เอกสารประกอบการฝ กอบรม - PDF

Description
เอกสารประกอบการฝ กอบรม การจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด สาขาประมง โดย กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ กรมประมง ว นท ม นาคม 2556 ณ โรงแรมเอเช ย กร งเทพมหานคร สารบ ญ เร อง หน า 1. การประมงทะเลพาณ

Please download to get full document.

View again

of 91
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 6 | Pages: 91

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการฝ กอบรม การจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด สาขาประมง โดย กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ กรมประมง ว นท ม นาคม 2556 ณ โรงแรมเอเช ย กร งเทพมหานคร สารบ ญ เร อง หน า 1. การประมงทะเลพาณ ชย (น าล ก) 1 2. การประมงทะเลพ นบ าน (ชายฝ ง) การท าประมงน าจ ดจากธรรมชาต การเพาะเล ยงส ตว น าชายฝ ง การเพาะพ นธ /อน บาลส ตว น าชายฝ ง และ 36 การเพาะเล ยงส ตว ทะเลสวยงาม 5. การเพาะเล ยงส ตว น าจ ด การเพาะพ นธ /อน บาลส ตว น าจ ด และ 61 การเพาะเล ยงส ตว น าจ ดสวยงาม 6. สร ปข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด(GPP) สาขาประมง 76 1 หล กการจ ดทาข อม ลGPP ประมงทะเลพาณ ชย แพรวพรรณ คงประโคน น กว ชาการสถ ต ช านาญการ กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ กรมประมง 1 ม ลค าเพ ม (VA) ประมงน าจ ด การเพาะเล ยงส ตว น าจ ด การจ บส ตว น าจ ด จากธรรมชาต การเพาะพ นธ /อน บาล ส ตว น าจ ด การเพาะเล ยงส ตว น าจ ด สวยงาม GPP สาขาประมง ม ลค าเพ ม (VA) ประมงทะเล การประมงทะเลพาณ ชย (น าล ก) การประมงทะเลพ นบ าน (ชายฝ ง) ม ลค าเพ ม (VA) การเพาะเล ยงส ตว น าชายฝ ง การทาฟาร มเล ยงปลาน ากร อย การทาฟาร มเล ยงก งทะเล การทาฟาร มเล ยงหอยทะเล การเล ยงป การเพาะพ นธ /อน บาลปลาทะเล การเพาะพ นธ /อน บาลก งทะเล การเพาะพ นธ /อน บาลหอยทะเล การเพาะเล ยงส ตว ทะเลสวยงาม 2 2 กรอบการบรรยาย 1. หล กการสารวจสถ ต ประจาป 2. แนวทางการจ ดทา GPP ประมงทะเลพาณ ชย 3. ว ธ การจ ดทาข อม ลโดยใช Excel 4. ข อส งเกต/ข อพ งระว ง 5. ถาม-ตอบ 3 การประมงทะเลพาณ ชย การส ารวจปร มาณและม ลค าส ตว น า ณ ท าข นปลาน าเค ม สารวจท าข นปลาหล กๆ ท กเด อน รายอาเภอ แต ละท าดาเน นการ ด งน รายการ แบบ เป าหมาย 1) น บจ านวนเท ยวเร อ แต ละแพ ปลา (จาแนกเคร องม อ/ขนาดเร อ) 2) เล อก 1 ว น/ส ปดาห : ถามข อม ล เท ยวต วอย าง 201 จ านวนเท ยวท งหมด (N) 202 ปร มาณ, ราคา, จ านวนเท ยว ตย. (n 1 ) 3) ถาม คชจ.ข นกลาง : ถามค ก บ _IC คชจ. แต ละรายการ, จ านวนเท ยว ตย. (n 2 ) 4) สร ปข อม ลประจาเด อน 204 N, n 1 (รวมท งเด อน) 4 3 หล กการไปส GPP ข อม ลจากเท ยวต วอย าง (จาแนกเคร องม อ/ขนาดเร อ) คานวณ ปร มาณ / ม ลค า (GO) / คชจ.ข นกลาง (IC) ท งหมด คานวณม ลค าเพ ม VA = GO IC VA ระด บอาเภอ = ผลรวมของ VA ท กเคร องม อ GPP ระด บจ งหว ด = ผลรวมของ VA ท กอาเภอ 5 การคานวณ ปร มาณข นท าท งหมด = ปร มาณเฉล ยจากต วอย าง x N ม ลค าข นท าท งหมด (GO) = ม ลค าเฉล ยจากต วอย าง x N คชจ.ข นกลางท งหมด (IC) = คชจ.ข นกลางเฉล ยจากต วอย าง x N ** ค าเฉล ย เป น ค าเฉล ย/เท ยว ** 6 4 ข อส งเกต ผลรวมต วอย าง จ านวนเท ยวต วอย าง x จ านวนเท ยวท งหมด ม ค าเท าก น จานวนเท ยวท งหมด x ผลรวมต วอย าง จานวนเท ยวต วอย าง n 1 i x n N n i x N n i 1 x i 7 แนวค ดการประเม น GO และ IC GO อวนล อมจ บ N = 30 n 1 = 8 Go 1 Go 2 Go 3 Go 4 Go 5 Go 6 Go 7 Go 8 Go 9 Go 10 Go 11 Go 12 Go 13 Go 14 Go 15 Go 16 Go 17 Go 18 Go 19 Go 20 Go 21 Go 22 Go 23 Go 24 Go 25 Go 26 Go 27 Go 28 Go 29 Go 30 IC อวนล อมจ บ N = 30 n 2 = 5 IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5 IC 6 IC 7 IC 8 IC 9 IC 10 IC 11 IC 12 IC 13 ICo 14 IC 15 IC 16 IC 17 IC 18 IC 19 IC 20 IC 21 IC 22 IC 23 IC 24 IC 25 IC 26 IC 27 IC 28 IC 29 IC 30 N n1 8 GO i 1 i = GO i 1 i N n2 5 ICi i 1 = ICi i 1 8 5 การคานวณ : Excel ช อ File : LD_GPP คานวณข อม ลรายเด อน รายอาเภอ 1. ปร มาณท งหมด ม ลค าส ตว น าท งหมด(GO) จาแนกเคร องม อและชน ดส ตว น า 2. ค าใช จ ายข นกลางท งหมด(IC) จาแนกเคร องม อ 3. สร ปปร มาณ ม ลค า(GO) ค าใช จ ายข นกลาง(IC) และม ลค าเพ ม(VA) จาแนกเคร องม อ ระด บอาเภอ *** เม อนาผลในข อ 3 แต ละอาเภอ บ นท กตามฟอร มใน sheet_สร ประด บจ งหว ด จะได ภาพรวมระด บจ งหว ด *** 9 GPP 3B ค าท งหมด ท ประเม นแล ว การคานวณม ลค าเพ ม ณ ราคาประจาป รายการ หน วย 2555 ปร มาณส ตว น าท ข นท า ก โลกร ม 520,000 (1) ม ลค าการผล ต ณ ราคาประจาป บาท 20,000,000 (2) ค าใช จ ายข นกลางในการผล ต = (1) x ( 6) บาท #DIV/0! (3) ม ลค าเพ ม = (1) - ( 2) บาท #DIV/0! 10 6 GPP 3B(ต อ) การคานวณค าใช จ ายข นกลางในการผล ต (ส วนน เป นข อม ลจากผลการสารวจโดยการส มต วอย าง) รายการ หน วย 2555 (4) ม ลค าการผล ต (GO) บาท 20,000,000 (5) ค าใช จ ายข นกลางในการผล ต (IC) = ( ) บาท ผลรวม IC ท งหมด 5.1 ค าน าม นเช อเพล งและหล อล น บาท 2,000, ค าน าแข ง บาท 580,000 : : ค าท งหมด ท ประเม นแล ว (6) IC/GO = (5) / (4) #DIV/0! : : 11 ข อส งเกต ไม ต องสารวจข อม ลท าองค การสะพานปลา แต ให ต ดต อขอ ข อม ลจากองค การฯ โดยค ดเฉพาะข อม ลท ข นท าทางเร อเท าน น หากสารวจไม ครอบคล มท าข นปลาในพ นท มากพอ ให ทาการ ประเม นภาพรวมของส วนท ตกหล นเพ มเข าด วย เพ อความ ครบถ วนของ GPP ในจ งหว ด สารวจ 202_IC ไปพร อมก บ 202 โดยสอบถามข อม ลเท ยว เด ยวก น n1 ก บ n2 ไม จาเป นต องเท าก น 12 7 ข อส งเกต(ต อ) การจาแนกขนาดความยาวเร อ ให อ างอ งจาก ข อส งช แจงงานสารวจของ กปม. ทาไมต องสร ปเป นรายกล มส ตว น า พ จารณาหน วยท ใช ในการจ ดทาข อม ลให ถ กต อง หน วยข อม ลของต วอย าง/หน วยข อม ลท ประเม น ทาไมต องใช หน วย พ นบาท ว ธ ค ดราคาส ตว น าเฉล ยจากหลายต วอย าง 13 การค ดราคาเฉล ย ปลาล ง ปร มาณ (กก.) ราคา (บาท/กก.) ม ลค า(บาท) ตย ,500 ตย ,650 รวม 1,130 30,150/1,130 = ,150 รวม 1,130 (25+35)/2 = ,900 14 8 ข อส งเกต(ต อ) IC จาแนกรายชน ดส ตว น าได หร อไม เม อได ค า IC และ GO ท งหมด ของแต ละ ประเภทเคร องม อ ควรหาส ดส วน IC/GO เพ อ เก บเป นข อม ลพ นฐานไว ใช ว เคราะห ป ต อๆไปได จ ดทาข อม ลเป นประจาท กเด อน ท กอาเภอ และรวม เป นข อม ลรายป 15 หล กการต างก บการส ารวจสม ดป มอย างไร? ท าข นปลา สม ดป ม - รายเด อน - รายเด อน - เท ยวต วอย างไม ทราบล วงหน า - เร อต วอย างกาหนดไว ล วงหน า ข นก บว าเร อลาไหนจะข นท าใน (จดอาชญาบ ตรในจ งหว ด) ว นท สารวจ - แต ละเท ยว/แต ละเด อน อาจ เป นเร อคนละลา - ข นท าไหน ม โอกาสเป น ตย. ของท าน น แต ต องภายในจ งหว ด - ถามเร อลาเด มท ตกเป นต วอย าง ท กเด อน ตลอดท งป - อาจข นท าหลายท า หลาย จ งหว ด และย งคงตกเป นเร อ ตย. 16 9 ท าข นปลา สม ดป ม ก ก A B ข A C B ข A B ค ค A 17 แนวทางการประมาณการข อม ลอย างง าย ทราบข อม ลพ นฐาน เช น ประเภทเคร องม อ/ขนาดเร อ ราคาเฉล ยรายกล มส ตว น า (ปลาเบญจพรรณ/ปลาเป ด/ก ง/ป / หม ก/หอย/อ นๆ) ส ดส วน IC/GO รายเคร องม อ ทราบสภาวะการทาประมง เช น ล กษณะการประมงเหม อนเด มหร อเปล ยนแปลงไป ฤด มรส ม ภ ยธรรมชาต มาตรการด านการประมง ข อม ลจากแหล งอ นๆ เช น องค การสะพานปลา ผลการ สารวจท เก ยวข อง 18 10 แนวทางการประมาณการข อม ลอย างง าย(ต อ) แนวทางการประเม น 1) ใช ข อม ลป ล าส ดเป นต วต งต น 2) พ จารณารายเคร องม อ กล มส ตว น า หร อในภาพรวม 3) เปร ยบเท ยบข อม ลก บป ต งต น ปร มาณเพ มข นหร อลดลงในส ดส วนเท าใด = ปร มาณท คาดการณ ราคาเฉล ยเพ มข นหร อลดลงในส ดส วนเท าใด = ราคาท คาดการณ ส ดส วน IC/GO ม อ ตราส วนเท าเด มหร อไม = ส ดส วนท คาดการณ 4) ค ดม ลค าจากปร มาณและราคาท ประมาณการ 5) ค ด IC ท งหมด = ส ดส วน IC/GO ในข อ 3. ค ณ ด วยม ลค าในข อ การจาแนกขนาดความยาวเร อ(เมตร) อวนลากแผ นตะเฆ อวนลากค 1) ) ) ) ) ) ) เคร องม ออ นๆ : ท กความยาวเร อน บเป นกล มเด ยวก น การแปลงหน วย : 2 ศอก = 1 เมตร, 2 เมตร = 1 วา 20 11 การจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด(GPP) สาขาประมง ก จกรรม การประมงทะเลพ นบ าน (ชายฝ ง) จ ราพร แก วเหลา น กว ชาการสถ ต ชานาญการ กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ 1 ว ธ การคานวณค า GPP สาขาประมงทะเลพ นบ าน จ ดทาข อม ลในระด บจ งหว ด เป นรายป โดยม รายการข อม ลท ต องน ามาใช ในการจ ดทา ด งน ส ตรการคานวณ ค อ 1. ม ลค าการผล ต (GO) 2. ค าใช จ ายข นกลาง (IC) 3. ม ลค าเพ ม (VA) VA = GO - IC 2 12 การหาม ลค าการผล ต(GO)สาขาประมงทะเลพ นบ าน ประกอบ ด วยข อม ล 2 ส วน ซ งได จากการสารวจข อม ลสถ ต ประจาป 2 การสารวจ ค อ 1) ผลผล ตหม บ านประมงทะเล 2) การเก บรวบรวมส ตว ทะเล โดยนา ปร มาณ ม ลค า (GO) และค าใช จ ายข นกลาง (IC) มาคานวณหาม ลค าเพ ม (VA) ในแต ละประเภทการสารวจ ซ ง ผลรวมของม ลค าเพ ม (VA) จาก 2 ประเภทการสารวจ จะเป น ผล ตภ ณฑ จ งหว ด ในสาขาประมงทะเลพ นบ าน GPP ประมงทะเลพ นบ าน = VA ผลผล ตหม บ านประมงทะเล +VA การเก บรวบรวมส ตว ทะเล 3 1. งานสารวจผลผล ตหม บ านประมงทะเล ว ตถ ประสงค เพ อทราบปร มาณและม ลค าของส ตว ทะเล ท จ บได จาก เคร องม อทาการประมงพ นบ านจาแนกตามประเภทเคร องม อ ทาการประมงและชน ดส ตว น า ค มรวม ครอบคล มท กคร วเร อน ท กหม บ านประมงทะเล ท ทา ประมงทะเล 22 จ งหว ดชายทะเล ท ทาการประมงด วยเคร องม อ ประมงท กประเภท ยกเว น 9 เคร องม อจากการสารวจปร มาณ การจ บส ตว น าเค มโดยว ธ สม ดป ม (อวนลากแผ นตะเฆ อวนลากค อวนลากคานถ าง อวนล อมจ บ อวนล อมจ บปลากะต ก อวนลอย 4 ปลาอ นทร อวนต ดปลาท อวนร น และโป ะน าล ก) 13 1.งานสารวจผลผล ตหม บ านประมงทะเล(ต อ) คาบเวลาการส ารวจ ทาการสารวจเพ อปร บปร งประเภทเคร องม อในบ ญช รายช อ หม บ านต วอย างและผลผล ตหม บ านประมงทะเลป ละ 1 คร ง โดย เร มปฏ บ ต งานต งแต เด อนมกราคม-ก มภาพ นธ ของท กป เพ อ สอบถามผลการจ บส ตว น าในรอบป ท ผ านมา(1 ม.ค.-31 ธ.ค.) และส งผลการสารวจภายในเด อนม นาคม แบบท ใช ในการสารวจ 1. แบบ 301 แบบบ ญช รายช อหม บ านต วอย างเพ อใช สารวจผลผล ตหม บ านประมงทะเล 2. แบบ 302 แบบสารวจผลผล ตหม บ านประมงทะเล 5 1.งานสารวจผลผล ตหม บ านประมงทะเล(ต อ) ว ธ การส ารวจและการส มต วอย าง ข นท 1 ปร บปร งบ ญช รายช อหม บ านต วอย าง เพ อหา จานวนหน วยทาการประมงท งหมดท ใช เคร องม อทาการประมง ในแต ละประเภท สาหร บใช ในการจ ดทากรอบต วอย างเพ อ สารวจปร มาณและม ลค าส ตว ทะเลจากเคร องม อประมงพ นบ าน โดยเม อได หม บ านต วอย างแล ว ทาการน บจดให ครบถ วนท ก คร วเร อนทาการประมงในแต ละหม บ านต วอย าง ท งน การ กาหนดหม บ านต วอย าง ถ กก าหนดโดยส วนกลาง แต จ งหว ดอาจ เปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม เพ อให ครอบคล มท ก เคร องม อทาการประมงของจ งหว ด 6 14 1.งานสารวจผลผล ตหม บ านประมงทะเล(ต อ) ว ธ การส ารวจและการส มต วอย าง(ต อ) ข นท 2 เล อกหน วยต วอย างเพ อสารวจปร มาณและม ลค า ของส ตว น า โดยส มเล อกจากกรอบต วอย างในข นท 1 เพ อ สอบถามผลการจ บส ตว น าในแต ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks