สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ - PDF

Description
สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป หล กส ตร: สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 ว นท 12 ก นยายน พ.ศ.2552 ณ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 20 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป หล กส ตร: สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 ว นท 12 ก นยายน พ.ศ.2552 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคาร 15 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ประจ าป งบประมาณ 2552 สารบ ญ เร อง หน า 1. โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป 1 หล กส ตร : สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint รายช อผ เข าร วมโครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บบ คคลท วไป 5 3. แบบประเม นความพ งพอใจ โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ 7 ส าหร บบ คคลท วไป ประจ าป ผลการประเม น โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศแก บ คคลท วไป 9 5. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจต อการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ แบบสอบถาม เร องการ ต ดตามและประเม นผลโครงการการพ ฒนาด านเทคโนโลย 13 ส าหร บบ คลากร ภายในหล กส ตร สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint ผลการต ดตามและประเม นผลโครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บ 14 บ คลากร 8. สร ปผลการต ดตามและประเม นผลโครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ 15 ส าหร บบ คลากร 9. แบบประเม นความเข าใจ หล กส ตร : สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint ผลการประเม นความเข าใจหล กส ตร : สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint สร ปผลความร ความเข าใจ หล กส ตร : สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint ภาพก จกรรมการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ 19 ภาคผนวก 21 ช อโครงการ การพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป แผนงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ได เข ามาม บทบาทต อการ พ ฒนาประเทศมากข น ไม ว าจะเป นด านการศ กษา, ธ รก จ, อ ตสาหกรรม ท งภาคร ฐ และเอกชน จนไม อาจ ปฏ เสธถ งข ดความสามารถในการน ามาประย กต ใช โดยเฉพาะข าวสารข อม ลท เช อมต อผ านเคร อข าย สารสนเทศ Internet/Intranet มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ได เห นความส าค ญต อการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ให เก ดประโยชน โดยได ร บงบประมาณสน บสน นอย างต อเน อง โดยความร บผ ดชอบของ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ในการน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งเป นหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย ได เข ามาร บผ ดชอบงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ได เห นความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งใน ป จจ บ นได เข ามาม บทบาทอย างมากในการปฏ บ ต งานของบ คคลท วไป ด งน นจ งได น าเสนอโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป โดยโครงการ ด งกล าว จะช วยพ ฒนาความร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศให ก บการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บบ คคลท วไป เพ อน าไปประย กต ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศของบ คคลท วไป ด งน 2.1 เพ อเพ มท กษะการเข าใช โปรแกรมส าน กงาน เพ อการน าเสนอข อม ลได 3. หล กส ตรในการฝ กอบรม หล กส ตรท 1 สร างงานน าเสนอข อม ลด วย PowerPoint สร างและจ ดการพร เซนเทช น - จ ดร ปแบบสไลด - ตกแต งสไลด ด วยภาพและกราฟ ก - น าเสนอข อม ลด วยตารางและกราฟ - จ ดเตร ยมงานน าเสนอ - จ ดท าเอกสารส าหร บพ มพ 4. ก าหนดการอบรม/เวลาท ใช ในการอบรม 4.1 ตารางการฝ กอบรม ช อหล กส ตร ว นท เวลา จ านวนท ร บ หล กส ตรท 1 สร างงานน าเสนอข อม ลด วย PowerPoint ก นยายน น เวลาในการฝ กอบรม ระหว างเวลา น. 5. สถานท อบรม ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 (อาคาร 15) 6. ค าใช จ าย ใช เง นงบประมาณแผ นด น ก จกรรมค าพ ฒนาการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศ รห ส AC-01 หมายเหต ถ วเฉล ยท กรายการ 7. คณะว ทยากร 1. นายประย ทธ ส ระเสนา 5. นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม 2. นายพงษ ศ กด ศ ร โสม 6. นายว ฑ ร สนธ ป กษ 3. นางกาญจนา ยลส ร ธ ม 7. นายภาสกร วรอาจ 4. นางภ คจ รา ศ ร โสม 8. นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม 8. คณะผ ช วยว ทยากร 1. นายส มนฒ จ รพ ฒนพร 8. นายภ ร พ ศ เหม อนทอง 2.นางอรวรรณ แท งทอง 9. นายธนภพ ด จเม องแมน 3. นางสาวก ลดา สวนสลา 10. นายส ภร ตน กร ดฉ า 4. นางสาวส น นทา คชเถ อน 11. นางสาวประภาพร พ ลส ข 5. นางสาวเฉลา คงนคร 12. นางสาวกนกวรรณ พ ฒนะส ธาดล 6. นายภ ทร ปานพรหม 13. นางสาวลดาว ลย พ ฒนะส ธาดล 7. นางสาววรยา แสงสร อย 9. ว ธ การด าเน นการฝ กอบรม 9.1 เป นการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ 9.2 ม การบรรยายและฝ กปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 1 คน ต อ 1 เคร อง 9.3 ใช LCD Projector ประกอบการบรรยาย 9.4 ม ผ ช วยว ทยากร แนะน าการใช งาน 10. ผ เข าอบรม บ คคลท วไป 11. ค าใช จ ายในการเข าฝ กอบรม ไม เส ยค าใช จ าย 12. ผลท คาดว าจะได ร บ 12.1 บ คคลท วไปสามารถใช โปรแกรมส าน กงาน เพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ แบบประเม นความพ งพอใจ โครงการการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บบ คคลท วไป ประจ าป 2552 หล กส ตร สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 ว นท 12 ก นยายน 2552 ณ ห องปฏ บ ต การ Computer Laboratory 4 ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 (อาคาร 15) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ตอนท 1 ข อม ลส วนต ว 1. เพศ ชาย หญ ง 2. หน วยงาน.. จ งหว ด... ตอนท 2 การประเม นผลความพ งพอใจ โปรดข ดเคร อง ลงในช องระด บความพ งพอใจท ท านเห นว าเหมาะสมมากท ส ด 1. ประเม นท วไป ด าน / ห วข อในการประเม นผล 1.1 ความร ความเข าใจของห วข ออบรม ก อนการเข าฟ งการบรรยาย 1.2 ประโยชน ของเน อหาสาระของห วข อการอบรมน ต อการปฏ บ ต งานของท าน 2. ประเม นหล กส ตรการอบรม 2.1 ความสอดคล องของเน อหาสาระของห วข อการอบรมก บว ตถ ประสงค ของห วข อการอบรม 2.2 ความร ความเข าใจของห วข อการอบรบ หล งการเข าฟ งการบรรยาย 2.3 เน อหาสาระของห วข อการอบรมน าไปประย กต ใช งานของท านได 2.4 การบรรล ว ตถ ประสงค ของห วข อการอบรม 3. การประเม นว ทยากร 3.1 ความสามารถในการถ ายทอดความร ให ผ ฟ งเข าใจ 3.2 การจ ดล าด บความส าค ญของเน อหาการอบรม 3.3 ความช ดเจนในการบรรยายและการตอบค าถาม 3.4 ความสามารถในการถ ายทอดเน อหาให เหมาะสมก บเวลาท ก าหนดไว 3.5 ม ความร ความสามารถในเน อหาการบรรยาย 3.6 ความตรงต อเวลา 4. ประเม นเอกสารประกอบการอบรม 4.1 เอกสารประกอบครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม 4.2 เอกสารม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะน าไปประย กต ใช ได ระด บความพ งพอใจ ( ม ต อด านหล ง ) ด าน / ห วข อในการประเม นผล 5. ห วข อการประเม นอ นๆ 5.1 ความเหมาะสมของอาหารกลางว นและอาหารว าง 5.2 ความเหมาะสมของห องอบรม 5.3 ความสะอาดของห องน า 5.4 ความพร อมของอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (ไมค, เคร องฉายภาพ) 5.5 เคร องปร บอากาศ 5.6 เคร องอ านวยความสะดวกของเจ าหน าท ระด บความพ งพอใจ ข อเสนอแนะเก ยวก บการอบรม ข อเสนอแนะอ นๆ ขอขอบค ณท ให ความร วมม อ ผลการประเม น โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป หล กส ตร : สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 ว นท 12 ก นยายน 2552 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคาร 15 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค จ านวนผ เข าร บการอบรม เป าหมายท ก าหนดไว 40 คน จ านวนผ เข าร บการอบรม 43 คน จ านวนผ ตอบแบบประเม น 43 คน... ส วนท 1 ข อม ลส วนต ว 1. เพศ ชาย 12 หญ ง หน วยงาน จ งหว ดนครสวรรค 32 คน จ งหว ดอ ท ยธาน 7 คน จ งหว ดพ จ ตร 4 คน ส วนท 2 ความพ งพอใจเก ยวก บการอบรมเช งปฏ บ ต การ 1. ประเม นท วไป ด าน / ห วข อในการประเม นผล 1.1 ความร ความเข าใจของห วข ออบรม ก อนการเข าฟ งการบรรยาย 1.2 ประโยชน ของเน อหาสาระของห วข อการอบรมน ต อการ ปฏ บ ต งานของท าน 2. ประเม นหล กส ตรการอบรม จ า นวน ระด บความพ งพอใจ ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ จ า นวน ความสอดคล องของเน อหาสาระของห วข อการอบรมก บ ว ตถ ประสงค ของห วข อการอบรม ความร ความเข าใจของห วข อการอบรบ หล งการเข าฟ งการ บรรยาย เน อหาสาระของห วข อการอบรมน าไปประย กต ใช งานของท าน ได 2.4 การบรรล ว ตถ ประสงค ของห วข อการอบรม ร อย ละ 3. การประเม นว ทยากร ด าน / ห วข อในการประเม นผล จ า นวน ระด บความพ งพอใจ ความสามารถในการถ ายทอดความร ให ผ ฟ งเข าใจ การจ ดล าด บความส าค ญของเน อหาการอบรม ความช ดเจนในการบรรยายและการตอบค าถาม ความสามารถในการถ ายทอดเน อหาให เหมาะสมก บเวลาท ก าหนดไว ม ความร ความสามารถในเน อหาการบรรยาย ความตรงต อเวลา ประเม นเอกสารประกอบการอบรม 4.1 เอกสารประกอบครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม เอกสารม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะน าไปประย กต ใช ได ห วข อการประเม นอ นๆ 5.1 ความเหมาะสมของอาหารกลางว นและอาหารว าง ความเหมาะสมของห องอบรม ความสะอาดของห องน า ความพร อมของอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (ไมค, เคร องฉายภาพ) เคร องปร บอากาศ เคร องอ านวยความสะดวกของเจ าหน าท ผลรวมค าเฉล ย ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ จ า นวน ร อย ละ ผลรวมค าเฉล ย ของการว ดระด บความพ งพอใจ ของการประเม นในระด บด ได ค าเฉล ยค ดเป น ละ ในระด บ ด มาก ได ค าเฉล ยร อยละ รวมผลการประเม นว ดความพ งพอใจ ในระด บท งด และด มาก รวมเป นร อยละ 86.73 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจต อการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร : สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 จ านวนผ เข าร บการอบรม จ านวนเป าหมายผ เข าอบรมท ก าหนดไว 40 คน ม ผ มาเข าร บการอบรม 43 คน มากเก นกว าเป าหมายท ก าหนดไว 3 คน ค ดเป นร อยละ ของจ านวนเป าหมายท ก าหนดไว จ านวนผ ตอบแบบประเม น 43 คน ค ดเป นร อยละ 100 ของจ านวนผ เข าอบรม ส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks