ข อสอบหล งเร ยนว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
ข อสอบหล งเร ยนว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ระบบการทางานของคอมพ วเตอร แบ งออกเป น 4 ส วนหล ก ข อใดท ไม ใช องค ประกอบด งกล าว ก. หน วยร บข อม ล ข. หน วยประมวลผลกลาง ค. หน วยความจาสองรอง ง. หน วยแสดงผล 2. ข

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 27 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อสอบหล งเร ยนว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ระบบการทางานของคอมพ วเตอร แบ งออกเป น 4 ส วนหล ก ข อใดท ไม ใช องค ประกอบด งกล าว ก. หน วยร บข อม ล ข. หน วยประมวลผลกลาง ค. หน วยความจาสองรอง ง. หน วยแสดงผล 2. ข อใดไม ใช องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร ก. HARDWARE ข. SOFTWARE ค. CONTROLWARE ง. PEOPELWARE 3. ข อใดหมายถ งหน วยความจาสารองในระบบ คอมพ วเตอร ก. CPU ข. CAI ค. ROM ง. RAM 4. ส งใดต อไปน จ ดอย ในหน วยแสดงผล (OUTPUT UNIT) ก. KEYBOARD ข. CPU SET ค. MOUSE ง. FAX 5. DISK DRIVE ท ม ความจ 1.44 MB ค อข อใด ก. FLOPPY DISK ข. HARD DISK ค. CD- ROM ง. CD-RW 6. หน วยความจ 1 KB ม จานวนก ต วอ กษร ก. 1 ต วอ กษร ข. 1,000 ต วอ กษร ค. 1,024 ต วอ กษร ง. 1,042 ต วอ กษร 7. DOS หมายถ งข อใด ก. SYSTEM SOFTWARE ข. PPLICATION SOFTWARE ค. USER PROGRAM ง. PACKAGE PROGRAM 8. หากพ มพ ผ ดจะใช KEYBOARD ป มใด ลบอ กษร ในตาแหน งท CURSUR อย ก. SPACE BAR ข. INSERT ค. DELETE ง. BACK SPACE 9. หากจะพ มพ เอกสารในระบบ WINDOWS จะต อง คล กท START MENU ใด ก. MY DOCUMENT ข. MY COMPUTER ค. PROGARM ง. FIND 10. ไอคอน PASTE อย ในส วนใดของหน าต าง โปรแกรม WINDOWS ก. ไตเต ลบาร ข. เมน บาร ค. ท ลบาร ง. แอดเดรสบาร 11. เป นแถบแสดงว าแฟ มข อม ล โฟลเดอร หร อ ด สก ไดรว ว าม ทร พยากรอย เท าใด ม ความจ เท าใด ก. ไตเต ลบาร ข. เมน บาร ค. แอดเดรสบาร ง. สเตต สบาร 12. หน วยความจ 1 TB ม ค าเท าก บข อใด ก. 1,024 KB ข. 1,024 MB ค. 1,024 GB ง. 1,024 EB 13. เป นส วนการกาหนดส ส นให ก บหน าจอและ หน าต างโปรแกรมของ DISPLAY PROPERTIES ก. BACKGROUND ข. SCREEN SAVER ค. APPEARANCE ง. EFFECTS 14.ในการใช คอมพ วเตอร อ บ ต เหต เก ดได ท กเม อ เช น ลบแฟ มข อม ลผ ด กรณ ท ลบไว นานแล วแต อยากจะ เร ยกกล บค น จะสามารถทาได อย างไร ก. ทาไม ได ข. ใช คาส ง UNDO ค. ใช คาส ง RESTORE ใน RECYCLE BIN ง. ข อ ข และ ค กรณ ใดกรณ หน ง 15. การจ ดระเบ ยบของข อม ลให เร ยบเร ยงอย ต ดก น ในระบบ WINDOWS จะใช คาส งใด ก. SCANDISK ข. DISK DEFRAGMENTER ค. DISK CLEANUP ง. ไม ม ข อถ ก 16. ถ าหากจะบรรบายสร ปควรใช โปรแกรมใดด ท ส ด ก. MICROSOFT WINDOWS ข. MICROSOFT WORD ค. MICROSOFT EXCEL ง. MICROSOFT POWER POINT 17. เม อต องการยกเล กคาส งท ทาไปแล วหร อใช เฉพาะ สาหร บโปรแกรมน นๆ ควรใช ป มใดบนแป นพ มพ ก. ป ม Esc ข.ป ม Shift ข. ป ม Caps Lock ง.ป ม Enter 18. ป ม Num Lock ม ไว ใช ทาอะไร ก. ม ไว สาหร บค ดเลข ข. ม ไว สาหร บพ มพ ต วเลขในภาษาอ งกฤษ ค. ม ไว ใช เม อต องการพ มพ ต วเลข ในกล มต วเลข ง. ม ไว สาหร บป อนรห สต วเลขเท าน น 19. การคล กเม าส 1 คร ง ท จะให โปรแกรมทางาน ต องคล กเม าส ข างใด ก. ข างใดก ได ข. ด านซ ายม อ ค. ด านขวาม อ ง. สองข างพร อมก น 20. การจ บเม าส ท ถ กต องควรทาอย างไร ก. ใช เฉพาะน วโป ง น วช และน วก อยเท าน น ท แตะต วเม าส ข. จ บเม าส แน นๆ ให ต วเม าส อย ในอ งม อ วางน วช ไว ท ป มซ ายบนเม าส ค. จ บเม าส หลวมๆ ให ต วเม าส อย ในอ งม อ วางน วช ไว ท ป มซ ายม อบนเม าส ง. จ บเม าส เบาๆ ใช น วช เล อนไปเล อนมา ตามต องการ 21. ข อใดเป นภาษาคอมพ วเตอร ก. BASIC, EXCEL ข. BASIC, POWERPOINT ค. BASIC, COBOL ง. COBOL, EXCEL 22. ข อใดกล าวถ กต อง ก. โปรแกรมหมายถ งช ดของคาส งท ส งไว ล วงหน า ข. โปรแกรมคอมพ วเตอร ส งด วยภาษา คอมพ วเตอร ค. EXCEL เป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ชน ดหน ง ง. ถ กท กข อ 23. ส วนใดของคอมพ วเตอร ท ทาหน าท ป อนข อม ล ก. Mainboard ข. Monitor ค. Printer ง. Keyboard 24. CD ทาหน าท คล ายอ ปกรณ ใด ก. CPU ข. Floppy disk drive ค. Monitor ง. Floppy disk 25. Printer เป นอ ปกรณ ประเภทเด ยวก บส งใด ก. Mouse ข. Keyboard ค. Monitor ง. Hard disk 26. เคร องคอมพ วเตอร สกปรก ม ฝ นจ บควรปฏ บ ต อย างไร ก. ผ าช บน าเช ด ข. เป า ค. Scandisk ง. Disk Defragmenter 27. เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร แล ว ไม ปรากฏภาพ บนจอ ส นน ษฐานว าเก ดจากสาเหต ใด ก. สาย Mouse หล ดหร อหลวม ข. Floppy disk drive หล ดหร อหลวม ค. หน วยความจา(RAM) หล ดหร อหลวม ง. สายต อลาโพงหล ดหร อหลวม 28. หน าจอปรากฏข อความ Disk boot Failure, Insert system and press Enter ส นน ษฐานว าเก ดจากส วนใด ของคอมพ วเตอร ก. Hard disk ข. Monitor ค. RAM ง. Floppy disk drive 29. IC (Integrated Circuit) หมายถ ง ก. การย บรวมทรานซ สเตอร หลายๆ ต วเข าไว ด วยก น ข. การย บรวมคอนเดนเซอร ก บ ทรานซ สเตอร ค. การย บรวมวงจรใหญ ๆ ให เล กลง ง. อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ม ขาจานวนมากๆ 30. อ ปกรณ ในข อใดเก บข อม ลได มากท ส ด ก. Diskette ข. Hard disk ค. CD - Rom ง. RAM 31. ถ าหากม คอมพ วเตอร อย แล ว อ ปกรณ ข อใด จาเป นต องใช ต ดต งอ นเตอร เน ต ก. CD-ROM, ค สายโทรศ พท ข. Modem, ค สายโทรศ พท ค. CD-ROM, Scanner ง. Modem, Scanner 32. แฟ มข อม ลแรกของโฮมเพจจะต องใช ช อใด ก. Index. doc ข. Index.htm ค. Fist. Doc ง. Fist.htm 33. ว ธ การใดท จะสามารถทาให นาข อม ลท ได จ ดทา ด วยคอมพ วเตอร กล บมาใช งานได อ ก ก. การแทรกร ปภาพ ข. การบ นท กแฟ มข อม ล ค. การเช อมโยงแฟ มข อม ล ง. การจ ดร ปแบบของข อความ 34. แฟ มข อม ลใดท จะสามารถเช อมโยงแฟ มข อม ล ในโฮมเพจได ก. testhome 11.gif ข. nakron.html ค. helptech1. Doc ง. Menu.a4p 35. ช ดคาส งในระบบคอมพ วเตอร เร ยกว าอไร ก. Computer ข. Electronic ค. Instruction ง. Program 36. ว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร เก ดจากส งใด อ นด บแรก ก. ล กค ด ข. Slide Mle ค. เคร องค ดเลข ง. เคร องบวกเลข 37. บ คคลใดเป นผ ค ดค นคอมพ วเตอร เป นคนแรก ก. Charles Babbage ข. Ada Augusta ค. Herman Hollerith ง. Haward H. Aiken 38. เคร องคอมพ วเตอร เก ดข นคร งแรกในป ใด ก ข ค ง เคร องคอมพ วเตอร เคร องแรกท ผล ตด วยหลอด ส ญญากาศค อ ก. ENIAC ข. IBM MARK 1 ค. UNIVAC 1 ง. ASCC 40. ป จจ บ นระบบวงจรของคอมพ วเตอร ผล ตด วย ว สด ใด ก. หลอดส ญญากาศ ข. ทรานซ สเตอร ค. Integrated ง. Monolithic Circuits 41. Microcomputer ได แก คอมพ วเตอร ท ม ขนาดของ หน วยความจาตามข อใด ก. 4 K- 125 K BYLES ข. 4 K- 128 K BYLES ค. 160K- 500K BYLES ง K BYLES ข นไป 42. ข อใดไม ใช องค ประกอบของ Hardware ก. Input Unit ข. Processing Unit ค. Output unit ง. Operator unit 43. ข อใดไม ใช Application software ก. Window 95 ข. Adobe Photoshop ค. Microsoft office 2007 ง. Dreamweaver 44. เอกสารหน าแรกของเว บเพจเปร ยบเสม อนหน า แรกของหน งส อซ งอาจม ข อม ลไปย งส วนต างๆ ของ เว บเพจได ก. เว บไซด ข. เว บเพจ ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด 45. เอกสารท แสดงผลในแต ละหน าผ านเคร อง คอมพ วเตอร อาจประกอบด วยข อความภาพและเส ยง ไว บร การแก ผ ใช อ นเตอร เน ต ก. เว บไซด ข.เว บเพจ ค.โฮมเพจ ง.โฮมไซด 46. ท เก บเว บเพจท ผ เข ยนเข ยนไว หลายๆ หน าและ แต ละหน าจะสามารถเช อมโยงต ดต อก นได ก. เว บไซด ข. เว บเพจ ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด 47.โปรแกรมประย กต ท ใช เข ยนโฮมเพจ ได แก โปรแกรมใด ก. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ข. โปรแกรม DREAMWEAVER ค. โปรแกรม NOTEPAD ง. โปรแกรม PAINT 48. E- Mail เป นบร การด านต ดต อส อสารบน อ นเตอร เน ต อยากทราบว าข นตอนแรกของการ ให บร การ E- Mail ค อข อใด ก. สม ครเป นสมาช ก ข. พ มพ รห สผ าน ค. ยอมร บเง อนไขของการใช บร การ ง. พ มพ E- Mail Addressลงในช อง Login 49. ข อใดแสดงร ปแบบ E- Mail Address ได ถ กต อง ก. chaiyo.com ข. nong * chaiyo.com ค. nong chaiyo.com ง. nong $ chaiyo.com 50. ถ ากดป ม Caps Lock บนแป นพ มพ ให ดวงไฟ Caps Lock สว าง จะเก ดผลอย างไร ก. พ มพ ได เฉพาะต วเลขเท าน น ข. พ มพ ได เฉพาะต วอ กษรบน ค. พ มพ ได เฉพาะต วอ กษรล าง ง. พ มพ ได เฉพาะส ญญล กษณ พ เศษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks