ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต - PDF

Description
ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 17 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการการศ กษา ตามค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ (ฉบ บเด อนกรกฎาคม 2553) ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยงขององค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ตามกาหนดของ สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) เพ อให การดาเน นงานด านบร หารความเส ยงและการควบค ม ภายในของคณะว ทยาศาสตร เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร ซ งประกอบด วยกรรมการบร หารคณะว ทยาศาสตร จ งได จ ดทา ค ม อบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต และ แบบรายงานการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ประจาป การศ กษา 2554 ข น โดยม ท ศทางและเน อหาสาระท สอดคล องก บการบร หารความเส ยง ของมหาว ทยาล ยร งส ต โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรท กระด บในคณะว ทยาศาสตร ได ม ความร ความเข าใจหล กการ เทคน คและ กระบวนการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในอย างเป นระบบและต อเน อง เป นเคร องม อในการ ส อสารและทาความเข าใจ ตลอดจนเช อมโยงการบร หารความเส ยงและควบค มภายในก บประเด น ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต หว งว าบ คลากรจะนาเน อหา สาระของค ม อเล มน ไปใช ประโยชน ต องานด านการบร หารและจ ดการความเส ยง เพ อการประก นค ณภาพ การศ กษาและการพ ฒนามหาว ทยาล ยร งส ต ต อไป คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 สารบ ญ หน า คานา 1 สารบ ญ 2 บทท 1 ขอบเขตท วไป 3-8 ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง 3 ความหมายและคาจาก ดความของการบร หารความเส ยง 4 บทท 2 แนวทางและกระบวนการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร 9-14 โครงสร างการบร หารความเส ยง 9 นโยบายการบร หารความเส ยงระด บคณะ 10 ความส มพ นธ ระหว างการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน และการตรวจสอบภายใน 11 บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบของผ ท เก ยวข อง 12 บทท 3 ข นตอนการบร หารความเส ยงและการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ภาคผนวก ก แบบรายงานผลการควบค มภายในของผ ตรวจสอบภายใน และคาอธ บายรายงาน ภาคผนวก ข แผนการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร ภาคผนวก ค คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร 30 ภาคผนวก ง คาส งแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบข ายภาระหน าท ของกรรมการตรวจสอบตามท สกอ. กาหนด แผนการตรวจสอบประจาป ของสาน กงานตรวจสอบภายใน ภาคผนวก จ การกาหนดความเส ยงสาค ญท ต องดาเน นการท วท งองค การ โดยกรรมการบร หารความเส ยงระด บมหาว ทยาล ย ตารางการบร หารความเส ยงประจาป ระด บหน วย 2 บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยงท วท งองค การ มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ อว ตถ ประสงค ต อไปน 1. เพ อให ผ บร หารท กระด บและคณะท างาน ได ม ความร ความเข าใจหล กการ เทคน คและ กระบวนการบร หารความเส ยงและควบค มภายในของมหาว ทยาล ย 2. เพ อให คณะท างานได ร บทราบข นตอนและกระบวนการในการวางแผนบร หารความเส ยงและ ควบค มภายใน 3. เพ อให ม การดาเน นงานตามกระบวนการบร หารความเส ยงและควบค มภายในอย างเป นระบบและ ต อเน อง 4. เพ อเป นเคร องม อในการส อสารและสร างความเข าใจ ตลอดจนเช อมโยงการบร หารความเส ยง และควบค มภายในก บประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 5. เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงและควบค มภายในในหน วยงานท กระด บของ มหาว ทยาล ย เน องด วยมหาว ทยาล ยต องม การประก นค ณภาพการศ กษาในท กระด บ ซ งในป การศ กษา 2550 สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ก าหนดให มหาว ทยาล ย น าระบบบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หารการศ กษา ตามค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ (ฉบ บเด อนกรกฎาคม 2553) ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยง ขององค ประกอบท 7 การ บร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยต องรายงานการด าเน นงานให คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาว ทยาล ยตามมต ท ประช มคณะกรรมการการอ ดมศ กษาในการประช มคร งท 1/2550 ว นท 4 มกราคม 2550 ม มต เสนอแนะให สภาสถาบ นอ ดมศ กษาท งของร ฐและเอกชนท กแห งจ ดให ม คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบ นข น โดย ม หน าท และความร บผ ดชอบในการจ ดวางระบบและด าเน นการป องก นความเส ยง โดยให ม ระบบการ ตรวจสอบภายใน การควบค มภายในและการบร หารความเส ยง เพ อให สภาสถาบ นอ ดมศ กษา ใช เป น แนวทางในการบร หารนโยบาย ก าก บด แลเช งนโยบายตามบทบาทและภารก จให เหมาะสมก บสถานภาพ ของแต ละสถาบ นอ ดมศ กษา 3 เน องจากสภาพการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม การเม อง เทคโนโลย และนว ตกรรมต างๆ เป นไปอย างรวดเร วส งผลให การด าเน นงานขององค การต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชนต องแข งข นก นร นแรง มากข น ซ งเป นความเส ยงท สาค ญมากในการบ งช ความเจร ญก าวหน าและความอย รอดของมหาว ทยาล ย การนากระบวนการบร หารความเส ยงมาใช ในมหาว ทยาล ย จะเป นหล กประก นส วนหน งท สามารถ ท าให การด าเน นงานต าง ๆ ตามพ นธก จของมหาว ทยาล ยบรรล เป าประสงค ท ต งไว เน องจากการบร หาร ความเส ยงเป นการว เคราะห และคาดการณ ในอนาคตภายใต หล กเหต และผล เพ อก าหนดหล กการและว ธ การ ลดหร อป องก นความเส ยหายท จะเก ดข นในการดาเน นงาน นอกจากน การบร หารความเส ยงย งเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการท ด ซ งจะม การด าเน นงาน บนพ นฐาน 3 องค ประกอบท ส าค ญ ค อ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบค มภายใน (Internal Control) และการบร หารความเส ยง (Risk Management) ด งน น มหาว ทยาล ยฯ จ งต องด าเน นการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบและต อเน อง เพ อเป น ข อม ลให ผ บร หารของมหาว ทยาล ยสามารถต ดส นใจร บม อก บความเส ยงได อย างรอบคอบและเหมาะสมก บ สถานการณ ความหมายและคาจาก ดความของการบร หารความเส ยง เพ อให ผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานและบ คลากรท วไปม ความเข าใจเก ยวก บการบร หารความเส ยงใน ท ศทางเด ยวก นท วท งองค การน น จ งน ยามคาจาก ดความการบร หารความเส ยง ด งน 1. ความเส ยง (Risk) หมายถ ง เหต การณ ท ไม ม ความแน นอน ซ งม โอกาสจะเก ดข นในอนาคตและม ผลกระทบก อให เก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ความส ญเปล า หร อเหต การณ ท ไม พ งประสงค ทาให การดาเน นงานของมหาว ทยาล ยไม ประสบความส าเร จตามเป าประสงค หร อว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ท งในด านการจ ดการเร ยนการสอน ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ด านการว จ ย ด านการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม และด านการบร หารจ ดการและบร การ โดยพ จารณาจากผลกระทบ (Impact) ท ได ร บ และ โอกาสท จะเก ด (Likelihood) ของเหต การณ ความเส ยงสามารถจาแนกได เป น 4 ล กษณะ ค อ - ความเส ยงท เก ยวข องในระด บย ทธศาสตร (Strategic Risk) - ความเส ยงท เก ยวข องระด บปฏ บ ต การ (Operational Risk) - ความเส ยงท เก ยวข องก บด านการเง น (Financial Risk) - ความเส ยงท เก ยวข องในด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) 4 2. ป จจ ยเส ยง (Risk Factor) หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ของความเส ยง ท จะท าให ไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามข นตอนการด าเน นงานหล กท ก าหนดไว ท งท เป นป จจ ยภายในและภายนอกองค การซ ง องค การควรระบ สาเหต ท แท จร ง เพ อจะได ว เคราะห และก าหนดกลย ทธ /มาตรการ/แนวทางในการลดความ เส ยงได อย างถ กต อง เหมาะสมก บสถานการณ และบร บทขององค การ 1) ป จจ ยภายใน เช น - ป จจ ยเส ยงทางด านเทคโนโลย เช น การเล อกใช เทคโนโลย ท ไม เหมาะสม การล าหล ง ของเทคโนโลย เน องจากม เทคโนโลย ใหม เก ดข นรวดเร ว ความผ ดพลาดของเทคโนโลย ท ใช ฯลฯ - ป จจ ยเส ยงทางด านการด าเน นงาน เช น การขาดแคลนบ คลากร การเปล ยนแปลงบ คลากร ท ด าเน นการ การขาดแคลนทร พยากร การขาดแคลนว ตถ ด บ ความไม แน นอนของความต องการ(อ ปสงค ) ความไม แน นอนของการได ร บงบประมาณประจ าป การไม ได ร บงบประมาณตามท เสนอขอ กลไกการ ดาเน นงานไม เหมาะสม ฯลฯ - ป จจ ยด านว ฒนธรรมองค การ - ป จจ ยด านจร ยธรรมของบ คลากร - ป จจ ยด านสภาพแวดล อมในการทางาน 2) ป จจ ยภายนอก เช น - ป จจ ยเส ยงทางด านการเม องและส งคม เช น ความต อเน องในเช งนโยบายของร ฐบาลการ แทรกแซงจากบ คคลภายนอก การร วมม อเช งนโยบายระหว างผ บร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาคและ ผ บร หารองค การปกครองส วนท องถ น ความร วมม อของผ บร หารภายในองค การ ความร วมม อจากสหภาพ แรงงานขององค การ ความร วมม อระหว างกล มผ ม ส วนได ส วนเส ยหร อกล มต างๆท เก ยวข อง ฯลฯ - ป จจ ยเส ยงทางด านการเง นและเศรษฐก จ เช น ราคาน าม น ความผ นผวนของอ ตราดอกเบ ย ความผ นผวนของอ ตราเง นเฟ อ ความผ นผวนของอ ตราการแลกเปล ยน ความผ นผวนของราคาว ตถ ด บ ฯลฯ - ป จจ ยเส ยงทางด านกฎหมาย เช น ความคล มเคร อของกฎหมายท เก ยวข อง การ เปล ยนแปลงกฎระเบ ยบต างๆ ความไม ม นใจในการบ งค บใช กฎหมาย กฎหมายไม ครอบคล ม กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บท ล าหล ง ไม ท นการเปล ยนแปลง การเปล ยนแปลงมต ท เก ยวข อง ฯลฯ - ป จจ ยเส ยงทางด านส งแวดล อมและภ ยธรรมชาต เช น การก อความไม สงบ สงคราม น า ท วม พาย ใต ฝ น โคลนถล ม แผ นด นไหว ภ ยแล ง โรคระบาด ฯลฯ 5 3. การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) หมายถ ง กระบวนการระบ ความเส ยง และการ ว เคราะห เพ อจ ดลาด บความเส ยงท จะม ผลกระทบต อการบรรล เป าประสงค ขององค การ โดยการประเม นจาก โอกาสท จะเก ดเหต การณ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) - โอกาสท จะเก ดเหต ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks