ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น - PDF

Description
รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว

Please download to get full document.

View again

of 101
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 13 | Pages: 101

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว นางสาวณ ฐกานต จรล เลขประจาต ว รายงานน เป นรายงาน งานโครงการของน กศ กษาช นป ท 4 ซ งเสนอเป นส วนหน งใน หล กส ตรว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น พ.ศ. 2553 Project Report No. IE2010_19 A marketing and financial feasibility study of Hommali rice delivery business in Khon kaen University Miss Jansuda Phanarkas ID Miss Nuttakarn Joralee ID This is the report of fourth year project assignment submitted in partial fulfillmentof the requirement for the Degree of Bachelor of Engineering. Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering,Khon Kaen University 2010 ใบประเม นผลงานโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง นในธ รก จค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น A marketing and financial feasibility study of Hommali rice delivery business in Khon kaen University นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ รห สประจาต ว นางสาวณ ฐกานต จรล รห สประจาต ว อาจารย ท ปร กษา (ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ว รพ ฒน เศรษฐ สมบ รณ ) อาจารย ผ ร วมประเม นผล (รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา เศรษฐน นท ) (ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ศ ขร นทร ส ขโต) ประเม นผล ณ ว นท 4 ม นาคม 2554 ก ก ตต กรรมประกาศ การดาเน นงานโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง นในธ รก จค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น ได ประสบความสาเร จอย างด เน องจากได ร บความอน เคราะห จาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ว รพ ฒน เศรษฐ สมบ รณ อาจารย ท ปร กษาโครงการเป นอย างส ง ท กร ณาสละเวลาให คาปร กษา ให ข อเสนอแนะ และตรวจสอบข อบกพร องต างๆ ขอขอบค ณ รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐน นท และ ผศ.ดร. ศ ขร นทร ส ขโต ซ งเป นอาจารย ผ ร วมประเม น โครงงาน ท กร ณาให คาแนะนาในการศ กษาค นคว าและเสนอแนวทางแก ไขปร บปร งโครงงาน ขอขอบค ณกล มคล สเตอร ข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ตลอดจนผ ท ให การช วยเหล อและสน บสน นเป น อย างด ตลอดระยะเวลาท ได ลงม อทาการตลาดเพ อประชาส มพ นธ โครงการ ทาให โครงการน สาเร จล ล วงไปได ด วยด ท ายส ดทางคณะผ จ ด ทาโครงงานขอกราบขอบพระค ณ บ ดา มารดา และท กท านท ให กาล งใจ และให คาปร กษาจนสามารถทาโครงงานคร งน สาเร จลงได ด วยด นางสาวจ นทร ส ดา นางสาวณ ฐกานต ผ นอากาศ จรล ข บทค ดย อ งานโครงการน เป นการศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง นในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยม ระยะเวลาของโครงการ 5 ป และม การทดลองขายจร ง การ ว เคราะห และประเม นโครงการกระทาโดยใช เกณฑ การว ดความค มค าทางการเง น ได ผลด งน อ ตราส วน ผลตอบแทนภายในโครงการ เท าก บ ร อยละ ผลตอบแทนค ดเป นม ลค าป จจ บ นส ทธ เท าก บ 0.18 ล าน บาท และม ระยะเวลาค นท น เท าก บ 4 ป 8 เด อน ซ งพบว าธ รก จม การชาระค นหน ได เร วและม ความเป นไปได ของโครงการส ง ภายหล งจากการทดลองขายจร งเป นระยะเวลา 7 เด อน สร ปได ว า ม ต นท นด านการตลาดต อ หน วยส นค า เท าก บ 26.6 บาทต อก โลกร ม ต นท นด านการจ ดส ง เท าก บ 5.6 บาทต อก โลกร ม ซ งม ค าท มากกว าต นท นต อก โลกร มท ได ทาการศ กษา เน องจากระยะเวลาในการทาโครงการย งอย ในช วงเร มต น และ ยอดขายท ได ม แนวโน มท เพ มส งข นตามการพยากรณ โดยว ธ Exponential smoothing with linear trend โดยใช โปรแกรม QSB ในการพยากรณ ค ABSTRACT This project study is a feasibility of marketing and finance in a business of delivering Hommali rice from Thung Kula Rong Hai in the area of Khon Kaen University. The study shows that marketing and finance are feasible during 5 years protect time. Analysis and evaluation of projects is done by using criteria to measure the worth of financial capability as follows: the internal rate of return was percent, the net present value was 0.18 million baht and payback of period was 4.6 years. It was found that the business has a quickly repaid the debt. Actual business was performed during a period of 7 months. It was found that the cost of marketing the product was 26.6 baht per kilogram. Transportation cost was 5.6 baht per kilogram. It was greater than the cost per kilogram studied, because the duration of the project is still in an early stage. Sales are likely to increase as forecast by Exponential smoothing with linear trend by using the QSB forecast. ง สารบ ญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ก บทค ดย อ ข Abstract ค สารบ ญ ง สารบ ญร ป ฉ สารบ ญตาราง ช บทท 1 บทนา 1.1 หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ขอบข ายของงาน แนวทางการดาเน นการ แผนการดาเน นงาน 3 บทท 2 ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาด (Marketing study) การศ กษาความเป นไปได ด านการเง น (Financial Study) 10 บทท 3 ว ธ การดาเน นโครงการ 3.1 ระยะเตร ยมการลงท น ระยะการลงท นและดาเน นการ การสร ปผลการดาเน นโครงการ 19 บทท 4 การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาด 4.1 การว เคราะห สภาวการณ ตลาดป จจ บ น (Current Market Situation) การว เคราะห โอกาสและสถานการณ กลย ทธ ทางการตลาด สร ปผลการศ กษาความเป นไปได ด านการตลาด 36 บทท 5 การศ กษาความเป นไปได ด านการเง น 5.1 สมมต ฐานด านการเง นของโครงการ การประมาณการด านการเง นของโครงการ 38 จ สารบ ญ(ต อ) หน า 5.3 การว เคราะห ผลตอบแทนการลงท นของโครงการ การว เคราะห ความไวของโครงการ สร ปผลการศ กษาความเป นไปได ด านการเง น 56 บทท 6 การดาเน นโครงการด านการตลาดและการเง น 6.1 บทนา การดาเน นงานด านการตลาด การดาเน นงานด านการเง น ยอดขายท ได การว เคราะห ผลจากการดาเน นโครงการ สร ปการดาเน นโครงการด านการตลาดและการเง น 63 บทท 7 สร ปและข อเสนอแนะ 7.1 บทนา สร ปผลการดาเน นโครงการ ข อเสนอแนะ 66 เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก ฉ สารบ ญร ป หน า ร ปท 4.1 แผนภ ม แสดงจานวนประชากรภายในมหาว ทยาล ยขอนแก น แบ งตามอาช พจากการ 24 ส มถามจากบ คคลท ม อาย 25 ป ข นไป ร ปท 4.2 แผนภ ม แสดงแหล งท พ กของล กค ากล มเป าหมาย 25 ร ปท 4.3 ผ งแสดงตาแหน งส นค าข าวหอมมะล ตราท งก ลา ๑๐๑ และค แข งข นในตลาด 25 ร ปท 4.4 แสดงจานวนบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยขอนแก นย อนหล ง 5 ป 27 ร ปท 4.5 แผนภ ม แสดงความน ยมในการซ อข าวสารแบ งตามขนาดบรรจ 29 ร ปท 4.6 แผนภ ม แสดงช วงราคาท ผ บร โภคต องการในการซ อข าวหอมมะล ขนาดบรรจ 5 ก โลกร ม 30 ร ปท 6.1 แสดงข นตอนการดาเน นโครงการ 57 ร ปท 6.2 กราฟแสดงยอดในงานในการออกร านท งานเกษตรภาคอ สาน 59 ต งแต ว นท มกราคมพ.ศ ร ปท 7.1 แสดงยอดขายในแต ละเด อน 66 ร ปท 7.2 กราฟแสดงการพยากรณ ยอดขายด วยโปรแกรม QSB 66 ร ปท ข-1 แสดงการพยากรณ จานวนบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยขอนแก นในแต ละป 73 ร ปท ข-2 แสดงการพยากรณ ราคาขายปล กข าวสารบรรจ ถ ง (5 ก โลกร ม) 73 ร ปท ข-3 แสดงการพยากรณ ปร มาณยอดขายในแต ละเด อน 74 ร ปท ค-1 ป ายไวน ลขนาด 1x2 ตารางเมตร ท ใช ในการโฆษณาประชาส มพ นธ 75 ร ปท ค-2 การต ดต งป ายไวน ลเพ อใช ในการโฆษณาประชาส มพ นธ ตามสถานท ต างๆ 76 ร ปท ค-3 ป ายไวน ลขนาด 2x3 ตารางเมตร ท ใช ในการโฆษณาประชาส มพ นธ 77 ร ปท ค-4 การต ดต งป ายไวน ลเพ อใช ในการประชาส มพ นธ ท ศ นย อาหารและบร การ ช น 2 78 ร ปท ค-5 แสดงการออกร านประชาส มพ นธ ท ตลาดน ดมอด นแดง 79 ร ปท ค-6 แสดงการจ ดงานเป ดต วข าวหอมมะล 80 ร ปท ค-7 แสดงการประชาส มพ นธ ให ความร ก บผ ท สนใจ ในงานเกษตรภาคอ สาน 81 ในระหว างว นท มกราคม พ.ศ ร ปท ค-8 แสดงการออกร านประชาส มพ นธ และจาหน ายส นค า ในงานเกษตรภาคอ สาน 81 ในระหว างว นท มกราคม พ.ศ ร ปท ง-1 แสดงค าเฉล ยขายปล กข าวสารหอมมะล บรรจ ถ ง 5 ก โลกร ม 87 ช สารบ ญตาราง ตารางท 4.1 ข อม ลท ได จากการสร ปสภาวะการแข งข นของการค าปล กข าวหอมมะล 22 ตารางท 4.2 แสดงจานวนบ คลากรจากการพยากรณ ล วงหน า 3 ป 27 ตารางท 4.3 แสดงข อม ลสถานท ในการซ อข าวของกล มล กค าเป าหมายจานวน 241 คน 28 ตารางท 4.4 แสดงราคาขายของข าวสารหอมมะล แบ งตามช อการค าและขนาดบรรจ 29 ตารางท 4.5 แสดงประมาณการยอดขายได ค ดเป นรายเด อน 31 ตารางท 4.6 แสดงการประมาณรายร บค ดเป นรายเด อนต งแต ป พ.ศ ตารางท 4.7 แสดงประมาณการยอดขายข าวหอมมะล ตลอดอาย โครงการ 3 ป 31 ตารางท 4.8 แสดงการประมาณรายร บจากการขายข าวหอมมะล ในแต ละป 32 ตารางท 4.9 แสดงการประมาณการค าใช จ ายทางด านตลาดของโครงการในช วง 3 เด อนแรก 32 ตารางท 4.10 แสดงการประมาณการค าใช จ ายทางด านตลาดของโครงการในช วง 3 เด อนหล ง 33 ตารางท 4.11 แสดงการประมาณการค าใช จ ายทางด านตลาดของโครงการในป ท 2 (ค ดเป นรายป ) 33 ตารางท 4.12 แสดงการประมาณการค าใช จ ายทางด านตลาดของโครงการในป ท 3 (ค ดเป นรายป ) 34 ตารางท 4.13 แสดงการประมาณการค าใช จ ายทางด านตลาดของโครงการในป ท 4 (ค ดเป นรายป ) 34 ตารางท 4.14 แสดงการประมาณการค าใช จ ายทางด านตลาดของโครงการในป ท 5 (ค ดเป นรายป ) 35 ตารางท 4.15 สร ปการประมาณการค าใช จ ายในการโฆษณาส นค าตลอดอาย โครงการ 5 ป 36 ตารางท 5.1 แสดงแหล งท มาของเง นท น 37 ตารางท 5.2 แสดงแผนการขาย 37 ตารางท 5.3 แสดงการประมาณการรายได ต อป ของโครงการ (หน วย:บาท) 38 ตารางท 5.4 แสดงค าเส อมราคา 39 ตารางท 5.5 แสดงการชาระค นเง นต นและดอกเบ ย (หน วย : บาท) 39 ตารางท 5.6 แสดงการประมาณเง นลงท นในส นทร พย ถาวรของโครงการ (หน วย : บาท) 40 ตารางท 5.7 แสดงประมาณการเง นลงท นท งส นของโครงการ (หน วย : บาท) 40 ตารางท 5.8 แสดงการจาแนกค าใช จ ายในการดาเน นงานของโครงการ 41 ตารางท 5.9 แสดงการประมาณการเง นท นหม นเว ยนของโครงการ 42 ตารางท 5.10 แสดงการประมาณการต นท นการผล ตของโครงการ 43 ตารางท 5.11 แสดงการประมาณการค าใช จ ายในการขายและบร หารของโครงการ 44 ตารางท 5.12 แสดงการประมาณการต นท นต อหน วย 45 หน า ซ สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท 5.13 แสดงการประมาณการงบกาไรขาดท นของโครงการ 46 ตารางท 5.14 แสดงการประมาณการกระแสเง นสดส ทธ รายป ของโครงการโดยคาน งถ งแหล งเง น 47 ท นจากภายนอก ตารางท 5.15 แสดงการประมาณการงบประมาณเง นสดของโครงการ 48 ตารางท 5.16 แสดงการประมาณการงบด ลของโครงการ 49 ตารางท 5.17 แสดงการประมาณการงบด ลของโครงการ (ต อ) 50 ตารางท 5.18 แสดงการหาค าอ ตราส วนหน ส นรวมต อส นทร พย รวม (หน วย : บาท) 51 ตารางท 5.19 แสดงการหาค าอ ตราส วนหน ส นต อส วนของเจ าของ (หน วย : บาท) 51 ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks