเน น โครงการ ม รายช อองค ท ไดร บการ บ งช ในทะเบ ยน 3 รายการ ม การเผยแพร แผนการจ ดการ อย างนอย 1 ช องทาง ไม นอยกว า 3 เร อง คณะกรรมการ จ ดการความร ของคณะ บ คลากรภายใน และภายนอก สถาบ น -อาจารย คณะ ศ ลปศาสตร -เจาหนาท ฝ าย สน บสน น ผ ร บผ ดชอบ -คณะศ ลปศาสตร คณะศ ลปศาสตร -งานแผนงานของ คณะ ลาด บ ข นตอนกระบวน การ 3 การจ ดให เป นระบบ ว ธ การส ความส าเร จ จ ดประช มคณะกรรมาการฯ เพ อน า ท ไดจากข นตอนท 2 มาจ ด หมวดหม ใหช ดเจน ระยะ ธ.ค.55 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย จ านวนหมวดหม จ ดหมวดหม อาจารย / เจาหนาท ผ ร บผ ดชอบ -งานแผนงาน 4 การประมวลและ กล นกรอง 1.ว เคราะห และส งเคราะห เป น เอกสารแนวทางการเข ยนรายงานผล การดาเน นโครงการ 2.ตรวจสอบกล นกรองความถ กตองของ องค โดยผ ทรงค ณว ฒ ในสถาบ น 5 การเขาถ ง 1.จ ดท าเอกสารเผยแพร ความร เอกสารแนวทางการเข ยนรายงานผล การดาเน นโครงการ 2.เผยแพร ไปส คณาจารย ผ าน ทางเวปไซต ของสถาบ น ม.ค.56 ม.ค.56 ม เอกสารแนว ทางการเข ยน รายงานผลการ ดาเน นโครงการ จ านวนช อง ทางการ ประชาส มพ นธ ม เอกสารแนว ทางการเข ยน รายงานผลการ ดาเน นผล โครงการ 1 ช ด อย างนอย 2 ช องทาง -อาจารย / เจาหนาท -ผ ทรงค ณว ฒ -เอกสารการ เข ยนรายผลการ ดาเน นโครงการ -เวปไซต -ป ายประกาศ/ แจงเว ยน -งานแผนงาน -งานแผนงาน ลาด บ ข นตอนกระบวน การ 6 การแบ งป น แลกเปล ยน 7 การเร ยนร ว ธ การส ความส าเร จ จ ดใหม เวท แลกเปล ยนเร ยนร (knowledge forum) ระหว าง กล มต าง ๆ 1.คณาจารย น าไปใชเป น แนวทางในการปร บปร ง พ ฒนางาน การเข ยนรายงานการเข ยนรายงานผล การดาเน นโครงการไปใช 2,ต ดตามประเม นผล ระยะ ก.พ.- พ.ค.56 ม.ค.56 พ.ค.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย -จ านวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร -จ านวนบ คลากร/ อาจารย ท ร บทราบ ความร -ความพ งพอใจ รอยละของอาจารย / เจาหนาท ท น าความร ไปใชปฏ บ ต งาน -1 คร งต อป -20 คน -รอยละ80 รอยละ70ท ไดร บความร และน าผลไป ใช -อาจารย / บ คลากร ภายในคณะ และสถาบ น อาจารย / บ คลากรท เก ยวของ ผ ร บผ ดชอบ -งานแผนงาน -งานแผนงาน คณะฯ ผ เสนอ.... (นางว ไลล กษณ ตร เมฆ) ผ ทบทวน... (นายประด ษฐ ปะว นนา) รองคณบด คณะศ ลปศาสตร ผ อน ม ต... (นายธงช ย ส ขด ) รองอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ แผนการจ ดการท 2 เร อง การเข ยนบทความว ชาการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ สถาบ นการพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 2555 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ ท 2 ส วนราชการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 5 การว จ ยและพ ฒนา กลย ทธ ท 5.1 การพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย องค ท จาเป น : การเข ยนบทความว ชาการ ลาด บ ข นตอน กระบวน การ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะ ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย 1 การบ งช 2 การสราง และ แสวงหา 1.แต งต งและประช มคณะกรรมการดาเน นการ จ ดการเพ อบ งช ท คณะศ ลป ศาสตร จะตองม 2.ประชาส มพ นธ แผนการจ ดการผ าน ช องทางต าง ๆ เช นป ายประกาศ เวปไซต 1.ศ กษา คนควาและรวบรวมเก ยวก บ การเข ยนบทความทางว ชาการ 2.เช ญว ทยากรบรรยายการเข ยนบทความทาง ว ชาการ 3.จ ดประช มส มมนาอาจารย คณะศ ลปศาสตร ก.ย.55- ต.ค.55 ต.ค.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม รายช อองค ท ไดร บ การบ งช ม การเผยแพร แผนการจ ดการ -จานวนองค ความร ดานการ เข ยนบทความ ว ชาการ -จานวนคร งการจ ด ประช ม ม รายช อองค ท ไดร บ การบ งช ใน ทะเบ ยนความร 3 รายการ ม การเผยแพร แผนการจ ดการ อย างนอย 1 ช องทาง -จ านวนองค ไม นอย กว า2 เร อง -อบรม/ส มมนา 1 คร ง คณะกรรมการ จ ดการความร คณะศ ลปศาสตร บ คลากรภายใน และภายนอก สถาบ น -อาจารย -เจาหนาท ผ ร บผ ดชอบ -คณะศ ลปศาสตร -คณะศ ลปศาสตร ว จ ย คณะศ ลปศาสตร ลาด บ ข นตอน กระบวน การ 3 การจ ด ให เป นระบบ 4 การประมวล และ กล นกรอง ว ธ การส ความส าเร จ จ ดประช มเพ อน าท ไดจากข นตอนท 2 มาจ ดหมวดหม ใหช ดเจนเร อง การเข ยนบทความทางว ชาการ 1.ว เคราะห และส งเคราะห เป น เอกสารแนวทางการเข ยนบทความว ชาการ คณะศ ลปศาสตร 2.ตรวจสอบกล นกรองความถ กตองขององค โดยผ ทรงค ณว ฒ ในสถาบ น ระยะ ก.พ.56 ก.พ.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย จ านวนหมวดหม ม เอกสารแนว ทางการเข ยน บทความทาง ว ชาการ คณะ ศ ลปศาสตร จ ดหมวดหม ม เอกสารแนว ทางการเข ยน บทความว ชาการ 1 เล ม -อาจารย -เจาหนาท -เอกสารแนวทาง การเข ยน บทความว ชาการ -ผ ทรงค ณว ฒ ผ ร บผ ดชอบ -งานว จ ยคณะ -งานว จ ยคณะ 5 การเขาถ ง 1.จ ดท าเอกสารเผยแพร แนวทางการเข ยนบทความว ชาการ 2.เผยแพร ไปส คณาจารย /น กศ กษา ผ านทางป ายน เทศและเอกสารของสถาบ น ม.ค.56 จ านวนช อง ทางการ ประชาส มพ นธ อย างนอย 2 ช องทาง -จ ดป ายน เทศ -แจกเอกสาร แนวทางการ เข ยนบทความ ว ชาการ -เอกสารแนวทาง การเข ยน บทความว ชาการ -เวปไซต -งานว จ ยคณะ -บ คลากรของ สถาบ นการพล ศ กษาอ น ๆ ลาด บ ข นตอนกระบวน การ 6 การแบ งป น แลกเปล ยน 7 การเร ยนร ว ธ การส ความส าเร จ จ ดใหม เวท แลกเปล ยนเร ยนร (knowledge forum) ระหว าง กล มต าง ๆ 1.คณาจารย น าไปใชเป นแนวทาง ในการเข ยนบทความว ชาการ การท าเอกสารตารา ฯ 2,ต ดตามประเม นผล ระยะ ม.ค.- พ.ค.56 ม.ค.56 พ.ค.56 ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย -จ านวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร -จ านวนบ คลากร/ อาจารย /น กศ กษาท ร บทราบความร -ความพ งพอใจ รอยละของอาจารย / เจาหนาท ท น าความร ไปใชปฏ บ ต งาน -1 คร งต อป -บ คลากร 13 คน -รอยละ80 รอยละ70ท ไดร บความร และน าผลไป ใช -อาจารย / บ คลากร ภายในและ ภายนอกคณะ -อาจารย / บ คลากรภายใน ภายนอก ผ ร บผ ดชอบ -งานว จ ยคณะฯ คณะกรรมการ -งานว จ ยคณะฯ ผ เสนอ.... (นางว ไลล กษณ ตร เมฆ) ผ ทบทวน... (นายประด ษฐ ปะว นนา) รองคณบด คณะศ ลปศาสตร ผ อน ม ต... (นายธงช ย ส ขด ) รองอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ แผนการจ ดการท 3 เร อง การบร การช มชน คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ สถาบ นการพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา 2555 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ ท 3 ส วนราชการ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ ประเด นย ทธศาสตร : ท 1 การจ ดการศ กษา กลย ทธ 1.1 ผล ตบ ณฑ ตทางดานพลศ กษา ก ฬา ฯ ท 3 การพ ฒนาบ คลากรใหม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3.1 พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรใหปฏ บ ต งานตามภารก จไดอย างม ประส ทธ ภาพ องค ท จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks