การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ PDF

Description
การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 20 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย : อาจารย ในคณะ องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาความเข มแข งใน การจ ดการศ กษาให บ ณฑ ตม ค ณภาพตามมาตรฐานพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค (Objective) 1.2 ผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คน เก งและม ท กษะในการดารงช ว ต ท ด ต วช ว ด (KPI) เป าหมาย ของต วช ว ด ในคณะท ได ร บ การพ ฒนา องค ความร ท จาเป นต อการ ปฏ บ ต ราชการตามประเด น ย ทธศาสตร ร อยละ 75 องค ความร ในพ นธก จด านการ ผล ตบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของ มหาว ทยาล ย และ การจ ดการ เร ยนการสอนเพ อบ รณาการ ความร ส ประชาคมอาเซ ยน ผลการ ดาเน นงาน ร อยละ 92.55 3 แผนการจ ดการความร แผนท 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร ต วช ว ด เป าหมาย ผลการดาเน นงาน 1. การบ งช ความร - องค ความร ในพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย และ การจ ดการเร ยนการสอนเพ อบ รณา การความร ส ประชาคมอาเซ ยน (ระบ 3 เร องหร อมากกว าท ด าเน นการตามแผน) 2. การสร างและแสวงหาความร - ภายในหน วยงาน - ภายนอกหน วยงาน จานวนรายการความร ป งบประมาณ 2557 ท เข าร วมก จกรรม 3 เร อง 4 เร อง ไม น อยกว า ร อยละ 75 ร อยละ การจ ดการความร ให เป นระบบ ม ทะเบ ยนความร / ม ทะเบ ยนความร /คล ง 1 ทะเบ ยนความร 4 - จ ดทาทะเบ ยนความร /คล งความร คล งความร ความร ของคณะ ของคณะ 4. การประมวลและกล นกรองความร ม ก จกรรมการ อย างน อย 1 ก จกรรม - จ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร แลกเปล ยนเร ยนร 1 ก จกรรม 5. การเข าถ งความร (ระบ ช องทางท ดาเน นการ) ม จานวนช องทางท เข าถ งความร อย างน อย 2 ช องทาง 2 ช องทาง ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร ต วช ว ด เป าหมาย ผลการดาเน นงาน 6. การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร - ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร / การแลกเปล ยนเร ยนร ผ านทาง Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ - จานวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร 1 คร ง 1 คร ง - ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) 7. การเร ยนร - การนาการจ ดการความร มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน - จานวน CoP ในคณะท ได ร บความร และ สามารถนาผลไปใช 1 CoP ต อคณะ 1 CoP (9 CoP) ร อยละ 70 ร อยละ 70 5 แผนท 2 กล มเป าหมาย : อาจารย ในคณะ องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ 6 ช อส วนราชการ : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) 1. พ ฒนาความเข มแข งในการ จ ดการศ กษาให บ ณฑ ตม ค ณภาพตามมาตรฐานพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน 1.2 ผล ตบ ณฑ ตให เป นคน ด คนเก งและม ท กษะใน การดารงช ว ตท ด ต วช ว ด (KPI) ตามคาร บรอง ในคณะท ได ร บ การพ ฒนา เป าหมาย ของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อ การปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร ร อยละ 75 การเพ มผลผล ตงานว จ ย และการต พ มพ เผยแพร ผลการดาเน นงาน ร อยละ แผนการจ ดการความร แผนท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร ต วช ว ด เป าหมาย ผลการดาเน นงาน 7 1. การบ งช ความร - การเพ มผลผล ตงานว จ ยและการต พ มพ เผยแพร (ระบ เร อง 3 เร องหร อมากกว าท ดาเน นการตามแผน) 2. การสร างและแสวงหาความร - ภายในหน วยงาน - ภายนอกหน วยงาน 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ - จ ดทาทะเบ ยนความร /คล งความร จานวนรายการ ความร ป งบประมาณ 2557 ท เข าร วมก จกรรม ม ทะเบ ยนความร / คล งความร 3 เร อง 3 เร อง ไม น อยกว า ร อยละ 75 ม ทะเบ ยนความร / คล งความร ของคณะ ร อยละ ทะเบ ยนความร ของคณะ 4. การประมวลและกล นกรองความร - จ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ม ก จกรรมการ แลกเปล ยนเร ยนร อย างน อย 1 ก จกรรม 1 ก จกรรม 8 ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร ต วช ว ด เป าหมาย ผลการดาเน นงาน 5. การเข าถ งความร (ระบ ช องทางท ดาเน นการ) ม จานวนช องทางท เข าถ งความร อย างน อย 2 ช องทาง 2 ช องทาง 6. การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร - ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร / การแลกเปล ยนเร ยนร ผ านทาง Web blog / Web board / e - mail / Facebook - จานวนคร งของการ แลกเปล ยน เร ยนร 1 คร ง 1 คร ง - ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) 7. การเร ยนร - การนาการจ ดการความร มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน - จานวน CoP ในคณะท ได ร บ ความร และสามารถ นาผลไปใช 1 CoP ต อคณะ 1 CoP (9 CoP) ร อยละ 70 ร อยละ 70 9 แผนท 3 กล มเป าหมาย : 1. อาจารย ภายในคณะ องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ 2.. บ คลากรภายในหน วยงานสน บสน น การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) 1. พ ฒนาความเข มแข งในการ จ ดการศ กษาให บ ณฑ ตม ค ณภาพมาตรฐานพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. สร างความเข มแข งในการ บร หารจ ดการและพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาส ความเป น เล ศ 1.2 ผล ตบ ณฑ ตให เป นคนด คนเก ง และม ท กษะในการ ดารงช ว ตท ด 1.3 ม ระบบบร หารจ ดการท คล องต ว ย ดหย นและม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามคาร บรอง เป าหมาย ของต วช ว ด / บ คลากร ท ได ร บการพ ฒนา องค ความร ท จาเป นต อ การปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร ร อยละ 75 ความร ในการพ ฒนา สมรรถนะในการปฏ บ ต งาน เพ อตอบสนองต อ ย ทธศาสตร และพ นธก จของ มหาว ทยาล ยและการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ผลการดาเน นงาน ร อยละ 76.27 10 แผนการจ ดการความร แผนท 3 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร ต วช ว ด เป าหมาย ผลการดาเน นงาน 1. การบ งช ความร - ความร ในการพ ฒนาสมรรถนะในการปฏ บ ต งานเพ อ ตอบสนองต อย ทธศาสตร และพ นธก จของมหาว ทยาล ยและการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน (ระบ เร อง 3 เร องหร อมากกว าท ดาเน นการตามแผน) 2. การสร างและแสวงหาความร - ภายในหน วยงาน - ภายนอกหน วยงาน 3. การจ ดการความร ให เป นระบบ - จ ดทาทะเบ ยนความร /คล งความร จานวนรายการความร ป งบประมาณ 2557 และบ คลากร ท เข าร วมก จกรรม ม ทะเบ ยนความร / คล งความร 3 เร อง 3 เร อง ไม น อยกว า ร อยละ 75 ม ทะเบ ยนความร / คล งความร ของคณะ ร อยละ ทะเบ ยนความร ของคณะ 11 4. การประมวลและกล นกรองความร - จ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ม ก จกรรมการ แลกเปล ยน เร ยนร อย างน อย 1 ก จกรรม 1 ก จกรรม ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร ต วช ว ด เป าหมาย ผลการดาเน นงาน 5. การเข าถ งความร (ระบ ช องทางท ด าเน นการ) ม จานวนช องทางท เข าถ งความร อย างน อย 2 ช องทาง 2 ช องทาง 6. การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร - ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร / การแลกเปล ยนเร ยนร ผ านทาง Web blog / Web board / e - mail / Facebook ฯลฯ - จานวนคร งของการ แลกเปล ยนเร ยนร 1 คร ง 1 คร ง - ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) - จานวน CoP 1 CoP ต อคณะ/ หน วยงานสน บสน น (23 CoP) 1 CoP 12 7. การเร ยนร - การนาการจ ดการความร มาปร บใช ในการปฏ บ ต งาน และบ คลากรท ได ร บ ความร และสามารถ นาผลไปใช ร อยละ 70 ร อยละ 70 สร ปป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน 1. ความเป นร ปธรรมของการจ ดทาองค ความร ย งไม เป นท สนใจของบ คลากรในหน วยงาน ป นท สนใจของบ คลากรในหน วยงาน 2. บ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นในคณะส วนมากม ภาระงานท ต องร บผ ดชอบพอสมควร ทาให ในบางคร งท ต องการจ ดก จกรรม KM จ งทาให บ คลากรกล มเป าหมายม เวลาในการดาเน นการจ ดก จกรรม ม เวลาในการดาเน นการจ ดก จกรรมร วมก น ร วมก นน อย น อยหร ออาจละเลยเน องจากค ดว าทาเม อใดก ได ข อเสนอแนะแนวทางในการพ ฒนาปร บปร ง 13 1. การประมวลและกร นกรองความร เป นส งท ต องเร งสร างความเช อม นให ก บเป าหมายท ต องการให ร บความร 2. ควรจ ดเป นต วช ว ดในต วบ คคลเพ อให เก ดความกระต อร อร นในการจ ดก จกรรม KM 3. การสร างสารสนเทศให เป นเอกเทศสาหร บงาน KM เพ อให สะดวกในการปร บปร ง พ ฒนาร ปแบบให น าสนใจ ประส ทธ ผลของการดาเน นงานการจ ดการความร ขณะน งานศ นย การจ ดการความร (KM)( คณะบร หารธ รก จ ม ความต งใจด ด าเน นการสร างองค กรให ม องค กรให ม ว ฒนธรรมแห งการเร ยนร โดยการสอดแสรกความร ว า ก จกรรมการจ ดการความร (KM) ม ประโยชน อย างไรบ างในการปฏ บ ต งานของบ คลากรแต ละหน าท และ แต ละระด บ ท งช วยในการต ดส นใจและย งจะช วยในการ พ ฒนาตนเองให ม ประส ทธ ผลก อนแล วจะส งผลท าให งานเก ดประส ทธ ภาพในการด าเน นงานมากท ส ด โดยได จากการองค ความร ท ผ านการกล น กรองจากก จกรรม รม การจ ดการความร (KM)(
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks