เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายศ ร ราช อาชะนะจ นทร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการ งานบร หารสาน กงานและสว สด การ กองงานศ นย ร งส ต - PDF

Description
ค ม อประกอบการอบรม สร าง แบบสอบถามออนไลน (e-form( form) เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายศ ร ราช อาชะนะจ นทร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการ งานบร หารสาน กงานและสว สด การ กองงานศ นย ร งส ต สารบ ญ Google Drive ค

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 15 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อประกอบการอบรม สร าง แบบสอบถามออนไลน (e-form( form) เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายศ ร ราช อาชะนะจ นทร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการ งานบร หารสาน กงานและสว สด การ กองงานศ นย ร งส ต สารบ ญ Google Drive ค อ อะไร 1 การเข าใช งาน Google Drive 1 การสร างแบบสอบถามออนไลน e-form 3 Google Form ค ออะไร 5 การส งแบบฟอร ม 10 การนาออกข อม ล (Export) เพ อนาไปประย กต ใช งาน 12 หน า การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 1 การทาแบบสอบถามออนไลน โดย Google Drive Google Drive ค อ อะไร? Google Drive เป นบร การจาก Google ท ทาให เราสามารถนาไฟล ต างๆ ไปฝากไว ก บ Google ซ งทา ให เราสามารถใช ไฟล เหล าน นท ไหนก ได ท ม อ นเตอร เน ต ไม เพ ยงแค ฝากไฟล ได เท าน นย งสามารถแบ งป นไฟล ก บคนท ต องการ และสามารถแก ไขร วมก นได จากอ ปกรณ ท กประเภท การใช งาน Google Drive น นเร มต นง ายๆ เพ ยงแค สม คร Gmail หากย งไม เคยสม คร แนะนาให สม คร เน องจากสม คร Gmail เพ ยง Account เด ยว ทาให สามารถใช บร การต างๆ ของ Google ได อย างมากมาย รวมถ ง Google Drive ด วย การเข าใช งาน Google Drive 1. เป ดบราวเซอร แล วพ มพ URL mail.google.com ด งภาพ 2. เข าส การเข าใช Gmail 2.1 หากเคยลงทะเบ ยนการใช งานมาแล วให พ มพ อ เมลและรห สผ านท ลงทะเบ ยนแล วคล กท ป ม ลงช อเข าใช งาน ด งภาพ การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า หากย งไม เคยใช งานให คล ก สร างบ ญช และกรอกข อม ล ด งภาพ 2.3 เม อพ มพ อ เมล รห สผ าน และกดป มลงช อเข าใช เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าต างข อม ลจดหมายของเรา การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 3 การสร างแบบสอบถามออนไลน โดยใช Google Drive การสร างแบบสอบถามใหม เล อกป มแอป ไดรฟ คล กท ป ม สร าง จะปรากฏเมน ย อยให เล อกรายการด งน โฟลเดอร จะเป นการสร างโฟลเดอร สาหร บเก บไฟล เอกสาร จะเป นการสร างเอกสารคล ายล กษณะ Microsoft Word งานนาเสนอ จะคล ายก บ Microsoft Power Point สเปรดช ต เป นโปรแกรมสร างเอกสารท เป นตารางคานวณล กษณะจะ คล ายก บ Microsoft Excel แบบฟอร ม เป นโปรแกรมสร างแบบฟอร ม แบบสอบถามออนไลน สามารถแสดงข อม ลออกมาเป นตารางคานวณได ภาพประกอบ เป นโปรแกรมวาดภาพ ล กษณะคล าย Paint Brush การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 4 คล กเล อก แบบฟอร ม เม อเราเล อกสร างแบบฟอร มจะม หน าต างข นมาบอกข นตอนคร าวๆ ในการทางานให เรากดป ม เร มต นใช งาน เพ อสร างแบบฟอร มต อไป ให เราต งช อเร อง ช อเร องน จะนาไปใช เป นช อไฟล ด วย จะต งเป นภาษาไทย หร อภาษาอ งกฤษก ได จากน นเล อก ร ปแบบ ว าเราต องการร ปแบบพ นหล งอย างไร จากน นก คล กท ป ม ตกลง เพ อสร างฟอร ม การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 5 Google Form ค ออะไร Google Form เป นส วนหน งในบร การของกล ม Google Docs ท ช วยให เราสร างแบบสอบถามออนไลน หร อใช สาหร บ รวบรวมข อม ลได อย างรวดเร ว โดยท ไม ต องเส ยค าใช จ าย ในการใช งาน Google Form ผ ใช สามารถนาไปปร บประย กต ใช งาน ได หลายร ปแบบอาท เช น การทาแบบฟอร มสารวจความค ดเห น การทาแบบฟอร มสารวจความพ งพอใจ การทาแบบฟอร ม ลงทะเบ ยน และการลงคะแนนเส ยง เป นต น Google Form เป นส วนหน งในบร การของกล ม Google Docs ท ช วยให เราสร างแบบสอบถามออนไลน หร อใช สาหร บ รวบรวมข อม ลได อย างรวดเร ว โดยท ไม ต องเส ยค าใช จ าย ในการใช งาน Google Form ผ ใช สามารถนาไปปร บประย กต ใช งาน ได หลายร ปแบบอาท เช น การทาแบบฟอร มสารวจความค ดเห น การทาแบบฟอร มสารวจความพ งพอใจ การทาแบบฟอร ม ลงทะเบ ยน และการลงคะแนนเส ยง เป นต น ท งน การใช งานก เก ลฟอร มน น ผ ใช งานหร อผ ท จะสร างแบบฟอร มจะต องม บ ญช ของ Gmailหร อ Account ของ Google เส ยก อน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานสร างแบบฟอร มผ าน Web Browser ได เลย โดยท ไม ต องต ดต งโปรแกรมใดๆ ท งส น มาร จ กฟอร มท ใช เก บข อม ลใน Google Form ก นเถอะ ในการสร างแบบสอบถามออนไลน ไม ว าเราจะใช งาน Google Form ในงานเก บข อม ลร ปแบบไหน เก บข อม ลประเภท ใด Google Form สามารถตอบโจทย ให ก บผ สร างแบบสอบถามออนไลน ได การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 6 ด งน นจะเห นได ว า ก เก ลฟอร ม ม ฟอร มสาหร บเก บข อมร ปหลากหลายร ปแบบสาหร บสร างแบบสอบถามออนไลน โดย สามารถสร างฟอร มร บข อม ลได อย 9 ร ปแบบ โดยแบ งออกเป นร ปแบบพ นฐาน /BASIC 5 ร ปแบบ และร ปแบบ ข นส ง/ ADVANCED 4 ร ปแบบ อ กท งย งสามารถแทรกในส วนของการ ออกแบบ/LAYOUT ไม ว าจะเป นการแทรก ร ปภาพ พว ด โอ หร อข อความส วนห ว ด งน นก อนท จะเร มสร างแบบฟอร มออนไลน เราลองมาทาความร ปจ กก บฟอร มท ง 9 ร ปแบบ ก อนก นด กว า ว าฟอร มแบบไหนจะตรงต อความต องการของเรามากท ส ดในการทาแบบฟอร มออนไลน ฟอร มข นพ นฐาน/BASIC ฟอร มข นพ นฐานจะม ด วยก นอย 5 ร ปแบบด งน ข อความ/Text= เป นฟอร มสาหร บกรอกข อความส นๆ ลงไปในช องกรอก เช น ช อ นามสก ล หร อข อม ลส วนต ว เป นต น ข อความย อหน า/Paragraph text = เป นฟอร มสาหร บกรอกข อความยาวๆ ลงไปในช องกรอก เช น กล องแสดงความค ดเห น ข อแนะนา เป นต น หลายต วเล อก/Multiple choice = เป นฟอร มสาหร บสร างต วเล อก โดยท ผ กรอกเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น เช น การ เล อกช วงอาย หร อเล อกช วงเง นเด อน เป นต น การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 7 ช องทาเคร องหมาย/Checkboxes = เป นฟอร มสาหร บสร างต วเล อก โดยท ผ กรอกสามารถเล อกได หลายต วเล อก เช น งาน อด เรก ร จ กเว บไซต น ได อย างไร เป นต น เล อกจากรายการ/Choose from a list = เป นฟอร มสาหร บสร างต วเล อกแบบ Drop-Down โดยผ กรอกสามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น เช น เล อกสถานท เล อกจ งหว ด เล อกประเทศ เป นต น ฟอร มข นพ นส ง/ADVANCED ฟอร มข นพ นฐานจะม ด วยก นอย 4 ประเภทด งน สเกล/Scale = เป นฟอร มสาหร บสร างต วเล อก โดยท ผ กรอกสามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยว ซ งจะเหมาะสาหร บการใช งาน ประเภท การให คะแนน โดยข อม ลจะถ กเก บเป นต วเลขเท าน น ตาราง/Grid = เป นฟอร มสาหร บสร างต วเล อกในร ปแบบตาราง โดยท ต วเล อกเหล าน นจะถ กจ ดอย ในตาราง ในแต ละแถว ใน แต ละคอล มน โดยท ผ กรอกสามารถเล อกได เพ ยงต วเล อกเด ยวเท าน น เหมาะสาหร บการสร างแบบสอบถามท ม การแบ ง หมวดหม เป นลาด บ เช น การสร างแบบสอบถามความพ งพอใจ แบบประเม นการจ ดฝ กอบรม การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 8 ว นท /Date = เป นฟอร มสาหร บกรอกข อม ลร ปแบบว นท ว น/เด อน/ป เช น ฟอร มใช เก บข อม ลว นท เวลา/Time = เป นฟอร มสาหร บกรอกข อม ลร ปแบบเวลา เช น ฟอร มใช เก บข อม ลเวลา การออกแบบ/LAYOUT ในส วนของการออกแบบน หมายถ งการแทรกข อความส วนห ว แทรกร ปภาพ ว ด โอ และแทรกหน าฟอร มเพ มเป น 2 หน า หร อ 3 หน าตามความต องการ ส วนห วของส วน/Section header = หมายถ งการแทรกข อความส วนห ว หร อห วเร อง ลงในแบบฟอร ม การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 9 ต วแบ งหน า/Page break = สร างหน าแบบฟอร มเพ มข นมาอ ก 1 หน า หร ออ กหลายๆ หน าตามท เราต องการ ร ปภาพ/Image = เราสามารถแทรกร ปภาพลงในแบบฟอร มได โดยการอ พโหลดร ปภาพจากเคร องคอมพ วเตอร หร อเล อก จาก URL,Google Drive ก สามาถทาได เช นก น ว ด โอ/Video = เราสามารถแทรกว ด โอลงในแบบฟอร มได โดยว ด โอท สามารถแทรกลงไปได ต องเป นว ด โอท ถ กอ พโหลดไว บน Youtube เท าน น เม อทาความร จ กก บฟอร มส าหร บเก บข อม ลแต ละร ปแบบแล ว ก ไม ใช เร องยากอ กต อไปท เราจะเร มต นสร างฟอร มออนไลน โดยใช เคร องม อ ของ Google Form การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 10 ด งภาพ แบบสอบถามออนไลน ท ได สร างเสร จเร ยบร อย และพร อมส งให ก บบ คคลอ นได ช วยตอบคาถาม แบบสอบถามได แล ว การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 11 การส งข อม ลแบบฟอร มตามส อต าง ให Copy ล งค ท จะแชร เพ อส งให ก บบ คคลท ต องการให ตอบแบบสอบถาม หร อ อาจจะส งแบบสอบถามน ผ านไปทาง อ เมลก ได โดยใส อ เมลลงในช อง ส งแบบฟอร มผ านทางอ เมล ระบบจะจ ดการส งเมลให โดยอ ตโนม ต ให กดป ม เสร จส น/Done เพ อ เสร จส นการสร างแบบฟอร มแล ว ด งภาพ ข นตอนส ดท ายในการสร างแบบฟอร ม ระบบของ Google Drive จะจ ดเก บข อม ลตอบกล บในร ปแบบของสเปรดช ต ด งน นระบบจะให ต งช อว า จะจ ดเก บเป นช ออะไร พร อมท งระบบให กาหนดเป นช อเร มต นตามช อฟอร มท เราสร างข น พร อม ต อท ายด วย (การตอบกล บ) หากไม พอใจช อน ก สามารถเปล ยนช อใหม ได จากน นให กดป ม สร าง เพ อสร างสเปรดช ตท จะใช เก บข อม ลในการตอบกล บ การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 12 หน าจอข อม ลท ม ผ ตอบกล บมา ข อม ลส วนน ย งเป นข อม ลด บย งไม ผ านการประมวลผลและสร ปโดยคล กเล อก ด การตอบกล บ/View responses ด งภาพ เม อต องการด ข อม ลสร ปจากแบบสอบถาม ให เล อก การตอบกล บ/Responses จากน นคล กเล อก ข อม ลสร ปการตอบ กล บ/Summary of responses ด งภาพ การสร างแบบสอบถามออนไลน (e-form) ห น า 13 ข อม ลสร ปท ได จากแบบสอบถาม จะได ข อม ลท สร ปเสร จส นแล ว พร อมก บบอกว าในแต ละข อม การตอบข อไหนค ดเป น ก เปอร เซนต ด งภาพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks