หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา - PDF

Description
1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 8 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 2 คาน า การจ ดการศ กษาเพ อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ต องม งเน นการพ ฒนา เพ อเพ มศ กยภาพและข ดความสามารถของประชาชนกล มเป าหมาย ให สามารถประกอบอาช พ สร างรายได ท ม งค งและม นคง เป นบ คคลท ม ว น ย เป ยมไปด วยค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตสาน กร บผ ดชอบต อตนเอง ผ อ น และส งคม เน นการจ ดการศ กษาท ย ดพ นท เป นฐาน โดยสถานศ กษาต องว เคราะห ศ กยภาพ 5 ด าน ของแต ละ พ นท ได แก ศ กยภาพด านทร พยากรธรรมชาต ศ กยภาพด านภ ม อากาศ ศ กยภาพด านภ ม ประเทศ ศ กยภาพ ด านศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และศ กยภาพด านทร พยากรมน ษย และว เคราะห ข อม ลว ถ การดาเน นช ว ต ความ ต องการ และประชาชนในภ ม ภาคต างๆ ท เป นผ ใช บร การผลผล ตของสถานศ กษา การว เคราะห ข อม ล ด งกล าวจะนามาส การกาหนดหล กส ตรอาช พท สถานศ กษาจะจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการศ กษาของสาน กงาน กศน. เพ อตอบสนองนโยบายด งกล าว จ งต องปร บเปล ยน กระบวนการจ ดการเร ยนร ท เน นการปฏ บ ต จร ง ม การศ กษาด งานเพ อแลกเปล ยนเร ยนร จากผ ม ประสบการณ ในอาช พโดยตรง ผ สอนเป นว ทยากรท ม ความร ความสามารถ และเป นผ ประกอบการในอาช พน น ๆ ให ความส าค ญต อการประเม นผลการจบหล กส ตรท เน นท กษะ ความสามารถ และการม ผลงาน ช นงาน ท ได มาตรฐานออกส ตลาดได การพ ฒนาหล กส ตรอาช พ จ งต องปร บใหม โดยการพ ฒนาให ครบวงจร ประกอบด วย ช องทางการประกอบอาช พ ท กษะของอาช พ การบร หารจ ดการ และโครงการอาช พพร อม แหล งเง นท น และให ผ เร ยนท เร ยนจบจากหล กส ตรอาช พม ความม นใจว าจะสามารถประกอบอาช พสร าง รายได ได อย างแท จร ง จ งขอให สถานศ กษาท นาหล กส ตรท ได พ ฒนาแล วน น นามาค ดเล อกให เหมาะสมก บ ความต องการของพ นท และนาไปอน ม ต ใช ในการจ ดการเร ยนการสอนต อไป หล กส ตรอาช พท พ ฒนาข นได ปร บปร งจากหล กส ตรอาช พท สถานศ กษาในแต ละจ งหว ด พ ฒนาเป นฉบ บร างมาแล ว สาน กงาน กศน. นามาพ ฒนาเน อหาสาระให ครบวงจรและกาหนดระยะเวลาใน การเร ยนให เหมาะสม โดยได ร บความร วมม อเป นอย างด จาก สถาบ น กศน.ภาค ส าน กงาน กศน.จ งหว ด สถานศ กษา ว ทยากร ภ ม ป ญญา และผ ท เก ยวข อง มาร วมพ จารณาและตรวจสอบความถ กต องจ งทาให การ ดาเน นการจ ดทาหล กส ตรในคร งน เสร จส นไปด วยด สาน กงาน กศน. ขอขอบค ณมา ณ โอกาสน (นายประเสร ฐ บ ญเร อง) เลขาธ การ กศน. ธ นวาคม 2554 3 สารบ ญ คานา สารบ ญ ความเป นมา. 1 หล กการของหล กส ตร... 2 จ ดหมาย 2 กล มเป าหมาย.. 2 ระยะเวลา โครงสร างหล กส ตร - ช องทางการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ 3 - ท กษะการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ 3 - การบร หารจ ดการในการประกอบอาช พ 4 - โครงการประกอบ การจ ดกระบวนการเร ยนร. 4 ส อการเร ยนร... 4 การว ดและประเม นผล.. 4 การจบหล กส ตร. 5 เอกสารหล กฐานการศ กษา.. 5 การเท ยบโอน. 5 บรรณาน กรม 5 ภาคผนวก 6 - ใบความร 7 - รายละเอ ยดโครงสร างหล กส ตร 54 คณะผ จ ดทา หน า 1 หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ จ านวน 100 ช วโมง กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ความเป นมา ป จจ บ นน กท องเท ยวชาวต างชาต น ยมเด นทางมาท องเท ยวเช งอน ร กษ ในประเทศไทย จานวนมากข น ซ ง ป ญหาท พบก บธ รก จการท องเท ยว และการบร การขนาดกลาง และขนาดเล ก ก ค อการส อสารก บชาวต างชาต ซ ง เจ าของก จการ ท งบ านพ ก โฮมสเตย ร านอาหาร พน กงานข บเร อ รวมท งพน กงานบร การย งขาดท กษะ การ ส อสารภาษาอ งกฤษ และท กษะด านการบร การ ท จาเป น ต อการดาเน นธ รก จของตนเอง ซ งจาเป นอย างย งท จะต องส งเสร มให ผ ประกอบการ และพน กงานบร การ เหล าน ได พ ฒนาตนเองทางด านภาษา แลพการบร การเพ อ การแข งข น และขยาย ธ รก จของตนเองในอนาคต หล กการของหล กส ตร 1. เป นหล กส ตรท เน นการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา ท เน นการบ รณาการเน อหาสาระ ภาคทฤษฎ ควบค ไปก บการฝ กปฏ บ ต จร ง ผ เร ยนสามารถนาความร และท กษะไปประกอบอาช พได จร งอย างม ค ณภาพและม ค ณธรรมจร ยธรรม 2. เป นหล กส ตรท เน นการดาเน นงานร วมก บเคร อข าย สถานประกอบการ เพ อประโยชน ในการ ประกอบอาช พและการศ กษาด งาน 3. เป นหล กส ตรท ผ เร ยนสามารถนาผลการเร ยนร ไปเท ยบโอนเข าส หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในรายว ชาเล อกของสาระการประกอบอาช พ 4. เป นหล กส ตรท เน นการใช ศ กยภาพ 5 ด านในการประกอบอาช พ ได แก ศ กยภาพด านทร พยากร ภ ม อากาศ ภ ม ประเทศและทาเลท ต ง ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ และว ถ ช ว ต และด านทร พยากรมน ษย จ ดหมาย เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความร และสามารถพ ด ภาษาอ งกฤษท จาเป นและเก ยวข อง ก บการท องเท ยว และให บร การ 2. ร จ กมารยาทและธรรมเน ยมปฏ บ ต สากลในการให บร การ 3. ดาเน นธ รก จ ก จกรรม การท องเท ยวและบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ 2 กล มเป าหมาย ม 2 กล มเป าหมาย ค อ 1. ผ ท ไม ม อาช พ 2. ผ ท ม อาช พและต องการพ ฒนาอาช พ ระยะเวลา จานวน 100 ช วโมง ภาคทฤษฎ 68 ช วโมง ภาคปฏ บ ต 32 ช วโมง โครงสร างหล กส ตร เร องท 1 ช องทางการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ จ านวน 8 ช วโมง 1. ความสาค ญ ล กษณะท วไป และความเป นไปได ในการประกอบอาช พ ธ รก จการท องเท ยวและบร การ จานวน 1 ช วโมง 2. ศ กษาด งาน แหล งเร ยนร สถานประกอบการธ รก จท องเท ยวและการบร การ จานวน 5 ช วโมง 3. สร ปสาระท ได จากการศ กษาด งาน ท ศทางการพ ฒนาการประกอบอาช พ การท องเท ยวและบร การ จานวน 2 ช วโมง เร องท 2 ท กษะการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ จ านวน 72 ช วโมง 1. มารยาทในการเข าส งคมและการให บร การ จานวน 5 ช วโมง 2. เทคน คในการท องเท ยวและการให ให บร การ จานวน 5 ช วโมง 3. Service mind จ ตบร การ จานวน 12 ช วโมง 4. Mind reading การอ านใจผ ร บบร การ จานวน 12 ช วโมง 5. Imaginative Mind จ นตนาการ ความต องการของผ ร บบร การ จานวน 12 ช วโมง 6. Instant responding ม จ ตใจท พร อมให บร การในท นท จานวน 12 ช วโมง 7. Concerning Farewell mind จ ตแห งความห วงใย และ การอาลาจากก น จานวน 14 ช วโมง เร องท 3 การบร หารจ ดการในการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ จ านวน 8 ช วโมง 1. การเล อกทาเลท ต งร าน 2. การจ ดและตกแต งหน าร าน 3. การค ดราคาต นท นและการว เคราะห จ ดค มท น 4. การขาย การตลาด /การให บร การ 5. การส งเสร มการขาย /การบร การ 6. การทาบ ญช ร านค าอย างง าย 7. ร ปแบบการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ เร องท 4 โครงการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ จ านวน 12 ช วโมง 1. การเข ยนโครงการประกอบอาช พเพ อนาไปส การปฏ บ ต จร ง จานวน 3 ช วโมง 2. การตรวจสอบความเป นไปได ของโครงการประเม นโครงการ และปร บปร งโครงการ จานวน 9 ช วโมง 3 การจ ดกระบวนการเร ยนร 1. การบรรยาย 2. การศ กษาด งาน แหล งเร ยนร สถานประกอบการ 3. การศ กษาจากส อ หน งส อ Vcd 4. การฝ กปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 5. ศ กษาจากเอกสารส งพ มพ /ใบความร 6. ศ กษาจากผ ร และภ ม ป ญญาท องถ น ส อการเร ยนร 1. เอกสาร / ใบความร / แผ นพ บ 2. แหล งเร ยนร ในช มชน / ว ทยากร / ภ ม ป ญญาท องถ น/สถานประกอบการ 3. Website 4. VCD การว ดและประเม นผล 1. การประเม นความร ภาคทฤษฎ ระหว างเร ยนและจบหล กส ตร 2. การประเม นผลระหว างเร ยนจากการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพเพ ยงพอ สามารถสร างรายได ให ก บตนเอง ความสาเร จของการปฏ บ ต และจบหล กส ตร 3. ผ เร ยนม รายได เพ มมากข นอย างน อย ร อยละ 20 การจบหล กส ตร 1. ม เวลาเร ยนไม น อยกว าร อยละ ม ผลการประเม นผ านตลอดหล กส ตร ไม น อยกว าร อยละ 80 เอกสารหล กฐานการศ กษา 1. หล กฐานการประเม นผล 2. ว ฒ บ ตรออกโดยสถานศ กษา 3. ทะเบ ยนค มว ฒ บ ตร การเท ยบโอน ผ เร ยนท จบหล กส ตรน สามารถนาไปเท ยบโอนผลการเร ยนร ก บหล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บ การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาระการประกอบอาช พรายว ชาเล อกท สถานศ กษาได จ ดทาข นใน ระด บระด บหน ง 4 บรรณาน กรม ท มา: ภาคผนวก 5 6 ใบความร เร องท 1 ช องทางการประกอบอาช พภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ 1. ความส าค ญในการประกอบอาช พ การประกอบอาช พ หมายถ ง การทามาหาก นท เก ดจากก จกรรมหร อบร การใดๆ ท ก อให เก ดผลผล ต และรายได ซ งเป นงานประจาท ส จร ต ไม ผ ดศ ลธรรม ล กษณะอาช พ แบ งออกเป น 1. อาช พอ สระ ม ล กษณะเป นเจ าของก จการ บร หารจ ดการด วยตนเอง อาจเป นก จการขนาดเล ก หร อเป นอ ตสาหกรรมในคร ว เร อน อาช พอ สระแยกย อยออกไปเป น 2 ประเภท ด งน อาช พอ สระด านการผล ต การแปรร ปผลผล ตเป นส นค า นาไปจาหน ายในท องตลาดเป นการขาย ปล กและขายส ง เช น อาหารไทย เบเกอร ผ กผลไม อาช พอ สระด านการให บร การ เป นอาช พท น ยมก นแพร หลาย เน องจากม ความเส ยงน อย การ ลงท นต า เช น บร การทาความสะอาด ทานายโชคชะตา บร การซ กร ดเส อผ า ช างซ อมอ น ๆ 2. อาช พร บจ าง เป นการทางานท ม เจ านายมอบหมาย ได ร บค าตอบแทนเป นเง น เช น งานก อสร าง พน กงานในบร ษ ท ห างร าน และโรงงาน 3. อาช พงานฝ ม อ เป นอาช พท ปฏ บ ต งานโดยใช ประสบการณ และความชานาญเฉพาะด าน เช น งาน ศ ลปะ งานห ตถกรรม งานประต มากรรม 4. อาช พข าราชการหร อเจ าหน าท ของร ฐ รวมท งพน กงานร ฐว สาหก จ เป นอาช พท ให บร การแก ประชาชน ประโยชน ของอาช พ ม หลายด าน ด งน 1. ด านตนเอง เป นคนท ร ค ณค าของเง น ใช จ ายเง นอย างประหย ด วางแผนการใช จ ายเง น การเก บ ออมเง นเพ อความม นคงของช ว ต 2. ด านค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks