การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย - PDF

Description
7 การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 1. กล าวน า การจ ดและการบร หารงานของการรถไฟ ฯ น ได ก าหนดให ม การบรรยายไว ในหล กส ตรการศ กษา ของ รร.ขส.ฯ โดยทาง รร.ขส.ฯ ได ขออาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากการรถไฟ ฯ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 10 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
7 การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 1. กล าวน า การจ ดและการบร หารงานของการรถไฟ ฯ น ได ก าหนดให ม การบรรยายไว ในหล กส ตรการศ กษา ของ รร.ขส.ฯ โดยทาง รร.ขส.ฯ ได ขออาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากการรถไฟ ฯ มาบรรยายในหล กส ตรช นนาย พ น ส วนในหล กส ตรอ นใช อาจารย ของ รร.ขส.ฯ บรรยาย ส วนแนวทางในการเข ยนค าบรรยายน ได น า พระราชบ ญญ ต การรถไฟแห งประเทศไทย พ.ศ.2495 และข อบ งค บการรถไฟแห งประเทศไทย ฉบ บท 2.1 ซ งว าด วยการแบ งส วนงานและอ านาจความร บผ ดชอบของผ บร หาร มาเป นหล กฐานในการเข ยน แต ข อบ งค บ การรถไฟ ฯ ด งกล าวได ม การแก ไขเปล ยนแปลงอย เสมอ ฉะน นผ ท สนใจในเร องน ควรจะได ต ดตามแก ไข ต อไปด วย ส าหร บข อบ งค บฉบ บท 2.1 น ได แก ไขถ ง 31 คร ง คร งท 31 แก ไข เม อ 4 ส.ค โครงสร างการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทยได ร บการจ ดต งเป นเอกเทศ ตามพระราชบ ญญ ต การรถไฟแห งประเทศ ไทย พ.ศ และม ฐานะเป นน ต บ คคลตามกฎหมายโดยก าหนดให ม คณะกรรมการของการรถไฟ ฯ ข นมา คณะหน งประกอบด วย ประธานกรรมการ 1 นาย และกรรมการอ นอ กไม น อยกว า 4 นาย แต ไม เก น 6 นาย โดยม อ านาจหน าท วางนโยบายและควบค มด แลโดยท วไป ซ ง ก จการของการรถไฟ ฯ และให คณะกรรมการ การรถไฟ ฯ เป นผ แต งต งผ ว าการรถไฟแห งประเทศไทย และให ผ ว าการ ฯ เป นกรรมการโดยต าแหน งใน คณะกรรมการ ซ งม อ านาจในการบร หารและร บผ ดชอบตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงคมนาคมม อ านาจหน าท ก าก บโดยท วไป ซ งก จการของการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อประโยชน ในการน จะส งให การรถไฟ ฯ ช แจงข อเท จจร งแสดงความค ดเห นหร อท ารายงานหร อย บย งการกระท าใด ๆ ซ งข ดต อนโยบายของร ฐบาลหร อมต คณะร ฐมนตร ตลอดจนม อ านาจหน าท ส งสอบสวนข อเท จจร งท เก ยวก บ การด าเน นการได 3. ภารก จและหน าท ตามพระราชบ ญญ ต การรถไฟ ฯ ด งกล าวแล ว ได ก าหนดว ตถ ประสงค ในการจ ดต งการรถไฟ ฯ ว า ให จ ดด าเน นการและน ามาซ งความเจร ญของก จการรถไฟ เพ อประโยชน แห งร ฐและประชาชน และด าเน น ธ รก จอ นเก ยวก บการขนส งของรถไฟและธ รก จอ น ซ งเป นประโยชน แก ก จการรถไฟโดยให การรถไฟ ฯ ม อ านาจท จะกระท าการต าง ๆ ภายในขอบว ตถ ประสงค ด งกล าวข างต น อ านาจเช นว าน ให รวมถ ง 1. สร าง ซ อ จ าง ร บจ าง จ ดหา จ าหน าย แลกเปล ยน เช า ให เช า เช าซ อให เช าซ อ ย ม ให ย ม และ ด าเน นงานเก ยวก บเคร องใช บร การ และความสะดวกต าง ๆ ของก จการรถไฟ 8 2. ซ อ จ ดหา เช า ให เช า เช าซ อ ให เช าซ อ ถ อกรรมส ทธ ครอบครอง อาศ ยให อาศ ย จ าหน าย แลกเปล ยน และด าเน นงานเก ยวก บทร พย ส นใด ๆ 3. ก าหนดอ ตราค าภาระการใช รถไฟ บร การ และความสะดวกต าง ๆ ของก จการรถไฟ และจ ด ระเบ ยบเก ยวก บว ธ ช าระค าภาระด งกล าว 4. จ ดระเบ ยบเก ยวก บความปลอดภ ย การใช รถไฟ บร การ และความสะดวกต างๆของก จการรถไฟ ฯ 5. ก ย มเง น ให ก ย มเง น ลงท น ร วมลงท น หร อออกพ นธบ ตร หร อตราสารอ นใดเพ อการลงท น 6. ร บส งเง นทางรถไฟ 7. ร บขนส งคนโดยสาร ส นค า พ สด ภ ณฑ และของอ น ๆ ท เก ยวเน องก บก จการรถไฟ 8. ด าเน นก จการโรงแรมและภ ตตาคาร รวมตลอดถ งก จการอ นอ นเป นอ ปกรณ แก ก จการโรงแรมหร อ ภ ตตาคาร 9. จ ดบร การท องเท ยวท เก ยวเน องก บก จการรถไฟ 4. การแบ งส วนงานและหน าท บร หาร ข อ 1 การบร หารก จการของการรถไฟแห งประเทศไทย ผ ว าการรถไฟแห งประเทศไทยเป น ผ บ งค บบ ญชาด าเน นการตามพระราชบ ญญ ต การรถไฟแห งประเทศไทย พ.ศ.2494 ม รองผ ว าการหกนาย ค อ รองผ ว าการด านปฏ บ ต การ 1 รองผ ว าการด านปฏ บ ต การ 2 รองผ ว าการด านบร หารโครงการระบบรถไฟฟ า รองผ ว าการด านบร หาร รองผ ว าการด านบร หารทร พย ส น และรองผ ว าการด านก จการพ เศษ ข อ 2 ในการด าเน นงานให ถ อระเบ ยบการส งงานในระบบบร หารจากส วนกลาง โดยจ ดแบ งส วน บร หารไว ด งน 1. ฝ ายบร หารงานบ คคล 2. ฝ ายการเง นและการบ ญช 3. ฝ ายการเด นรถ 4. ฝ ายการพาณ ชย 5. ฝ ายการช างกล 6. ฝ ายการช างโยธา 7. ฝ ายการอาณ ต ส ญญาณและโทรคมนาคม 8. ฝ ายระบบข อม ล 9. ฝ ายการพ สด 10. ฝ ายบร หารทร พย ส น 11. ฝ ายตรวจสอบภายใน 12. ฝ ายโครงการพ เศษ และก อสร าง 13. ส าน กบร หารโครงการระบบรถไฟฟ า 9 14. ส าน กงานอนาบาล 15. ส าน กงานแพทย 16. ส าน กงานจ ดการทร พย ส น 17. ส าน กนโยบายและแผนว จ ยและพ ฒนา 18. ส าน กงานส นทร พย ถาวร 19. ส าน กผ ว าการ 20. ส าน กงานขนส งคอนเทนเนอร 21. กองควบค มการปฏ บ ต การ 22. กองตรวจสอบควบค มและประเม นผล 23. กองบ งค บการต ารวจรถไฟ 24. ศ นย ประสานงานและเลขาน การคณะกรรมการรถไฟ 25. ศ นย บร หารความเส ยง 26. ศ นย ประชาส มพ นธ และบร การท องเท ยว (ข อ 1 และ 2 แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน พ.ศ.2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) (ข อ 2 อน 14 แก ไขเพ มเต มคร งท 31 เม อว นท 4 ส งหาคม พ.ศ.2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) ข อ 3 การบร หารงานของแต ละฝ ายและแต ละส าน กงาน ม ผ อ านวยการฝ ายและห วหน าส าน กงาน แล วแต กรณ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบภายใต การก าก บด แลของผ ว าการรถไฟแห งประเทศไทย หร อรองผ ว าการด านใดด านหน งส ดแต จะก าหนดไว ในแต ละฝ ายและแต ละส าน กงาน แต ส าหร บฝ ายการช างกล ฝ ายการช างโยธา ฝ ายการอาณ ต ส ญญาณและโทรคมนาคม และฝ าย ก อสร าง ให เร ยกช อผ อ านวยการฝ ายว า ว ศวกรใหญ (ข อ 3 วรรคสอง แก ไขเพ มเต มคร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) ข อ 4 การบร หารงานตามท แบ งไว ในข อ 2 ม หน าท ปฏ บ ต ด าเน นการ กล าวเฉพาะท เป นสาระส าค ญ ตลอดถ งการด าเน นงานของฝ ายและส าน กงานต าง ๆ ให แบ งส วนงานท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาคของ แต ละฝ ายแต ละส าน กงานไว ด งต อไปน 1. ฝ ายบร หารงานบ คคล ม หน าท วางแผน ก าหนดเป าหมาย และบร หารงาน ในด านงานบ คคลโดยท วไป รวมท งการพ ฒนา ทร พยากรบ คคลและระบบท เก ยวข อง ตามนโยบายท ได ร บอน ม ต เพ อให ผลงานบรรล ตามเป าหมาย นโยบาย และว ตถ ประสงค ของการรถไฟแห งประเทศไทย โดยม ผ อ านวยการฝ ายบร หารงานบ คคลเป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ ภายใต การก าก บด แล ของรองผ ว าการด านบร หาร ม รองผ อ านวยการฝ ายหน งนาย และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายบร หารงานบ คคล แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองการบ คคล 2.1 งานประว ต 2.2 งานธ รการบ คคล งานระเบ ยบว น ย 2.4 งานอ ตราก าล ง 3. กองแผนบ คคล 3.1 งานสรรหาและค ดเล อกพน กงาน 3.2 งานพ ฒนาพน กงาน 3.3 งานวางแผนก าล งคน 4. กองเง นเด อนและค าจ าง 4.1 งานจ ดท าค าบรรยายล กษณะงาน 4.2 งานจ าแนกต าแหน ง 4.3 งานบร หารอ ตราเง นเด อนค าจ าง และค าตอบแทน 5. กองพน กงานส มพ นธ และสว สด การ 5.1 งานสว สด การ 5.2 งานฌาปนก จสงเคราะห 5.3 งานแรงงาน 5.4 งานพน กงานส มพ นธ แต ละกองม ห วหน ากอง และแต ละแผนกหร อแต ละงาน ม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ฝ ายบร หารงานบ คคล แก ไขเพ มเต ม คร งท 4 เม อว นท 19 ส งหาคม 2530ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 2. ฝ ายการเง นและการบ ญช ม หน าท ก าหนดและด าเน นงานตามนโยบาย ค าส ง และว ธ การปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อควบค มให ม การ ก าหนดมาตรฐานการบ ญช การรายงานด านการเง น และระบบข อม ลการจ ดหาท เก ยวข อง รวมท งระบบการ ควบค มงบประมาณอย างเพ ยงพอ และปร บปร งให เหมาะสมก บสถานการณ ให ค าแนะน าและค าปร กษาด าน การเง นแก เจ าหน าท ของหน วยงานต าง ๆ อย างถ กต อง ตลอดจนปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย เพ อให ผลงานบรรล ตามเป าหมายนโยบาย และว ตถ ประสงค ของการรถไฟแห งประเทศไทย โดยม ผ อ านวยการฝ ายการเง นและการบ ญช เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบภายใต การก าก บ ด แลของรองผ ว าการด านบร หาร ม รองผ อ านวยการฝ ายสองนาย ค อ รองผ อ านวยการฝ ายด านการเง นและ งบประมาณ และรองผ อ านวยการฝ ายด านการบ ญช และแบ งส วนงานออกเป นด งน (หน าท ของฝ ายการเง นและการบ ญช แก ไขเพ มเต ม คร งท 28 เม อว นท 24 เมษายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว นเด ยวก น) 11 1. แผนกบร หารงานท วไป 2. กองการเง น 2.1 งานคล งเง น - รายได 2.2 งานคล งเง น - รายจ าย 2.3 งานคล งเง น - บ ญช การเง น 3. กองงบประมาณและวางแผนการเง น 3.1 งานงบประมาณลงท นและวางแผนการเง น 3.2 งานงบประมาณท าการ 3.3 งานงบประมาณแผ นด น 4. กองสถ ต และต นท น 4.1 งานสถ ต 4.2 งานต นท น 4.3 งานระบบสถ ต และต นท น 5. กองบ ญช รายได 5.1 งานตรวจสอบและท าบ ญช รายได การโดยสาร 5.2 งานตรวจสอบและท าบ ญช รายได การส นค า 5.3 งานตรวจสอบอ ตราค าระวาง 5.4 งานตรวจสอบและท าบ ญช เง นรายได น าส งเง นผลประโยชน และเง นเบ ดเตล ด 5.5 งานพ มพ ต วโดยสารและเอกสารการเง น 6. กองบ ญช รายจ าย 6.1 งานตรวจสอบเง นเด อนและค าจ าง 6.2 งานตรวจสอบผลประโยชน ตอบแทนและค าสว สด การต าง ๆ และเง นย มทดรอง 6.3 งานบ ญช กองเง นสะสมและกองท นสงเคราะห 6.4 งานตรวจสอบค าว สด ส งของและงานจ างและค าใช สอยท ท าการอ น ๆ 6.5 งานตรวจสอบควบค มการเบ กจ ายเง นตอบแทนและสว สด การ 7. กองประมวลบ ญช 7.1 งานบ ญช ล กหน และบ ญช เง นทดรอง 7.2 งานบ ญช เง นก และหน ส นอ น ๆ 7.3 งานประมวลบ ญช 7.4 งานบ ญช ทร พย ส นถาวรและบ ญช ลงท น งานบ ญช พ สด และส งของ 7.6 งานระบบบ ญช แต ละกองม ห วหน ากอง และแต ละแผนกหร อแต ละงานม ห วหน าแผนกหร อห วหน างานตามล าด บ เป นผ บ งค บบ ญชาควบค มร บผ ดชอบ (ฝ ายการเง นและการบ ญช แก ไขเพ มเต ม คร งท 30 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2540 ม ผลใช บ งค บในว น เด ยวก น) 3. ฝ ายการเด นรถ ม หน าท ควบค มด แลในด านการขนส ง จ ดการเด นรถร บส งคนโดยสารและส นค าตามทางรถไฟท เป ดการเด นรถแล ว ควบค มการจ ายหม นเว ยนรถส นค าและการใช ประโยช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks