๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล - PDF

Description
การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1. กาหนดว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม โครงการ / ก จกรรม ว ตถ ประสงค ข นตอนหล ก ว ตถ ประสงค ของข นตอน 1. บ คลากรม ความซ อส ตย 2. บ คลากรม ความย ต ธรรม 3. บ คลากรม ประส ทธ ภาพ 4. บ คลากรม ความร บผ ดชอบ. บ คลากรม การม งเน นผลงาน การปฏ บ ต งานในภาคร ฐต องม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ปราศจากการท กจร ต และประพฤต ม ชอบและประชาชนสามารถ เข าถ งการให บร การของสาน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศได อย างท วถ ง และเป นธรรม 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบต อ หน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 2. หาสาเหต ของความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ข นตอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยใน การปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมายขององค กร ไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงานได ร บความ เส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม และขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 3. ประเม นโอกาส / และผลกระทบความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส / ผลกระทบ 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความ ซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรมไม เล อกปฏ บ ต ต อ ผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท า เท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการทางาน ม ท กษะความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความ ร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการ ปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนดเป าหมายในการทางาน ท สอดคล องก บเป าหมายของ หน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการ ให บร การ ไม เก ดการร องเร ยน หน วยงานให ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรม และเก ดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วาง ไว ไม ก อให เก ดความส ญเส ยหร อ ส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการ ของผ มาร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตามเป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อ หน าท ขาดว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมาย ขององค กรไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นใน บร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป น ธรรมและขาดความเช อม นต อ องค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ก อให เก ดความ ส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของ ผ มาร บบร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จ ตามเป าหมายท กาหนด 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากร ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากร ม ความย ต ธรรมไม เล อก ปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากร ม ประส ทธ ภาพในการ ทางาน ม ท กษะความร ใน การปฏ บ ต งาน 1. ผ ร บบร การม ความ เช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยน หน วยงานให ได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บ ความเป นธรรมและเก ด ความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งาน เป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตาม เป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ดความส ญเส ย หร อส นเปล อง ทร พยากร 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อ ผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการ ปฏ บ ต งาน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นใน บร การ เก ดการร องเร ยน หน วยงาน ได ร บความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรม และขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล องทร พยากร โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง ต า ต า ปานกลาง 4. การว เคราะห ลาด บความเส ยง (ต อ) ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผลกระทบ ลาด บความเส ยง 4. การส งเสร มให บ คลากร ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน 4. สามารถตอบสนอง ความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม 4. การขาดความ ร บผ ดชอบต อหน าท ขาดว น ยในการ 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การ ส ญเส ย 2 ปานกลาง ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ปฏ บ ต งาน ส นเปล อง. การส งเสร มให บ คลากร. การปฏ บ ต งานม. การส อสาร การ. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม 2 4 ปานกลาง ม การกาหนดเป าหมายใน ประส ทธ ภาพ สาเร จ กาหนดเป าหมายของ เป าหมายท กาหนด การทางานท สอดคล องก บ ตามเป าหมายท กาหนด องค กรไม ช ดเจน เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งานแบบ ม งเน นผลงาน. การจ ดลาด บความเส ยง ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง / สาเหต ความเส ยง 1. การส งเสร มให บ คลากรม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 2. การส งเสร มให บ คลากรม ความย ต ธรรม ไม เล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ ให ความเสมอ ภาคเท าเท ยมก น 3. การส งเสร มให บ คลากรม ประส ทธ ภาพใน การทางาน ม ท กษะความร ใน การปฏ บ ต งาน 4. การส งเสร มให บ คลากรม ความร บผ ดชอบ ต อหน าท ม ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส งเสร มให บ คลากรม การกาหนด เป าหมายในการทางานท สอดคล องก บ เป าหมายของหน วยงาน ม การปฏ บ ต งาน แบบม งเน นผลงาน 1. ผ ร บบร การม ความเช อม นในการให บร การ ไม เก ดการร องเร ยนหน วยงานให ได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การได ร บความเป นธรรมและ เก ดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานเป นไปตามแผนท กาหนด และตรงตามเป าหมายท วางไว ไม ก อให เก ด ความส ญเส ยหร อส นเปล องทร พยากร 4. สามารถตอบสนองความต องการของผ มา ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ทาให ส นเปล อง. การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 1. การขาดค ณธรรม จร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน 2. การเล อกปฏ บ ต ต อผ ร บบร การ 3. การขาดท กษะ ความร ในการปฏ บ ต งาน 4. การขาดความร บผ ดชอบต อหน าท ขาด ว น ยในการปฏ บ ต งาน. การส อสาร การกาหนดเป าหมายของ องค กรไม ช ดเจน 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน ทาให หน วยงานได ร บ ความเส ยหาย 2. ผ ร บบร การไม ได ร บความเป นธรรมและ ขาดความเช อม นต อองค กร 3. การปฏ บ ต งานไม เป นไปตามแผนท กาหนด ก อให เก ดความส ญเส ย ส นเปล อง ทร พยากร 4. ไม ตอบสนองความต องการของผ มาร บ บร การ ส ญเส ย. งานไม ม ประส ทธ ภาพ ไม สาเร จตาม เป าหมายท กาหนด 6. การประเม นมาตรการควบค ม สาเหต ความเส ยง การควบค มท ควรม การควบค มท ม อย แล ว 1. ผ ร บบร การไม ม ความเช อม นในบร การ เก ดการร องเร ยน ทาให หน วยงานได ร บความเส ยหาย 1. จ ดทาคาส งมอบหมายหน าท กาช บให ปฏ บ ต หน าท ตาม คาส งโดยเคร งคร ด 1. จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน /ค ม อดาเน นงานของสาน กฯ 2. ผ ร บบร การไม ได ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks