ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา - PDF

Description
ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 6 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกาย สม าเสมอ 1.2 ผ เร ยนม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ผ เร ยนร จ กป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะ ท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ 1.4 ผ เร ยนเห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม 1. ผ เร ยนม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ผ เร ยนสร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการตามจ นตนาการ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ท า) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมคนไทยไร พ ง งานช งน าหน กและว ดส วนส ง จ ดบอร ดให ความร ด านเพศศ กษาและสารเสพต ดให โทษ ก จกรรมฟ ตบอลล ก งานต อต าน สารเสพต ด ก จกรรม To be number one ก จกรรมว นงดส บบ หร โลก ก จกรรมว นเอดส โลก ก จกรรมว นวาเลนไทน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย อบรมเสร มท กษะช ว ตด านเอดส และเพศศ กษา ก จกรรมก ฬาส ภายในโรงเร ยน ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมค ายล กเส อ เนตรนาร ร นใหญ ก จกรรม Science show ก จกรรม สารคด ส นกบนอกกะลา ก จกรรม สานส มพ นธ C.V.K. ก ฬาน กเร ยนเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ก ฬา ธนาคารโรงเร ยน(ธนาคารออมส น) โครงการด ร ยางค วงเล ก โครงการ Future kids camps การประกวดข บร องเพลงไทยล กท งและเต นประกอบเพลงระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย การแข งข นท กษะทางว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ก จกรรมเสร มท กษะทางด านศ ลปะ ก จกรรมช มน มนาฏศ ลป ก จกรรมการแสดงละครโรงเล ก ก จกรรมพ ฒนาท กษะและ ส นทร ยภาพด านดนตร พ นเม อง และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม น พฤต กรรมของน กเร ยน 1 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 1 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 1 โรงเร ยนได ด าเน นการประช มมอบหมาย และน เทศต ดตามให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท สอดแทรกเน อหาเน น ให ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ โดยผ านก จกรรมการเร ยนร ว ชาส ขศ กษา พลศ กษา ก ฬา และว ายน า ดนตร นาฏศ ลป ศ ลปะและท ศศ ลป ม การสร ปและประเม นผลท กภาคเร ยน ให ม การ ช งน าหน ก ว ดส วนส งและทดสอบสมรรถภาพทางกายของน กเร ยน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ส งเสร มให ผ เร ยนปฏ บ ต ตนตามส ขบ ญญ ต 10 ประการ ก จกรรมก ฬาส ภายใน จ ดระบบด แลช วยเหล อ ระบบค ดกรองน กเร ยน ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยนเพ อป องก นสารเสพต ดและความประพฤต ผ ดทางเพศ จ ดบอร ดให ความร เก ยวก บเพศศ กษาและสารเสพต ดให โทษ ก จกรรมว นงดส บบ หร ก จกรรมว นเอดส โลก ก จกรรมว นวาเลนไทน โรงเร ยนมอบหมายให คร ฝ ายอนาม ยโรงเร ยนรวบรวมข อม ลน าหน กส วนส งน กเร ยน เพ อจ ดท าสารสนเทศภาวะโภชนะการของน กเร ยน น กเร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการได ร บการ พ ฒนาให ด ข น ก จกรรมเด กไทยท าได ก จกรรมคนไทยไร พ ง ตรวจส ขภาพและฉ ดว คซ นโดยเจ าหน าท ศ นย โรงพยาบาลเช ยงรายประชาน เคราะห พ ฒนาปร บปร งสนามก ฬาและสนามเด กเล น รวมท งอ ปกรณ ส าหร บให น กเร ยนออกก าล งกาย มอบหมายให คร เวรประจ าว นอบรมน กเร ยนหน าเสาธงโดยสอดแทรกเน อหาการด แลส ขภาพ และป องก นตนเองไม ให เก ดอ บ ต ภ ย ตรวจส ขภาพ ความสะอาดของเส อผ าและร างกายของน กเร ยนก อนเข าห องเร ยนโดยคร ประจ าช น ส งเสร มให น กเร ยนแปรงฟ นหล งอาหารกลางว น จ ดม มน นทนาการโดยเป ดท ว ว ด ท ศน เป ดเพลงให น กเร ยนหา ความบ นเท งในตอนพ กกลางว น จ ดก จกรรมน นทนาการ เกมการศ กษา การแข งข นก ฬาส ภายในโรงเร ยน ก ฬาน กเร ยนเขตพ นท การศ กษา ก ฬาธนาคารโรงเร ยน(ธนาคารออมส น) การประกวดข บ ร องเพลงไทยล กท งและเต นประกอบเพลง เสร มท กษะทางศ ลปะ การประกวดวาดภาพในว นส าค ญ ก จกรรมช มน มนาฏศ ลป ก จกรรมการแสดงละครโลกเล ก ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมพ ฒนาท กษะและส นทร ยภาพด านดนตร พ นเม อง ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการอย างหลากหลาย เพ อปล กฝ งและส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ส งผลให ผ เร ยนร จ กด แลตนเองให ม ส ขภาพแข งแรง ร กษาส ขภาพอนาม ยส วนตน ม พ ฒนาการทางร างกายเจร ญเต บโตตามว ยโดยเปร ยบเท ยบน าหน กส วนส งก บอาย ตามเกณฑ มาตรฐานของกรมอนาม ย ผ เร ยนร เท าท นและสามารถ ปฏ บ ต ตนให พ นจากส งเสพต ด ส งมอมเมาและอบายม ขต าง ร จ กร กษาตนให ปลอดภ ยจากเหต ความร นแรง อ บ ต เหต ป องก นโรค ป องก นภ ยต างๆ ผ เร ยนร จ กและเข าใจตนเอง ม ความพยายามจะ พ ฒนาและปร บปร งตนเอง ม ความม นคงทางอารมณ และม นใจในตนเอง ม ส มพ นธ ท ด ก บผ อ น ปร บต วและปฏ บ ต ตนต อผ อ นอย างเหมาะสมโดยค าน งถ งส ทธ หน าท องตนเองและผ อ น ผ เร ยนชอบ และเห นประโยชน ในการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬาและน นทนาการ สร างสรรค ผลงานและน าความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว นได อย างเหมาะสม ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 1 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนม การวางแผนท จะพ ฒนาน กเร ยนให ม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ โดยการขอความร วมม อและสน บสน น จากโรงพยาบาลศ นย เช ยงรายประชาน เคราะห สาธารณะส ข หน วยงานราชการ ผ ปกครองและช มชน มอบหมายคร ประจ าช นจ ดท าข อม ลน าหน กส วนส งน กเร ยนในร ปของกราฟเส นเพ อแสดงการเจร ญเต บโตของน กเร ยนแต ละเด อนเท ยบก บเกณฑ มาตรฐาน คร พ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ส ขศ กษาและพลศ กษาตามหล กส ตรสถานศ กษา 2 มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) 2.1 ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการด งน 2.2 ผ เร ยนม ความเอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ค ายน กเร ยนคร สเต ยนกล มล านนา ก จกรรมร ทร ตน กเร ยนคร สเต ยน 2.3 ต อผ ม พระค ณ ผ เร ยนยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาค ณภาพช ว ต งานนม สการพระเจ า แข งข นพระค มภ ร รายการซ ปเปอร จ วเจาะ โลกพระค มภ ร ก จกรรมหน าเสาธง ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ก จกรรมว นแม แห งชาต 2.4 ผ เร ยนม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และ ว นพ อแห งชาต ก จกรรมว นคร สตมาส ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมส งเสร มความซ อส ตย พ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมบ นท กร กการอ าน ก จกรรมศ กษานอกสถานท โครงการ Future kids camp ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรมส บสานภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมบร จาค เพ อผ ประสบภ ยและเด อดร อน เฉล ย โครงการ C.V.K. Opening school พ ธ จบหล กส ตร ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ก จกรรมซ อมเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมประกาศเก ยรต ค ณ น กเร ยนด เด น งานเสร มสร างระเบ ยบว น ย ก จกรรมอบรมผ ช วยเหล อเจ าพน กงานจราจร งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมในสถานศ กษา ก จกรรมมารยาทด ศร C.V.K. ก จกรรม C.V.K. ร กษ โลก ก จกรรมแป งขวดเก าให เป นเง น ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมจากพ ส น อง ก จกรรมว นเยาวชนแห งชาต ก จกรรมกบนอกกะลา ส งประด ษฐ ต นกล า พล งงาน จ ดบอร ดส งแวดล อม ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ Ed-Contest ก จกรรม C.V.K.ภาพเก าเล าอด ต ก จกรรมค ายอน ร กษ ส งแวดล อมก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน 3 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 2 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 2 โรงเร ยนสน บสน นส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค โดยคร ผ สอนจ ดการเร ยนการสอนตาม แผนการจ ดการเร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดความตระหน กในการม ว น ยและความร บผ ดชอบ เช นการมาโรงเร ยนท นเวลา การท างานเป นกล มตามท ได ร บมอบหมาย การเข าแถวเคารพธงชาต การ เข าแถวเด นเข าช นเร ยน การปฏ บ ต ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาดและร กษาด นแดน งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ก จกรรมส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาค ณภาพช ว ต งานนม สการ พระเจ า การแข งข นพระค มภ ร รายการซ ปเปอร จ วเจาะโลกพระค มภ ร ฝ กให น กเร ยนได ร จ กการแต งกายให เหมาะสมตามกาลเทศะ การม ส มมาคารวะและมารยาทในการร บประทานอาหาร ก จกรรม มารยาทด ศร C.V.K โครงการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน งานเสร มสร างระเบ ยบว น ยในโรงเร ยน ก จกรรมซ อมเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค น กเร ยนท กคนม สม ดบ นท กการเข าร วมก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน จดบ นท กการท าความด ท ตนท าเป นประจ า ให น กเร ยนเก ดความกต ญญ กตเวท แก ผ ม พระค ณ ร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย ก จกรรมหน าเสาธงก จกรรมว นแม แห งชาต ก จกรรมว นพ อแห งชาต พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมในโรงเร ยน ก จกรรมส งเสร มความซ อส ตย ก จกรรมว นส าค ญต างๆ เพ อให น กเร ยนได ตระหน กถ งความกต ญญ ต อแผ นด นและผ ม พระค ณ โครงการส บสาน ภ ม ป ญญาท องถ น โครงการ C.V.K. Opening School โครงการแข งข นท กษะทาง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks